{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Doping - Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Indholdsfortegnelse I Side Indholdsfortegnelse ................................................................ ................. 1 Forord, indledning ......................................................................... ......... 2 Dopingens historie ........................................................................... ...... 3 Forskellige former for doping bruges? virker de? ................................ 4 Anabolske androgene steroider ...................................................... ........ 7 Anabolske steroiders virkemåde ......................................................... 8 Bivirkninger ....................................................................... ................... 9 Grunden til misbruget .......................................................................... . 12 Hvad kan forebygge doping? ................................................................ 13 Dopinglovgivningen ................................................................. .............. 14 Konklusion ......................................................................... .................. 16 Litteraturliste .................................................................... ..................... 17 Bilag .............................................................................. ....................... 18-22 Interview med Bodybuilder ( Martin ) er vedlagt som bilag. I Forord Brugen af stoffer der skulle øge præstationsevnen har de sidste år været meget til debat i aviser, fjernsynet og i radioen. Dette hænger sammen med de kampagner og afsløringer der har fundet sted. Der kører i øjeblikket en kampagne i Danmark til skræk og advarsel. Politiet beslaglagde i 1993 500.000 doser hvilket højst sandsynligt kun er en dråbe i havet1 . Der menes at være omkring 10.000 brugere af anabolske steroider i Danmark, men det reelle tal er sikkert meget højere. Dette må man sige er et meget højt tal og må så faktisk betegnes som et samfundsproblem. Behandlingen foregår dog ikke på samme måde som ved andre samfundsproblemer såsom narkotika. Godt nok er de anabolske steroider kommet med i narkotikalovgivningen, men folk der har været underkastet de anabolske mener jeg er mere fordømt end narkomanerne. De enkelte, der har taget anabolske steroider har jo
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
selv være skyld i deres sygdomme. s Indledning Den officielle definition af doping: "Ved doping forstås tilførsel af medikamenter, eller ved hjælp af andre metoder, at øge idrætsudøverens konkurrencedygtighed på en kunstig måde." (Doping: s. 1) ( Når folk dyrker idræt i forening eller klub tror jeg de ofte har nogle målsætninger med deres sport. Om der snydes eller kun bruges lovlige midler er folk efterhånden ligeglade med. Det gælder om at vinde. Denne mentalitet burde der i høj grad laves om på og jeg vil på de følgende godt og vel 11 sider tage stilling til en masse facts om doping. Er det f.eks helt iorden at sætte sit og andres liv på spil ved selv at bruge og sælge stofferne? Ligeledes vil jeg diskutere andre spørgsmål såsom; hvorfor der bruges doping og hvilke virkemåder og bivirkninger der findes og bagefter give mit personlige bud herpå. Personligt mener jeg at mulighederne for at standse eller ihvertfald nedsætte brugen af disse stoffer og hermed få en fair kamp på ikke mindst eliteplan, spiller en så stor rolle at der snart må gøres noget, inden misbruget løber helt løbsk. Jeg har ved at interviewe en forhenværende bodybuilder (Martin) kunnet gøre rede for hvilke stoffer, der idag hovedsagligt bruges af bodybuildere. Se iøvrigt vedlagte bilag for interview med Martin. M Dopingens historie Brugen af forskellige former for stimulanser, der skulle føre til bedre resultater, har været et kendt fænomen igennem århundreder. I det gamle Grækenland spiste sportsfolk, der konkurrerede ved f. eks De olympiske Lege masser af tørrede figner der skulle forbedre deres præstationer.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}