KonstantinKrastevEssay - 2004 2007

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Еврото в България предимства и възможности Константин Кръстев Магистърски курс Институт по икономика Университет на Копенхаген Юли 2004 г . Резюме : България приключи официално преговорите с Европейския съюз и през 2007 г . ще стане пълноправен член на Съюза . Тогава страната ще трябва да реши дали да стане член на Европейския валутен съюз или да остане извън , както някои други страни решиха . Това есе разглежда въпроса дали България трябва да приеме еврото като официална парична единица , какви биха били предимствата и недостатъците , какви възможности се отварят пред страната и кога това трябва да се случи . Дискусията се базира на теорията на оптималните валутни зони (Optimum currency area theory). Основното заключение е , че да , България трябва да въведе еврото като официална парична единица , но това трябва да стане не чрез едностранна евроизация , а след приемане в Европейския валутен съюз .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. Въведение На 15 юни 2004 година България официално приключи преговорите с Европейския съюз ( ЕС ) за членство в Съюза и на 1 ви януари 2007 година ще стане пълноправен член 1 . Това се случи на срещата на европейските външни министри в Люксенбург , където България затвори и последните две глави в преговорния процес . За много наши сънародници , краят на тези дълги и трудни преговори за членство в ЕС означава и край на процесите на реформа в България , които започнаха преди 14 години . За мнозинството от българите , изтормозени от реформите през всичките тези 14 години , членството в ЕС е гарантиран билет за благоденствие и благополучие . Много вярват , че самото членство в този клуб на успяващи страни , ще донесе политически , социален , но най вече икономически
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/04/2011 for the course FINANCE 104 taught by Professor Smith during the Spring '10 term at Abilene Christian University.

Page1 / 12

KonstantinKrastevEssay - 2004 2007

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online