{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

X Plataforma Modular - Capitulo 5 - Lineas Futuras

X Plataforma Modular - Capitulo 5 - Lineas Futuras -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: &DStWXOR &RQFOXVLRQHV \ OtQHDV IXWXUDV $ OR ODUJR GH HVWH GRFXPHQWR VH KDQ SUHVHQWDGR ODV SULQFLSDOHV LGHDV \ DSRUWDFLRQHV GH HVWD WHVLV HQ HO FDPSR GH ODV UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV 6LQ HPEDUJR HO SUHVHQWH WUDEDMR QR HV PiV TXH XQD SHTXHxD SDUWtFXOD HQ HO XQLYHUVR GH ODV UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV 3RU HOOR HO DXWRU HVSHUD TXH HVWH GRFXPHQWR VLUYD GH SXQWR GH SDUWLGD D PXFKRV WUDEDMRV H[FLWDQWHV \ QRYHGRVRV ELHQ HQ HO FDPSR GH ODV UHGHV GH VHQVRUHV R HQ RWURV (Q HVWH FDStWXOR VH H[SRQGUiQ ODV SULQFLSDOHV FRQFOXVLRQHV GHO WUDEDMR H[SXHVWR HQ HO SUHVHQWH GRFXPHQWR DVt FRPR OD FRQWLQXLGDG GH GLFKR WUDEDMR HQ HO IXWXUR TXH VH SUHVHQWD PX\ SURPHWHGRU &DStWXOR &RQFOXVLRQHV \ OtQHDV IXWXUDV &RQFOXVLRQHV \ OtQHDV IXWXUDV 5HVXPHQ FRQFOXVLRQHV \ SULQFLSDOHV DSRUWDFLRQHV (Q HVWD WHVLV VH KD SUHVHQWDGR OD DUTXLWHFWXUD GH XQD SODWDIRUPD SDUD QRGRV HQ UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV TXH SRVHH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH VHU PRGXODU \ UHFRQILJXUDEOH 8VDQGR GLFKD SODWDIRUPD FRPR EDVH VH KDQ LGR FUHDQGR GLYHUVRV SURWRWLSRV SDUD YDOLGDU GLFKD PRGXODULGDG \ FRPSUREDU KDVWD TXp SXQWR HV DGHFXDGR R QR HO HQIRTXH 6H KD H[SXHVWR HO HVWDGR GH OD WpFQLFD GH ORV JUXSRV PiV UHOHYDQWHV HQ HO FDPSR GH ODV SODWDIRUPDV \ VH KDQ HVWDEOHFLGR ODV SULQFLSDOHV GLIHUHQFLDV HQWUH ODV VROXFLRQHV GHVFULWDV \ HO HQIRTXH SODQWHDGR HQ HVWD WHVLV /D DUTXLWHFWXUD GH OD SODWDIRUPD PRGXODU HVWi FRPSXHVWD IXQGDPHQWDOPHQWH GH FXDWUR FDSDV TXH VRQ • 6HQVDGR $FWXDFLyQ LQFOX\H ORV VHQVRUHV \ R DFWXDGRUHV TXH LQWHUDFW~DQ FRQ HO HQWRUQR DVt FRPR ORV FLUFXLWRV GH DFRQGLFLRQDPLHQWR GH VHxDO VL IXHVHQ QHFHVDULRV • 3URFHVDPLHQWR HV HO FRUD]yQ GHO QRGR LQFRUSRUD ORV HOHPHQWRV TXH FRQWURODQ HO QRGR /DV WDUHDV IXQGDPHQWDOHV OOHYDGDV D FDER HQ HVWD FDSD VRQ HO SURFHVDGR GH ODV VHxDOHV GH ORV VHQVRUHV OD JHVWLyQ GH ODV FRPXQLFDFLRQHV \ OD SURJUDPDFLyQ GH ORV PRGRV GH FRQVXPR GH OD SODWDIRUPD • &RPXQLFDFLRQHV (VWD FDSD VH HQFDUJD GH HQYLDU \ UHFLELU LQIRUPDFLyQ KDFLD \ GHVGH OD UHG GH VHQVRUHV (V LQDOiPEULFD \ WLHQH FRPR FDUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDOHV XQ EDMR FRQVXPR EDMD WDVD GH GDWRV \ SRVLELOLGDG GH FUHDU UHGHV GH WLSR DG KRF FRQ GLVWLQWDV WRSRORJtDV • $OLPHQWDFLyQ (Q HVWD FDSD VH JHQHUDQ ODV DOLPHQWDFLRQHV QHFHVDULDV SDUD HO UHVWR GH FDSDV GH OD SODWDIRUPD PRGXODU 3ODWDIRUPD PRGXODU H LQWHUIDFHV JHQpULFDV SDUD WUDQVGXFWRUHV HQ UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV (Q HVWD OtQHD VH KD HVWXGLDGR FyPR DIHFWD OD LQFOXVLyQ GH XQ GLVSRVLWLYR GH +: UHFRQILJXUDEOH HQ OD FDSD GH SURFHVDPLHQWR GH OD SODWDIRUPD TXH HV XQ UDVJR GLVWLQWLYR GH OD PLVPD (Q HVWH KDUGZDUH VH KD OOHYDGR D FDER OD SUHSDUDFLyQ GHO VLVWHPD SDUD TXH VHD FDSD] GH UHFRQILJXUDU D OD )3*$ GH IRUPD SDUFLDO \ GLQiPLFD $GHPiV VH KD WRPDGR FRPR SXQWR GH SDUWLGD HO HVWiQGDU ,((( SDUD HVWDEOHFHU XQD LQWHUID] FRP~Q SDUD WUDQVGXFWRUHV GLJLWDOHV VLJXLHQGR OD ILORVRItD GH GLFKR HVWiQGDU GH PRGR TXH GLFKRV WUDQVGXFWRUHV VRQ YLVWRV GH LJXDO PRGR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GHO GHVDUUROODGRU GH DSOLFDFLRQHV &RQ HVWD LGHD VH KD FRQVWUXLGR XQD ELEOLRWHFD GH LQWHUIDFHV GLJLWDOHV SDUD WUDQVGXFWRUHV FRQ ORV SULQFLSDOHV SURWRFRORV \ HVWiQGDUHV H[LVWHQWHV HQ OD DFWXDOLGDG $GHPiV GLFKDV LQWHUIDFHV VH KDQ XWLOL]DGR FRPR FRUHV SDUD SUREDU OD UHFRQILJXUDFLyQ SDUFLDO GH OD )3*$ GH OD SODWDIRUPD /D LQWHUID] FRP~Q HVWi SHQVDGD SDUD TXH ORV WUDQVGXFWRUHV VHDQ DFWLYDGRV PHGLDQWH WULJJHUV TXH SDUD ORV VHQVRUHV LPSOLFD XQD OHFWXUD \ SDUD ORV DFWXDGRUHV XQD HVFULWXUD $ VX YH] FDGD WUDQVGXFWRU HV YLVWR FRPR XQ FDQDO GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GHO HOHPHQWR TXH OHH R HVFULEH 'H HVWH PRGR GLVSRVLWLYRV FRQ FLHUWD FRPSOHMLGDG TXH LQFOX\DQ PiV GH XQ VHQVRU R DFWXDGRU R DPERV VRQ YLVWRV FRPR GLVWLQWRV FDQDOHV SDUD FRQVHUYDU ORV DVSHFWRV JHQHUDOHV GH ODV LQWHUIDFHV /DV LQWHUIDFHV FUHDGDV SDUD OD ELEOLRWHFD HQ OD SUHVHQWH WHVLV GRFWRUDO VRQ • 3:0 • 3HULRGR )UHFXHQFLD • ,& • ,QWHUID] PRGLILFDGD GH , & • • :LUH ,QWHUID] SDUD HO FRQWURO GH WUDQVGXFWRUHV DQDOyJLFRV $'& \ '$& (Q HO KLOR GH ODV LQWHUIDFHV FUHDGDV VH KD KHFKR XQD FRPSDUDWLYD FRQ XQD VROXFLyQ ~QLFDPHQWH 6: SDUD OR FXDO VH KD KHFKR XQ SRUWLQJ GHO VLVWHPD RSHUDWLYR 7LQ\26 DO —& GH OD SODWDIRUPD PRGXODU $'X& SDUD WHQHU XQD &DStWXOR &RQFOXVLRQHV \ OtQHDV IXWXUDV VROXFLyQ VLPLODU D ODV GH UHIHUHQFLD \D TXH HO VLVWHPD 7LQ\26 VH KD FRQYHUWLGR HQ XQ HVWiQGDU