VladimirYankovEssay - Central European University, , : I. ....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Владимир Людмилов Янков , Central European University, [email protected] 1 Еврото в България предимства и възможности Владимир Людмилов Янков Central European University, Будапеща , Специалност : Магистратура по Икономика I. Увод През първи век от новата ера търговец пътуващ от Рим до Кьолн е можел спокойно да използва по целия път една и съща парична единица римския динарий . Две хиляди години по - късно със създаване на единната европейска валута транзакциите в рамките на Европейския съюз също се сведоха до използване на едно и също средство за обмен . Въпреки че подобно сравнение между Римската империя и Европейската общност от независими държави страда от съществуването на толкова голям времеви интервал и развитие на обществените и икономическите отношения , можем да кажем , че съществуването на единна парична единица и в двата случая е продиктувано от процеса на политическа и икономическа интеграция на различни държави и общности . Ако в случая на Римската империя това е ставало със силата на меча , то две хиляди години по - късно икономическата и все повече политическата интеграция в Европа е един напълно доброволен процес , чиято крайна цел е благоденствието на всички страни - членки . В него през месец май 2004 г . се включиха държави , които до скоро принадлежаха към един съвсем различен икономически и политически съюз на СИВ и Варшавския договор . Всички те извървяха тежкия преход от централно - планирана до функционираща пазарна икономика . Въвеждането на еврото , което ще замени националните валути на тези държави , е въпрос на време и покриване на изискванията на договора от Маастрихт за номинална конвергенция . За
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/04/2011 for the course FINANCE 104 taught by Professor Smith during the Spring '10 term at Abilene Christian University.

Page1 / 12

VladimirYankovEssay - Central European University, , : I. ....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online