_קוסמוכימיה-×

_קוסמוכימיה-×

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
רועיש הימיכומסוק 10 , 20/12/10 : - םירמוח תדיל : םירמוחה תורצוויה םוקימ : תודוסי , , , תוקרפתה הבונרפוס תוצרפתה ךלהמב בכוכ לש הסמב תולתכ תובכשה ןיב םיבכוכ ךותב לודגה ץפמב תיביטקאוידר : תולוקלומ . , , , םילופכ םיבכוכ םירזווק םיבכוכ ביבס םייבכוכניב םיננע . דומלל םג רשפא תודוסי תוציפנ הוושנ םא םיבכוכב םיכילהתמ עיגה הזש הנקסמל ועיגה םוקיב םירמוחה תוציפנ יפל . רבד לכ רצונ יתמ יבגל הברה , תמיוסמ הירטמואיג םע םינייפאמ םהל שי שמשה תיליפרע הרצונש ינפל םירמוח תוארלו םירגרגה תא ףוסאל רשפא . , הנוש יפוטוזיא בכרה םהל שי : םיאצומ ונאש םיקצומ . , , , , , -
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern