ZDR-Transfuzija - Zdravstvena njega Transfuzija krvi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zdravstvena njega Transfuzija krvi - medicinski postupak kojim se bolesniku daje krv ili njezini sastojci - prva transfuzija izvedena je 1657. u Londonu - po etkom 19. st. ponavlja ih Engleski opstetri ar Blundell u rodilja koje su č č   iskrvarile - 1900. Landersteiner otkriva krvne grupe - 1940. RH-faktor - Krv se može kondenzirati: o Direktno  – ne primjenjuje se od Domovinskog rata o Indirektno  – primjena konzervirane krvi Uzimanje, konzerviranje i  uvanje krvi č - klju ni  imbenik u transfuziji je dobrovoljni davatelj krvi č č - to je osoba koja daje krv iz humanitarnih razloga na elima dragovoljnosti, č   solidarnosti, anonimnosti - davatelj može biti osoba od 18 – 65 godina koja ispunjava odre ene đ   zdravstvene uvjete - prije venepunkcije treba provjeriti identitet davatelja i usporediti ga s  naljepnicama vre ice ili bo ice i epruvetama za uzorke ć č - od davatelja se uzima 500 ml krvi - krv se izravno odvodi iz vene davatelja pomo u zatvorenog sustava u plasti ne ć č   vre ice gdje se miješa sa antikoagulansom i konzervira u teku em stanju ć ć - za konzerviranje: o ACP –  21 dan o CPD –  28 dana o CPD A1 –  35 dana o CPD SAGM –  45 dana - Konzervirana krv  uva se u hladnjaku na temperaturi od +2 do +8 stupnjeva č - Na vre ici je naljepnica sa  ć nazivom ustanove, koli ina krvi, konzervans, rok č   uporabe, registarski broj vre ice, krvna grupa, Rh-faktor, rezultati testova
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ZDR-Transfuzija - Zdravstvena njega Transfuzija krvi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online