KALTE_YNETM_LSANS_2011_1 - KALĐTE YÖNETĐMĐ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KALĐTE YÖNETĐMĐ Yrd.Doç.Dr.KASIM BAYNAL KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ KOCAELĐ - 2010 KALĐTE KAVRAMI ve TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ ĐLKELERĐ KALĐTE TANIMI Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir Kalite, na yaklaşımdır. yakla Kalite, kullanıma uygunluktur. Dr.J.M. JURAN Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya veya olabilecek ihtiyaçları karşılama veya lama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. r. TS-ISO 9005 TS KALĐTE TANIMI “En genel anlamda kalite, geliştirebilecek her şey demektir.” Masaaki IMAI “En ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin eden ürünü geliştirmek, tasarımını yapmak, üretmek ve satış sonrası hizmetlerini vermektir.” Dr. Kaoru ĐSHĐKAWA “Bir mal yada hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme layabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümüdür.” yeteneklerini ASQC(1) ASQC(1) Kalite, müşteri memnuniyetidir. •Kalite, bir hayat felsefesidir. •Kalite, bir yaşam tarzıdır. KALĐTE TANIMI Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik bir Kalite ya yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap ketici veren bir üretim sistemidir. JIS retim JIS Bir ürün veya hizmetin kalitesi, tüketici veya kalitesi ketici gereksinimlerini mümkün olan en ekonomik gereksinimlerini olan düzeyde karşılamayı amaçlayan pazarlama, layan mühendislik ve imalat karakteristiklerinin hendislik birleşiminden oluşur. A.V. FEIGENBAUM birle ur. A.V. KALĐTE TANIMI Kalite, bir malın ya da hizmetin, tüketicinin Kalite, keticinin isteklerine uygunluk derecesidir. isteklerine EOQC Kalite, bir malın ya da hizmetin, gerekliliklere Kalite, ya uygunluk derecesidir. uygunluk P.CROSBY Kalite, belirli bir malın ya da hizmetin, Kalite, ya sevkiyattan sonra toplumda sebep olduğu en az sevkiyattan en zarardır. zarard G.TAGUCHI Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak Kalite, rekabet unsurudur. Kalite, Kalite, kullanıma uygunluktur. JURAN JURAN Kalite, ma Kalite, şartlara uygunluktur. CROSBY CROSBY artlara Kalite, önlemdir. Kalite, bir ürün veya hizmetin değeridir. eridir. FEIGENBAUM, ABBOTT FEIGENBAUM, Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak Kalite, müşterinin şiimdiki ve gelecekteki Kalite, terinin mdiki isteklerinin karşılanmasıdır. DEMING isteklerinin Kalite, bir hizmetin veya ürünün iisteklere steklere uygunluk derecesidir. EOQC -Avrupa Kalite EOQC Avrupa uygunluk Kontrol Organizasyonu Kontrol Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak Müşterinin tatminidir. Verimliliktir. Esnekliktir. Bir programa uymaktır. Đstenen özelliklere uygunluktur. stenen Değişkenliği azaltmaktır. Bir yatırımdır. Kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kalite Kavramı Ürün Odaklı Tanımlama Odakl mlama Đçerik veya yaklaşımların kalitesindeki kantitatif farklardır. r. Üretim Odaklı Tanımlama retim Odakl mlama Đsteklere uygunluktur. Crosby 1979 Đlk seferde doğrusunu yapmaktır. Price 1985 Kullanıcı-Müşteri Odaklı Tanımlama Kullan teri Odakl mlama Đhtiyaçları karşılama yeteneğidir. Edwards 1968 idir. Edwards Belli bir ürünün, belli bir müşterinin ihtiyacını karşılama derecesidir. Belli lama Gilmore 1974 Gilmore Ürünün, müşteri tercihlerine uygunluğudur. Kuehn & Day 1962 Day Kullanıma uygunluktur. Juran 1988 1988 Değer Odaklı Tanımlama De mlama Kabul edilebilir bir maliyete sahip mükemmellik derecesidir. Broh Kabul kemmellik Broh 1982 Belli bir ürünün veya hizmetin değeridir. Feigenbaum 1983 Belli 1983 KALĐTE; ĐSTENEN ŞARTLARA Đlk Defada Zamanında Zaman nda Her Defasında Her nda UYMAKTIR. UYMAKTIR KALĐTE; BAŞARI ve ARI REKABET REKABET UNSURUDUR. KALİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ “KALİTELİ İNSAN NSAN YUKARI DOĞRU YUKARI RU KALİTESİZ İNSAN KAL NSAN AŞAĞIYA DOĞRU RU GELİŞİR” GEL KONFÜÇYÜS ‘KALİTEYİ MÜŞTERİ TANIMLAR’ Armand FEIGENBAUM “TÜM İYİ EYLER UCUZ EYLER TÜM KÖTÜ EYLER ÇOK PAHALIDIR” Henry David THOREAU Henry David •KALĐTE ĐSTENĐLENDĐR Ve, bu isteklere ulaşmak için yapılan uygulamalarda kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır KALİTE GELİŞTİRMENİN AŞAMALARI 1. Ulusal kalite standartları 2. Rakiplerin kalitesi 3. Müşteri beklentileri 4. Yaratılan kalite Kalite’nin Rekabet Gücü Çevrimi ÇALIŞANLARIN KATILIMI + TEMEL TEKNĐKLER YENĐ PROJELER + YENĐ ÖNERĐLER YÜKSEK KALĐTE VE PRODÜKTĐVĐTE REKABET GÜCÜ ARTIŞI PAZAR PAYI PAZAR PAYI ARTI ŞI ARTIŞI RAKĐPLERĐNE RAKĐPLERĐNE KIYASLA KIYASLA FĐYAT AVANTAJI FĐYAT AVANTAJI KAPASĐTE VEVE KAPASĐTE ÜRETĐMM ARTIŞI ÜRETĐ ARTIŞI MALĐYET MALĐYET AVANTAJI AVANTAJI Kalite – Verimlilik Đlişkisi Đyileştirilmiş Tasarım Kalitesi Đyileştirilmiş Uygunluk Kalitesi Algılanan Değer Artışı Yükselen Fiyatlar Pazar Payında Artış Hasılat Artışı YÜKSEK KARLILIK Düşük Đmalat ve Servis Maliyetleri Kalite - Rekabet Đlişkisi Kalite problemleri SERĐ ÜRETĐMle başlar. SER lar. Ancak günümüzde VERĐMLĐ ve SERĐ Ancak çalışmak isteniyorsa kaliteye yatırım yapılmalı ve hatalar ortadan kaldırılmalıdır. r. Hatalar, KALĐTENĐN olduğu kadar kadar Hatalar VERĐMLĐLĐĞĐN de düşmanıdır. VER DOĞRU STRATEJĐ; Hata kaynaklarını DO ortadan kaldırmak suretiyle DAHA VERĐMLĐ ve DAHA