KALTE_YNETM_LSANS_2011_1 - KALĐTE YÖNETĐMĐ...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KALĐTE YÖNETĐMĐ Yrd.Doç.Dr.KASIM BAYNAL KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ KOCAELĐ - 2010 KALĐTE KAVRAMI ve TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ ĐLKELERĐ KALĐTE TANIMI Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir Kalite, na yaklaşımdır. yakla Kalite, kullanıma uygunluktur. Dr.J.M. JURAN Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya veya olabilecek ihtiyaçları karşılama veya lama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. r. TS-ISO 9005 TS KALĐTE TANIMI “En genel anlamda kalite, geliştirebilecek her şey demektir.” Masaaki IMAI “En ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin eden ürünü geliştirmek, tasarımını yapmak, üretmek ve satış sonrası hizmetlerini vermektir.” Dr. Kaoru ĐSHĐKAWA “Bir mal yada hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme layabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümüdür.” yeteneklerini ASQC(1) ASQC(1) Kalite, müşteri memnuniyetidir. •Kalite, bir hayat felsefesidir. •Kalite, bir yaşam tarzıdır. KALĐTE TANIMI Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik bir Kalite ya yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap ketici veren bir üretim sistemidir. JIS retim JIS Bir ürün veya hizmetin kalitesi, tüketici veya kalitesi ketici gereksinimlerini mümkün olan en ekonomik gereksinimlerini olan düzeyde karşılamayı amaçlayan pazarlama, layan mühendislik ve imalat karakteristiklerinin hendislik birleşiminden oluşur. A.V. FEIGENBAUM birle ur. A.V. KALĐTE TANIMI Kalite, bir malın ya da hizmetin, tüketicinin Kalite, keticinin isteklerine uygunluk derecesidir. isteklerine EOQC Kalite, bir malın ya da hizmetin, gerekliliklere Kalite, ya uygunluk derecesidir. uygunluk P.CROSBY Kalite, belirli bir malın ya da hizmetin, Kalite, ya sevkiyattan sonra toplumda sebep olduğu en az sevkiyattan en zarardır. zarard G.TAGUCHI Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak Kalite, rekabet unsurudur. Kalite, Kalite, kullanıma uygunluktur. JURAN JURAN Kalite, ma Kalite, şartlara uygunluktur. CROSBY CROSBY artlara Kalite, önlemdir. Kalite, bir ürün veya hizmetin değeridir. eridir. FEIGENBAUM, ABBOTT FEIGENBAUM, Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak Kalite, müşterinin şiimdiki ve gelecekteki Kalite, terinin mdiki isteklerinin karşılanmasıdır. DEMING isteklerinin Kalite, bir hizmetin veya ürünün iisteklere steklere uygunluk derecesidir. EOQC -Avrupa Kalite EOQC Avrupa uygunluk Kontrol Organizasyonu Kontrol Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak Müşterinin tatminidir. Verimliliktir. Esnekliktir. Bir programa uymaktır. Đstenen özelliklere uygunluktur. stenen Değişkenliği azaltmaktır. Bir yatırımdır. Kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kalite Kavramı Ürün Odaklı Tanımlama Odakl mlama Đçerik veya