{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

474790_pomagalo_com - 1 I 1 2 3 4 II 1 2 3 4.SWOT 5 III 1

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 1: Излизане на международен пазар – хронология. I.Влияещи фактори за излизане на международен пазар 1.Икономически профил на пазара 2.Политически профил на пазара 3.Културен профил на пазара 4.Правен профил на пазара II.Анализ на продукта. Представяне на фирмата 1.Анализ на характера на предлагания от нас продукт 2.Съпоставка на нашия продукт с продукт от местно производство в страната домакин 3.Съпоставителен анализ с продукт от страната гост 4.SWOT анализ 5.Начини за представяне на продукта III.Дистрибуционна политика 1.Избор на канали за реализация 2.Логистична програма 3.Посредници: а)дилъри б)брокери в)комисионери г)търговски пътници IV.Реклама и връзки с обществеността V.Финансов анализ 1.Анализ на финансовите разходи по експорта 2.Финансови разходи за застраховки 3.Разходи за реклама 4.Разходи за дистрибуция 5.Транспортни разходи 6.Избор на стратегия за ценообразуване Заключение: Констатации, изводи, препоръки. Тема 2: Политико-правен профил на пазара. 1.Политико-правен профил на пазара – има съществено значение за определяне възможностите за осъществяване на износа. Основните характеристики на икономическата и правната среда могат да бъдат стимул или бариера за инвестиране. Успешният бизнес налага детайлно познаване на специфичните правни норми (данъци, мита, квоти, акцизи, Търговски закон, Митническа тарифа), както и възможност за политически промени в страната, в която ще инвестираме. Политически наричаме всеки фактор, свързан с правителствения сектор на дадена страна. Всяка държава, приемаща чуждите инвестиции, се стреми да ограничи вноса, задържи печалбите, насърчи износа и мотивира собственото производство.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.Страна домакин наричаме приемащата страна. Тя се стреми да сложи
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

474790_pomagalo_com - 1 I 1 2 3 4 II 1 2 3 4.SWOT 5 III 1

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online