{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Raja Munira ada bukti SMS diperdaya lelaki Iran

Raja Munira ada bukti SMS diperdaya lelaki Iran - Raja...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Raja Munira ada bukti SMS diperdaya lelaki Iran Posted by Raja Munirah Raja Iskandar at 12:56 PM Utusan Malaysia - 04/10/2007 Oleh NORLIZAH ABAS KUALA LUMPUR 3 Okt. – Raja Munira Raja Iskandar Shah, 22, mendakwa mempunyai bukti penting berhubung khidmat pesanan ringkas (SMS) diterima daripada seorang lelaki Iran yang memperdaya memintanya membawa sebuah beg melepasi pemeriksaan kastam di lapangan terbang. Peguam Rosal Azimin Ahmad berkata, bukti itu bagaimanapun tidak dikemukakan ketika dia didakwa di mahkamah di Jepun atas dakwaan cuba menyeludup beberapa peket syabu pada 20 Disember 2006 di Lapangan Terbang Antarabangsa Narita, Tokyo. Beliau yang dilantik oleh keluarga gadis tersebut berkata, pesanan ringkas yang diterima oleh Raja Munira sebelum hari penangkapannya penting bagi membuktikan dia diperdaya oleh lelaki berkenaan sedangkan dia tidak mengetahui isi beg itu. Sehubungan itu, Rosal Azimin berkata, SMS tersebut akan dikemukakan melalui peguam bela baru yang dilantik apabila rayuan terhadap sabitan dan hukuman didengar oleh mahkamah negara itu pada Khamis ini. ‘‘Bukti berkenaan menunjukkan Raja Munira menerima banyak SMS daripada lelaki tersebut
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Raja Munira ada bukti SMS diperdaya lelaki Iran - Raja...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online