yaklaşımların kalitesindeki kantitatif farklardır. r. Üretim Odaklı Tanımlama retim Odakl mlama Đsteklere uygunluktur. Crosby 1979 Đlk seferde doğrusunu yapmaktır. Price 1985 Kullanıcı-Müşteri Odaklı Tanımlama Kullan teri Odakl mlama Đhtiyaçları karşılama yeteneğidir. Edwards 1968 idir. Edwards Belli bir ürünün, belli bir müşterinin ihtiyacını karşılama derecesidir. Belli lama Gilmore 1974 Gilmore Ürünün, müşteri tercihlerine uygunluğudur. Kuehn & Day 1962 Day Kullanıma uygunluktur. Juran 1988 1988 Değer Odaklı Tanımlama De mlama Kabul edilebilir bir maliyete sahip mükemmellik derecesidir. Broh Kabul kemmellik Broh 1982 Belli bir ürünün veya hizmetin değeridir. Feigenbaum 1983 Belli 1983 KALĐTE; ĐSTENEN ŞARTLARA Đlk Defada Zamanında Zaman nda Her Defasında Her nda UYMAKTIR. UYMAKTIR KALĐTE; BAŞARI ve ARI REKABET REKABET UNSURUDUR. KALİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ “KALİTELİ İNSAN NSAN YUKARI DOĞRU YUKARI RU KALİTESİZ İNSAN KAL NSAN AŞAĞIYA DOĞRU RU GELİŞİR” GEL KONFÜÇYÜS ‘KALİTEYİ MÜŞTERİ TANIMLAR’ Armand FEIGENBAUM “TÜM İYİ EYLER UCUZ EYLER TÜM KÖTÜ EYLER ÇOK PAHALIDIR” Henry David THOREAU Henry David •KALĐTE ĐSTENĐLENDĐR Ve, bu isteklere ulaşmak için yapılan uygulamalarda kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır KALİTE GELİŞTİRMENİN AŞAMALARI 1. Ulusal kalite standartları 2. Rakiplerin kalitesi 3. Müşteri beklentileri 4. Yaratılan kalite Kalite’nin Rekabet Gücü Çevrimi ÇALIŞANLARIN KATILIMI + TEMEL TEKNĐKLER YENĐ PROJELER + YENĐ ÖNERĐLER YÜKSEK KALĐTE VE PRODÜKTĐVĐTE REKABET GÜCÜ ARTIŞI PAZAR PAYI PAZAR PAYI ARTI ŞI ARTIŞI RAKĐPLERĐNE RAKĐPLERĐNE KIYASLA KIYASLA FĐYAT AVANTAJI FĐYAT AVANTAJI KAPASĐTE VEVE KAPASĐTE ÜRETĐMM ARTIŞI ÜRETĐ ARTIŞI MALĐYET MALĐYET AVANTAJI AVANTAJI Kalite – Verimlilik Đlişkisi Đyileştirilmiş Tasarım Kalitesi Đyileştirilmiş Uygunluk Kalitesi Algılanan Değer Artışı Yükselen Fiyatlar Pazar Payında Artış Hasılat Artışı YÜKSEK KARLILIK Düşük Đmalat ve Servis Maliyetleri Kalite - Rekabet Đlişkisi Kalite problemleri SERĐ ÜRETĐMle başlar. SER lar. Ancak günümüzde VERĐMLĐ ve SERĐ Ancak çalışmak isteniyorsa kaliteye yatırım yapılmalı ve hatalar ortadan kaldırılmalıdır. r. Hatalar, KALĐTENĐN olduğu kadar kadar Hatalar VERĐMLĐLĐĞĐN de düşmanıdır. VER DOĞRU STRATEJĐ; Hata kaynaklarını DO ortadan kaldırmak suretiyle DAHA VERĐMLĐ ve DAHA KALĐTELĐ üretim olmalıdır. KALĐTE ĐLE ĐLGĐLĐ YANLIŞ DÜŞÜNCELER Kalite=Fazla Harcama Kalite=Fazla Đyi Kalite = Yüksek kalite Kalite Sistemi= Pahalı Kalite Kalite Kalite sadece mamuller için geçerlidir. Kalite Kalite, sadece kalite departmanının sorumluluğundadır. Kalite, KALĐTE “GELECEK”TĐR REKABET KAVRAMININ GELĐŞĐMĐ Kalite Kavramı ESKĐ YAKLAŞIM YENĐ YAKLAŞIM Kalite, lüks, gösteriş ve ağırlık ve anlamındadır. anlam Ürün veya hizmet kendi özelliklerine veya zelliklerine uygunsa kalitelidir. uygunsa Kalite, “elle tutulmaz” ve bu ve nedenle de ölçülemez. Hizmet standartları dahi