{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1677 - ROMA HUKUKU'NDA KAZANDIRICI ZAMANASIMI ILE MLKIYETIN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sheet1 Page 1 ROMA HUKUKU'NDA KAZANDIRICI ZAMANASIMI ILE MÜLKIYETIN IKTISABININ YERI VE ÖNEMI Doç. Dr. A. Nadi GÜNAL* I. KAVRAM Bir malin zilyetligine belirli bir süre sahip olmak yoluyla mülkiyetin kazanilmasi ve malik sifatinin elde edilmesi, baslangici Eski Hukuk Dönemi'ne dayanan bir iktisap seklidir. Roma Hukuku'nun degisik dönemlerinde, kazandirici zamanasimi ile mülkiyetin kazanilmasini ifade etmek için çok farkli terimler kullanilmis olup, bunlarin içinde ilk akla gelenler usus, usus-auctoritas, usureceptio, usucapio, praescriptio longi temporis, exceptio longae possessionis, praescriptio adquisitiva ve diutina possessione capere'dir1. Ancak bütün bu kavramlar içinde kazandirici zamanasimi ile mülkiyetin kazanilmasini ifade etmek için en çok kullanilanlari, Roma'nin bütün dönemleri gözönüne alindiginda, "Usucapio" ve Praescriptio Longi Temporis olmustur. II. Roma Hukuku'nda Kazandirici Zamanasimi ile Mülkiyetin Kazanilmasi Yolunun Ortaya Çikis Nedenleri ve Tarihi Gelisimi A) Kazandirici Zaman Asimi ile Mülkiyetin Kazanilmasina iliskin Tarihi Gelisim Kazandirici zamanasimi ile mülkiyetin kazanilmasina iliskin kurallarin ilk olarak Oniki Levha Kanunu'nda (M.Ö. 451-449) ye * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ögretim Üyesi. UMUR, Z.: Roma Hukuku'nda Iktisabi Müruruzamanda Hüsnüniyet, Istanbul 1956, sh. 10 TALAMANCA, M.: Istituzioni di Diritto Romano, Milano 1990, sh. 421 MARZO, S. (Çev. UMUR, Z.): Roma Hukuku, Istanbul 1954, sh. 239 R.: Appunti di "Istituzione di Diritto Romano", Siena 1993, sh. 49. R A. NADIGÜNAL raldigi görülmektedir. Oniki Levha Kanunu'na göre, çalinmis olmamak sartiyla (res furtiva), menkullerin bir, gayrimenkullerin iki yil süre ile zilyetligini ellerinde bulunduran kisiler, o mali kazandirici zamanasimi yoluyla iktisap edebilmekteydiler. Usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum rerum omnium annus est usus 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sheet1 Page 2 Latince'de kullanma anlamina gelen "usus" terimi, Roma'nin ilk dönemlerinde zilyetligi ifade etmek için de kullanilmaktaydi4. Capere-capio ise iktisap etme, elde etme seklinde tercüme edilebilir. Bu iki terimin birlesmesi sonucu ortaya çikan "usucapio", bir malin zilyetligine belli bir süre sahip olma yoluyla mülkiyetinin de elde edilmesi anlamina gelmektedir. Pleb'leüe patricius'lann mücadelesi sonucunda ortaya çikan Oniki Levha Kanunu'nda ilk kez yeralan ve Klasik Hukuk Dönemi boyunca hem menkullerin hem de gayrimenkullerin mülkiyetinin kazandirici zamanasimi yolu ile iktisap edilmesine neden olan usucapio, Iustinianus Dönemi'nde, sadece menkul mülkiyetinin kazanilmasi imkanini veren bir yol haline gelmistir. Klasik Hukuk Dönemi'nin sonlarina dogru ortaya çikan ve usucapio 'ya iliskin hükümlerin uygulanmasinin sözkonusu olmadigi eyalet arazilerinin zilyetligine belli bir süre sahip olunmasi neticesinde, iyiniyetli zilyede karsi açilacak bir istihkak davasinin (Rei Vindicatio) bertaraf edilmesini saglayan bir defi olarak öngörülen Praescriptio Longi Temporis (Uzun zaman defi), Iustinianus
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 54

1677 - ROMA HUKUKU'NDA KAZANDIRICI ZAMANASIMI ILE MLKIYETIN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online