18. Метод на нÐ&

18. Метод на нÐ&

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
18. Метод на наблюдението. Характеристика, приложение, видове. Псевдопазаруване. Наблюдението е метод на пазарно проучване с изключително значение за търговската практика. Чрез него се регистрира поведението на потребителите в търговските обекти, техните осъзнати и неосъзнати движения, реакциите и действията. Наблюдението е пасивен метод на проучване. Източник на информация е поведението на изследваните обекти, а не тяхното самосъзнание. Следователно, чрез наблюдението не могат да се регистрират мотиви, желания и отношения. Наблюдението е научен метод, който трябва да се прилага според предварително разработени правила и норми. То се планира, информацията се записва и обработва. Методът на наблюдението може да бъде прилаган самостоятелно или в комбинация с други методи за проучване на пазара. То намира широко приложение при следните типични изследователски въпроси: каква е практиката на купувачите и продавачите; каква е практиката на употребяване на продуктите; какви са поведенията и реакциите на наблюдаваните; при изследването на
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/18/2011 for the course MARKETING 40 taught by Professor Nagwa during the Spring '11 term at Alexandria University.

Page1 / 2

18. Метод на нÐ&

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online