sayısal bilgiler sal veren kriterler sayesinde çok kolay ok ölçülebilir. Kalitesizliğe sadece çalışanlar Kalitesizli sadece anlar neden olur. neden Üretim, tasarım, planlama, satın alma, alma, üretim, denetim, yönetim vb. netim basamaklarında çalışanlar ürün kalitesi basamaklar anlar kalitesi üzerinde ayrı ayrı ve birlikte sorumludurlar. zerinde ayr durlar. Kalite, kalite kontrol bölümünün sorumluluğundadır. sorumlulu Kalite kontrol bölümü kendisine ulaşmadan madan önce ürün üzerinde çalışanların nce zerinde faaliyetlerinden sorumlu tutulamaz. Uygulamalar, kalitesizlik maliyetlerinin maliyetlerinin Kalite, maliyet artırıcıdır ve bu Kalite, art daha yüksek ve ölümcül olabileceğini daha ksek ini nedenle de verimliliği düşürür. nedenle göstermektedir. Kalite Kavramları: Müşteriler,Ürünler ve Prosesler Müşteriler Müşteri, bir ürünü kullanan veya bir prosesin sonuçlarından etkilenen herkestir. Bu nedenle müşterileri ĐÇ ve DIŞ müşteriler olarak tanımlamak zorunludur. Prosesler Müşteri için katma değer oluşturacak biçimde girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler bütünüdür. Ürün Bir prosesin sonucu. Đç ve Dış Müşteri Etkileşimi T E D A R Đ K Ç Đ L E R Tasarım Mühendislik Üretim Kalite Satış Pazarlama Dağıtım Sevkıyat M Ü Ş T E R Đ L E R KALĐTENĐN ĐKĐ BOYUTU Tasarım Kalitesi Tasar Uygunluk Kalitesi Uygunluk KABUL EDĐLEBĐLĐR KALĐTE DÜZEYĐ (ACCEPTABLE QUALITY LEVEL –AQL) TOLERANSLAR Alt kontrol limiti – LCL Üst kontrol limiti – UCL UCL X LCL KALĐTENĐN ĐKĐ BOYUTU TASARIM KALĐTESĐ TASARIM Tercih edilen özelliklerin ürün tasarımında Tercih zelliklerin nda yer alması yer Pazar araştırması Pazar Tasarım Fonksiyonu Tasar UYGUNLUK KALĐTESĐ UYGUNLUK Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi Kabul Gerçekleşen üretimin tasarımda belirtilen Ger en mda özelliklere uyması HEDEF; SIFIR HATA Tüketici Đstekleri Đşletme Politikaları Mamul Tasarımı Tasarım Kalitesi Đmalat Đşlemleri Proses Kontrol Teknolojik Olanaklar Mamul Kalitesi Uygunluk Kalitesi Muayene GĐRDĐ PROSES ÇIKTI Kalite Kontrol Sisteminin Ana Elemanları Kalite Kalite’nin Anlamı Kalite Üretici Bakışı Üretim Uygunluk Kalitesi • Spesifikasyonlara Uygunluk • Maliyet Kullanıcı Bakışı Tasarım Kalitesi • Kalite Karakteristikleri • Fiyat Müşteri Kullanımına Uygunluk Pazarlama ÜRETĐM SÜRECĐ ĐÇĐNDE TKK FAALĐYETLERĐ Tüketici Đstekleri Teknik Kalite Spesifikasyonları Kalite Proses Planları Hammadde Tedariki Hammadde Yeni Dizayn Kontrolü Giriş i Đmalat Gelen Malzeme Kontrolü Mamul Muayene ve Testleri Gönderme Servis ve Tamir Mamul Kontrolü Özel Proses Etüdleri Kalitede Ölçülebilir Göstergeler Üretim işletmeleri (Garvin (1987)) Hizmet işletmeleri Performans - performance Güvenilirlik - realibility Dayanıklılık - durability Servis imkanı - serviceability Estetik - aesthetics Özellikler - features Standartlara uygunluk – conformance to standards (Algılanan kalite) Ün – perceived quality (reputation) Doğruluk - accuracy Dakiklik - timeliness Tamamlama - completeness Nezaket – friendliness and courtesy Müşteri isteklerini tahmin – anticipating customer needs Hizmet verenin bilgisi – knowledge of server Tesisin ve personelin görünümü – appearance of facilities and personnel Ün - reputation Gösterge Örnekleri Finansal performans Đşçilik maliyetleri Đş Fire maliyetleri Fire Yeniden işleme Yeniden leme maliyetleri maliyetleri Verimlilik Ekipman kullanım oranı Ekipman Makine arızalanma oranı Makine Yıllık bakım sayısı Đşlem süreleri Đş Đnsan kaynakları Adam/saat eğitim toplamı Adam/saat Turnover oranı Turnover Devamsızlık oranı Devams Đşgören bağlılık yüzdesi Đş Müşteri memnuniyet oranı Pazar payı Pazar Aynı müşteriyle tekrar Ayn teriyle çalışma % Kalite Sistemi Evrimi KALĐTE TOPLUMU TOPLAM KALĐTE Gelişim Süreci KALĐTE GÜVENCE ĐSTATĐSTĐKSEL KK KALĐTE KONTROL OTO KONTROL KONTROL MUAYENE OTO KONTROL 1900 1920 1940 1960 1980 2000 KALĐTENĐN TEMĐNĐNDE AŞAMALAR 1800’ler USTALIKLA 1800 ler USTALIKLA 1900-1940 MUAYENE ĐLE 1900 1940 1940-1970 PROSESĐN KONTROLÜ ĐLE 1940 1970-1980 PROSESĐN TASARIMINDA 1970 1980- … ÜRÜNÜN TASARIMINDA 1980 KALĐTE KĐŞĐSEL KALĐTE DEPARTMAN KALĐTESĐ DEPARTMAN ÜRÜN KALĐTESĐ HĐZMET KALĐTESĐ ŞĐRKET KALĐTESĐ ŞĐ TOPLUM KALĐTESĐ TOPLUM Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları : Liderlik Kalitesi Donanım Kalitesi Đnsan Kalitesi Đletişim Kalitesi Süreç Kalitesi Hedeflerin Kalitesi Sistem Kalitesi KALĐTE KONTROL KAVRAMININ GELĐŞĐMĐ NĐHAĐ MUAYENE (Kontrol faaliyeti değil) ĐSTATĐSTĐKSEL KALĐTE KONTROL (Kalite personeli tarafından) TOPLAM KALĐTE KONTROL (Feigenbaum, firmadaki TOPLAM firmadaki bütün bölümler) FĐRMA ÇAPINDA KALĐTE KONTROL (K.Ishikawa, tüm RMA bölümler ve tüm çalışanlar) ENTEGRE KALĐTE KONTROL (Firmadaki bölümler, ENTEGRE mler, çalışanlar, satıcı, tedarikçi firmalar, YENĐ BOYUT ÇEVRE) BOYUT KALĐTE GELĐŞĐMĐ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Politika yayılımı, süreç yönetimi, performans ölçümü, takım çalışması, çalışanların katılımı KALİTE GÜVENCE İleri kalite planlaması, kalite maliyetleri, FMEA, SPC, kalite güvence sistemleri KALİTE KONTROL Basit istatistikler, basit kalite planlama, ürün test etme, self-inspection MUAYENE Düzeltici faaliyetler, gruplama, derecelendirme MUAYENE (Inspection) Bir ürün veya hizmetin bir veya birden fazla Bir veya özelliğinin ölçme, deney ve mastarlama gibi inin me, mastarlama gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanmasıdır. r. ISO 8402 ISO KALITE KONTROL (Quality Control) Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan Kalite lan uygulama teknikleri ve faaliyetleridir. ISO 8402 ISO SORUMLULUK HAKKINDA BĐR HĐKAYE Bu hikaye dört kişi hakkındadır. Bunların isimleri HERKES, isimleri HERHANGĐBĐRĐ, BĐRĐSĐ ve HĐÇKĐMSE idi. HERHANG MSE Yapılması gereken bir şey vardı. Yap gereken HERKES’in yapması istenmişti. HERKES, BĐRĐSĐ’nin o işi yapacağına emindi. HERKES, HERHANGĐBĐRĐ yapabilirdi ama HĐÇKĐMSE yapmadı. BĐRĐSĐ çok kızdı; çünkü bu HERKES’in işiydi. çü bu HERKES iydi. HERKES, HERHANGĐBĐRĐ’nin yapacağını düşünmüştü. HERHANG HERHANGĐBĐRĐ yapabilirdi ama HĐÇKĐMSE, HERKES’in MSE, HERKES yapmayacağını anlamamıştı. Sonuçta HERKES, BĐRĐSĐ’ni suçladı ancak gerçekte ta ekte HĐÇKĐMSE, HERHANGĐBĐRĐ’ni suçlamadı. MSE, HERHANG KALITE GÜVENCESĐ (Quality Assurance): Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen in istekleri karşılamak amacıyla, yeterli güveni istekleri veni sağlaması için gereken PLANLI ve SĐSTEMATĐK PLANLI sa in faaliyetlerin tümüdür. ISO 8402 KALĐTE GÜVENCESĐ Kalite problemlerinin çözümü için bir yatırım Kalite çö ve karın artmasına sürekli bir katkıdır. ve ĐYĐLEŞTĐRĐLMĐŞ KALĐTE = REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ TE ETKĐN KALĐTE GÜVENCESĐNĐN YARARLARI Đyileştirilmiş, gerçekleştirilmiş ve sürekli kalite Maliyet ve zamandan tasarruf Maliyet Azalmış iadeler Azalm Daha az müşteri şikayetleri Daha teri Daha az servis-bakım Daha Kaynakların optimum kullanımı Kaynaklar TOPLAM KALĐTE (Total Quality) MÜŞTERĐNĐN ihtiyaçlarını karşılayan ÜRÜN layan ÖZELLKLERĐNDEN ve bu özelliklerin NDEN zelliklerin sağlanması ile ilgili TÜM FAALĐYETLERĐN sa bir bütün halinde bir araya gelmesinden bir halinde oluşur. Dolayısı ile başta müşteriler olmak olu teriler üzere, tüm çalışanların ve yatırımcıların tatminini sağlar. tatminini TOPLAM KALĐTE FELSEFESĐ Toplam kalitenin sağlanması için gerekli in olan faaliyetlerin bütününü sağlayan, olan layan, birleştirici, yönlendirici, esas olarak birle nlendirici, MÜŞTERĐ TATMĐNĐNĐ ve tüm ÇALIŞANLARIN KATILIMINI hedef alan ANLARIN ve bunu sağlayacak ürün özellikleri ile ve layacak zellikleri gerekli çalışma düzeninden yola çıkan temel zeninden kan bir üretim ve yönetim felsefesidir. TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ MÜŞTERĐNĐN ihtiyaçlarını karşılayan ürün layan özelliklerinin ve bu özellikler ile ilgili tüm zelliklerinin faaliyetlerin TOPLAM KALĐTE FELSEFESĐNE TOPLAM uygun bir biçimde, birbirini tamamlayacak, imde, bütünleyecek, geliştirecek ve böylece ylece MÜŞTERĐLERĐN ve tüm ÇALIŞANLARIN ANLARIN tatminlerini sağlayacak şekilde koordine tatminlerini layacak ekilde edilerek yönetilmesidir. edilerek netilmesidir. TKY ve EĞĐTĐM TKY; EĞĐTĐM ĐLE LE BAŞLAR, EĞĐTĐM BA ĐLE DEVAM EDER. TKY’ĐNDE EĞĐTĐM, TKY M, SÜREKLĐ BĐR SÜREÇTĐR DĐĞER KALĐTE KAVRAMLARI KALĐTE POLĐTĐKASI (Quality Policy): KAL ): Bir kuruluşta, üst yönetim tarafından, resmi Bir ta, ndan, olarak belirlenen kalite amaç ve yönüdür. olarak KALĐTE YÖNETĐMĐ (Quality Management): KAL ): Genel yönetim fonksiyonunun kalite Genel netim politikasını tespit eden ve uygulayan politikas tespit kısmıdır. DĐĞER KALĐTE KAVRAMLARI KALĐTE SĐSTEMĐ(Quality System): KAL ): Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan Kalite in kuruluş yapısı, sorumluluklar, prosedürler ve kurulu rler kaynaklardır. kaynaklard KALĐTE PLANI(Quality Plan): Belirli bir ürün, KAL Plan): n, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite hizmet, me zel uygulamalarını, kaynakları ve faaliyet sıralarını uygulamalar veren dokümandır. DĐĞER KALĐTE KAVRAMLARI KALĐTE TETKĐKĐ (Quality Audit): Kalite ile ilgili KAL ): faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup faaliyetlerin zenlemelere uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uymad uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup uygulanmad in olmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir. olmad sistematik KALĐTE GÖZETĐMĐ (Quality Surveillance): Kalite KAL ): isteklerinin karşılanmasını temin için, belirlenen referanslara isteklerinin in, göre prosedürlerin, metotların, şartların, ürün ve hizmetlerin n, n, ve ve kayıt analizlerinin sürekli gözlenerek doğruluğunun tespit ve unun edilmesidir. edilmesidir. KALĐTE SĐSTEMĐNĐN GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ KAL (Quality System Review): Kalite politikası ve değişen şartlara en artlara göre yeni hedefler esas alınmak suretiyle kalite sisteminin nmak durumunun ve yeterliliğinin üst yönetim tarafından resmi durumunun inin ndan olarak değerlendirilmesidir. olarak DĐĞER KALĐTE KAVRAMLARI TASARIMIN GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ (Design Review): TASARIMIN ): Tasarım şartlarının değerlendirilmesi, tasarımın bu şartları Tasar bu karşılayabilmesi ve problemlerin tanımlanarak çözüm yolu mlanarak çö yolu getirilmesi için, tasarımın dokümante edilerek, detaylı ve getirilmesi mante detayl ve sistematik olarak incelenmesidir. sistematik ĐZLENEBĐLĐRLĐK (Traceability): Birim veya faaliyetin veya ): birbiri ile ilgili birimler veya faaliyetlerin geçmişinin, birimler veya faaliyetlerin uygulama veya yerleşiminin, kayıt tekniği ile izlenme uygulama ile kabiliyetidir. kabiliyetidir. GÜVENĐRLĐK (Reliability): Bir birimin, belirlenen şartlar ): artlar altında ve belirlenen bir zaman diliminde, istenilen alt nda fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir. fonksiyonlar Güvenirlik terimi, aynı zamanda başarı ihtimalini veya başarı oranını gösteren güvenirlik olarak da kullanılır. KALĐTE KAVRAMLARI ARASI ĐLĐŞKĐLER TOPLAM KAL TE YÖNET MĐ TOPLAM KALĐĐTEYÖNETĐĐMĐ Sürekli yileştirme Fonksiyonu Sürekli ĐĐyileştirmeFonksiyonu KALĐTE GÜVENCESĐ Güvence fonksiyonu •Sistem yaklaşımı KALĐTE KONTROL Önleme fonksiyonu MUAYENE VE DENEY MUAYENE VE DENEY Kabul fonksiyonu Kabul fonksiyonu ••Girdimuayenesi Girdi muayenesi ••Prosesmuayenesi Proses muayenesi ••Bitmişürün muayenesi Bitmiş ürün muayenesi •Uygun olmayan malzeme kontrolü •Uygun olmayan malzeme kontrolü ••Günlükproblemler Günlük problemler •Kalite politikası •Kuruluş kalite standartları •Pazar araştırması •Müşteri şikayetleri •Muayene ve deney Teçhizatının kontrolü •Motivasyon •Verimli bakım •Kalite tetkiki •Taşeron değerlendirmesi •Proses kontrol •Kalite çemberleri •Hata