Kitap1 - SSTEM AraYetkili Servisi Kafeterya Market GRD...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SİSTEM GİRDİ  ÖZELLİK AKTİVİTE OLAY DURUM Kaza Onarılan araçlar Kafeterya Müşteri Yeme-içme Giriş, çıkış Market Müşteri Alışveriş Giriş, çıkış Çamaşırhane Arıza Tedavi Ölüm Araç Yetkili  Servisi Motorlu  araçlar Bakım,  onarım Tamir, yağ  değiştirme Satın alma,  Meşgul kasiyer,  bekleyen müşteri Sırada bekleme, 
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/25/2011 for the course INDUSTRY E 123456 taught by Professor Kıvançönder during the Spring '11 term at Koç University.

Ask a homework question - tutors are online