_קוסמוכימיה-×

_קוסמוכימיה-×

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: – רועיש הימיכומסוק 10 , 20/12/10 :- םירמוח תדיל : םירמוחה תורצוויה םוקימ : תודוסי , , , תוקרפתה הבונרפוס תוצרפתה ךלהמב בכוכ לש הסמב תולתכ תובכשה ןיב םיבכוכ ךותב לודגה ץפמב תיביטקאוידר : תולוקלומ . , , , םילופכ םיבכוכ םירזווק םיבכוכ ביבס םייבכוכניב םיננע . דומלל םג רשפא תודוסי תוציפנ הוושנ םא םיבכוכב םיכילהתמ עיגה הזש הנקסמל ועיגה םוקיב םירמוחה תוציפנ יפל . רבד לכ רצונ יתמ יבגל הברה , תמיוסמ הירטמואיג םע םינייפאמ םהל שי שמשה תיליפרע הרצונש ינפל םירמוח תוארלו םירגרגה תא ףוסאל רשפא . , הנוש יפוטוזיא בכרה םהל שי : םיאצומ ונאש םיקצומ . , , , , ,- ונא ולא םירמוח יפל םיחלמ ןמחפ תובוכרת תירפג תובוכרת תוצומחת םיטקליס תוימוטא וד תולוקלומו תוכתמ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/19/2011 for the course ECON 3459 taught by Professor Gfwdsgnsf;ljw during the Spring '11 term at Tel Aviv Uni..

Ask a homework question - tutors are online