baytemur_kaynakca - DENZ BAYTEMR 21000553 HISTR-201...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DENİZ BAYTEMÜR 21000553 HISTR-201 HISTR-201 KAYNAKÇA ÇALIŞMASI / NİSAN 2011 Akça, Gürsoy. & Hülür, Himmet. (2007) Tanzimattan Cumrhuriyete Siyasal ve Hukuksal Yapının Modernleşmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2007. 235-269 Albayrak, Sadık (2002) Meşrutiyet İstanbul'unda Kadın ve Sosyal Değişim. İstanbul: Yeditepe Yayınları. Inal, Halil İbrahim (2007) Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. İstanbul: Nokta Kitap.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/23/2011 for the course ECON 201 taught by Professor Çakmak during the Spring '10 term at Middle East Technical University.

Ask a homework question - tutors are online