KALITE_YONETIMI_LISANS_TAGUCHI_2011_3

KALITE_YONETIMI_LISANS_TAGUCHI_2011_3 - 05.04.2011 ÇOK...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 05.04.2011 ÇOK YANITLI KAL Đ TE KARAKTER Đ ST Đ KLER Đ N Đ N E Ş ZAMANLI EN Đ Y Đ LENMES Đ NDE TAGUCH Đ YÖNTEM Đ Ç Ç OK YANITLI KAL OK YANITLI KAL Đ Đ TE TE KARAKTER KARAKTER Đ Đ ST ST Đ Đ KLER KLER Đ Đ N N Đ Đ N N E E Ş Ş ZAMANLI EN ZAMANLI EN Đ Đ Y Y Đ Đ LENMES LENMES Đ Đ NDE NDE TAGUCH TAGUCH Đ Đ Y Y Ö Ö NTEM NTEM Đ Đ Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Endüstri Müh.Bölümü 05.04.2011 TAGUCH Đ YÖNTEM Đ YAKLA Ş IMI s Kalite geli ş tirmede Taguchi Yakla ş ımı, varyans küçültmesi üzerine odaklanmaktadır. Taguchi’nin varyans küçültmesi yakla ş ımı istatistik ve mühendisli ğ e çok önemli bir katkı olarak görülmektedir. s Taguchi yönteminin amacı , kontrol edilebilir faktörlerin optimal ayarlarını tanımlamaktır. Bu amaç, sadece ürün veya prosesi iyile ş tirmek de ğ il, aynı zamanda gürültü faktörlerinin etkilerini de azaltmaktır. 05.04.2011 Taguchi Kalite Sistemi Kalitenin somut bir ölçüsü ilgilenilen karakteristiklerdeki de ğ i ş kenlik miktarıdır . Đ ki ana nedene ba ğ lanabilir: h Özel nedenler, h Sistemden kaynaklanan (genel) nedenler. Kalite geli ş tirmede hedeflenen düzeye ula ş abilmek, bu yöntemlerin dengeli olarak kullanılmasıyla mümkündür. Üretim öncesi kalite geli ş tirme yöntemleri sistem den, üretim a ş aması kalite geli ş tirme yöntemleri de özel nedenler den kaynaklanan de ğ i ş kenli ğ i azaltmaya yönelik olarak uygulanmaktadır. Taguchi Kalite Sistemi 05.04.2011 Off-line KK; h Mü ş teri gereksinimleri ve beklentilerini do ğ ru olarak tanımlamak h Mü ş teri beklentilerini kar ş ılayacak bir ürün tasarlamak h Sürekli ve ekonomik olarak üretilebilir bir ürün tasarlamak. h Üretim için açık ve yeterli spesifikasyonlar, standartlar, prosedürler ve donatımlar geli ş tirmek ile ilgidir. Taguchi Kalite Sistemi 05.04.2011 OFF-L Đ NE KK A Ş AMALARI Off-line KK’de iki a ş ama vardır: h Ürün tasarım a ş aması h Proses tasarım a ş aması. s Ürün tasarım a ş amasında yeni bir ürün geli ş tirilir veya olan bir ürün modifiye edilir. Amaç mü ş teri gereksinimlerini kar ş ılayacak ve üretilebilir olan bir ürün tasarlamaktır. s Proses tasarım a ş aması esnasında , üretim ve proses mühendisleri proses tasarım a ş amasında üretimi geli ş tirirler. Taguchi, off-line KK’ün iki a ş amasının her biri içinde kaliteyi sa ğ lamak için üç adım yakla ş ımını geli ş tirmi ş tir. Taguchi bu adımları sistem tasarımı, parametre tasarımı ve tolerans tasarımı olarak adlandırır. 05.04.2011 Taguchi’nin Kaliteyi Sa ğ lama A ş amaları Kalite Mühendisli ğ i Off-Line Kalite Kontrol Proses Tasarımı Ürün Tasarımı Sistem Tasarımı Parametre Tasarımı Tolerans Tasarımı On-Line Kalite Kontrol 05.04.2011 N 1 2 2 1 M 1 2 1 2 L 1 1 2 2 No.\ A B C D E F G H I J K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y 1,1 y 1,2 y 1,3 y 1,4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 y 2,1 y 2,2...
View Full Document

This note was uploaded on 05/25/2011 for the course INDUSTRY E 123456 taught by Professor Kıvançönder during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 57

KALITE_YONETIMI_LISANS_TAGUCHI_2011_3 - 05.04.2011 ÇOK...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online