SACH_LISTENING_BY_NGOCBACH_7_12_2019.pdf - Để tìm hiểu thông tin về khóa học bộ sách mới nhất c�a thầy Bách các bạn truy cập

SACH_LISTENING_BY_NGOCBACH_7_12_2019.pdf - Để tìm...

This preview shows page 1 out of 642 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 642 pages?

Unformatted text preview: + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 1 4 KÊNH CHÍNH THỨC DUY NHẤT CỦA THẦY NGỌC BÁCH IELTS Hiện tại, thầy Ngọc Bách chỉ sử dụng duy nhất 4 kênh sau, không có kênh nào khác: 1. Website ngocbach.com: 2. Page Tuhocielts8.0 (380k thành viên) 3. Group IELTS Ngoc Bach (180k thành viên) 4. Facebook cá nhân của thầy Ngọc Bách (90k follows) Liên hệ: Nếu có câu hỏi các bạn có thể liên hệ IELTS Ngoc Bach ở đây: Các bạn chỉ nên liên lạc với 4 ĐỊA CHỈ DUY NHẤT này để đăng ký học và mua các sách từ thầy Ngọc Bách. Chúc các bạn học tốt ! IELTS Ngoc Bach + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 2 Table of Contents CAMBRIDGE IELTS 7 – LISTENING ..................................................................................... 6 Cambridge IELTS 7 - Test 1 – Section 2 .................................................................................... 6 Cambridge IELTS 7 - Test 1 – Section 3 .................................................................................. 15 Cambridge IELTS 7 - Test 1 - Section 4 ................................................................................... 26 Cambridge IELTS 7 – Test 2 – Section 2 ................................................................................. 33 Cambridge IELTS 7 - Test 2 – Section 3 .................................................................................. 39 Cambridge IELTS 7 - Test 2 – Section 4 .................................................................................. 50 Cambridge IELTS 7 - Test 3 – Section 2 .................................................................................. 62 Cambridge IELTS 7 - Test 3 – Section 3 ................................................................................. 70 Cambridge IELTS 7 - Test 3 – Section 4 .................................................................................. 78 Cambridge IELTS 7 - Test 4 – Section 2 .................................................................................. 88 Cambridge IELTS 7 - Test 4 – Section 3 .................................................................................. 96 Cambridge IELTS 7 - Test 4 – Section 4 ................................................................................ 103 CAMBRIDGE IELTS 8 – LISTENING ................................................................................. 113 Cambridge IELTS 8 – Test 1 – Section 1 ............................................................................... 113 Cambrige IELTS 8 – Test 1 – Section 2 ................................................................................. 117 Cambridge IELTS 8 – Test 1 – Section 3 ............................................................................... 123 Cambridge IELTS 8 – Test 1 – Section 4 ............................................................................... 130 Cambridge IELTS 8 – Test 2 – Section 2 ............................................................................... 138 Cambridge IELTS 8 – Test 2 – Section 3 ............................................................................... 147 Cambridge IELTS 8 – Test 2 – Section 4 ............................................................................... 156 Cambridge IELTS 8 – Test 3 – Section 1 ............................................................................... 167 Cambridge IELTS 8 – Test 3 – Section 2 ............................................................................... 174 Cambridge IELTS 8 – Test 3 – Section 3 ............................................................................... 181 Cambridge IELTS 8 – Test 3 – Section 4 ............................................................................... 191 Cambridge IELTS 8 – Test 4 – Section 2 ............................................................................... 200 Cambridge IELTS 8 – Test 4 – Section 3 ............................................................................... 208 Cambridge IELTS 8 – Test 4 – Section 4 ............................................................................... 219 + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 3 CAMBRIDGE IELTS 9 – LISTENING ................................................................................. 227 Cambrige IELTS 9 – Test 1 – Section 2 ................................................................................. 227 Cambridge IELTS 9 – Test 1 – Section 3 ............................................................................... 233 Cambridge IELTS 9 – Test 1 – Section 4 ............................................................................... 242 Cambridge IELTS 9 – Test 2 – Section 2 ............................................................................... 249 Cambridge IELTS 9 – Test 2 – Section 3 ............................................................................... 256 Cambridge IELTS 9 – Test 2 – Section 4 ............................................................................... 264 Cambridge IELTS 9 – Test 3 – Section 2 ............................................................................... 270 Cambridge IELTS 9 – Test 3 – Section 3 ............................................................................... 277 Cambridge IELTS 9 – Test 3 – Section 4 ............................................................................... 283 Cambridge IELTS 9 – Test 4 – Section 1 .............................................................................. 290 Cambridge IELTS 9 – Test 4 – Section 2 ............................................................................... 295 Cambridge IELTS 9 – Test 4 – Section 3 ............................................................................... 301 Cambridge IELTS 9 – Test 4 – Section 4 ............................................................................... 308 CAMBRIDGE IELTS 10 – LISTENING ............................................................................... 316 Cambridge IELTS 10 - Test 1 - Section 3 ............................................................................... 316 Cambridge IELTS 10 – Test 1 – Section 4 ............................................................................. 324 Cambridge IELTS 10 - Test 2 – Section 2 .............................................................................. 331 Cambridge IELTS 10 - Test 2 – Section 3 .............................................................................. 342 Cambridge IELTS 10 – Test 2 – Section 4 ............................................................................. 351 Cambridge IELTS 10 - Test 3 – Section 2 .............................................................................. 359 Cambridge IELTS 10 - Test 3 – Section 3 .............................................................................. 368 Cambridge IELTS 10 – Test 4 – Section 2 ............................................................................. 380 Cambridge IELTS 10 - Test 4 – Section 3 .............................................................................. 390 Cambridge IELTS 10 - Test 4 – Section 4 .............................................................................. 400 CAMBRIDGE IELTS 11 – LISTENING ............................................................................... 412 Cambridge IELTS 11 – Test 1 – Section 2 ............................................................................. 412 Cambridge IELTS 11 - Test 1 – Section 3 .............................................................................. 418 Cambridge IELTS 11 – Test 1 – Section 4 ............................................................................. 435 Cambridge IELTS 11 - Test 2 – Section 2 .............................................................................. 443 Cambridge IELTS 11 - Test 2 – Section 3 .............................................................................. 451 + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 4 Cambridge IELTS 11 - Test 3 – Section 1 .............................................................................. 463 Cambridge IELTS 11 – Test 2 – Section 4 ............................................................................. 472 Cambridge IELTS 11 - Test 3 – Section 2 .............................................................................. 479 Cambridge IELTS 11 - Test 3 – Section 3 .............................................................................. 491 Cambridge IELTS 11 – Test 3 – Section 4 ............................................................................. 497 Cambridge IELTS 11 - Test 4 – Section 1 .............................................................................. 506 Cambridge IELTS 11 - Test 4 – Section 2 .............................................................................. 512 Cambridge IELTS 11 - Test 4 – Section 3 .............................................................................. 520 CAMBRIDGE IELTS 12 – LISTENING ............................................................................... 533 Cambridge IELTS 12 - Test 1 – Section 2 .............................................................................. 533 Cambridge IELTS 12 - Test 1 – Section 3 .............................................................................. 