su-project2009-10paper_final

su-project2009-10paper_final - 1 2 (). . - , , ()

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
България – от членство в ЕС към пълноправно членство в Европейския икономически и паричен съюз Цветан Манчев и Минчо Каравастев 1 Материалът има за цел да анализира напредъка на България в посока към премахване на дерогацията 2 и пълноценно участие в Европейския икономически и паричен съюз (ЕИПС). Изследването е съсредоточено само върху напредъка на нашата страна. То не съдържа сравнителен анализ спрямо останалите страни-членки на съюза, които също имат дерогация, тъй като оценката на напредъка от Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) е индивидуална за всяка страна. Анализът е съсредоточен върху способността на българските институции да гарантират изпълнението на т. нар. икономически критерии от Маастрихт и пълноценно да участват в процеса на многостранно наблюдение на икономическата и финансова политика в ЕС , т. нар. институционален капацитет . Напредъкът на България по привеждането на националното законодателство в областта на ЕИПС в съответствие с европейското съзнателно остава извън обхвата на материала. В тази област е постигнат съществен прогрес още преди членството на страната в ЕС на 01.01.2007 г., както ясно личи още от първите конвергентни доклади за България на ЕК и ЕЦБ от 2008 г. Разбира се, анализът на напредъка на България по изпълнението на икономическите критерии от Маастрихт и на институционалния капацитет не може да бъде направен без отчитането на конкретната макроикономическа среда и промените в цикъла на българската и европейската икономики. През тази призма, естествено е най- задълбочено да се изследват проблемите, свързани с участието на България в Механизма на обменните курсове две , т. нар.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/04/2011 for the course FINANCE 104 taught by Professor Smith during the Spring '10 term at Abilene Christian University.

Page1 / 37

su-project2009-10paper_final - 1 2 (). . - , , ()

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online