16.Изготвяне

16.Изготвяне

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
16.Изготвяне на въпросници – правила и последователност на процедурите Въпросникът е средство за събиране на информация при метода на допитването. Той представлява документ за полева работа, чрез който се събира информацията по проблема на проучването. Разработването на добър въпросник изисква усет към проблема на изследването, на предметните области на изследването и най-вече към потенциалните реакции на респондентите при задаването на определени въпроси. В същото време гаранция за успех при разработването на въпросник дава спазването на добре избистрени и оформени от теорията и изследователската практика изисквания и правила. Първото правило е спазването на последователността от процедури. Те отразяват последователността на изпълнение на основните задачи при разработването на въпросника. Етапите на разработване са: 1. Определяне на нужна информация – начален етап на разработването на въпросника, при който проблемът на изследването трябва да се осмисли добре и да се разбере какво точно е необходимо да се знае. Водещо при определяне на нужната информация са изследователските хипотези и основните изследователски въпроси; 2. Определяне на вида на допитването – вида на допитване дава отражение върху формата на въпросника, начина на задоволяване на въпросите, подредбата и степента на формализиране и структуриране на въпросника. Бюджетът на проучване също е фактор, който не е за пренебрегване при изборът на метод на проучване и следователно
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/18/2011 for the course MARKETING 40 taught by Professor Nagwa during the Spring '11 term at Alexandria University.

Page1 / 2

16.Изготвяне

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online