17. ИзмерванÐ&mic

17. ИзмерванÐ&mic

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
17 . Измерване при проучванията чрез допитване. Същност и видове измервателни скали. Измерването е представителен процес на преобразуване на качествените характеристики в количествени. На всяка една характеристика се дава числово значение в определената скала или мащаб. Първият етап в процеса на измерване е работата с измервателните основни понятия. Необходимо е да се постигне пълнота на информацията относно измерващите понятия. За да се постигне тя трябва да се изготви предварителен образ на обекта на изследване, да се определи ключовата стратегия, тези двете да се декомпозират чрез т.нар. операционализация на понятията и фиксиране на емпиричните индикатори. Операционализацията на понятията се състои в отчитането на всички аспекти и идентифициране на атрибутите, въздействащи при неговата оценка. Емпиричните индикатори, до които се стига в края на творческия процес на
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/18/2011 for the course MARKETING 40 taught by Professor Nagwa during the Spring '11 term at Alexandria University.

Page1 / 2

17. ИзмерванÐ&mic

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online