543 Cambridge IELTS 12 – Test 1 – Section 4 ............................................................................. 551 Cambridge IELTS 12 - Test 2 – Section 2 .............................................................................. 559 Cambridge IELTS 12 - Test 2 – Section 3 .............................................................................. 567 Cambridge IELTS 12 – Test 2 – Section 4 ............................................................................. 578 Cambridge IELTS 12 - Test 3 – Section 2 .............................................................................. 585 Cambridge IELTS 12 - Test 3 – Section 3 .............................................................................. 595 Cambridge IELTS 12 – Test 3 – Section 4 ............................................................................. 605 Cambridge IELTS 12 - Test 4 – Section 2 .............................................................................. 614 Cambridge IELTS 12 - Test 4 – Section 3 .............................................................................. 624 Cambridge IELTS 12 – Test 4 – Section 4 ............................................................................. 633 + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 5 Cambridge IELTS 7 – Listening Cambridge IELTS 7 - Test 1 – Section 2 Questions 11-16 Choose the correct letter, A, B or C 11. PS Camping has been organising holidays for A 15 years. B 20 years. C 25 years. Heres what the speaker says: The company started twenty-five years ago. It actually opened as a retail chain selling camping equipment, and then twenty years ago, it bought a small number of campsites in the UK, and began offering camping holidays. The company grew rapidly and has been providing holidays in continental Europe for the last fifteen years. Explanation: Note that all 3 numbers are mentioned in the recording, but we only care about the time that PS Camping began organising holidays. It is said that “The company started twenty-five years ago” so C is not relevant, because at that time it only sold camping equipment. The company “began offering camping holidays” 20 years ago, which means that they have been doing it for 20 years, thus B is the correct answer. Be careful though, because the company has been organizing holidays IN EUROPE for 15 years, but it is not what being asked, so A is wrong. + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 6 Dịch đại ý: Hãy ghi nhớ rằng cả ba con số đều được nhắc đến trong bài nghe nhưng chúng ta chỉ cần quan tâm đến thời gian mà PS Camping bắt đầu chuẩn bị chocác kì nghỉ. Trong bài nghe có nói rằng công ty được thành lập 25 năm trước vậy nên đáp án C không liên quan đến câu hỏi bởi ở thời điểm đó công ty chỉ bán các trang thiết bị dành cho việc cắm trại. Công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ cắm trại vào các kì nghỉ lễ 20 năm trước có nghĩa là họ đã làm việc đó trong suốt 20 năm nay vậy B là đáp án đúng. Hãy cẩn thận bởi câu công ty đã bắt đầu tổ chức cắm trại ở các kì nghỉ ở Châu Âu trong suốt 15 năm bởi đó không phải là điều được hỏi vậy nên A cũng sai. Câu trả lời đúng là B. 12. The company has most camping sites in A France. B Italy. C Switzerland. Here’s what the speaker says: In Italy we now have some 64 sites that we either own, or have exclusive use of. France is where we have the majority of sites, and we currently have a project to expand into Switzerland. Here are some key words that help you to get the correct answer (A): most = majority + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 7 Explanation: The speaker clearly states that “France is where we have the majority of sites”, and “majority” has the same meaning as “most”, so the answer must be A. Dịch đại ý: Người nói khẳng định chắc chắn “France is where we have the majority of sites”- Pháp là nơi tập trung nhiều địa điểm du lịch nhất,và “majority” có cùng ý nghĩa với “most”, vậy câu trả lời là A. 13. Which organised activity can children do every day of the week? A football B drama C model making Here’s what the speaker says: Each day kicks off with a sports match, perhaps football, or volleyball, followed by an hour of drama for everyone. This may include singing or dancing, mime or other activities. In the afternoon, there’s a different art activity for each day of the week including a poster competition or model making. Explanation: According to the speaker, there is a sports match everyday/each day, but it may not always be football, so A is not correct. Also, is is said that there is a different art activity each day, meaning that children cannot do model making or designing a poster everyday, therefore C is wrong as well. On the other hand, the speaker says that each day, the sports match is followed by a drama session, so drama is an everyday activity. B is the