_קוסמוכימיה-×

_קוסמוכימיה-×

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: – רועיש הימיכומסוק 6 , 22.11.10 רואה םורטקפס ןיב אוה הארנ רואה 400-700 . , , . םורטקפסה לכ לע םילכתסמ השעמל ונא םיבכוכ לע תועפות לע לכתסנ םא רטמוננ ינרקו אמג ינרקב לכתסהל ךירצ תודחוימ תועפות תוארל םיצור ונא םא X . ץוחמ תאצל ךירצ אמג תנירקב תוארל ידכ , . ' . קבא היסקלגה לע םילכתסמ ונאשכ הארנ רואב השענ הז בורל שמשה עמב תוטנלפ לע תולכתסה הריפסומטאל . . עקר תנירקל םיעיגמ םוקיה רבע לע םירבדמשכ וידר ילגב תצק םגו םודא ארפניאל םירבוע םג ונחנא . םישוע ונחנאש המ לכל לגה יכרוא לכ תא םיכירצ ונא השעמל , ,- תא דירפהל רשפא הרסנמ ךרד ןבל רוא ריבענ םא הנוש תיוזב הריבש רבוע לג ךרוא לכ ןבלה רואה תוציפנ . םיוסמ לג ךרוא לע קר תוארלו םיעבצה . ' :'- ףיצר םורטקפסב פמט יפל הנירק טלופ ףוג פמט יפל רוחש ףוג תנירק פמטל ךופה סחיב לגה ךרוא .' ףוגש לככ . , ההובג רתוי הנירקה תמצועו ההובג רתוי היגרנאה רצק רתוי לגה ךרוא םח רתוי " . , תתינויצרופורפ תטלפנש היגרנאה כ הס םיוסמ לג ךרואב הז םומיסקמה לבא לגה יכרוא לכב טלופ השעמל ףוגה ' תקזחב פמטל 4 . , , ' . םיפסונ םירבד הברהו קחרמ הסמ ולש פמטה תא ועבצ יפל תעדל לכונ בכוכ ונל שי םא רמולכ .( ) , תיבב םיזרבהמ ךפהה םודא רתוי אוה רק רתוי אוהש בכוכ לוחכ רתוי אוה יטגרנא רתוי אוהש בכוכ , ךרד םודא ארפניאב רוזאה ותוא לע לכתסנ םאו םתוא םיאור אל הליגר הרוצב הילע לכתסנ םאש םיבכוכ הברה שי םיבכוכ הארנ רטליפ י דרנרב 68 . הלובנ . ,- לש רוביח לשמל םילשמה תא ןתונ רוסיח ןבל רוא לבקנ םיעבצ לש רוביחב םיעבצ רוסיחו רוביח לש תורשפא שי . , בוהצ לבקנ קוריו םודא רוסיח לוגס לבקנ לוחכו םודא : םימוטאל הנירק ןיב היצקארטניא " , תנירק י ע רשפא לשמל םוטא ךותב רחא ךילהתל םיאתמ לג ךרוא לכ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/19/2011 for the course ECON 3459 taught by Professor Gfwdsgnsf;ljw during the Spring '11 term at Tel Aviv Uni..

Page1 / 2

_קוסמוכימיה-×

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online