_קוסמוכימיה-×

_קוסמוכימיה-×

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
רועיש הימיכומסוק 3 , 1.11.10 : - סראמ םידאמ . וב םיאור ונאש ידיחיה ףוגה והז םידאמל תיללח םירגשמ ונא םייתנש לכ חטש ינפ . םיימשב עיפומ אוהשכ םימיוסמ , , . לע ץחלהמ תיאמכ אוה ירפסומטאה ץחלה הנטק רתוי תופיפצ ןטק רתוי םש הכישמה חוכ םודא הארנ אוה ונלש . ' , , " לעב החונ אל פמט ינצמח וד ןצמחפ הז הרפסומטאה רקיע א הודכ 2 ) , ביבס בוביס הממיה ךשמ םינטק םיחרי ( טעמכ ומצע 24 ( ) , כ שמשה ביבס הנש ךשמ תועש 26 .( ) ונלצא םייתנשמ רתוי םישדוח , . ( ) דצב ףדנתי ימורדה קלחה ץיקב הנשה תונוע יפל םימ חרקו שבי חרק חרקה תופיכ הז םידאמל ינייפוא דואמש המ . . םימעפ הברה שי םימ לשו שבי חרק לש םיננע תצק שי חרק ראשיי דימת ינופצה תויקנע קבא תופוס . עיגהל חקול םשל 9 ) חריל םישדוח 3 . .( ללחב היה והשימש רתויב ךשוממה ןמזה םימי םה סומידו סובופ םיחריה םיחריה ינש . םיצור האבה הנש הכישמה חוכב ודכלנש םידיאורטסאב הארנכ םרוקמש . , . םידאמ לש ףונ הריפסומטאב קבאה תומכ ללגב הבוהצ איה הרפסומטאה םילילד םיננע שי תיללח םהילא חולשל . . ' , אל חטשה ינפ המישרמ דואמ םידאמ לש היגולואיגה ןקנח קלומ םש ןיאש ללגב תלכת עבצ םש ןיא ץראל המוד יד , . שעג ירה לש רוזאו םישתכמ לעב אוה ימורדה קלחה ךומנו קלח רתוי הברה אוה ינופצה קלחה םיבר םייוניש ורבע , . . םורק רצונ ןטק אוה םידאמש ללגבש רמוא הז םירה תריציו טומיק יכילהת הברה ןיאש תוארל רשפא םיליעפ אל ) מ רתוי הבע דואמ 20 .( " שי מ ק סירנירמ קמע .( ) . קמועה םי ןיא יכ ירפסומטאה ץחלה יפל עבקנ םידאמב ספא הבוג אוה קמעה לש 1500 . " מ ק ' . , םא וא פמט ישרפה לש ךילהת הז םא חוכיו ןיידע שי רמוח תעיקש לש תוליעפ התייהש םיאור עקשמ ילס םג םיאור . םויה םימ תפוקת תברועמ התייה רבעב םימ םש ויהש םיבשוח . םידאמ לש יגולואיגה 2 כ רבכ םידאמב םילייטמ ונלש םיטובור 5 - . חרקל םימ ידא ןיב לובגב ונאש איה םידאמב םימה רדעהל הביסה םינש
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

_קוסמוכימיה-×

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online