335306_pomagalo_com - I.III22

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Бизнес план на Заведение за здравословно хранене „Робинзон” Фирма „ЦВЕТ”ООД Съставен от: Теофана Чочева Емилия Янева Виолина Бозева  Цветелина Млечкова
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
I. Резюме Настоящият   маркетингов   план   е   свързан   с   изграждането   на  заведение   за   здравословно   хранене   “Робинзон“   в   гр.   Пловдив,  новопостроена сграда, ул. „Цар Борис III Обединител” № 22. Ресторантът  се  намира зад хотел „ Тримонциум”. Ресторантът разполага с двадесет и пет маси. Идеята е той   да  предлага на своите клиенти  необходимото внимание и уважение, за да  се чувства всеки  един  от тях като наш най-важен гост. В тази насока  отговорник салон посреща с усмивка всеки, който влезе и учтиво го  настанява. Фирма “ ЦВЕТ “ООД е създадена на 11.10.2008 г. Тя е нова на  пазара с предмет на дейност предлагане на здравословни и диетични  храни в своя ресторант. В резултат на влошеното здравеопазване и непълноценно хранене,  населението в България е  в  не много добро здравословно състояние.  Именно тези проблеми ще се опитаме да решим ние, като създаваме  продукти, които ще подобрят здравословното състояние на хората и ще  ги накара да се чувстват здрави, пълноценни и пълни с енергия. Продуктът, който ще се предлага включва: - Хранене  -  меню, включващо богат избор от здравословни продукти,  подходящи за всеки вкус и „джоб”;
Background image of page 2
- Уютна атмосфера - обстановка, предизвикваща усещането на гостите  за истинска релаксация сред природата; - Бързо и професионално обслужване; - Риба, уловена на място; - Уникална   визия  -  идеята   на   проекта   е   създаване   на   ресторант, 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/04/2011 for the course FINANCE 104 taught by Professor Smith during the Spring '10 term at Abilene Christian University.

Page1 / 27

335306_pomagalo_com - I.III22

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online