10.Първични п&N

10.Първични п&N

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10.Първични проучвания и основни въпроси. План за проучване – видове и структурни елементи. Първичните проучвания се прилагат в почти всички случаи, когато се проучва маркетинговата активност като въвеждане на нови продукти, изграждане на рекламни кампании и др. Предимството им е, че са целеви, с контролирана методология и изяснен понятиен апарат. Те са приоритет на социологическата наука. Съществуват определени етапи при събирането и предоставянето на данните и те са: изготвяне на план за проучване; събиране на данни; обработка и анализ на данните; интерпретация и презентиране на резултатите. Планът (програмата) на проучванията на има за цел изясняване и обхватът на единна рамка за положително теоретично, методологично и организационна възприемане на проучването. Той е базата за провеждане на първичното проучване. За разработването на подходящ план на проучване трябва да са изпълнени следните условия: проблемът да бъде внимателно анализиран; целите на проучването да бъдат интегрирани с времето и ресурсите на проучването; да бъдат осигурени научност и икономичност на събирането по необходимите данни; Чрез плана за проучване се цели да се отговори на определени въпроси, които могат да бъдат обединени в три групи, съответно с теоретичен, методологичен и
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

10.Първични п&N

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online