nenovsky_new_monetary_Europ_order_2_2

nenovsky_new_monetary_Europ_order_2_2 - 2010 1

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Проф Николай Неновски Март 2010, Орлеан За новата парична организация на Европа 1 Евро - лирите , евро - драхмите и евро -... ите , могат да се обединят при определени условия в южно - евро . Разбира се , настоящето евро ще остане да циркулира в тези страни , и ще изпълнява функциите на външни пари . То ще си остане вътрешни пари за страните от Северна Европа , и ще бъде естественото средство за мерене за цялата европейска зона и в него ще се изразява общото равнище на цените . От особено значение за реформата е валутният курс между новото ( локално ) евро и настоящето евро . Първоначално курсът трябва да бъде фиксиран за да може поне частично да се очаква избутване на силното ( настоящото ) евро от новото ( слабо евро ), т . е . да може да се създаде търсене на новите пари . Системата ще бъде подобна на тази на валутен борд или с някои разновидности . Тази закономерност на изтласкване на добрите от лошите пари , е наблюдавана многократно в паричната история ( например левът избутва еврото , непълноценните монети избутват пълноценните монети ), макар избутването никога да не е пълно . Новите локални пари ще бъдат обявени за официално платежно средство , плащане на данъци , пенсии , стипендии и прочие . След като икономиката се оправи и тръгне нагоре 1 , курсът между двата вида пари трябва да се освободи и да стане плаващ . Тогава , добрите пари , ще избутат лошите , пак разбира се ненапълно . В последствие ще бъдат оставени да циркулират заедно и да се конкурират . 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

nenovsky_new_monetary_Europ_order_2_2 - 2010 1

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online