_ק×�ס×�×�×�×�×�×�×�-×

_ק×�ס×�×�×�×�×�×�× - 2 3

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
רועיש הימיכומסוק 2 . , . " םידאמל תומישמ ןמזה לכ שי יאתבש ביבס םויה תאצמנש תיללח שי חריה אוה ונלש ןכשהו א הודכ לע םייח ונא , , , , . יאוואהב הנוזיראב םיפוקסלט שי םירנקה םייאהמ תואמגוד תוארל רשפא תויפצת יבגל ללחה פוקסלט תא ונל שי ' , . ' לכ השעמל ובי צרא אוה םסרופמ יכה םינוש לג יכרואב םיפוקסלט שי תפרצבו הלי צב לודג דואמ פוקסלט שי . " וידר פוקסלט שמשמ א הודכ . " . " ללח תרובעמ םע םיעיגמ א הודכ תביבסלו ללחה תנחתל תימואלניבה ללחה תנחת תא שי א הודכ תביבסב , סיטהל הלוכי זויאס םיסורה תינכת הנשי 3 . םיטואנורטסא , " , תונבלו ינשה םע דחא רשק רוציל ולכויש םיפוקסלט ךרעמ תונבל א הודכמ תאצל איה הרטמה לפרועמ תצק דיתעה . שמשה תכרעמל ץוחמ תוטנלפ ולגי ותיאש לודג ךרעמ , םיאור שממ ונילא םיבורק רתוי םה יכ םיליגר םיבכוכמ םילודגו םירורב רתוי הברהו םיביציו םיריהב םה תכלה יבכוכ . . . יזכרמה בכוכה אוה שמשה הקלמה רושימ לע אצמנש יוטנ דחא וק לע םה תכלה יבכוכ לוגיע " לש הייטנ תיווזב אצמנ א הודכ 23.5 . . הייטנה תיווזל אלא הזה קחרמל תורושק אל הנשה תונוע תולעמ : חריה " ארקנ אוה א הודכל בורק חריה רשאכ האגירפ קוחר אוהשכו . האיגופא איה שמשל רתויב הבורקה הדוקנה בכוכ לכב ןוילהירפ שמשהמ הקוחרהו ןוילהפא . ודבלא ( ) - הטנלפ ףוג לש הרזחהה תדימ תא אטבמה דממ רסח לדוג . וא ףוגמ תרזחומה הנירקה תומכ ןיב סחיה והז . . תיווזב םג יולת הזה סחיה האמל ספא ןיב םיזוחאב תאטובמ בורל רשא האצותה וב העגפ רשא תומכל חטשמ , . דע לשמל הובג אוה ירט גלש לש ודבלא הנירקה לש העיגפה 90% . . . " האצותכ םירצונ חריב םיהכה םירוזאה שמשה רוא תא ונילא ריזחמ חריה א הודכ רטוקמ עברכ אוה ונלש חריה רטוק . ' . המ םיעדוי ונא חריה יפל שמשה עמ רתיל ונממ אירמהל בוט םוקמ אוה חרי חריב םיפוג לש הרישי העיגפ לש . ' שמשה עמב לדוגה ירדס . , םישתכמ הסוכמ ולוכש ונתיאמ קוחרה דצהו ונילא הנופה דצה םידדצ ינש חריל , כ תחקול הפקהה שמשה ביבס בבוס חריה 28 . . לולסמב ענ חריה יכ הז דצה תוא תא םיאור דימת ונאש הביסה םימי
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/19/2011 for the course ECON 3459 taught by Professor Gfwdsgnsf;ljw during the Spring '11 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 3

_ק×�ס×�×�×�×�×�×�× - 2 3

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online