patientB plasmid sequence

patientB plasmid sequence - patientB DNA sequence 1 61 121...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
patientB DNA sequence 2958 bp 1 cacctaaatt gtaagcgtta atattttgtt aaaattcgcg ttaaattttt gttaaatcag 61 ctcatttttt aaccaatagg ccgaaatcgg caaaatccct tataaatcaa aagaatagac 121 cgagataggg ttgagtgttg ttccagtttg gaacaagagt ccactattaa agaacgtgga 181 ctccaacgtc aaagggcgaa aaaccgtcta tcagggcgat ggcccactac gtgaaccatc 241 accctaatca agttttttgg ggtcgaggtg ccgtaaagca ctaaatcgga accctaaagg 301 gagcccccga tttagagctt gacggggaaa gccggcgaac gtggcgagaa aggaagggaa 361 gaaagcgaaa ggagcgggcg ctagggcgct ggcaagtgta gcggtcacgc tgcgcgtaac 421 caccacaccc gccgcgctta atgcgccgct acagggcgcg tcccattcgc cattcaggct 481 gcgcaactgt tgggaagggc gatcggtgcg ggcctcttcg ctattacgcc agctggcgaa 541 agggggatgt gctgcaaggc gattaagttg ggtaacgcca gggttttccc agtcacgacg 601 ttgtaaaacg acggccagtg aattgtaata cgactcacta tagggcgaat tggagctcca 661 ccgcggtggc ggccgctcta gaactagtgg atcccccggg ctgcaggaat tcgatatcaa 721 gcttatcgat accgtcgacc tcgagggggg gcccggtacc cagcttttgt tccctttagt
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online