{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Simülasyon Vize Soruları 1

Simülasyon Vize...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Simülasyon Vize Soruları 1. Derste işlediği tarzda bir kuyruk problemi. (bekleme sorusu) Personelin boş bekleme sürelerini ve müşterinin bekleme sürelerini bulup ortalama bir değer buluyorsunuz. 2. Simülasyon çalışmalarının aşamaları nelerdir? kısaca açıklayınız. Simülasyon süreci başlığı altında slaytlarda cevapları bulunmakta. 3. Monte carlo sorusu Rassalları hoca veriyor. Aralıkları bulup tabloyu oluşturuyoruz. Çok kolay bir soru notlardaki gibi :) Kalite Vize Soruları 1. Kalite,kalite kontrol, TKY, istatstksel kalite kontrol bunları tanımla. hatırladıklarımız bunlar 1 2 eksik tanımlama daha olabilir. 2.Taguchi kalite hakkında ne düşünüyor? neler yapmıştır? 3.Deney Tasarımı Matrisi sorusu. etkileşimi grafik üzerinde gözterip yorum istiyor. Slaytların son sayfasında bu konu var. ama anlatımı biraz garip zor anlaşılıyor. hoca derste üzerinde çok durmuyor ama soruyor. sınavdan önceki dersinizde hocaya mutlaka anlattırın.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}