_קוסמוכימיה-×

_קוסמוכימיה-×

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
רועיש הימיכומסוק 5 , 15.11.10 שמשה איה שמשה תסמ 333000 ' . " ל העיגמ שמשה זגרמב פמטה א הודכ םימעפ 15 . כ הליג תולעמ ןוילימ 4.5 . הנש דראילימ " , - " שמשה חור י ע ןזאתמ אוהו המינפ רמוח ךשומ שמשה לש הכישמה חוכ מ וש לש בצמב איה ונלש שמשה . " , יטטסורדיה מ וש רצונ זא הצוחה םיפוגה םתוא תא ףוחודו תיניערג ומרתה תוליעפהמ האצותכ תטלפנש : שמשה בכרה ) ןמימ רקיעב 90% ) ( םוילהו 10% ,( םה תודוסיה רתי 1% . . " ' , א הודכ ךותל הקסרתה שמשה עמל ץוחמ התייהש הלוספקה שמשה בכרה לש שדחמ תודידמ תושעל וסינ ? , תוכתמה ועיגה ךיא הלאשה תוכתממ רתוי םיבכרומ ונחנא : שמשה הנבמ םיארקנ חטשה ינפ הריפסוטופ , ) בוהצ הארנ רואב הנירק 500 ,( " תארקנש תינועבצ רתוי הקד הבכש הילעמ מ ק ' ) לש פמט הריפסומורכ 20 , ןיולק תולעמ ףלא 1500 ( " מ ק , ה וז הביבסמ םיינרקה הנורוק . המינפ רתוי דוע שמשה לש שי שמש ימתכ ,( ' ) ארקנש רוזא שי שמשה ינפל תיסחי הכומנ הלש םכלש פמטה היצקבנוק ) רחאל הנירקה רוזא ( ה םינפבו הביל . שי הנורוקה ינפלו הריפסומורכה ירחא םייניערגה םיכילהתה לכ םישחרתמ הבש רבעמ רוזא ' פמטה וב ל הלועה 2 . תולעמ ןוילימ , שי הבילב הסמה תניחבמ 25-60% . , ךותיה לש ךילהת רבוע רמוחה בור שמשה תסממ ) , : ןמימ תצצפבו םיבכוכב שחרתמ הז ךילהת רתוי לודג ןיערגל םיגזמתמ םימוטא לש םיניערג יניערג ךותיה E=mc 2 ( . : םינורטיונ לש הטילפ ךות רתוי םינטק םיניערגל לצפתמ לודג םוטא ןיערג יניערג עוקיב . " עוקיב לש םיכילהתמ יצחו ךותיה לש םיכילהתמ אוה א הודכ לש ימינפה םוחה תיצחממ ךרעב , : ל עיגמ תופיפצה זכרמב הכומנ תופיפצה חטשה ינפ לע תופיפצה תוגלפתה 150 . : שמשה תיירוטסיה
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/19/2011 for the course ECON 3459 taught by Professor Gfwdsgnsf;ljw during the Spring '11 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 2

_קוסמוכימיה-×

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online