13. ДълбочинÐ&fra

13. ДълбочинÐ&fra

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
13. Дълбочинни интервюта, проективни техники, Подход на Филипс и метод на мозъчната атака – характеристика Дълбочинните интервюта са вид качествен метод. Подходящи са, когато предполагащият качествен изследователски проблем е свързан с: деликатни теми, които не могат да бъдат обсъждани в по-широка общност; теми, изискващи спокойно и задълбочено обсъждане; извличане на информация от експерти със задълбочени познания в дадена област; изследване на лица, които поради тяхното обществено положение или мениджърски статут не биха присъствали на друго изследване и не биха споделяли в по-голямата общност своите възгледи. Дълбочинните интервюта представляват техника за качествени проучвания, при която се провежда разговор между изследователското лице и изследваното лице в рамките на 30-60 минути. Това са интервюта, имащи твърде свободен и отворен характер. Разговорът трябва да има рамки, поставени от целите на изследването и основните изследователски въпроси. От значение е и предварителната подготовка за дълбочинното интервю. При нея се дефинират проблемите и основните изследователски въпроси. Добре е да се подготви сценарий на разговора, който да играе роля на план на модератора. В сценария освен задължителните въпроси, по които да се даде отговор, е добре да бъдат предвидени и някои техники, които може да се използват в случай на нужда от активизиране на респондента. Дейността извежда три условия за дълбочинните интервюта: осигуряват по-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

13. ДълбочинÐ&fra

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online