GH IDFWR \ PXFKRV JUXSRV WUDEDMDQ FRQ GLFKR VLVWHPD FRPR EDVH GH VX 6: (QXPHUDQGR ODV SULQFLSDOHV DSRUWDFLRQHV GH HVWD WHVLV GRFWRUDO Y $UTXLWHFWXUD GH XQD SODWDIRUPD PRGXODU SDUD QRGRV HQ UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV FRQ GLVWLQWRV PRGHORV SDUD FDGD FDSD \ FRQ OD LQFRUSRUDFLyQ GH XQ GLVSRVLWLYR UHFRQILJXUDEOH HQ +: YL (VWXGLR GHO LPSDFWR GH GLFKR +: UHFRQILJXUDEOH \ DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH UHFRQILJXUDFLyQ SDUFLDO D QRGRV HQ :61V YLL &UHDFLyQ GH XQD LQWHUID] FRP~Q SDUD WUDQVGXFWRUHV GLJLWDOHV HQ UHGHV GH VHQVRUHV &UHDFLyQ GH XQD ELEOLRWHFD GH LQWHUIDFHV GLJLWDOHV FRQ OD LQWHUID] FRP~Q FUHDGD ,QWHJUDFLyQ HQ OD SODWDIRUPD \ SUXHEDV GH UHFRQILJXUDFLyQ SDUFLDO YLLL ,PSOHPHQWDFLyQ GHO VLVWHPD RSHUDWLYR 7LQ\26 HQ HO —& GH OD FDSD GH SURFHVDPLHQWR 'HVDUUROOR GH ODV LQWHUIDFHV SUHYLDPHQWH FUHDGDV HQ +: HQ 6: &RPSDUDWLYD GH OD VROXFLyQ EDVDGD HQ +: FRQ GLFKD VROXFLyQ 6: EDVDGD HQ 7LQ\26 /tQHDV IXWXUDV 7UDV OD H[SHULHQFLD DGTXLULGD HQ HO XVR GH OD SODWDIRUPD PRGXODU GHVFULWD HQ HO SUHVHQWH WUDEDMR GH WHVLV DSDUHFHQ QXHYRV UHWRV SDUD HO IXWXUR TXH HVWDEOHFHQ XQD FRQWLQXLGDG HQ OD OtQHD GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH :61V SDUD HVWD SODWDIRUPD 3RU XQ ODGR VH KD H[SXHVWR DQWHULRUPHQWH TXH XQD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH SUHVHQWD OD SODWDIRUPD PRGXODU HV VHUYLU FRPR QLFKR GH SURWRWLSDGR UiSLGR SDUD GHVDUUROODU DSOLFDFLRQHV HQ HO PDUFR GH ODV UHGHV GH VHQVRUHV 8QD YH] SUREDGD OD YDOLGH] GHO FRQFHSWR \ VL VH SUHWHQGH FRQYHUWLU OD DSOLFDFLyQ HQ XQD VROXFLyQ ILQDO SXHGH UHTXHULUVH PHQRUHV FRVWHV GH IDEULFDFLyQ \ XQD RSWLPL]DFLyQ HQ HO GLVHxR GH IRUPD JOREDO 3RU WDQWR XQR GH ORV FDPLQRV D VHJXLU VHUtD XQD PHWRGRORJtD FRPSOHWD TXH SURSRUFLRQH ODV KHUUDPLHQWDV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD GDU HO VDOWR GHO SURWRWLSR D XQD VROXFLyQ ILQDO (Q RFDVLRQHV HO SURWRWLSR HQ Vt 3ODWDIRUPD PRGXODU H LQWHUIDFHV JHQpULFDV SDUD WUDQVGXFWRUHV HQ UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV FRQVLGHUDQGR FRPR WDO OD SODWDIRUPD PRGXODU GHVFULWD HQ HVWD WHVLV SXHGH VHU OD VROXFLyQ ILQDO SRUTXH KD VLGR SHQVDGD WDPELpQ FRQ HVWH REMHWLYR SHUR KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD ORV UHTXLVLWRV SURSLRV GH FDGD DSOLFDFLyQ \ FRQRFHU KDVWD TXp SXQWR OD SODWDIRUPD PRGXODU ORV FXPSOH 