KALĐTELĐ üretim olmalıdır. KALĐTE ĐLE ĐLGĐLĐ YANLIŞ DÜŞÜNCELER Kalite=Fazla Harcama Kalite=Fazla Đyi Kalite = Yüksek kalite Kalite Sistemi= Pahalı Kalite Kalite Kalite sadece mamuller için geçerlidir. Kalite Kalite, sadece kalite departmanının sorumluluğundadır. Kalite, KALĐTE “GELECEK”TĐR REKABET KAVRAMININ GELĐŞĐMĐ Kalite Kavramı ESKĐ YAKLAŞIM YENĐ YAKLAŞIM Kalite, lüks, gösteriş ve ağırlık ve anlamındadır. anlam Ürün veya hizmet kendi özelliklerine veya zelliklerine uygunsa kalitelidir. uygunsa Kalite, “elle tutulmaz” ve bu ve nedenle de ölçülemez. Hizmet standartları dahi sayısal bilgiler sal veren kriterler sayesinde çok kolay ok ölçülebilir. Kalitesizliğe sadece çalışanlar Kalitesizli sadece anlar neden olur. neden Üretim, tasarım, planlama, satın alma, alma, üretim, denetim, yönetim vb. netim basamaklarında çalışanlar ürün kalitesi basamaklar anlar kalitesi üzerinde ayrı ayrı ve birlikte sorumludurlar. zerinde ayr durlar. Kalite, kalite kontrol bölümünün sorumluluğundadır. sorumlulu Kalite kontrol bölümü kendisine ulaşmadan madan önce ürün üzerinde çalışanların nce zerinde faaliyetlerinden sorumlu tutulamaz. Uygulamalar, kalitesizlik maliyetlerinin maliyetlerinin Kalite, maliyet artırıcıdır ve bu Kalite, art daha yüksek ve ölümcül olabileceğini daha ksek ini nedenle de verimliliği düşürür. nedenle göstermektedir. Kalite Kavramları: Müşteriler,Ürünler ve Prosesler Müşteriler Müşteri, bir ürünü kullanan veya bir prosesin sonuçlarından etkilenen herkestir. Bu nedenle müşterileri ĐÇ ve DIŞ müşteriler olarak tanımlamak zorunludur. Prosesler Müşteri için katma değer oluşturacak biçimde girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler bütünüdür. Ürün Bir prosesin sonucu. Đç ve Dış Müşteri Etkileşimi T E D A R Đ K Ç Đ L E R Tasarım Mühendislik Üretim Kalite Satış Pazarlama Dağıtım Sevkıyat M Ü Ş T E R Đ L E R KALĐTENĐN ĐKĐ BOYUTU Tasarım Kalitesi Tasar Uygunluk Kalitesi Uygunluk KABUL EDĐLEBĐLĐR KALĐTE DÜZEYĐ (ACCEPTABLE QUALITY LEVEL –AQL) TOLERANSLAR Alt kontrol limiti – LCL Üst kontrol limiti – UCL UCL X LCL KALĐTENĐN ĐKĐ BOYUTU TASARIM KALĐTESĐ TASARIM Tercih edilen özelliklerin ürün tasarımında Tercih zelliklerin nda yer alması yer Pazar araştırması Pazar Tasarım Fonksiyonu Tasar UYGUNLUK KALĐTESĐ UYGUNLUK Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi Kabul Gerçekleşen üretimin tasarımda belirtilen Ger en mda özelliklere uyması HEDEF; SIFIR HATA Tüketici Đstekleri Đşletme Politikaları Mamul Tasarımı Tasarım Kalitesi Đmalat Đşlemleri Proses Kontrol Teknolojik Olanaklar Mamul Kalitesi Uygunluk Kalitesi Muayene GĐRDĐ PROSES ÇIKTI Kalite Kontrol Sisteminin Ana Elemanları Kalite Kalite’nin Anlamı Kalite Üretici Bakışı Üretim Uygunluk Kalitesi • Spesifikasyonlara Uygunluk • Maliyet Kullanıcı Bakışı Tasarım Kalitesi • Kalite Karakteristikleri • Fiyat Müşteri Kullanımına Uygunluk Pazarlama ÜRETĐM SÜRECĐ ĐÇĐNDE TKK FAALĐYETLERĐ Tüketici Đstekleri Teknik Kalite Spesifikasyonları Kalite Proses Planları Hammadde Tedariki Hammadde Yeni Dizayn Kontrolü Giriş i Đmalat Gelen Malzeme Kontrolü Mamul Muayene ve Testleri Gönderme Servis ve Tamir Mamul Kontrolü Özel Proses Etüdleri Kalitede Ölçülebilir Göstergeler Üretim işletmeleri (Garvin (1987)) Hizmet işletmeleri Performans - performance Güvenilirlik - realibility Dayanıklılık - durability Servis imkanı - serviceability Estetik - aesthetics Özellikler - features Standartlara uygunluk – conformance to standards (Algılanan kalite) Ün – perceived quality (reputation) Doğruluk - accuracy Dakiklik - timeliness Tamamlama - completeness Nezaket – friendliness and courtesy Müşteri isteklerini tahmin – anticipating customer needs Hizmet verenin bilgisi – knowledge of server Tesisin ve personelin görünümü – appearance of facilities and personnel Ün - reputation Gösterge Örnekleri Finansal performans Đşçilik maliyetleri Đş Fire maliyetleri Fire Yeniden işleme Yeniden leme maliyetleri maliyetleri Verimlilik Ekipman kullanım oranı Ekipman Makine arızalanma oranı Makine Yıllık bakım sayısı Đşlem süreleri Đş Đnsan kaynakları Adam/saat eğitim toplamı Adam/saat Turnover oranı Turnover Devamsızlık oranı Devams Đşgören bağlılık yüzdesi Đş Müşteri memnuniyet oranı Pazar payı Pazar Aynı müşteriyle tekrar Ayn teriyle çalışma % Kalite Sistemi Evrimi KALĐTE TOPLUMU TOPLAM KALĐTE Gelişim Süreci KALĐTE GÜVENCE ĐSTATĐSTĐKSEL KK KALĐTE KONTROL OTO KONTROL KONTROL MUAYENE OTO KONTROL 1900 1920 1940 1960 1980 2000 KALĐTENĐN TEMĐNĐNDE AŞAMALAR 1800’ler USTALIKLA 1800 ler USTALIKLA 1900-1940 MUAYENE ĐLE 1900 1940 1940-1970 PROSESĐN KONTROLÜ ĐLE 1940 1970-1980 PROSESĐN TASARIMINDA 1970 1980- … ÜRÜNÜN TASARIMINDA 1980 KALĐTE KĐŞĐSEL KALĐTE DEPARTMAN KALĐTESĐ DEPARTMAN ÜRÜN KALĐTESĐ HĐZMET KALĐTESĐ ŞĐRKET KALĐTESĐ ŞĐ TOPLUM KALĐTESĐ TOPLUM Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları : Liderlik Kalitesi Donanım Kalitesi Đnsan Kalitesi Đletişim Kalitesi Süreç Kalitesi Hedeflerin Kalitesi Sistem Kalitesi KALĐTE KONTROL KAVRAMININ GELĐŞĐMĐ NĐHAĐ MUAYENE (Kontrol faaliyeti değil) ĐSTATĐSTĐKSEL KALĐTE KONTROL (Kalite personeli tarafından) TOPLAM KALĐTE KONTROL (Feigenbaum, firmadaki TOPLAM firmadaki bütün bölümler) FĐRMA ÇAPINDA KALĐTE KONTROL (K.Ishikawa, tüm RMA bölümler ve tüm çalışanlar) ENTEGRE KALĐTE