426282_pomagalo_com - 1 I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - ГР. БУРГАС ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ ТЕМА: ИЗЛИЗАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФИРМА "Мебелина" ООД БУРГАС 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
СЪДЪРЖАНИЕ Въведение I.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФИРМА “Мебелина” ООД гр.Бургас 1.1.Пазари 1.2.Доставчици 1.3.Конкуренция 1.4.Продуктов микс 1.5.Дистрибуция и продажби 1.6.Анализ на ресурсите на дружеството 1.7.Ценова политика на дружеството 1.8. Анализ на външната среда 1.9.SWOT АНАЛИЗ 1.10. Конкурентни предимства на фирмата 1.11.Ситуационен анализ 1.12.Комуникационна политика 1.13.Маркетингова стратегия на “Мебелина” ООД ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР 2.1.Макроикономическа информация и политико-правна среда 2.2 Тенденции на международните пазари 2.3 Международни рискове в страните-пазари 2.4 Анализ и оценка на международната среда 2.5.Географска и демографска характеристика на Република Германия 2.6.Политически риск според индекс BERI 2.7. Документи и плащания по сделката ПРИЛОЖЕНИЯ 2
Background image of page 2
Въведение В специализираната литература понятието “международен пазар” се използва за “обозначаване на връзки и отношения между стопански субекти (търговски, посреднически и индустриални фирми, банки, застрахователни компании) и държавни, респективно международни органи, упълномощени да координират и контролират по специфичен начин спазването на установения от участващите субекти регламент”. Възникналите в тази връзка отношения са свързани с размяната на ефекти, респективно на стоки по определени правила, но са съобразени също така и с действащите пазарни фактори. В процеса на размяната и на обръщението обикновено се включват субекти с различна национална или
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/04/2011 for the course FINANCE 104 taught by Professor Smith during the Spring '10 term at Abilene Christian University.

Page1 / 62

426282_pomagalo_com - 1 I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online