21 Панелни п&Ntil

21 Панелни п&Ntil

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 21: Панелни проучвания – същност и видове Панелните проучвания се характеризират с това, че едни и същи данни от определени променливи се събират периодично от една и съща представителна извадка от единици. В маркетинговите изследвания под „панел” се разбира съвкупност от лица, домакинства, магазини и др. единици, които са дали съгласието си и участват в предоставянето на данни относно тяхното поведение, отнасящо се до определени категории и марки за даден вид. Чрез тях се постига знание за динамиката на пазара, за измененията, трендовете, колебанията. Осъществява се от различни специализирани институции. Данните от панелните проучвания са полезен източник на вътрешна информация за маркетинговите специалисти. За търговския бизнес са от особено значение, тъй като дават възможност за анализ и проникване със собствени марки на търговеца на онези продуктови категории, които бележат най-силно развитие. Те осигуряват също така много по-голяма надеждност на резултатите и отчитането н измененията във времето, отколкото измерванията, получени от отделните независими извадки. Обикновено се използват за осигуряване на количествена информация от по- общо естество. Видовете панелни проучвания са панели на потребители и търговски панели. Панелите на потребителите се формират чрез излъчване на представителна извадка от
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/18/2011 for the course MARKETING 40 taught by Professor Nagwa during the Spring '11 term at Alexandria University.

Page1 / 2

21 Панелни п&Ntil

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online