KONTROL (Firmadaki bölümler, ENTEGRE mler, çalışanlar, satıcı, tedarikçi firmalar, YENĐ BOYUT ÇEVRE) BOYUT KALĐTE GELĐŞĐMĐ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Politika yayılımı, süreç yönetimi, performans ölçümü, takım çalışması, çalışanların katılımı KALİTE GÜVENCE İleri kalite planlaması, kalite maliyetleri, FMEA, SPC, kalite güvence sistemleri KALİTE KONTROL Basit istatistikler, basit kalite planlama, ürün test etme, self-inspection MUAYENE Düzeltici faaliyetler, gruplama, derecelendirme MUAYENE (Inspection) Bir ürün veya hizmetin bir veya birden fazla Bir veya özelliğinin ölçme, deney ve mastarlama gibi inin me, mastarlama gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanmasıdır. r. ISO 8402 ISO KALITE KONTROL (Quality Control) Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan Kalite lan uygulama teknikleri ve faaliyetleridir. ISO 8402 ISO SORUMLULUK HAKKINDA BĐR HĐKAYE Bu hikaye dört kişi hakkındadır. Bunların isimleri HERKES, isimleri HERHANGĐBĐRĐ, BĐRĐSĐ ve HĐÇKĐMSE idi. HERHANG MSE Yapılması gereken bir şey vardı. Yap gereken HERKES’in yapması istenmişti. HERKES, BĐRĐSĐ’nin o işi yapacağına emindi. HERKES, HERHANGĐBĐRĐ yapabilirdi ama HĐÇKĐMSE yapmadı. BĐRĐSĐ çok kızdı; çünkü bu HERKES’in işiydi. çü bu HERKES iydi. HERKES, HERHANGĐBĐRĐ’nin yapacağını düşünmüştü. HERHANG HERHANGĐBĐRĐ yapabilirdi ama HĐÇKĐMSE, HERKES’in MSE, HERKES yapmayacağını anlamamıştı. Sonuçta HERKES, BĐRĐSĐ’ni suçladı ancak gerçekte ta ekte HĐÇKĐMSE, HERHANGĐBĐRĐ’ni suçlamadı. MSE, HERHANG KALITE GÜVENCESĐ (Quality Assurance): Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen in istekleri karşılamak amacıyla, yeterli güveni istekleri veni sağlaması için gereken PLANLI ve SĐSTEMATĐK PLANLI sa in faaliyetlerin tümüdür. ISO 8402 KALĐTE GÜVENCESĐ Kalite problemlerinin çözümü için bir yatırım Kalite çö ve karın artmasına sürekli bir katkıdır. ve ĐYĐLEŞTĐRĐLMĐŞ KALĐTE = REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ TE ETKĐN KALĐTE GÜVENCESĐNĐN YARARLARI Đyileştirilmiş, gerçekleştirilmiş ve sürekli kalite Maliyet ve zamandan tasarruf Maliyet Azalmış iadeler Azalm Daha az müşteri şikayetleri Daha teri Daha az servis-bakım Daha Kaynakların optimum kullanımı Kaynaklar TOPLAM KALĐTE (Total Quality) MÜŞTERĐNĐN ihtiyaçlarını karşılayan ÜRÜN layan ÖZELLKLERĐNDEN ve bu özelliklerin NDEN zelliklerin sağlanması ile ilgili TÜM FAALĐYETLERĐN sa bir bütün halinde bir araya gelmesinden bir halinde oluşur. Dolayısı ile başta müşteriler olmak olu teriler üzere, tüm çalışanların ve yatırımcıların tatminini sağlar. tatminini TOPLAM KALĐTE FELSEFESĐ Toplam kalitenin sağlanması için gerekli in olan faaliyetlerin bütününü sağlayan, olan layan, birleştirici, yönlendirici, esas olarak birle nlendirici, MÜŞTERĐ TATMĐNĐNĐ ve tüm ÇALIŞANLARIN KATILIMINI hedef alan ANLARIN ve bunu sağlayacak ürün özellikleri ile ve layacak zellikleri gerekli çalışma düzeninden yola çıkan temel zeninden kan bir üretim ve yönetim felsefesidir. TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ MÜŞTERĐNĐN ihtiyaçlarını karşılayan ürün layan özelliklerinin ve bu özellikler ile ilgili tüm zelliklerinin faaliyetlerin TOPLAM KALĐTE FELSEFESĐNE TOPLAM uygun bir biçimde, birbirini tamamlayacak, imde, bütünleyecek, geliştirecek ve böylece ylece MÜŞTERĐLERĐN ve tüm ÇALIŞANLARIN ANLARIN tatminlerini sağlayacak şekilde koordine tatminlerini layacak ekilde edilerek yönetilmesidir. edilerek netilmesidir. TKY ve EĞĐTĐM TKY; EĞĐTĐM ĐLE LE BAŞLAR, EĞĐTĐM BA ĐLE DEVAM EDER. TKY’ĐNDE EĞĐTĐM, TKY M, SÜREKLĐ BĐR SÜREÇTĐR DĐĞER KALĐTE KAVRAMLARI KALĐTE POLĐTĐKASI (Quality Policy): KAL ): Bir kuruluşta, üst yönetim tarafından, resmi Bir ta, ndan, olarak belirlenen kalite amaç ve yönüdür. olarak KALĐTE YÖNETĐMĐ (Quality Management): KAL ): Genel yönetim fonksiyonunun kalite Genel netim politikasını tespit eden ve uygulayan politikas tespit kısmıdır. DĐĞER KALĐTE KAVRAMLARI KALĐTE SĐSTEMĐ(Quality System): KAL ): Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan Kalite in kuruluş yapısı, sorumluluklar, prosedürler ve kurulu rler kaynaklardır. kaynaklard KALĐTE PLANI(Quality Plan): Belirli bir ürün, KAL Plan): n, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite hizmet, me zel uygulamalarını, kaynakları ve faaliyet sıralarını uygulamalar veren dokümandır. DĐĞER KALĐTE KAVRAMLARI KALĐTE TETKĐKĐ (Quality Audit): Kalite ile ilgili KAL ): faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup faaliyetlerin zenlemelere uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uymad uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup uygulanmad in olmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir. olmad sistematik KALĐTE GÖZETĐMĐ (Quality Surveillance): Kalite KAL ): isteklerinin karşılanmasını temin için, belirlenen referanslara isteklerinin in, göre prosedürlerin, metotların, şartların, ürün ve hizmetlerin n, n, ve ve kayıt analizlerinin sürekli gözlenerek doğruluğunun tespit ve unun edilmesidir. edilmesidir. KALĐTE SĐSTEMĐNĐN GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ KAL (Quality System Review): Kalite politikası ve değişen şartlara en artlara göre yeni hedefler esas alınmak suretiyle kalite sisteminin nmak durumunun ve yeterliliğinin üst yönetim tarafından resmi durumunun inin ndan olarak değerlendirilmesidir. olarak DĐĞER KALĐTE KAVRAMLARI TASARIMIN GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ (Design Review): TASARIMIN ): Tasarım şartlarının değerlendirilmesi, tasarımın bu şartları Tasar bu karşılayabilmesi ve problemlerin tanımlanarak çözüm yolu mlanarak çö yolu getirilmesi için, tasarımın dokümante edilerek, detaylı ve getirilmesi mante detayl ve sistematik olarak incelenmesidir. sistematik ĐZLENEBĐLĐRLĐK (Traceability): Birim veya faaliyetin veya ): birbiri ile ilgili birimler veya faaliyetlerin geçmişinin, birimler veya faaliyetlerin uygulama veya yerleşiminin, kayıt tekniği ile izlenme uygulama ile kabiliyetidir. kabiliyetidir. GÜVENĐRLĐK (Reliability): Bir birimin, belirlenen şartlar ): artlar altında ve belirlenen bir zaman diliminde, istenilen alt nda fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir. fonksiyonlar Güvenirlik terimi, aynı zamanda başarı ihtimalini veya başarı oranını gösteren güvenirlik olarak da kullanılır. KALĐTE KAVRAMLARI ARASI ĐLĐŞKĐLER TOPLAM KAL TE YÖNET MĐ TOPLAM KALĐĐTEYÖNETĐĐMĐ Sürekli yileştirme Fonksiyonu Sürekli ĐĐyileştirmeFonksiyonu KALĐTE GÜVENCESĐ Güvence fonksiyonu •Sistem yaklaşımı KALĐTE KONTROL Önleme fonksiyonu MUAYENE VE DENEY MUAYENE VE DENEY Kabul fonksiyonu Kabul fonksiyonu ••Girdimuayenesi Girdi muayenesi ••Prosesmuayenesi Proses muayenesi ••Bitmişürün muayenesi Bitmiş ürün muayenesi •Uygun olmayan malzeme kontrolü •Uygun olmayan malzeme kontrolü ••Günlükproblemler Günlük problemler •Kalite politikası •Kuruluş kalite standartları •Pazar araştırması •Müşteri şikayetleri •Muayene ve deney Teçhizatının kontrolü •Motivasyon •Verimli bakım •Kalite tetkiki •Taşeron değerlendirmesi •Proses kontrol •Kalite çemberleri •Hata analizleri •Kalite maliyetleri analizi •Sürekli gelişme •Çevre •Verilerin analizi •Numune alma planları •Kalite konusunda üst yönetime raporlar •Đstatistiksel teknikler •Düzeltici ve önleyici faaliyetler •Eğitim •Proses yeterlilik analizi •Bakım •Sürekli eğitim •Đç müşteri tatmini •Çalışanların katılımı •Sıfır hata KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ Kalite Yönetimi Sistemi “Geliştirme” Kalite iyileştirme Kalite iyileştirme programı programı - KG sistem - KG sistem yönetimi yönetimi -Proses -Proses performansı performansı - KG_el kitapları - KG_el kitapları - Proses el kitapları - Proses el kitapları -KG-programı -KG-programı -Son test -Uzman -Uzman kontrolü kontrolünitelikleri -Ürün -Ürün nitelikleri -Güvenilirlik -Güvenilirlik - KG-standardı - KG-standardı (ISO 9000 serisi) (ISO 9000 serisi) -KG-standardı -KG-standardı (TSE,DIN v.b) (TSE,DIN v.b) Kalite kontrolü 1960 -KG –sistem -KG –sistem sertifikasyonu sertifikasyonu - KG-temsili - KG-temsili -Proses -Proses doküman ve doküman ve nitelikleri nitelikleri (R&D, üretim) (R&D, üretim) -Son test -Personel -Personel nitelikleri nitelikleri - Yazılımda KG - Yazılımda KG Kalite güvenliği 1970 Kalite sistemi 1980 Toplam kalite yönetimi 1990 2000 KALĐTE EVRĐMĐNDE KĐLOMETRE TAŞLARI Kalite kavramının gelişmesinde, 1930’lardan itibaren ve ikinci dünya savaşından Kalite ndan sonra giderek ivme kazanan tarihsel alanda önemli adımlar atılmıştır. Bu r. aşamaların, dolayısıyla kalite evriminin kilometre taşları özetle şu şekilde zetle ekilde sıralanabilir : 1931 W.Shewart : Đstatiksel Kalite Kontrol W.Shewart 1940 Stanfort Semineri (ABD) Stanfort 1950 E.Deming Seminerleri (Japonya) E.Deming 1951 “Deming” Kalite Ödülü (Japonya) 1952 “Kalite Kontrol Dergisi” (Japonya) 1954 J.Juran : “Kalite, yönetiminin sorumluluğudur.” J.Juran 1957 A.Feigenbaum : Toplam Kalite Kontrol A.Feigenbaum Toplam 1960 G.Taguchi : Đstatistiksel Deney Tasarımı G.Taguchi 1961 K.Ishikawa : Formenler için Kalite Kontrol Dergisi K.Ishikawa Formenler 1962 K.Ishikawa : Kalite Çemberleri K.Ishikawa Kalite 1969 Kobe Steel : Quality Function Deployment 1969 1970 S.Shingo : Poka – Yoke S.Shingo Poka Yoke 1970 G.Taguchi : Quality loss function G.Taguchi 1976 T.Ohno : Toyota Just – in – Time Sistemi T.Ohno Toyota in Time Sistemi 1980 G.Taguchi : Robust Design G.Taguchi Robust 1990 ve ötesi .......................... YARATILAN KALĐTE KALĐTE YÖNETĐMĐ Yrd.Doç.Dr.KASIM BAYNAL KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ KOCAELĐ - 2010 Kalite Kavramları: Müşteriler,Ürünler ve Prosesler Müşteriler Müşteri, bir ürünü kullanan veya bir prosesin sonuçlarından etkilenen herkestir. Bu nedenle müşterileri ĐÇ ve DIŞ müşteriler olarak tanımlamak zorunludur. Prosesler Müşteri için katma değer oluşturacak biçimde girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetlerdir. Ürün Bir prosesin sonucu. MÜŞTERĐ KAVRAMI MÜŞTERĐ KAVRAMI KURUM ĐÇĐNDE : Bir sonraki bölüm veya süreç KURUM DIŞINDA : Ürünü ve hizmeti kullanan kişi KURUM ĐÇĐ SÜREÇ A KURUM DIŞI SÜREÇ B Müşteri Kraldır. Ürünü kullanan, hizmetten faydalanan TOPLAM KALĐTE TKY ĐLE KLASĐK YÖNETĐM KARŞILAŞTIRILMASI KALITE GÜVENCESĐ (Quality Assurance) ÖZETLE; İYİ YÖNETİMDİR. ÖNLEMEDİR. PLANLAMADIR. HERKESİN İ İDİR. Kalite Yönetim Sistemi Sürekli Đyileştirme M Ü Ş T E R Đ G E R E K L Đ L Đ K L E R Yönetimin Sorumluluğu Kaynakların Yönetimi M Ölçüm, Analiz Đyileştirme Ürün ve/veya Girdi Hizmet Çıktı M E M N U N Đ Y E T Ü Ş T E R Đ TOPLAM KALĐTE SÜREÇ SÜREÇ KALĐTE ÜRÜN TEDARĐKÇĐ TÜM FAALĐYETLERDE KALĐTE YÖNETĐM FELSEFESĐ VE ANLAYIŞI ĐMHACI REKABETTE AYAKTA KALAN MHACI ŞĐRKETLERĐN AYIRICI ÖZELLĐĞĐ NEDĐR? ŞĐ AYIRICI Ve bu aşamada neden TOPLAM KALĐTE amada TOPLAM TE FELSEFESĐ ve YÖNETĐMĐ öne çıkar? FELSEFES ne Çünkü, Toplam Kalite Felsefesi ve Yönetimi 1. KALĐTE ÜSTÜNLÜĞÜ KAL 2. MALĐYET ÜSTÜNLÜĞÜ MAL 3. HIZ ÜSTÜNLÜĞÜ’nü HIZ bir arada gerçekleştirerek, REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ’ne ulaşılmasını sağlar REKABET lar TKY FELSEFESĐ Kuruluşun tüm faaliyetlerinde kalitenin yükselmesi Her aşamada oluşması söz konusu “hata”ların önlenmesi Kayıpların azalması; fire, kalitesiz ürün, gereksiz stoklar, zaman kayıpları, teslimattaki kayıplar, ... Tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması/minimize edilmesi MALĐYETĐN DÜŞMESĐ MÜŞTERĐ BEKLENTĐLERĐNĐN TAM OLARAK KARŞILANMASI TOPLAM KALĐTE ĐNSAN ÜRÜN ĐNSAN TESLĐMAT KALĐTE FĐYAT ĐNSAN MEMNUN MÜŞTERĐ TEKNOLOJĐ SĐSTEMLERĐ HERKES SATIN ALABĐLĐR “FARKI ĐNSAN YARATIR” BĐLĐNÇLENDĐRME ĐLETĐŞĐM MOTĐVASYON GĐRĐŞĐMCĐLĐK GÖRSELLEŞTĐRME GRUP ÇALIŞMASI TOPLAM KALĐTE (SÜREKLĐ ĐYĐLEŞTĐRME) SÜREKLĐ ĐYĐLEŞTĐRME SÜRECĐ (CIP) KÜÇÜK ADIMLARLA SÜREKLĐ ĐYĐLEŞTĐRME BÜTÜN ÇALIŞANLARIN KATILIMI ĐLE “NASIL DAHA ĐYĐ YAPARIM” DÜŞÜNCESĐNĐN UYGULANMASI KALĐTENĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ HATALARIN KESĐNLĐKLE ÖNLENMESĐ MÜŞTERĐ SATICI ĐLĐŞKĐSĐ TESLĐMATIN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ TAM ANINDA (JIT) MAKĐNA ARIZALARININ AZALTILMASI ĐŞLEMLERĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ ĐŞLEM AKIŞ ZAMANLARININ KISALTILMASI MALĐYETĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ KAYIPLARIN TANINMASI BEKLEME ZAMANLARI ISKARTA/ EK ĐŞ TAŞIMA (TRANSPORT) ENERJĐ KAYIPLARI STOKLAR TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ VE SÜREKLĐ ĐYĐLEŞTĐRME FELSEFE SÜREKLĐ GELĐŞME YAPI REKABETÇĐ YÖNETĐM ĐLKELER Müşteri Odaklılık Proseslerin Yönetimi Đnsan Kayn. Yönetimi Tam Katılım Pazarın Yönlendirdiği Kalite Proses Đyileştirme Önce Đnsan Anlayışı Takım Çalışması Kalite Öncelikli Yönetim ANA ÖGELER Proseslerin Denetimi Birey Kalitesi Üst Yönetimin liderliği TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐNĐN FELSEFESĐ VE ĐLKELERĐ TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐNĐN ĐLKELERĐ 1- Üst Yönetimin Liderliği 2- Müşteri Odaklılık / Müşteri Tatmini 3- Tam Katılım ve Takım Çalışması 4- Çalışanların Eğitimi 5- Hata Önleme / Sıfır Hata 6- Sürekli Geliştirme / Đyileştirme KALĐTE YÖNETĐM PRENSĐPLERĐ Müşteri odaklılık Liderlik Liderlik Çalışanların katılımı Proses yaklaşımı Proses Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Verilere dayalı karar verme yaklaşımı Verilere Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan Tedarik faydaya ilişkiler ili 1. Müşteri Odaklılık Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar; dolayısıyla yla mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını mevcut anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve teri yerine müşteri beklentilerini de aşmak için in çabalamalıdırlar. rlar. Müşteri Odaklılık Uygulama: • Tüm müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tamamı ile ile anlaşılması, anla • Müşteri ve fayda sağlayan tarafların ihtiyaç ve ve beklentileri arasında dengeli bir yaklaşım beklentileri sağlanması, sa • Bu ihtiyaç ve beklentilerin kuruluş dahilinde dahilinde iletilmesi, iletilmesi, • Müşteri memnuniyeti ve sonuçlarına göre, müşteri teri davranışlarının ölçülmesi, davran • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi. 2. Liderlik Liderler, kuruluşun amaç ve birliğini sağlamalı ve kişilerin, kuruluşun hedeflerinin un başarılmasında tam olarak katılımın olduğu iç ba ortamlar oluşturmalı ve sürdürmelidir. Liderlik Uygulama: • Proaktif olma ve örneklerle sevk, olma • Dış çevredeki değişiklikleri anlamak ve tepki vermek, • Müşteri, tedarikçiler, yerel halk ve genelde toplumu iler, da içeren tüm fayda sağlayanların ihtiyaçlarını göz da önüne almak, • Kuruluşta her seviyede paylaşılan değerleri ve etik erleri rol modellerini oturtmak, rol • Güven kurmak ve korkuyu bertaraf etmek, • Gerekli kaynakları sağlanmış, sorumlulukla hareket sorumlulukla edebilecek insanların temini. edebilecek Liderlik • • • • • Đnsanların yardımlaşmasını doğal hale getirme, al bunu cesaretlendirme ve farkında olunmasını bunu sağlama, Açık ve dürüst iletişimin desteklenmesi, Đnsanların öğretimleri, eğitimleri ve işbaşında nda yönetilmeleri, Meydan okuyucu hedef ve amaçlar koymak, Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için stratejilerin in uygulanması. uygulanmas 3. Çalışanların Katılımı Her seviyedeki çalışanlar, bir kuruluşun özüdür. Her un r. Çalışanların tam katılımlarının sağlanması, yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını yeteneklerinin sağlar. Çalışanların Katılımı Uygulama: • Problem çözümü için sahiplenme ve sorumluluğu kabul etme Problem çö • Gelişmeler için aktif olarak fırsat aramak, • Bilgi ve deneyimi güçlendirmek üzere aktif olarak fırsat lendirmek rsat aramak, aramak, • Gruplarda/takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşmak, • Müşteri için değer yaratmaya odaklanmak, fırsatları yaratmak, • Kuruluş hedeflerini ilerletmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak, • Kuruluşu müşterilere, yerel topluluklara ve topluma karşı daha daha iyi temsil etmek, iyi • Đşinden memnun olmak, • Kuruluşun parçası olmaktan heyecan ve gurur duymak. 