analizleri •Kalite maliyetleri analizi •Sürekli gelişme •Çevre •Verilerin analizi •Numune alma planları •Kalite konusunda üst yönetime raporlar •Đstatistiksel teknikler •Düzeltici ve önleyici faaliyetler •Eğitim •Proses yeterlilik analizi •Bakım •Sürekli eğitim •Đç müşteri tatmini •Çalışanların katılımı •Sıfır hata KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ Kalite Yönetimi Sistemi “Geliştirme” Kalite iyileştirme Kalite iyileştirme programı programı - KG sistem - KG sistem yönetimi yönetimi -Proses -Proses performansı performansı - KG_el kitapları - KG_el kitapları - Proses el kitapları - Proses el kitapları -KG-programı -KG-programı -Son test -Uzman -Uzman kontrolü kontrolünitelikleri -Ürün -Ürün nitelikleri -Güvenilirlik -Güvenilirlik - KG-standardı - KG-standardı (ISO 9000 serisi) (ISO 9000 serisi) -KG-standardı -KG-standardı (TSE,DIN v.b) (TSE,DIN v.b) Kalite kontrolü 1960 -KG –sistem -KG –sistem sertifikasyonu sertifikasyonu - KG-temsili - KG-temsili -Proses -Proses doküman ve doküman ve nitelikleri nitelikleri (R&D, üretim) (R&D, üretim) -Son test -Personel -Personel nitelikleri nitelikleri - Yazılımda KG - Yazılımda KG Kalite güvenliği 1970 Kalite sistemi 1980 Toplam kalite yönetimi 1990 2000 KALĐTE EVRĐMĐNDE KĐLOMETRE TAŞLARI Kalite kavramının gelişmesinde, 1930’lardan itibaren ve ikinci dünya savaşından Kalite ndan sonra giderek ivme kazanan tarihsel alanda önemli adımlar atılmıştır. Bu r. aşamaların, dolayısıyla kalite evriminin kilometre taşları özetle şu şekilde zetle ekilde sıralanabilir : 1931 W.Shewart : Đstatiksel Kalite Kontrol W.Shewart 1940 Stanfort Semineri (ABD) Stanfort 1950 E.Deming Seminerleri (Japonya) E.Deming 1951 “Deming” Kalite Ödülü (Japonya) 1952 “Kalite Kontrol Dergisi” (Japonya) 1954 J.Juran : “Kalite, yönetiminin sorumluluğudur.” J.Juran 1957 A.Feigenbaum : Toplam Kalite Kontrol A.Feigenbaum Toplam 1960 G.Taguchi : Đstatistiksel Deney Tasarımı G.Taguchi 1961 K.Ishikawa : Formenler için Kalite Kontrol Dergisi K.Ishikawa Formenler 1962 K.Ishikawa : Kalite Çemberleri K.Ishikawa Kalite 1969 Kobe Steel : Quality Function Deployment 1969 1970 S.Shingo : Poka – Yoke S.Shingo Poka Yoke 1970 G.Taguchi : Quality loss function G.Taguchi 1976 T.Ohno : Toyota Just – in – Time Sistemi T.Ohno Toyota in Time Sistemi 1980 G.Taguchi : Robust Design G.Taguchi Robust 1990 ve ötesi .......................... YARATILAN KALĐTE KALĐTE YÖNETĐMĐ Yrd.Doç.Dr.KASIM BAYNAL KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ KOCAELĐ - 2010 Kalite Kavramları: Müşteriler,Ürünler ve Prosesler Müşteriler Müşteri, bir ürünü kullanan veya bir prosesin sonuçlarından etkilenen herkestir. Bu nedenle müşterileri ĐÇ ve DIŞ müşteriler olarak tanımlamak zorunludur. Prosesler Müşteri için katma değer oluşturacak biçimde girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetlerdir. Ürün Bir prosesin...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern