VladimirYankovEssay - Central European University I

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Владимир Людмилов Янков , Central European University, [email protected] 1 Еврото в България предимства и възможности Владимир Людмилов Янков Central European University, Будапеща , Специалност : Магистратура по Икономика I. Увод През първи век от новата ера търговец пътуващ от Рим до Кьолн е можел спокойно да използва по целия път една и съща парична единица римския динарий . Две хиляди години по - късно със създаване на единната европейска валута транзакциите в рамките на Европейския съюз също се сведоха до използване на едно и също средство за обмен . Въпреки че подобно сравнение между Римската империя и Европейската общност от независими държави страда от съществуването на толкова голям времеви интервал и развитие на обществените и икономическите отношения , можем да кажем , че съществуването на единна парична единица и в двата случая е продиктувано от процеса на политическа и икономическа интеграция на различни държави и общности . Ако в случая на Римската империя това е ставало със силата на меча , то две хиляди години по - късно икономическата и все повече политическата интеграция в Европа е един напълно доброволен процес , чиято крайна цел е благоденствието на всички страни - членки . В него през месец май 2004 г . се включиха държави , които до скоро принадлежаха към един съвсем различен икономически и политически съюз на СИВ и Варшавския договор . Всички те извървяха тежкия преход от централно - планирана до функционираща пазарна икономика . Въвеждането на еврото , което ще замени националните валути на тези държави , е въпрос на време и покриване на изискванията на договора от Маастрихт за номинална конвергенция .
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern