{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

12. Дискусии в&Nti

12. Дискусии в&Nti

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12. Дискусии във фокусни групи. Предимства и недостатъци, организиране, ДФГ по Интернет Дискусиите във фокусни групи (ДФГ) водят своето начало от медицината и нейните клонове – психология и психотерапия. Първоначално ДФГ в бизнес изследванията са били прилагани за допълване на резервите от количествени проучвания. ДФГ все повече се използват като единствен метод на генериране на идеи и осигуряване на стратегически важни решения. ДФГ представляват събиране на малка група от хора – 6 до 12ч., за определен период, с цел да се дискутира серия от теми под ръководството на изследовател – модератор. Груповите дискусии са отличен метод за описване на начина на мислене на респондентите. Осигурява се по-задълбочено равнище на изучаване на поведението и отношението на хората. Могат да открият „частни, лични” истини, които хората не биха искали да разкрият при явното задаване на въпроси. ДФГ притежават редица преимущества като: Осигуряват комфорт – в група хората се чувстват по-спокойни и по-сигурни; Получаване на синергичен ефект – съчетаните усилия на групата водят до мултиплициране на ефекта във вид на информация и идеи; Осигуряване на творческа обстановка за издигане на идеи; Стимулиране към разговор – приятна обстановка, дружелюбни отношения на организацията и доброто ръководене на дискусията са предпоставки за осъществяване на интересни за участниците дискусии; Те са относително по-евтини от дълбочинните интервюта и по-бързо се събира информацията; Недостатъците на ДФГ са, че притежават общите недостатъци на качествените изследвания. Както Сю Робсън отбелязва – главният недостатък на ДФГ е, че групата
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

12. Дискусии в&Nti

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online