{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

8. ФормулирÐ&d

8. ФормулирÐ&d

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8. Формулиране на проблема и целите на проучване Ясното и точно дефиниране на проблема на проучване е ключ към успешното му провеждане. Дефинирането на проблема на проучване е резултат от целенасочените действия в две насоки: ясно, точно и конкретно дефиниране на управленския проблем; прилагане на научно обосновани и практически тествани изследователски подходи за дефиниране на проблема на изследване. I. Управленски проблем и симптоми за неговото наличие 1. Колкото по-рано се открие един проблем, толкова по-лесно и безболезнено може да бъде решен той. Дефинирането на самият управленски проблем трябва да е резултат от съвместните усилия на функционалния мениджър и маркетинговите изследвания за разкриване на симптоматична ситуация, което се осъществява посредством одита на управленската ситуация и предварителни изследвания.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

8. ФормулирÐ&d

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online