��далгаан&Nti

��далгаан&Nti - MBA_E1023...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MBA_E1023 1 Б.ДЭЛГЭР МАСТЕРИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН Т С Л Ө Ө 1. Магистрантын овог, нэр: Барс овогтой Дэлгэр 2. Судалгааны ажил хийж буй салбар : Санх гийн йлчилгээний салбар үү ү 3. Т л вл ж буй сэдэв/ нэр : ө ө ө Гадаад аудитын чанарыг сайжруулах зарим арга замууд Дуусгахаар т л вл ж буй хугацаа : 2011 оны 11 сарын 25 ө ө ө 4. Хийж буй судалгааны ажлын талаархи товч танилцуулга: ндэслэл: Ү Монгол улсын хэмжээнд албан ёсоор йл ажиллагаа явуулж буй 7 ү 9ш Аудитын компани байдаг ба эдгээр компаниуд аудитын копманид тавигддаг чанарын шалгуурын нэг болох орон тооны ндсэн хоёр ү аудитор байна гэсэн заалтыг хангаж байгаа эсэх талаар тандсан судалгаагаар : 4- с дээш аудитортой компани 5ш өө 2-3 аудитортой компани 66 ш 1 аудитортой компани 8 ш байна гэсэн судалгаа гарсан байна. 1 аудитортой йл ажиллагаа явуулж байгаа эдгээр компани нь ү аудитын тухай хуулийг з рч д зогсохг й аудитын чанарын асуудал дээр ихээхэн дутагдалтай ажиллаж ө өө ү байгааг илтгэж байна. Бас нэг асуудал бол аудитын тухай хууль
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/18/2011 for the course NHJNJ 101 taught by Professor Mm during the Spring '11 term at Academy of Art University.

Page1 / 3

��далгаан&Nti - MBA_E1023...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online