4. Proses Yaklaşımı Arzulanan sonuç, ilgili faaliyetler ve kaynaklar ilgili bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli bir zaman olarak elde edilir. olarak Proses Yaklaşımı Uygulama: • • • • Sonuca ulaşmak için proseslerin tanımlanması, Proseslerin girdi ve çıktılarının tanımlanması ve ölçülmesi, Proseslerin ve Prosesin kuruluş fonksiyonlarıyla olan etkileşimlerinin imlerinin tanımlanması, tan Muhtemel risklerin, prosesin sıralanmasının ve müşteri teri üzerindeki etkisinin ve prosesten diğer fayda sağlayanların değerlendirilmesi, de Proses Yaklaşımı-2 Uygulama: • • • Proseslerin yönetimi için açık sorumluluk, yetki ve güvenirlilik, Đç ve dış müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer fayda er sağlayanların tanımlanması, sa Proses tasarımında istenen sonuca ulaşmak için proses in adımlarına, aktivitelerine, iş akışlarına, kontrol ölçülerine, ad na, lerine, eğitim ihtiyaçlarına, teçhizata, metotlara, bilgi, malzeme ve hizata, diğer kaynaklara önem verilmelidir. di er 5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, olarak tan hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine hedeflerin ine ve verimliliğine katkıda bulunur. ve Yönetimde Sistem Yaklaşımı Uygulama: • Belli bir hedefi etkileyen proseslerin tanımlanması ve ve geliştirilmesi, geli • Hedefe ulaşmak için Sistemin etkin şekilde in ekilde yapılandırılması yap • Sistem prosesleri arasındaki bağımlılığın anlaşılması, • Sistemi, ölçüm ve değerlendirme yoluyla geliştirme, Sistemi, • Kaynak sınırlamalarını, faaliyetler öncesi belirlemek. faaliyetler 6. Sürekli Đyileştirme Kuruluşun toplam performansının sürekli rekli iyileştirilmesi için kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. iyile Uygulama: • • • Gelişmelerin uygulanması, Potansiyel gelişme alanlarının tanımlanması için in belirtilmiş mükemmellik kriterlerini kullanarak belirtilmi kemmellik periyodik tetkiklerin yapılması, periyodik Tüm proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin inin sürekli iyileştirilmesi, 6. Sürekli Đyileştirme Uygulama: • • • • • • Önleme tabanlı aktivitelerin özendirilmesi, aktivitelerin Kuruluştaki her kişinin uygun sürekli rekli iyileştirme araç ve metotlarıyla donatılması için iyile in eğitim ve öğretim, itim PUKÖ döngüsü, Problem çözme, Problem çö Proses mühendisliği, Proses iyileştirme. 7. Verilere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı Etkili kararlar, veri ve bilgilerin analizine Etkili dayandırılmalıdır. dayand Uygulama: • Hedeflerle ilgili ölçümlerin alınması, veri ve bilgi Hedeflerle veri toplanması, toplanmas • Veri ve bilgilerin yeterli doğrulukta, güvenilir ve venilir erişilebilir, geçerli metotlarla veri ve bilgi analizinin eri erli yapılması, yap • Uygun istatistiksel tekniklerin değerlerinin anlaşılması, • Sezgi ve deneyimle dengelenmiş mantıksal analiz ksal sonuçlarının temel olarak karar verme ve aksiyon sonu temel başlatma amacıyla kullanılması. ba 8. Tedarikçilerle Karşılıklı Faydaya Dayanan Đlişkiler Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine karşılıklı bağlıdırlar ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki, ki, her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini arttırır. her Uygulama: • Anahtar tedarikçilerin tanımlanması ve seçimi, • Kuruluş ve toplumu gözeterek, kısa dönem zeterek, nem kazançlarını uzun dönem itibarını hesaba katarak kazan hesaba tedarikçi ilişkisini yerleştirmek, tedarik • Açık ve anlaşılır iletişim kurmak, 8. Tedarikçilerle Karşılıklı Faydaya Dayanan Đlişkiler Uygulama: • • • • Birleşik iyileştirme ve ürün/proses iyileştirme tirme tirme teşebbüsleri, te Müşterilerin ihtiyaçlarının açık olarak olarak yerleştirilmesi, yerle Gelecek planlarının ve bilgilerinin paylaşımı, Tedarikçi iyileştirme ve başarılarını fark etme. TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐNĐN AMAÇLARI 1- Savurganlığı Önlemek, 2- Verimliliği Arttırmak, 3- Kaliteyi Arttırmak, 4- Maliyetleri Azaltmak, 5- Đşlem Zamanını Kısaltmak 6- Gelişmelerin Sürekli Đzlenerek Örgütsel Faaliyetlere Aktarılmasını Sağlamak TOPLAM KALĐTENĐN ÖZELLĐKLERĐ Yeni bir örgüt kültürü yaratmaktır. Örgüt yapısını basitleştirip yalın hale getirmektir. Örgütteki tüm çalışanları sisteme dahil etmektir. Eğitime büyük önem vermektir. Çalışanların kişisel gelişmesini ve mesleki mesini ilerlemesini sağlamaktır. ilerlemesini Çalışanların fikirlerine saygı duymaktır. Düşünce yapısında tamamen değişiklik iklik yapmaktır. yapmakt TOPLAM KALĐTENĐN ÖZELLĐKLERĐ Yeni fikirler, yöntemler ve teknikler üretmektir. Yeni ntemler Bilgi ve beceriyi işe tatbik etmektir. Bilgi Takım çalışması demektir. Tak Çalışanların yaptığı işe sahip çıkması demektir. sahip Örgütsel davranışların değişmesi demektir. Đşlerin ve sistemlerin standartlarını sürekli Đş rekli uygulamak, geliştirmektir. uygulamak, Đç ve dış müşterilerin mutluluğunu en üst unu st seviyeye çıkarmaktır. r. KALĐTE DÜŞÜNÜRLERĐ Kalite Düşünürleri: Walter Shewhart Çağdaş kalite kontrol anlayışının kurucusu ve “kontrol grafikleri” kurucusu yöntemlerini geliştiren istatistikçidir. Kalite