Karakterer - Karakterer J Jeg har valgt skrive denne stilen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Karakterer K Jeg har valgt å skrive denne stilen som en artikkel. J Hurra, jeg fikk karakteren M+. Jeg fikk bare en G, hva kommer mamma og pappa til å si? Å nei, jeg fikk en NG, til neste prøve må jeg skjerpe meg. Å Karakterer, hvilket annet tema har skapt like mye diskusjon blant elever og i skoleverket de siste årene. Enkelte mener de er helt nødvendige for skolegangen, mens andre mener de ødelegger de unge. Karakterene hjelper til med å opprettholde den høye standarden norske skoler har, og hvis de uteblir vil kanskje standarden synke og norske ungdommer vil stille lavere på rangstigen over skolebarn i verden. s Karakterene kan være med på å hjelpe elevene og lærerne til å se hvor hver enkelt av elevene står i de forskjellige fagene. Uten karakterer kan lærerne støte på vanskeligheter når de skal vurdere elevene etter hver termin. De har ikke noen karakterer fra tidligere i terminen som grunnlag, og de må legge stor vekt på hvor gode elevene er muntlige og hvor aktive de er i timene. Uten karakterer i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2011 for the course ACCT 101 taught by Professor All during the Spring '11 term at Kaplan University.

Page1 / 2

Karakterer - Karakterer J Jeg har valgt skrive denne stilen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online