correct answer. + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 8 Dịch đại ý: Theo như người nói thì các trận đấu thể thao diễn ra mỗi ngày nhưng đó có thể không phải bóng đá vậy A sai. Thêm nữa bài nghe cũng nhắc đến nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức mỗi ngày vậy có nghĩa là trẻ em khong thể học làm người mẫu hay thiết kế poster mỗi ngày, vậy C cũng sai. Bên cạnh đó người nói nói rằng sau các trận đấu thể thao sẽ là một lớp học về kịch vậy kịch là hoạt động hàng ngày. Vậy B là đáp án đúng. 14. Some areas of the sites have a “no noise” rule after A 9.30 pm. B 10.00 pm. C 10.30 pm. Here’s what the speaker says: Children’s evening activities usually finish at 9.30, or occasionally 10, and from 10.30 holiday-makers are expected to be quiet in the areas where there are tents. Here are some key words that help you to get the correct answer (C): no noise = quiet Dịch đại ý: Đáp án A và B được nhắc tới trong đoạn băng nhưng chúng không liên quan đến luật giữ trật tự. Chúng chỉ nhắc đến thời gian các hoạt động của trẻ em kết thúc. + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 9 Đoạn băng có nhắc đến” từ 10h30 khách được yêu cầu giữ im lặng” trong một vài khu vực có lều trại mà ta có thể hiểu là “ some areas”. Ngoài ra luật giữ trật tự nghĩa là họ phải im lặng vậy C chính là đáp án đúng. 15. The holiday insurance that is offered by PS Camping A can be charged on an annual basis. B is included in the price of the holiday. C must be taken out at the time of booking. Here’s what the speaker says: If you haven’t organised an annual insurance policy of your own you’ll need to take out the low-cost cover we offer and we require that you arrange this when you make your holiday reservation. Here are some key words that help you to get the correct answer (C): must = require booking = reservation Explanation: Answers A and B are mentioned in the recording but they are irrelevant to a “no noise” rule. They refer only to the times when children’s activities finish. It is said that “from 10.30 holiday-makers are expected to be quiet” in the areas where there are tents, which can be understood as “some areas”. In addition, a “no noise” rule means they have to be quiet, so C is clearly the correct answer. + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 10 Dịch đại ý: Mặc dù các bảo hiểm định kì được nhắc đến trong đoạn băng nhưng nó không được cung cấp bởi PS Camping vậy A sai. Những người có bảo hiểm riêng phải “take out the low-cost cover” nghĩa là học vẫn phải trả phí bảo hiểm bởi chúng không kèm trong giá của kì nghỉ. Vậy B sai. Cũng như vậy họ được yêu cầu trả phí bảo hiểm khi đặt lịch cũng đồng nghĩa với “ booking” vậy C là đáp án đúng. 16. Customers who recommend PS Camping to friends will receive A a free gift. B an upgrade to a luxury tent. C a discount. Here’s what the speaker says: As a regular customer, you’ll be kept informed of special offers, and your friends can benefit from ten per cent off their holiday, or book a luxury tent for the price of a standard one. In return, we’ll send you a thank-you present, which you can choose from a list of high-quality items. Here are some key words that help you to get the correct answer (A): gift = present Explanation: “ten per cent off” refers to a discount, and your friends get a luxury tent but pay for a standard one, which means that they get “an upgrade to a luxury tent”. However, these are the benefits that regular customers’ friends can get, not customers themselves, so B and C are both incorrect. + Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào mục “Liên hệ.” Page 11 The speaker says that “In return, we’ll send you a thank-you present”: “in return” can be understood that if a friend also comes to PS Camping, or in other words, the customer recommends PS Camping to friends, that customer gets a present, or gift. Therefore, A is correct. Dịch đại ý: “ten per cent off” nhắc đến sự giảm giá và khi bạn của bạn được nhận một chiếc lều cao cấp dù chỉ trả phí cho loại thông thường thì nó có nghĩa là bạn được nâng cấp lên loại cao cấp. Tuy nhiên đây là quyền lợi mà bạn của các khách quen được hưởng chứ không phải là chính họ vậy B và C đều sai. Người nói có nói “In return, we’ll send you a thank-you present”: “in return” ở đây nghĩa là một người bạn đến với PS Camping hay khách giới thiệu bạn đến PS Camping thì sẽ nhận được một món quà. Vậy A đúng. Questions 17-20 What does the speaker say about the following items? Write the correct letter, A, B or C next to questions 17-20: A They are provided in all tents. B They are found in central areas of the campsite. C They are available on request. 17. barbecues Here’s what the speaker says: lf you don’t want to cook indoors, you can borrow a barbec...
View Full Document

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes