{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1677 - ROMA HUKUKU'NDA KAZANDIRICI ZAMANAIMI LE MLKYETN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ROMA HUKUKU'NDA KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MÜLKİYETİN İKTİSABININ YERİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. A. Nadi GÜNAL* I. KAVRAM Bir malın zilyetliğine belirli bir süre sahip olmak yoluyla mül- kiyetin kazanılması ve malik sıfatının elde edilmesi, başlangıcı Eski Hukuk Dönemi'ne dayanan bir iktisap şeklidir. Roma Huku- ku'nun değişik dönemlerinde, kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiye- tin kazanılmasını ifade etmek için çok farklı terimler kullanılmış olup, bunların içinde ilk akla gelenler usus, usus-auctoritas, usure- ceptio, usucapio, praescriptio longi temporis, exceptio longae pos- sessionis, praescriptio adquisitiva ve diutina possessione cape- re'dir 1 . Ancak bütün bu kavramlar içinde kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasını ifade etmek için en çok kullanılanları, Roma'nın bütün dönemleri gözönüne alındığında, "Usucapio" ve "Praescriptio Longi Temporis" olmuştur. II. Roma Hukuku'nda Kazandırıcı Zamanaşımı ile Mülki- yetin Kazanılması Yolunun Ortaya Çıkış Nedenleri ve Tarihi Gelişimi A) Kazandırıcı Zaman Aşımı ile Mülkiyetin Kazanılmasına iliş- kin Tarihi Gelişim Kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasına ilişkin kuralların ilk olarak Oniki Levha Kanunu'nda (M.Ö. 451-449) ye- * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi. 1. UMUR, Z.: Roma Hukuku'nda İktisabi Müruruzamanda Hüsnüniyet, İstanbul 1956, sh. 10; GARRIDO, G.: Derecho Privado Romano, Madrid 1989, sh. 360; TALAMANCA, M.: Istituzioni di Diritto Romano, Milano 1990, sh. 421; Di MARZO, S. (Çev. UMUR, Z.): Roma Hukuku, İstanbul 1954, sh. 239; MARTINI, R.: Appunti di "Istituzione di Diritto Romano", Siena 1993, sh. 49.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
120 A. NADİGÜNAL raldığı görülmektedir. Oniki Levha Kanunu'na göre, çalınmış ol- mamak şartıyla (res furtiva), menkullerin bir, gayrimenkullerin iki yıl süre ile zilyetliğini ellerinde bulunduran kişiler, o malı kazandı- rıcı zamanaşımı yoluyla iktisap edebilmekteydiler. "Usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum rerum omnium annus est usus " 2 "Gayrimenkullerin kazandırıcı zamanaşımı ile ikti- sabı ve zapta karşı teminat borcu iki yıl, diğer mal- ların 3 bir yıl sürer." Latince'de kullanma anlamına gelen "usus" terimi, Roma'nın ilk dönemlerinde zilyetliği ifade etmek için de kullanılmaktaydı 4 . "Capere-capio " ise iktisap etme, elde etme şeklinde tercüme edile- bilir. Bu iki terimin birleşmesi sonucu ortaya çıkan "usucapio", bir malın zilyetliğine belli bir süre sahip olma yoluyla mülkiyetinin de elde edilmesi anlamına gelmektedir. Pleb'leüe patricius'lann mü- cadelesi sonucunda ortaya çıkan Oniki Levha Kanunu'nda ilk kez yeralan ve Klasik Hukuk Dönemi boyunca hem menkullerin hem de gayrimenkullerin mülkiyetinin kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilmesine neden olan usucapio, Iustinianus Dönemi'nde, sadece menkul mülkiyetinin kazanılması imkanını veren bir yol ha- line gelmiştir. Klasik Hukuk Dönemi'nin sonlarına doğru ortaya çıkan ve usucapio 'ya ilişkin hükümlerin uygulanmasının sözkonu-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

1677 - ROMA HUKUKU'NDA KAZANDIRICI ZAMANAIMI LE MLKYETN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online