How To Roll A Joint

How To Roll A Joint - Gjord 1985/86 av Nelvana Production fr Lucasfilm Se fullstndig information Den tecknadfilm-serie som har gjorts handlar om

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gjord 1985/86 av Nelvana Production för Lucasfilm. Se fullständig information. G Den tecknadfilm-serie som har gjorts handlar om ewokernas liv på Endormånen. Det förekommer alltså inga människor överhuvudtaget. (och inga XWing och stormtropers, sorry. ..) Eventuella "fiender" utgörs av andra varelser på Endor. Det finns ganska många andra varelser. Ju fler avsnitt dessto fler varelser. ... d Det förekommer mängder av magi i olika former. Allt från lämpliga magiska besvärjelser till magi som har betydelse för hela månen som styr årstidsväxlingar mm. Även en särskild
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2011 for the course ACCT 101 taught by Professor All during the Spring '11 term at Kaplan University.

Page1 / 2

How To Roll A Joint - Gjord 1985/86 av Nelvana Production fr Lucasfilm Se fullstndig information Den tecknadfilm-serie som har gjorts handlar om

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online