kavramını “nesnel” ve “öznel” ve “ö unsurlarıyla tanımlar ve öznel kalite özelliklerini değer ile ilişkilendirir. mlar znel kilendirir. Değişkenliğin nedenleri bilinmese dahi kalite düzeyinin kestirilebileceğini De ini kanıtlamış ve kontrol altındaki kalitenin getireceği yararlara işaret etmiştir. kan Denetim maliyetlerinin azaltılması Denetim Ret ve iade maliyetlerinin azaltılması Ret Kitle üretiminde maksimum yarar yaratılması Kalite istikrarının yaratılması Kalite Tolerans sınırlarının dolayısıyla kabul koşullarının düşürülmesi Tolerans lmesi Kalite Düşünürleri: W.Edwards Deming Deming’e göre : Deming re Proseslerdeki varyasyon (değişkenlik) ve belirsizliklerin Proseslerdeki varyasyon kenlik) azaltılması ve spesifikasyonlara tam uygun ürün üretilmesi azalt ve spesifikasyonlara tam retilmesi gereklidir. Bu, verimliliği ve rekabetçi pozisyonu iyileştirir. gereklidir. Uzun dönemde rekabetin yolu kaliteden geçmektedir. Uzun nemde rekabetin Kalite’nin geliştirilmesinde yöneticilerin sorumluluğu ve Kalite tirilmesinde ve liderliği esastır. liderli Kalite’nin ölçümü konusunda istatistiksel tekniklerin yaygın Kalite nin konusunda istatistiksel kullanımı şarttır. kullan r. Deming Döngüsü (PDCA:PUKÖ) ile önerdiği yaklaşım kalite Deming ile kalite sorunları ele alınırken tüm dünyada kullanılmaktadır. sorunlar r. Planla Uygula Önlem Al Kontrol Et Kalite Düşünürleri: W.Edwards Deming Kaliteyi; tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, satışların Kaliteyi; kalitesi ve hizmet fonksiyonu olarak değerlendirir. kalitesi Kalite ve verimliliği iyileştirerek, firmanın uzun dönemli Kalite nemli olmasını ve rekabetçi pozisyonunu geliştirmesini hedefler. olmas Kalitesizlik maliyetinin hesaplanamayacağını savunur. Kalitesizlik Tüm çalışanların istatistik eğitimi alması gerektiğini ini belirtir. belirtir. Kalite tüm çalışanların sorumluluğudur. Kalite Hata önleme temel alınmalıdır. Kalite Düşünürleri: W.Edwards Deming Deming felsefesi, 14 ilkesiyle açıklanmaktadır: Deming r: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 7. Ürün ve hizmetin iyileştirilmesi için değişmez hedefler mez belirleyiniz. Yeni felsefeyi kendi bünyenize uyarlayınız. z. Kaliteye ulaşmak için kitlesel muayene ve kontrol in uygulamaktan vazgeçiniz. uygulamaktan Fiyata dayalı iş değerlendirilmesine son veriniz. Toplam erlendirilmesine oplam maliyetleri azaltınız; sadakat ve güvene dayalı iş ilişkileri maliyet kileri oluşturunuz. olu Planlama, üretim ve hizmet süreçlerinde kalite iyileştirme Planlama, me uğraşına ara vermeyiniz. Đş başı eğitimleri veriniz. leri Liderliği kurumsallaştırınız. kurumsalla Kalite Düşünürleri: W.Edwards Deming Deming felsefesi 14 ilke (Devam) Deming 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. Korkuyu zihinlerden siliniz. Korkuyu Bölümler arasındaki duvarları yıkınız. ndaki duvarlar z. Çalışanlara gerçekçi olmayan hedefler ve gereksiz teşvikler vikler koymayınız. koymay z. Amaçlara ve sayısal hedeflere dayanan otoriter yönetimden sal hedeflere netimden vazgeçiniz. vazge iniz. Çalışanların başarılarıyla övünmelerini sağlayacak yla layacak önlemleri alınız. z. Etkin bir eğitim ve kendini geliştirme programı oluşturunuz. turunuz. Kurumdaki değişimin gerçekleşmesi için herkese görev Kurumdaki de kese rev veriniz. DEMĐNG’ĐN YÖNETĐCĐLER ĐÇĐN DEM LER 14 ĐLKESĐ 14 Kalite Düşünürleri : W.Edwards Deming 7 Ölümcül Hata: 1. Amaç tutarlılığında eksiklik 2. Kısa dönemli kara odaklanma 3. Yıllık performans değerleme 4. Yönetimin değişmesi 5. Bir firmanın sadece görünür şekillerle ekillerle yönetilmesi 6. Aşırı maliyetler 7. Aşırı kontrol Kalite – Verimlilik Đlişkisi Ürün ve proseslerin kalitesini geliştirin Daha düşük onarım, yeniden işleme ve hurda nedeniyle, Gecikme ve şikayetlerin azalmasıyla, Kaynakların ekonomik kullanımıyla maliyetler düşecektir. Verimlilik artacaktır. Daha iyi kalite ve düşük fiyatla pazar payı artacaktır. Đş alanında kalıcı olunacaktır. Đstihdam yaratılacaktır. ESKĐ MALĐYET + KAR = SATIŞ FĐYATI YENĐ PĐYASA FĐYATI - MALĐYET = KAR Yatırım Maliyeti Hammadde Maliyeti Đşçilik Maliyeti Bakım Maliyeti Enerji Maliyeti Stok Maliyeti TOPLAM MALĐYET = MALĐYET + KAYIPLAR KAYIPLAR Farkında Olunan Kayıplar Farkında Olunmayan Kayıplar ĐŞLETMELERDE 16 KAYIP A- Makine Kayıpları A-1) Duruş Kaybı A-2) Hız Kaybı A-3) Kalite Kaybı B-Đşgücü Kayıpları C-Malzeme Kaybı D-Enerji Kaybı E-Yardımcı Ekipman 1. Arıza za 2. Değişme ve ayar 2. 3. Kesici değişimi imi 4. Devreye alma (kalkış) 4. 5. Planlı duruşlar 6. Boşta kalma ve küçük duruşlar 7. Düşük hızda çalışma zda ma 8. Hurda, Yeniden işleme 8. 9. Yönetim kayıpları 10. Çalışma hızı kaybı 10. 11. Hat organizasyonu kaybı 12. Lojistik kayıplar 13. Ölçme ve ayar kaybı 13. 14. Hatalı ürün ve işleme kaybı 15. Enerji kayıpları 16. Kalıp, aparat kayıpları HATALARIN ORANI ĐNSAN SĐSTEM %2-15 %85-98 Önlemek her zaman daha kolay ve daha ucuzdur. Muayenede de her zaman hata ihtimali vardır. Muayenede O HALDE; SĐSTEM YAKLAŞIMI IMI ÖNLEYĐCĐ YAKLAŞIM Kalite Düşünürleri: Joseph Juran Orta yönetimin kalite üzerindeki rolüne Orta netimin ne odaklanır. odaklan Kalite tüm organizasyonun görevidir. Kalite Kalitenin maliyeti üzerinde çalışmıştır. zerinde r. Juran felsefesi, Juran üçlemesinde Juran felsefesi, Juran lemesinde özetlenmektedir : zetlenmektedir 1. Kalite Planlaması 1. 