{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KALITE_YONETIMI_LISANS_TAGUCHI_2011_3

KALITE_YONETIMI_LISANS_TAGUCHI_2011_3 - OK YANITLI KALTE TE...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
05.04.2011 ÇOK YANITLI KAL Đ TE KARAKTER Đ ST Đ KLER Đ N Đ N E Ş ZAMANLI EN Đ Y Đ LENMES Đ NDE TAGUCH Đ YÖNTEM Đ Ç Ç OK YANITLI KAL OK YANITLI KAL Đ TE TE KARAKTER KARAKTER Đ Đ ST ST Đ KLER KLER Đ N Đ N N E E Ş Ş ZAMANLI EN ZAMANLI EN Đ Đ Y Y Đ Đ LENMES LENMES Đ Đ NDE NDE TAGUCH TAGUCH Đ Đ Y Y Ö Ö NTEM NTEM Đ Đ Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Endüstri Müh.Bölümü
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
05.04.2011 TAGUCH Đ YÖNTEM Đ YAKLA Ş IMI square4 Kalite geli ş tirmede Taguchi Yakla ş ımı, varyans küçültmesi üzerine odaklanmaktadır. Taguchi’nin varyans küçültmesi yakla ş ımı istatistik ve mühendisli ğ e çok önemli bir katkı olarak görülmektedir. square4 Taguchi yönteminin amacı , kontrol edilebilir faktörlerin optimal ayarlarını tanımlamaktır. Bu amaç, sadece ürün veya prosesi iyile ş tirmek de ğ il, aynı zamanda gürültü faktörlerinin etkilerini de azaltmaktır.
Background image of page 2
05.04.2011 Taguchi Kalite Sistemi Kalitenin somut bir ölçüsü ilgilenilen karakteristiklerdeki de ğ i ş kenlik miktarıdır . Đ ki ana nedene ba ğ lanabilir: head2right Özel nedenler, head2right Sistemden kaynaklanan (genel) nedenler. Kalite geli ş tirmede hedeflenen düzeye ula ş abilmek, bu yöntemlerin dengeli olarak kullanılmasıyla mümkündür. Üretim öncesi kalite geli ş tirme yöntemleri sistem den, üretim a ş aması kalite geli ş tirme yöntemleri de özel nedenler den kaynaklanan de ğ i ş kenli ğ i azaltmaya yönelik olarak uygulanmaktadır. Taguchi Kalite Sistemi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
05.04.2011 Off-line KK; head2right ş teri gereksinimleri ve beklentilerini do ğ ru olarak tanımlamak head2right ş teri beklentilerini kar ş ılayacak bir ürün tasarlamak head2right Sürekli ve ekonomik olarak üretilebilir bir ürün tasarlamak. head2right Üretim için açık ve yeterli spesifikasyonlar, standartlar, prosedürler ve donatımlar geli ş tirmek ile ilgidir. Taguchi Kalite Sistemi
Background image of page 4
05.04.2011 OFF-L Đ NE KK A Ş AMALARI Off-line KK’de iki a ş ama vardır: head2right Ürün tasarım a ş aması head2right Proses tasarım a ş aması. square4 Ürün tasarım a ş amasında yeni bir ürün geli ş tirilir veya olan bir ürün modifiye edilir. Amaç mü ş teri gereksinimlerini kar ş ılayacak ve üretilebilir olan bir ürün tasarlamaktır. square4 Proses tasarım a ş aması esnasında , üretim ve proses mühendisleri proses tasarım a ş amasında üretimi geli ş tirirler. Taguchi, off-line KK’ün iki a ş amasının her biri içinde kaliteyi sa ğ lamak için üç adım yakla ş ımını geli ş tirmi ş tir. Taguchi bu adımları sistem tasarımı, parametre tasarımı ve tolerans tasarımı olarak adlandırır.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
05.04.2011 Taguchi’nin Kaliteyi Sa ğ lama A ş amaları Kalite Mühendisli ğ i Off-Line Kalite Kontrol Proses Tasarımı Ürün Tasarımı Sistem Tasarımı Parametre Tasarımı Tolerans Tasarımı On-Line Kalite Kontrol
Background image of page 6
05.04.2011 N 1 2 2 1 M 1 2 1 2 L 1 1 2 2 No.\ A B C D E F G H I J K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y 1,1 y 1,2 y 1,3 y 1,4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 y 2,1 y 2,2 y 2,3 y 2,4 3 1 1
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 57

KALITE_YONETIMI_LISANS_TAGUCHI_2011_3 - OK YANITLI KALTE TE...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online