15. Решения и &ETH

15. Решения и Ð

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
15. Решения и процедури по прилагане на статистическите извадкови изследвания Провеждането на изчерпателни изследвания, при които се наблюдават всички единици, предмет на интерес, е трудно и почти невъзможно. Статистическата теория на извадковите изследвания предлага достатъчно добро решение на проблема с осигуряването на данни на основните наблюдения само на част от единиците на интерес на съвкупността. При спазване на определени правила има възможност получаването на резултати да се разпростира върху цялата съвкупност от единици. Тези извадки трябва да са представителни, т.е. да възпроизвеждат генерирана съвкупност по нейните основни параметри. Извадковият подход предлага по-голяма бързина на проучването и значително по-ниски разходи. При провеждането на изследването чрез допитване на първо място трябва да се определят първичните единици, върху които ще се разпространят данните. Всички първични единици формират целевата съвкупност – генералната съвкупност на изследването. Наред с първичните е необходимо да се определят и извадковите единици. Първичните и извадковите единици може да са едни и същи или да се различават. Това зависи от етапността на процеса. При едноетапни процедури по изготвянето на извадки първичните и извадковите единици съвпадат. При по- усложнена процедура по състава на извадковите единици може да се използват различните равнища на извадковите единици. Невинаги първичната единица съвпада с изследваното лице. След като се изяснят първичните и извадковите единици се пристъпва към определяне на извадката. За целта се извършват: ясни критерии за изготвяне на потенциални съмнения;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/18/2011 for the course MARKETING 40 taught by Professor Nagwa during the Spring '11 term at Alexandria University.

Page1 / 2

15. Решения и Ð

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online