{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sosyal Pazarlamanın Sınırları

Sosyal Pazarlamanın Sınırları - Sosyal...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sosyal Pazarlamanın Sınırları Sosyal pazarlama; sosyal bir düşüncenin, uygulamanın belirli bir hedef pazar tarafından benimsenmesinin sağlanması amacı ile programların geliştirilmesi, uygulanması ve kontrolü sürecidir 1 . Philip Kotler (1971) tarafından pazarlama literatürüne kazandırılan bu tanıma göre pazarlama, sosyal sorunlar dikkate alınarak uygulanırken 2 , toplumsal refah düzeyini artırmak üzere; sağlık, çevre bilinci, eğitim gibi alanlarda düşünce ve davranışlarda olumlu yönde değişimi amaçlamaktadır 3 . Bu amaçlar doğrultusunda sosyal pazarlama kampanyası başlatılmadan önce hedef pazar seçimi ve sonrasındaki aşmalar için on adımdan oluşan bir planlamanın yapılması gerekmektedir. Bu adımlar 4 ; 1. Programın amaçlarının ve odak noktasını tanımlanma 2. Durum analizi yapma 3. Hedef pazarı seçme 4. Amaç ve hedefleri belirleme 5. Hedef pazardaki engelleri, rekabet durumunu ve motivasyonu belirleme 6. Konumlandırma 7. Stratejik pazarlama karmasını oluşturma 8. Değerlendirme ve izleme için plan taslağı hazırlama 9. Bütçe hazırlama ve kaynak bulma 10. Uygulanacak planın son haline getirme, şeklindedir. Bu planlama süreci sonunda sosyal pazarlama programı, eğitim, ikna etme, davranış değişikliği, sosyal etki gibi benimseyebileceği dört farklı yaklaşım ile hedef pazara odaklanır. Sosyal pazarlama kampanyalarının temelinde var olan bilgi verme amacı, eğitim sürecini programın önemli bir parçası haline getirmektedir. Bireye davranış değişikliği için gerekli 1 Philip Kotler-Nancy R. Lee, Social Marketing: Influencing Behaviors for Good, Third Edition,California: Sage Publications, 2008, s. 8. 2 Philip Kotler-Gerald Zaltman, “Social Marketing : An Approach to Planned Social Change”, Journal of Marketing, c.35/sayı July (1971),s.4. 3 Meltem Nurtanış Velioğlu-Dilşad Çoknaz, s.458. 4 Philip Kotler-Nancy R. Lee, Social Marketing: Influencing Behaviors for Good, Third Edition,California: Sage Publications, 2008, s. 45 .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tekniklerin öğretilmesi, sonuçların kendisi için ödüllendirici olduğunun gösterilmesi, kültürel ve sosyal çevresinden etkilenerek daha önce oluşturduğu davranış kalıplarını değiştirmesi için ikna edilmektedir 5 . Sosyal pazarlamanın, planlanmış bir program ile tutum ve davranışı değiştirmek istenilen hedef pazara yönelik olma özelliği ile “toplumsal pazarlama” kavramından farklı bir anlayış olduğu belirtilmelidir. Toplumsal pazarlama, müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin ederken hedef pazar dışında kalan bölümün refahına ve uzun dönemli çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesidir 6 . Toplumsal pazarlamada önemli olan, tüketiciler ve toplumun çıkarlarının ne olduğu ve ne olmadığının tanımlanarak uzun dönemli toplumsal yararın sağlanmasıdır 7 . Bu kapsamda sadece bir hedef pazara değil tüm toplumun çıkarlarına odaklanan toplumsal pazarlama, pazarlama anlayışında gelinen son nokta olarak
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Sosyal Pazarlamanın Sınırları - Sosyal...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online