11. КачественÐ

11. КачественÐ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
11. Качествени методи – характеристика и приложение Свръхнаситеността на пазара, а също и следващото я динамично развитие на продукти и потребление доведоха до необходимост от изследване на потребителите – не толкова количествено, колкото качествено, дълбочинно, за потребностите и желанията им и най-добрите характеристики на продуктите, които биха ги удовлетворили. Именно поради важността на това да бъдат разбрани мотивите, възприятията, очакванията и предпочитанията на потребителите, качествените проучвания са едни от най-често прилаганите в последните години. Те отговарят на въпроса от типа „защо” и „как”, а не на „колко”. От методологична гледна точка те са много гъвкави, слабо структурирани и слабо формализирани. Темите са по-скоро с отворен характер, но се изследва задълбочено информацията, която се събира от ограничен брой лица, формиращи
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/18/2011 for the course MARKETING 40 taught by Professor Nagwa during the Spring '11 term at Alexandria University.

Page1 / 2

11. КачественÐ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online