2. Kalite Kontrol 2. 3. Kalite Đyileştirme Kalite Düşünürleri: Joseph Juran Juran’ın “Kalite Planlama Haritası”: Juran Müşterileri belirleyiniz. terileri Müşteri ihtiyaçlarını belirleyiniz. belirleyiniz. Đhtiyaçları kendi dilinize tercüme ediniz. me Đhtiyaçlara cevap verecek bir ürün geliştiriniz. lara tiriniz. Ürünün özelliklerini müşteri ve kendi teri ihtiyaçlarımıza göre eniyileştiriniz. ihtiya re eniyile Prosesleri geliştiriniz. Prosesleri tiriniz. Proses yeterliliğini kanıtlayınız. Proses z. Đşlemi işe dönüştürünüz. Đş z. Kalite Düşünürleri : Joseph Juran Juran’ın 10 temel noktası 1. Đyileştirme için fırsatların ve ihtiyacın farkına na varılması var 2. Đyileştirme için hedeflerin belirlenmesi 3. Hedeflere ulaşma için çalışma in 4. Eğitim 5. Problem çözümü için projeler geliştirme Problem çö 6. Đlerlemelerin raporlanması 7. Takdir-tanıma 8. Sonuçların duyurulması 9. Sonuçların elde tutulması 10. Yıllık iyileştirmelerle hareketin korunması Kalite Düşünürleri : Joseph Juran Đyileştirme süreci (Symptom to cause) (Cause to remedy) Improvement Improvement Kalite Düşünürleri : Philip Crosby Üst yönetime odaklıdır. Kalite iyileştirme ile karın artacağını savunur. Kalite Crosby’e göre; kalite ihtiyaçlara uygunluktur, kalite çabaları Crosby lara sorunların önlenmesine yönelmeli, başarı ölçütü “sıfır hata”olmalı ve kalite, kusur maliyetleriyle ölçülmelidir. ve lmelidir. Crosby’nin temel yaklaşımları: Crosby Kalite uygunluktur. Kalite Đşi ilk seferde doğru yapmak her zaman daha ucuzdur. Đş En önemli performans göstergesi kalitenin maliyetidir. nemli performans Tek performans standardı “SIFIR HATA”dır. Tek SIFIR HATA Optimal kalite seviyesini kabul etmez. Daha yüksek kalitenin Optimal ksek maliyeti düşürdüğünü savunur. maliyeti Kalite maliyetleri yapısına ilk alternatifi üretmiştir: Uygunluğun Kalite na un fiyatı, uygunsuzluğun fiyatı fiyat Olgunluk matrisini oluşturmuştur. Kalite Düşünürleri : Philip Crosby Crosby Yönetim Planı: Crosby Üst yönetim taahhüdünün alınması Üst düzey temsilcilerin yer aldığı kalite iyileştirme ekiplerinin tirme kurulması kurulmas Mevcut ve olası kalite sorunlarının ölçülmesi Mevcut Kalite maliyetlerinin değerlendirilmesi Kalite erlendirilmesi Çalışanların kalite bilincinin ve duyarlılığının arttırılması Düzeltme önlemlerinin alınması zeltme Sıfır hatalı üretim planlarının hazırlanması Kaliteyi iyileştirme programında görev alacakların eğitilmesi Kaliteyi itilmesi “Sıfır Hata Günü” Çalışanların kendileri ve ekipleri için iyileştirme hedeflerinin atanması Hata nedenlerinin ortadan kaldırılması Hata Başarıların duyurulması Ba Etkin iletişim için kalite konseylerinin kurulması Etkin Sürecin devamlı olarak işletilmesi Kalite Düşünürleri : Philip Crosby Quality Management Maturity Grid Kalite Düşünürleri : Feigenbaum Toplam Kalite Kontrol (TKK) fikrinin babasıdır. Toplam TKK, müşteri memnuniyetini en ekonomik seviyede TKK, teri tam sağlayan pazarlama, mühendislik, üretim ve tam hendislik, retim servise imkan veren, bir organizasyonundaki farklı servise grupların kalite geliştirme, kalite bakım ve kalite ve iyileştirme çabalarını birleştiren etkili bir sistemdir. iyile tirme Orta yönetim üzerine odaklanır. Orta netim Kalite maliyetlerini sınıflandırmıştır. Kalite Kalite Düşünürleri : Kaoru Ishikawa Ishikawa “gerçek” ve “ikincil” kalite karakteristikleri kavramını Ishikawa ve geliştirmiş ve kalite planlaması, kalite işlevinin geliştirilmesi tirilmesi yöntemlerine temel olan yaklaşımı önermiştir: tir: Gerçek karakteristiklerin anlaşılması Ger Gerçek karakteristikleri ölçecek ve test doğrulayacak Ger ek rulayacak yöntemlerin geliştirilmesi Đkincil karakteristiklerinin keşfedilmesi ve gerçek olanlarla ek doğru biçimde ilişkilendirilmesi do kilendirilmesi Ishikawa’nın geliştirdiği yöntemler ise artık evrenseldir: Ishikawa evrenseldir: Neden-Etki Diyagramı Neden Stratifikasyon Stratifikasyon Histogram Histogram Serpme (Saçılım) Diyagramı Serpme Pareto Grafiği Pareto Kalite Düşünürleri: Genichi Taguchi Taguchi, kullanım esnasında en düşük performans varyasyonunu Taguchi performans temin edecek biçimde ürünün üretilmesi gereğini vurgulamıştır. temin imde r. Taguchi “Kalite için Tasarımı” üç düzeyde ele alır: Taguchi Sistem Tasarımı: Mevcut teknoloji veya mimari üstüne işlevsel tasarım Sistem Mevcut Parametre Tasarımı: Varyasyon nedenlerini ortadan kaldırmadan Parametre rmadan maliyetlerin düşürülmesi ve performansın iyileştirilmesi maliyetlerin Tolerans Tasarımı: belirli bir maliyet artışıyla nedenlerin denetlenerek Tolerans yla varyasyonun azaltılması varyasyonun Taguchi’nin “Parametre ve Tolerans Tasarımı” yaklaşımı maliyetTaguchi performans optimizasyonu ve deney tasarımı teknolojisini kullanmaktadır. r. Kayıp Fonksiyonları ( “daha küçük daha iyidir”, “daha büyük daha iyidir”, Kay “nominal en iyidir” ) ve Sinyal-Gürültü Oranları optimal tasarım ve Sinyal yöntemlerinin kritik unsurlarıdır. r. Experimental design sistematiğinin kurucusudur. Experimental ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/25/2011 for the course INDUSTRY E 123456 taught by Professor Kıvançönder during the Spring '11 term at Koç University.

Ask a homework question - tutors are online