{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Operation Management - KEDUDUKAN BAHAN BUKTI(EXHIBIT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K EDUDUKAN B AHAN B UKTI (E XHIBIT ) E LEKTRONIK DAN D IGITAL D ALAM K ETERANGAN : M ASALAH DAN C ABARAN M ASA K INI O leh Prof. Madya Dr. Mohamad Ismail Bin Hj. Mohamad Yunus Timbalan Dekan (HEP) Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia [email protected] Pengenalan Revolusi alam siber dan teknologi komputer masa kini telah mengubah cara kehidupan masyarakat berkomunikasi, mengendalikan sistem teknologi maklumat dan kaedah pengurusan perniagaan secara elektronik. Terdapat pelbagai jenis maklumat yang memainkan peranan yang penting dan berguna di dalam proses pengendalian kes-kes di mahkamah sivil dan jenayah di mana maklumat-maklumat penting disimpan dan direkodkan di dalam sistem komputer. 1 Terdapat banyak syarikat dan individu yang bergantung penuh kepada penggunaan komputer dalam melancarkan urusan seharian. Tidak ketinggalan juga peguambela dan pihak pendakwa yang telah menyedari kelebihan dan kepentingan penggunaan perkakasan elektronik dalam membantu mahkamah menyelesaikan kes-kes. Justeru, penemuan dan penggunaan maklumat-maklumat yang bersumberkan elektronik dapat digunapakai di dalam semua kes yang dikendalikan di mahkamah. Kaedah ini dikenali sebagai “penemuan maklumat secara elektronik”. Keterangan berbentuk elektronik telah digunapakai untuk pelbagai tujuan dalam kes-kes terkini, di antaranya: 1 * . Sekalung penghargaan ditujukan kepada Puan Shamshina Mohd Hanifa dan Puan Rohana Md Yusup di atas kerjasama serta sokongan yang telah diberikan di dalam menjayakan penulisan artikel ini. i . Pooley & Shaw, “The Emerging Law of Computer Networks – Finding Out What’s There: Technical and Legal Aspects of Discovery” (1996). 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
a) Untuk mengukuhkan alasan pertuduhan dalam kes gangguan seksual. 2 b) Untuk membuktikan kecurian rahsia perniagaan yang dilakukan oleh pekerja 3 atau pihak lain. 4 c) Untuk mengesahkan penciplakan hakcipta atau mengenalpasti penyalahgunaan perisian berlesen. 5 d) Untuk memperolehi maklumat tentang harta persendirian . e) Untuk mendapatkan keterangan mengenai kes penipuan atau aktiviti-aktiviti jenayah. f) Untuk mengukuhkan alasan kes-kes pemecatan kerja secara tidak sah. 6 g) Untuk memberikan keterangan transaksi jualbeli. 7 h) Untuk membuktikan pertalian di antara mangsa pembunuhan dan tertuduh. 7a i) Untuk memberikan keterangan mengenai ugutan bunuh melalui e-mail. 8 j) Untuk mengenalpasti identiti penjenayah. 8a 2 2 . Knox lwn. State of Indiana , 93 F.3d 1327 [ 7 th Cir.(Ind.) 1996] di mana keterangan utama di dalam kes gangguan seksual adalah berbentuk e-mail yang mana penyelia secara berulangkali meminta khidmat seks. 3 3 . Sebagai contoh, lihat People lwn. Eubanks & Wang , Nos.C.R. 6748 (Ca.Supr.Ct.) yang melibatkan pendakwaan terhadap pembocoran rahsia perniagaan oleh bekas Naib Presiden Borland. Salah satu daripada penyalahgunaan yang dilakukan melibatkan kakitangan di Bahagian Jualan, yang menyalahgunakan maklumat mengenai senarai pelanggan, sebut harga dan maklumat pemasaran.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Operation Management - KEDUDUKAN BAHAN BUKTI(EXHIBIT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online