08 - road towards the eurozone

08 road towards - E-mail [email protected]

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Калоян Симеонов УНСС, докторант в катедра “Международни икономически отношения и бизнес” E-mail: [email protected] Резюме: Перспективите на България за членство в еврозоната започват да придобиват все по-ясни очертания. Това поражда въпроса какви са към момента обществените нагласи по пътя към приемането на единната европейска валута. Настоящото изследване има за цел да анализира тези нагласи, като се базира на проведена анкета сред различни групи от обществото в страната, а така също и сред служители в българските институции, където в най-голяма степен се вземат решенията относно подготовката за присъединяване към еврозоната. Проучването анализира обществените нагласи по три ключови въпроса относно подготовката за приемане на еврото. Първият въпрос акцентира на типа валутнокурсов режим, който България следва да прилага до присъединяването си към еврозоната, като се разглеждат статичния сценарий на запазване на паричния съвет, два варианта на участие във валутнокурсовия механизъм на ЕС с режим на валутен коридор, а така също и два по- крайни варианта: на управлявано плаване с централен курс към еврото и на едностранна евроизация. Вторият въпрос проучва общественото мнение относно ползите за България във връзка с членството в еврозоната, а третият въпрос изследва нагласите за времевата рамка, в която България ще бъде готова да приеме единната европейска валута. Ключови думи: еврозона, обществени нагласи, присъединяване, валутнокурсов режим. JEL:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/04/2011 for the course FINANCE 104 taught by Professor Smith during the Spring '10 term at Abilene Christian University.

Page1 / 19

08 road towards - E-mail [email protected]

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online