{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Drugs - NEI TIL NARKOTIKA Jeg kan begynne med en historie...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NEI TIL NARKOTIKA! N Jeg kan begynne med en historie om en hasjmisbruker. I dette tilfellet var misbrukeren en mann. Han hadde gått på stoff i lang tid, og var stekt avhengig. En kveld etter og ha røykt ganske store mengder hasj, dro han inn til pubben. Etter en stund kom han i bråk med en annen mann og det endte med at hasjmisbrukern slo ned og drepte den andre. Mannen ble dømt til mange års fengsel for drap . Jeg husker ikke hvor mange år det var, men han slapp ut tidligere p.g.a. god oppførsel. Han hadde også blitt helt stoffri. Han hadde ingen til og komme og hente seg, så han bestemte seg for å ta bussen til en kamerat. På bussholdeplassen traff han en annen mann. De snakket sammen og kom ganske godt overens. Alt virket helt normalt, men plutselig stakk den føre dette hasjmisbrukeren ned den andre mannen og drepte ham. Han tok deretter bussen til kameraten, men ble senere tatt av politiet. Det var et eksempel på hvor tragisk det kan ende hvis du bruker narkotika. Faren med narkotika er at når du begynner,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Drugs - NEI TIL NARKOTIKA Jeg kan begynne med en historie...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online