7DPELpQ HV GHVHDEOH DPSOLDU ODV SRVLELOLGDGHV GH LQWHUFDPELR HQ OD SODWDIRUPD DxDGLHQGR PiV PRGHORV GH ODV GLVWLQWDV FDSDV FRPR SRU HMHPSOR QXHYDV FDSDV GH FRPXQLFDFLRQHV FRQ QXHYRV HVWiQGDUHV R QXHYDV FDSDV GH SURFHVDPLHQWR FRPR SRU HMHPSOR XQD VyOR FRQ )3*$ \ HO —& GHQWUR GH OD PLVPD SDUD KDFHU PiV SUXHEDV VREUH OD PRGXODULGDG \ FRQFOXLU VREUH FXiO HV OD RSFLyQ +: PiV GHVHDEOH SDUD XQ QRGR GH XQD UHG GH VHQVRUHV (Q FXDQWR DO WHPD GH OD UHFRQILJXUDELOLGDG HQ UHGHV GH VHQVRUHV TXH VH H[SORUy HQ HO FDStWXOR \D VH LQGLFy TXH VH GDED HO SULPHU SDVR 0XFKR VH GHEH WUDEDMDU D~Q SDUD H[SORUDU HO SDSHO TXH GLVSRVLWLYRV UHFRQILJXUDEOHV FRPR ODV )3*$V MXJDUiQ HQ XQ IXWXUR FHUFDQR GHQWUR GH ORV QRGRV SDUD :61V $OJXQRV GH ORV WHPDV SXQWHURV HQ HVWD OtQHD VRQ • $OJRULWPRV GH WRPD GH GHFLVLRQHV SDUD HVWDEOHFHU FXiQGR VH GHEH UHFRQILJXUDU HO VLVWHPD • 0DSHR DGHFXDGR GH WDUHDV HQ +: SDUD GRWDU D ORV QRGRV GH PD\RU HILFLHQFLD HQHUJpWLFD 3RU RWUD SDUWH HV QHFHVDULR XQ HVWXGLR SURIXQGR GH OR TXH VXSRQGUtD XVDU QRGRV GRQGH VyOR XQD )3*$ FRQWXYLHVH WRGD OD LQWHOLJHQFLD GHO QRGR LQFOXVR DXQTXH VH LQWURGXMHVH XQ PLFUR HQ OD PLVPD $GHPiV HQ OD OtQHD GH OD PRGXODULGDG RWUD OtQHD DELHUWD HV OD GH FUHDFLyQ GH QXHYDV YHUVLRQHV GH ODV FDSDV GH OD SODWDIRUPD $Vt SRU HMHPSOR HQ HO PDUFR GHO SUR\HFWR 60$57 VH SODQWHD HO GLVHxR GH XQD FDSD GH SURFHVDPLHQWR GH DOWDV SUHVWDFLRQHV \ XQD QXHYD FDSD GH FRPXQLFDFLRQHV FRQ PD\RU VHJXULGDG \ WDVD GH GDWRV &DStWXOR &RQFOXVLRQHV \ OtQHDV IXWXUDV 5HSHUFXVLyQ GH OD WHVLV $ OR ODUJR GH ORV DxRV HQ ORV TXH VH KD WUDEDMDGR KDVWD OOHJDU D OD HODERUDFLyQ GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR OD SODWDIRUPD PRGXODU KD VLGR DSOLFDGD HQ GLVWLQWRV HQWRUQRV HQ RFDVLRQHV SDUD SUREDU \ HQ RWURV PRPHQWRV SDUD SUR\HFWRV HQ FRQFUHWR (VWD DFWLYLGDG OHMRV GH SDUDU FRQWLQ~D FRQ IXHU]D HQ OD DFWXDOLGDG 'HWDOODU ORV QXPHURVRV IRURV HQ ORV TXH OD SODWDIRUPD SUHVHQWDGD KD DSDUHFLGR UHVXOWD FRPSOLFDGR (Q FXDOTXLHU FDVR D FRQWLQXDFLyQ VH HQXPHUDQ ORV SUR\HFWRV PiV GHVWDFDEOHV HQ ORV TXH VH KDQ XWLOL]DGR GH IRUPD GLUHFWD R LQGLUHFWD ORV WUDEDMRV UHDOL]DGRV HQ OD SUHVHQWH WHVLV GRFWRUDO • 3UR\HFWR 781(/ &$5( GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWtILFD 'HVDUUROOR H ,QQRYDFLyQ 7HFQROyJLFD VXESURJUDPD $YDQ]D ,' GH ,', OD $FFLyQ GHQWUR GHO (VWUDWpJLFD GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV \ 6RFLHGDG GH OD ,QIRUPDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH ,QGXVWULD 7XULVPR \ &RPHUFLR 0,7\& GHVGH • 3UR\HFWR 6XVWHQ7,& GHO KDVWD 3ODQ 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWtILFD 'HVDUUROOR H ,QQRYDFLyQ 7HFQROyJLFD VXESURJUDPD $YDQ]D Q~PHUR GH H[SHGLHQWH 76, ,' GH ,', OD $FFLyQ GHQWUR GHO (VWUDWpJLFD GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV \ 6RFLHGDG GH OD ,QIRUPDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH ,QGXVWULD 7XULVPR \ &RPHUFLR 0,7\& GHVGH • Q~PHUR GH H[SHGLHQWH 76, KDVWD 3UR\HFWR 6$)(7<0,1( GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWtILFD 'HVDUUROOR H ,QQRYDFLyQ 7HFQROyJLFD VXESURJUDPD $YDQ]D ,' GH ,', OD $FFLyQ GHQWUR GHO (VWUDWpJLFD GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV \ 6RFLHGDG GH OD ,QIRUPDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH ,QGXVWULD 7XULVPR \ &RPHUFLR 0,7\& GHVGH • Q~PHUR GH H[SHGLHQWH 76, KDVWD 3UR\HFWR HXURSHR 60$57 6HFXUH 0RELOH YLVXDO VHQVRU QHWZRUNV $UFKL7HFWXUH ILQDQFLDGR SRU OD SODWDIRUPD $UWHPLV )3 -78 GHVGH KDVWD $57(0,6 3ODWDIRUPD PRGXODU H LQWHUIDFHV JHQpULFDV SDUD WUDQVGXFWRUHV HQ UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV • 3UR\HFWR '5 6,021 5HFRQILJXUDELOLGDG GLQiPLFD SDUD HVFDODELOLGDG HQ UHGHV RULHQWDGDV D DSOLFDFLRQHV PXOWLPHGLD GHO 0LQLVWHULR GH &LHQFLD H ,QQRYDFLyQ 0&, Q~PHUR GH H[SHGLHQWH 7(& & GHVGH KDVWD $GHPiV GXUDQWH OD HODERUDFLyQ GH HVWD WHVLV GRFWRUDO VH KDQ SUHVHQWDGR GLVWLQWRV SUR\HFWRV ILQ GH FDUUHUD OLJDGRV D OD WHVLV HQ DOJXQR GH VXV DVSHFWRV R TXH XWLOL]DQ OD SODWDIRUPD SUHVHQWDGD HQ OD PLVPD TXH VH OLVWDQ D FRQWLQXDFLyQ L 0LJXHO ÉQJHO 5XL] 3LQDU ´'LVHxR \ IDEULFDFLyQ GH SODFDV SDUD UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV FRQ QRGRV PRGXODUHVµ 7XWRUHV ÉQJHO GH &DVWUR 0DUWtQ -RUJH 3RUWLOOD %HUUXHFR &DOLILFDFLyQ 0DWUtFXOD GH +RQRU 3UHPLR $FFpVLW GHO &ROHJLR 2ILFLDO GH ,QJHQLHURV ,QGXVWULDOHV GH 0DGULG QRYLHPEUH LL ÉOYDUR *DUFtD 5R\ ´&RQWURO EDVDGR HQ PLFURFRQWURODGRU GH PLFURUUHyPHWUR SLH]RHOpFWULFRµ 7XWRUHV ÉQJHO GH &DVWUR 0DUWtQ -RUJH 3RUWLOOD %HUUXHFR &DOLILFDFLyQ LLL DEULO -HDQ 3KLOLSH SDUD &DXFK\ ´$SOLFDFLyQ UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV EDVDGDV HQ WHFQRORJtD =LJEHHµ 7XWRUHV ÉQJHO GH &DVWUR 0DUWtQ -RUJH 3RUWLOOD %HUUXHFR &DOLILFDFLyQ LY DEULO -RVp /XLV %XUyQ 0DUWtQH] ´'HVDUUROOR GH XQD %LEOLRWHFD GH ,QWHUIDFHV (OHFWUyQLFDV SDUD 7UDQVGXFWRUHV FRQIRUPH DO (VWiQGDU ,((( 7XWRU ÉQJHO GH &DVWUR 0DUWtQ &DOLILFDFLyQ Y µ DEULO )HUQDQGR <DQHV $UULYDV ´'LVHxR H LQWHJUDFLyQ GH HOHPHQWRV +: 6: SDUD HO GHVDUUROOR GH SODWDIRUPD PRGXODU GH UHG GH VHQVRUHV LQDOiPEULFD FRQ FRPXQLFDFLyQ %OXHWRRWKµ 7XWRUHV 7HUHVD 5LHVJR $OFDLGH -RUJH 3RUWLOOD %HUUXHFR &DOLILFDFLyQ 0DWUtFXOD GH +RQRU ž 3UHPLR GHO &ROHJLR 2ILFLDO GH ,QJHQLHURV ,QGXVWULDOHV GH 0DGULG QRYLHPEUH YL -HV~V $OFi]DU 0DUWtQ ´'LVHxR H LQWHJUDFLyQ H HOHPHQWRV KZ VZ SDUD EDMR FRQVXPR HQ SODWDIRUPD PRGXODU SDUD UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV H LQFOXVLyQ GH WHFQRORJtD =LJEHHµ 7XWRU -RUJH 3RUWLOOD %HUUXHFR &DOLILFDFLyQ QRYLHPEUH &DStWXOR YLL &RQFOXVLRQHV \ OtQHDV IXWXUDV 9tFWRU 5RVHOOy *yPH] /RER ´'DWD $FTXLVLWLRQ 6\VWHP DQG &KDUDFWHUL]DWLRQ 7XWRU RI 6HQVRUVµ &DOLILFDFLyQ YLLL &DUQLFHU 3RUWLOOD %HUUXHFR QRYLHPEUH -RVp -RUJH 0DUtD *XHPEH ´'LVHxR GH XQ VLVWHPD +DUGZDUH 6RIWZDUH SDUFLDOPHQWH UHFRQILJXUDEOH DSOLFDGR D QRGRV GH UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDVµ 7XWRUHV -RUJH 3RUWLOOD %HUUXHFR <DQD ( .UDVWHYD &DOLILFDFLyQ 0DWUtFXOD GH KRQRU SUHPLR GH OD ) L DO SUR\HFWR ILQ GH FDUUHUD DEULO 7DPELpQ VH KD HVFULWR XQ SUR\HFWR ILQ GH PiVWHU HQ HO 0iVWHU HQ (OHFWUyQLFD ,QGXVWULDO HQ OD OtQHD GH OD SUHVHQWH WHVLV TXH HV L 9tFWRU 5RVHOOy *yPH] /RER ´0RGHODGR SDUD VLPXODFLyQ GH UHGHV GH VHQVRUHV LQDOiPEULFDV EDVDGR HQ 9LVXDO6HQVHµ 7XWRUHV 7HUHVD 5LHVJR $OFDLGH -RUJH 3RUWLOOD %HUUXHFR VHSWLHPEUH GH 3XEOLFDFLRQHV GHULYDGDV GH OD WHVLV (Q HVWH DSDUWDGR VH PXHVWUD HO OLVWDGR FRPSOHWR GH SXEOLFDFLRQHV GHULYDGDV GH HVWD WHVLV GRFWRUDO GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH 5HYLVWDV L - 3RUWLOOD $ GH &DVWUR ( GH OD 7RUUH 7 5LHVJR ´$ 0RGXODU $UFKLWHFWXUH IRU 1RGHV LQ :LUHOHVV 6HQVRU 1HWZRUNVµ -RXUQDO RI 8QLYHUVDO &RPSXWHU 6FLHQFH -8&6 YRO Qž SS 0DUFK LQGH[DGR HQ HO -&5 tQGLFH GH LPSDFWR GH LL $ $EULO - 3RUWLOOD 7 5LHVJR ´0RQLWRUL]DFLyQ GH HPHUJHQFLD GH YtFWLPDV GH FDWiVWURIHV 3UR\HFWR 0(5,6µ HQ &XDGHUQRV ,QWHUQDFLRQDOHV GH WHFQRORJtD SDUD HO GHVDUUROOR KXPDQR &XDGHUQR Qž LLL -XQLR - 3RUWLOOD $ GH &DVWUR $ $EULO 7 5LHVJR ´5DSLG 3URWRW\SLQJ IRU 0XOWL DSSOLFDWLRQ 6HQVRU 1HWZRUNLQJµ 1RYHPEHU LQ 63,( 1HZVURRP ,661 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online