_ק×�ס×�×�×�×�×�×�×� ×

_ק×�ס×�×�×�×�×�×�×� × - 1...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
רועיש הימיכומסוק 1 18.10.10 ( ) הנאיד 14.12.10 , , תימצע העגה םייתעבגב םיבכוכה הפצמב רוקיב ברעב הנומש העש . , לדומל הרעשהל ונתוא הליבומש תילגת לע תיפצת לע תססובמ תיעדמ הבישח : יגולומסוקה ןורקיעה , - םוקיב םוקמ לכב םימייקתמ הימיכהו הקיסיפה הקיטמתמה יקוח תוילאסרבינוא , - דיחאו ןוויכ לכל ההז יפורטוזיא אוה םוקיה , - רדגומ זכרמ ןיא םוקיל דיחא הרוצב טשפתמ םוקיה תוינגומוה - םוקיב םיכילהתה לכ לש האצותה יפורטנאה ןורקיעה י ץראה רודכב םייחה . , ? וילא עיגה םדאהש קוחר יכה םוקמה םילודג רתויו רתוי םישענש םיפוקסלט םנשי םימש ה לע םילכתסמ ונא דציכ . , תובלושמ תונומת םילבקמו חריה הז ב 4.11 ,( ) םיפוקסלטה לכ םירק דואמ םירוזאמ שמשה תכרעמ הצקמ עיגמש גלש רודכ ץראל טיבש בכוכ ברקתמ . וילא םינווכמ ויהי םיניוולהו : חריהו ץראה רודכב - ץראה רודכ רטוק 12742 " מ ק - חריה רטוק 3437 " מ ק " חריל א הודכ ןיב עצוממ קחרמה 384000 ) " מ ק 30 ( " א הודכ םעפ - ירפסומטא ץחל 1 ) " - הז לשמל הגנב א הודכ לע ריואה ץחולש ץחלה 92 .( , ךומנ דואמ םש ץחלה םידאמב תורפסומטא תכל בכוכ , = לעמ ורטוקש לוגע ףוג הטנלפ 1500 - . ו זכרמב תאצמנ שמשה 8 . אוה תכל בכוכ ביבסמ תכל יבכוכ , . יכילהת ןיא תיסחי ןטק םימש םרג תירודכ הרוצל הבורקה הרוצ רוצי ולש הכישמה חוכש ידכ היד הלודג הסמ לעב . , שמשה רוא תרזחה ללגב הארנ יניערג ךותיה בכוכ ' , , = םירשפאמה םיהובג םיצחלו פמט בכוכב תזכורמ שמשה תכרעמ תסמ בור םוילהו ןמימ רקיעב זגמ בכרומ , , , כ בכוכה זכרמב שמשה חור םיקיקלח חורו םוחו רוא טלופ זכרמב יניערג ךותיה 15 . תולעמ ןוילימ - * ולופאב םא ןוטרס 11 , לש םילרנימל םימודש םילרנימ ואצמו םיעלס םשל ואיבהו חריה רוקמ המ ןיבהל וצר , , ' . " םוילה םע היגרנאו םימ אוצמל םיצור שמשה עמב עסמב האלה ךישמהל םיעצמא חריב שפחל םיצור םויה א הודכ 2 - , .( )
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern