{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

19.Метод на еÐ&or

19.Метод на еÐ&or

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
19.Метод на експеримента. Планиране и реализация на проучването чрез експеримент. Експериментът е метод за събиране на първични данни, въз основа на който могат да бъдат измерени връзките между причината и следствието. Той е определян като реална проверка на планиран курс от дейности или на дадена хипотеза, проведена така, че да се наблюдават ефектите от влиянието на определен фактор като бъдат разграничени от ефектите на други, неконтролируеми фактори. Методът на експеримента се прилага в две разновидности – лабораторен и пазарен експеримент. Двете разновидности имат противоположни характеристики по отношение на концепцията за валидност на експеримента. Валидността се измерва като вътрешна и външна. Вътрешната валидност показва в каква степен може да се твърди, че наблюдението на ефектите в експерименталните единици са били причинени от променливите, подложени на експеримент. Външната валидност показва възможностите за генерализация и достоверността при разпространяване на данните от експеримента върху цялата изследвана
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

19.Метод на еÐ&or

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online