14.Метод на дÐ&fr

14.Метод на дÐ&fr

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
14.Метод на допитването Допитването е най-широко разпространения и традиционен метод на събиране на информация при проучванията. Неговото разпространение се дължи на следните основни фактори: методът е много добре разработен от методологическа гледна точка; при него се наблюдават принципите на извадковия подход – яснота по отношение на представителността и грешките на изследването; получената информация е от количествено естество, даващо възможност за широка обработка и извеждане на групировки по избрани критерии. Допитването представлява събиране на структурна информация, чийто източник е съзнанието на изследваните лица, регистрирана посредством използване на предварително разработени въпросници. Той се прилага в множество случаи, когато е необходимо информация относно: потребители; отношения, оценки и нагласи на потребителите към продуктите на фирмата; тенденции на развитие и динамика на дадения пазар; регистриране на ценови равнища, промени в цените и ценовата еластичност; регистриране на конкурентни позиции; оценка и разработка на рекламни кампании; регистриране на клиенти на търговки обекти и тяхното местоположение; доставчици и техния имидж и маркетингови действия. Едно от основните предимства на метода е, че той може да се прилага за
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

14.Метод на дÐ&fr

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online