{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

320806_pomagalo_com - 225 1 11

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” КУРСОВА РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ ИЗЛИЗАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР НА СПЕДИТОРСКАТА ФИРМА „БЛИЦТРАНС” ЕООД Изготвил: Ана Свиленова Глузова Факултетен номер: МИО – 225 Специалност: Международни икономически отношения
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Седалище и дейност на фирма “Блицтранс” ЕООД. Фирма “Блицтранс” ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Полтава 11, вх. В, и с предмет на дейност: транспортни услуги; спедиция, логистика, международен товарен транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; менителници, записи на заповеди и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; осъществяване на услуги в областта на компютърните и информационни технологии, строителен мениджмънт и проектиране в строителството, строително-ремонтни дейности. Фирмата е създадена на 19.09.2007. с решение на Великотърновския окръжен съд. От момента на създаването си фирмата се занимава с товарен транспорт по суша в рамките на България, няма собствени камиони, но изпълнява ролята на спедиция за транспортните фирми. Фирмата разкрива нови отношения със страни от Западна и Централна Европа като целевите клиенти са немски и италиански спедиторски фирми.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}