20.Експериме

20.Експериме

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
20.Експериментални техники В методологията на пазарните проучвания се разграничават различни видове експериментални техники. Те варират според два критерия: броя на измерванията и наличието или не на контролна група. Някои от експерименталните техники изискват измерването на зависима променлива преди и след въздействието, други само след въздействието на независимата променлива. От друга страна, има техники, при които за по-голям контрол над експеримента се осъществява измерване на поведението на контролната и експерименталната група. Контролната група е група от експериментални единици, която не е подложена на въздействие, максимално сходна е на експерименталната и се използва за съпоставяне на поведението й с това на експерименталната група. 1. Техника „преди и след” без контролна група – сравнително елементарна техника, при която се формира една експериментална група, чието поведение се измерва преди въздействието и след въздействието на независимата променлива. Резултатите се
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

20.Експериме

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online