_ק×�ס×�×�×�×�×�×�×� ×

_ק×�ס×�×�×�×�×�×�×� × - 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
רועיש הימיכומסוק 1 18.10.10 ( ) הנאיד 14.12.10 , , תימצע העגה םייתעבגב םיבכוכה הפצמב רוקיב ברעב הנומש העש . , לדומל הרעשהל ונתוא הליבומש תילגת לע תיפצת לע תססובמ תיעדמ הבישח : יגולומסוקה ןורקיעה , - םוקיב םוקמ לכב םימייקתמ הימיכהו הקיסיפה הקיטמתמה יקוח תוילאסרבינוא , - דיחאו ןוויכ לכל ההז יפורטוזיא אוה םוקיה , - רדגומ זכרמ ןיא םוקיל דיחא הרוצב טשפתמ םוקיה תוינגומוה - םוקיב םיכילהתה לכ לש האצותה יפורטנאה ןורקיעה י ץראה רודכב םייחה . , ? וילא עיגה םדאהש קוחר יכה םוקמה םילודג רתויו רתוי םישענש םיפוקסלט םנשי םימש ה לע םילכתסמ ונא דציכ . , תובלושמ תונומת םילבקמו חריה הז ב 4.11 ,( ) םיפוקסלטה לכ םירק דואמ םירוזאמ שמשה תכרעמ הצקמ עיגמש גלש רודכ ץראל טיבש בכוכ ברקתמ . וילא םינווכמ ויהי םיניוולהו : חריהו ץראה רודכב - ץראה רודכ רטוק 12742 " מ ק - חריה רטוק 3437 " מ ק " חריל א הודכ ןיב עצוממ קחרמה 384000 ) " מ ק 30 ( " א הודכ םעפ - ירפסומטא ץחל 1 ) " - הז לשמל הגנב א הודכ לע ריואה ץחולש ץחלה 92 .( , ךומנ דואמ םש ץחלה םידאמב תורפסומטא תכל בכוכ , = לעמ ורטוקש לוגע ףוג הטנלפ 1500 - . ו זכרמב תאצמנ שמשה 8 . אוה תכל בכוכ ביבסמ תכל יבכוכ , . יכילהת ןיא תיסחי ןטק םימש םרג תירודכ הרוצל הבורקה הרוצ רוצי ולש הכישמה חוכש ידכ היד הלודג הסמ לעב . , שמשה רוא תרזחה ללגב הארנ יניערג ךותיה בכוכ ' , , = םירשפאמה םיהובג םיצחלו פמט בכוכב תזכורמ שמשה תכרעמ תסמ בור םוילהו ןמימ רקיעב זגמ בכרומ , , , כ בכוכה זכרמב שמשה חור םיקיקלח חורו םוחו רוא טלופ זכרמב יניערג ךותיה 15 . תולעמ ןוילימ - * ולופאב םא ןוטרס 11 , לש םילרנימל םימודש םילרנימ ואצמו םיעלס םשל ואיבהו חריה רוקמ המ ןיבהל וצר , , ' . " םוילה םע היגרנאו םימ אוצמל םיצור שמשה עמב עסמב האלה ךישמהל םיעצמא חריב שפחל םיצור םויה א הודכ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/19/2011 for the course ECON 3459 taught by Professor Gfwdsgnsf;ljw during the Spring '11 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 2

_ק×�ס×�×�×�×�×�×�×� × - 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online