_קוסמוכימיה-×

_קוסמוכימיה-×

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
רועיש הימיכומסוק 8 6.12.10 , םוינרופילקב ונומ םגאב PH 10 , . םש שי ןיידעו חלמה םיב ומכ חלמ לש הובג זוכיר םש שי קדייח לש םיוסמ גוס ואצמ , . הלאכ םיקדייח ןומה ופסא םירקוח תרובח ךכ תויחל םילוכיש םיקדייח לש זוכיר GFAJ1 , לכ תא ואיצוהו םתוא ודדוב , . , םג עודי הזו תירוזחמה הלבטב רוטה ותואב םה ןסראו ןחרזה ןסרא הליכמש הסימת וסינכהו םימהמ טפסופה . , ןסרא שי טפסופ םוקמב תיגולואיג תבוכרתב ףוליח וא םירמוח ףוליח םיילרנימב םיאורש םייגולואיג םיכילהתב ל רבוחמש 4 . . ןסראש ואצמ ןסראל וכותבש טפסופה תא ףילחמ אוה השוע הזה יפיצפסה קדייחהש המ ןצמח ימוטא , , . אנדל קזנ היהיש ילב ןסראב ףלחומ הז םא אנדה דלש תא הנוב טפסופה אתב םיפסונ םיקלחב םגו אנדב םג סנכנ . . אוה ןסרא תאז תושעל לגוסמ קדייחש ואצמש הנושארה םעפה וז םיאנת ינימ לכל לגתסהל לכוי קדייחהש רמוא הז . , ותבוטל ןסראה תא לצנל חילצה הזה רוציה לבא ליער שמש תוכרעמו םיבכוכ תורצוויה , רוזיפ ידכ ךותו לודג ףדה לגל םרוג הזו הביבסל רמוח הברה לש הטילפ שי םודאה קנעה בלשו הבונרפוסה בלשב , - . וליפאו םהלש הביבסל רמוח םיקרוז םירוחש םירוח םגש םידמול טאל טאל םויה הביבסה ךותל םירמוח ןומה . םירסלופ , סוירטיגאס היסקלגה זכרמ המגוד A . , , םיבכוכ תריציל םלג רמוח םצעבו םוילהו ןמימ תוכתמ ליכמש קבא ןומה ליכמ , . , םירוזא שי םיפופצ רתוי םירוזא שי םיבכוכה ריבצל םוקמ הנפמ שממ ןנעה לש רמוחה םיבכוכ תורצוויה רוזא הארנ . םילילד רתוי , ( ) ' : ' חינהל ריבסש ךכ חינז שממ הז רתיה לכו שמשה בכוכה ךותב איה שמשה עמ לש הסמה בור שמשה עמ בכרה , ' . ונא הטנלפל ודכלתה אלש םינטק םיפוג הברה םג שי שמשה עמ ךותב תוטנלפ םג ורצוויי דבכ רמוח שיש עגרבש . ' ונלש שמשה עמ ךותמ םג םתוא םיריכמ ' אוה ונלש שמשה עמ ליג 4.5 ( ) , ןב אוה הלגתהש קיתע יכה לרנימ עלסה רשאכ הנש דראילימ 4.4 , שי הנש דראילימ . - הדנקב וא הילרטסואב רתויב םיקיתעה םיעלסה םיאצמנ הפיא הבירמ ןמזה לכ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

_קוסמוכימיה-×

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online