MMO_Taguchi_Kalite GeliÅŸtirmede Deney Tasarimi3

MMO_Taguchi_Kalite GeliÅŸtirmede Deney Tasarimi3...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kalite Geli ş tirmede Deney Tasar ı m ı Ve Taguchi Yöntemi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KAL İ TE VE VER İ ML İ L İ KTE YEN İ GEL İŞ MELER Türkiye’nin d ı ş a aç ı lmaya h ı z verip ihracat ı n ı art ı rmaya çal ı ş t ı ğ ı ve ayn ı zamanda Avrupa Toplulu ğ u’na girmeye te ş ebbüste bulundu ğ u bu dönemde, birbiriyle yak ı ndan ili ş kili olan kalite, maliyet ve verimlilik konular ı , ş üphesiz ki, gündemde olmas ı gereken konulardand ı r. Ürünler, uluslar aras ı pazarda, da ğ ı t ı m ve promosyon gibi sat ı ş ı kolayla ş t ı r ı c ı unsurlar ı n yan ı s ı ra, özellikle, fiyat ve kalite leriyle rekabet ederler.
Background image of page 2
Türkiye’de son y ı llara kadar i ş çilik ve personel giderlerinin dü ş ük olmas ı , üretimdeki verimsizli ğ i bir bak ı ma dengelemi ş ve Türk ürünlerinin rekabet edebilmesine olanak sa ğ lam ı ş t ı r. Ancak, yak ı n gelecekte, bu maliyet ve fiyat avantaj ı n ı n birkaç yönden etkilenmesi kaç ı n ı lmazd ı r.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bir yandan yükselen hayat standard ı yla birlikte i ş çilik giderlerinin artmas ı maliyeti olumsuz yönde etkilerken, di ğ er yandan, yeni kalite ve verimlilik geli ş tirme yöntemlerini ve ileri teknolojiyi uygulayan ülkeler fiyat ve kalite ı s ı ndan yeni bir rekabet ortam ı yaratacaklard ı r.
Background image of page 4
Bu tür rekabet, yaln ı zca d ı ş pazarlarda de ğ il, iç pazarda da olu ş acakt ı r. Böyle bir ortamda, ancak kaliteli mal ı ş ük maliyetle üretip ucuza pazarlayabilen firmalar karl ı l ı klar ı n ı sürdüreceklerdir.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
• Son y ı llarda, özellikle Japonya ve Amerika’da kalite konusunda önemli geli ş meler kaydedilmi ş tir. Bu geli ş meleri, bir kalite devrimi olarak tan ı mlamak belki daha do ğ ru olur. Hemen hemen endüstrinin her dal ı nda olu ş an Japon rekabeti Amerikal ı sanayicileri bir bak ı ma uyand ı rm ı ş ve onlar ı Japonya’daki geli ş meleri incelemeye sevk etmi ş tir.
Background image of page 6
Japon endüstrisi incelendi ğ inde, kalitenin iyile ş mesi, firman ı n rekabet gücünü birkaç yönden artt ı rd ı ğ ı , kalitedeki yükselmenin, maliyetlerin dü ş mesine ve verimlili ğ in artmas ı na neden olarak firman ı n Pazar pozisyonunda önemli geli ş meler yaratt ı ğ ı ortaya ç ı km ı ş t ı r.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
• Japonlar ı n sanayideki bu ba ş ar ı lar ı nda istatistiksel kalite geli ş tirme ilke ve yöntemlerinin etkin ve yarat ı c ı bir ş ekilde uygulanmas ı n ı n çok önemli bir pay ı oldu ğ u genel bir kan ı d ı r. İ lginçtir ki, Japonlara kalite kontrol ilkeleri, ilk defa 1950’lerde, o günlerde kendi ülkesindeki sanayicilerce pek tan ı nmayan, bugün ise bir kalite gurusu say ı lan Amerikal ı Dr. Edwards Deming taraf ı ndan tan ı t ı lm ı ş ve ö ğ retilmi ş tir.
Background image of page 8
ürünü kötü olan (kalitesiz) ürünlerden ay ı rmak anlam ı na geliyor ve firmadaki ayn ı isimdeki bir bölümün sorumlulu ğ unda bu amaçla kullan ı l ı yordu. Dr. Deming’in önerdi
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/25/2011 for the course INDUSTRY E 123456 taught by Professor Kıvançönder during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 94

MMO_Taguchi_Kalite GeliÅŸtirmede Deney Tasarimi3...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online