A Companion to Classical Electrodynamics 2004

A Companion to Classical Electrodynamics 2004 - ÓÑÔ Ò...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÓÑÔ Ò ÓÒ ØÓ Ð ×× Ð Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × ¿Ö Ø ÓÒ Ý Âº º  ×ÓÒ ÊÙ ÓÐÔ Âº Å Ý Ö Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¸ ¾¼¼ ­ÊÙ ÓÐÔ Û Ø ÓÙØ Ø Âº Å ÜÔÖ ×× Ý Öº ÆÓ ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø × Ñ Ý Ö ÔÖÓ Ù ÓÖ ÔÖÓ¬Ø ÔÖ ÓÖ ÛÖ ØØ Ò ÓÒ× ÒØ Ó ÊÙ ÓÐÔ Âº Å Ý Öº ½ Ð ×× Ð Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × ÐÓØ Ó Ø Ò × Ò × ÓÙØ ¸Ø ØÖ Ø ÓÒ¸ Ý Ú Âº  ×ÓÒº ÁØ³× × Ñ Ò ÐÝ Ü Ù×Ø Ú ¸ Û ÐÐ Ö × Ö ¸Ò ÖØ ÒÐÝ ÔÓÔÙÐ Öº Ì Ò¸ Ø Ö × Ò Ö Ð ÓÒ× Ò×Ù× ÑÓÒ Ø Ö× Ø Ø Ø × ÓÓ × Ø ¬Ò Ø Ú Ö Ù Ø Ø ÜØ ÓÒ Ø ×٠غ ÁÒ ÑÝ ÓÔ Ò ÓÒ¸ Ø × × ÕÙ Ø ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø º Ì Ø ÜØ Ó Ø Ò ××ÙÑ × Ñ Ð Ö ØÝ Û Ø Ø Ñ Ø Ö Ð¸ × Ô× Ú Ø Ð ×Ø Ô׸ Ò ÔÖÓÚ × ØÓÓ Û Ü ÑÔР׺ ÁØ × × ÑÔÐÝ ÒÓØ ÓÓ ÒØÖÓ Ù ØÓÖÝ Ø Üغ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸Â ×ÓÒ Û × Ú ÖÝ Ñ Ø ÓÙ׺ × ÖÓÑ ×ÓÑ ÒÓØ Ð ÓÑ ×× ÓÒ× ´×Ù × ÓÒ ÓÖÑ Ð Ñ ÔÔ Ò Ñ Ø Ó ×µ¸  ×ÓÒ ÜÔÓ× × Ø Ö Ö ØÓ ÑÓ×Ø Ó Ð ×× Ð Ð ØÖÓ¹Ñ Ò Ø Ø ÓÖݺ Ú Ò Ì ÓÑ × ÕÙ Ò × ÛÓÙÐ ÑÔÖ ×× × Ö ÖÒ ¸Â ×ÓÒ³× ÓÓ × Ö Ø ÁØ × Ó Ú ÓÙ× Ø Ø Â ×ÓÒ ÒÓÛ× × ×ØÙ«¸ Ò Ò ÒÓ ÔÐ × Ø × ÑÓÖ ÔÔ Ö ÒØ Ø Ò Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ× Û ×× ØØ ÒÓ ÔØ Öº ËÓÑ Ø Ñ × Ø ÔÖÓ Ð Ñ× Ö ÕÙ Ø × ÑÔÐ ÓÖ ÖÓÙØ Ò ¸ ÓØ Ö Ø Ñ × Æ ÙÐظ Ò ÕÙ Ø Ó Ø Ò Ø Ö Û ÐÐ ÙÒ ÙÒØ Ò ÑÓÙÒØ× Ó Ð Ö Ö ÕÙ Ö º ËÓÐÚ Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ñ× × Ø Ñ ÓÒ×ÙÑ Ò Ò ÚÓÖ ÓÖ Ú Ò Ø ÕÙ ×Ø Ö ÓÒ Ö× ÑÓÒ Ù׺ Á ÔÖ × ÒØ Ø × × ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ØÓ ÓØ Ö ×ØÙ ÒØ׺ Ì × ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÒ Ò Ø Ó ×Ò³Ø Ø ÝÒÑ Ò ØÓ Ó Ø Ñº ÀÓÔ ÙÐÐݸ Û Ø Ø ÐÔ Ó Ø × Ù ¸ ÐÓØ× Ó Ô Ô Ö¸ Ò ÝÓÙÖ ÓÛÒ Û Ø× ÝÓÙ³ÐÐ Ð ØÓ ÛÖ ×ØÐ Û Ø Ø ÓÒ ÔØ× Ø Ø ÐÐ Ò Ø Ö Ø ×Ø Ñ Ò × ÓØ Ð ×Ø ÒØÙÖݺ ÓÖ Á Ò¸ Á Û ÐÐ Ö ÓÑÑ Ò × Ú Ö Ð Ø Ò × Û Á ÓÙÒ Ù× ÙÐ Ò ×ÓÐÚ Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ñ׺ ÓÑÔ Ò ÓÒ ØÓ Â ×ÓÒ Ò ¯ Ò ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × ÙÝ Ö ÆØ ×³ Ø Üظ º Ø Ò Ò ÒØÖÓ Ù × Ø × ÓÒ ÔØ× Û Ðк Ì × Ø ÜØ × ÐÚÐØ Ò ×ÓÒ¸ Ò ØÓ ×Ø ÔÖ Ô Ö ¸ ÝÓÙ³ÐÐ Ú Ø ÜØ× Ø Â ×ÓÒ³× Ð Ú Ðº ÙØ Ö Ñ Ñ Ö ÊÓÑ Û ×Ò³Ø Ò ÝÓÙ Ú ØÓ ×Ø ÖØ ×ÓÑ Û Ö º ¯ÇØ ÁØ³× Û ÐÐ ÛÖ Ø¹ Ø ÑÓÖ × ØÓ ¬Ò ÓØ Ö ÙÐ Ò Ý¸ Ò ÓØ Ö Ø ÜØ× ÓÒ Ø Ð Ú Ð ´ÓÖ Ò Ö ØÓ Øµ Ó Â ×ÓÒº Á Ö ¹ ÓÑÑ Ò Î Ò ÖÐ Ò ³× ÓÓ ÓÖ Ý ×³ ÓÓ º ÓØ ÔÖÓÚ ÐÔ ÙÐ Ò× Ø× ÒØÓ Û Ø Â ×ÓÒ × Ø Ð Ò ÓÙغ ÙØ Ú Ò ÑÓÖ Ù× ÙÐÐݸ « Ö ÒØ ÙØ ÓÖ× Ð ØÓ ÓÖÖÓÛ ÓØ Ö׳ ÔÖÓ Ð Ñ× Ò Ü ÑÔР׺ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Â ×ÓÒ³× Ø ÜØ Ñ Ø Ò Ü ÑÔÐ Ò ÓÒ Ó Ø × ÓØ Ö Ø ÜØ׺ ÇÖ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ø ÖÔÖ× Ò Ø ÓØ Ö Ø ÜØ Ø Ö Ô Ö × Ú Ö× ÓÒ× Ó Ø Ò ÔÖÓÚ Ò× Ø × ÐÐ Ò ÛÖ Ø Ò Ö ÒØÓ Û Ø Â ×ÓÒ³× × Ò Ø Ö ÐÐ ÐØ Ò Ø ×Ñ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ×Ñ Ð ØÖÓÑ ¹ ¯ Ô Ý× × ÔÖÓ Ð Ñ × ÛÓÖ Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò ¬ ÙÖ ÓÙØ Û Ø ÝÓÙÖ Ø Ð Ò ÓÙغ Ö×Ø ØÖÝ ØÓ ×ÓÐÚ Ø Ó Ø Ò Ø Ò ÒÓظ ÝÓÙ ×ÙÔ Ö¬ Ð ÒÓÛÐ Ô Ý× × ÔÖÓ Ð Ñ× Ø Ò Ó Ò ØÙ ÐÐÝ × Ñ Ò Ò Ð ×× ÝÓÙ Û Ø × Ó Ò ÓÒº Ù ÐÝ ÒÓÙ ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø ÓÙØ Ú Ò Ö Ò Ò ×ÓÐÚ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ù×Ø Ó Ø ØÓÔ º ÁØ³× ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø ¸ ØÓ Ù×Ø ØÙÖÒ Ò Ø ÖÒº Ö Ø Ø ÜØ Ø ÓÙ º ËÓÐÚ Ò ÓÒ³Ø ØÖÝ ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø ×Ó Ø Ø ÒÓ ÓÒ Ø Ð ÙØ Ø Üغ ÅÓÖ Ö ÓÖ ÓÒÐÝ ÖØ ÐÓ Ó Ö Ñ Ñ Ö ØÓ Ô Ý× × ÔÖÓ Ð Ñ× ××Ò ÓÙØ ¯Á ¯ ÝÓÙ Ö ÐÐÓÛ ¸ ÓÑÔ Ö ÝÓÙÖ Ö ×ÙÐØ× Ò Ñ Ø Ó × Û Ø ÓØ Ö ×ØÙ¹ ÒØ׺ Ì × × ÐÔ Ùк È ÓÔÐ Ö ÕÙ ØÓ Ø Ö Ô ÖØ Û Ö ÙÑ ÒØ× Ò Ø Ö Ý ÐÔ ÝÓÙ ×ØÖ Ò Ø Ò ÝÓÙÖ ÓÛÒ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Ó Ø Ô Ý× ×º Ð×Ó¸ ÝÓÙ Ö Ð Ñ ¸ ÝÓÙ Ö Ò Ó ×ØÙÔ Ð Ö Ñ ×Ø ×º Á Ø Ò Ô ÓÔÐ Ú ÓÒ Ö ×ÙÐظ Ò ÝÓÙ Ú ÒÓØ Ö¸ Ø Ö ³× ÓÓ Ð ¹ Ð ÓÓ Ø Ø ÝÓÙ Ñ ÒÐ Ö Ñ ×Ø º Ò Øº Á Ø³× ÒÓØ Ø Ö ¸ ØÖÝ ØÓ ¬Ò Û Ø Ø ÓØ Ö Ô ÓÔÐ ÓÙÐ Ú ÓÒ ÛÖÓÒ º Å Ý ¸ ÝÓÙ Ö ÓØ ÓÖÖ Ø ÓÙÖÒ Ð Ø Ø ÓÒ׺ Ï Ò Â ×ÓÒ Ø × ÓÙÖÒ Ð¸ ¬Ò Ø Ò¸ÒÖ Øº ËÓÑ Ø Ñ ×¸ Ø ÔÖÓ Ð Ñ × ×ÓÐÚ ÒØ Ö ÙØ ÐÛ Ý׸ Ø Ö Ö Ò × ÔÖÓÚ Ú Ø Ð Ò× Ø ÒØÓ Ø ×Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ö Ö¹ ÖÒ ¸ Ò ÒÓØ ÓÙØ ÙÒ Ø׸ ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Ò Ø ÓÒ × Ò ÓÖ Öº Á ÔÖ Ö ËÁ ÙÒ Ø× Û ÐÐ Ù× Ø × ÙÒ Ø× Û Ò Ú Ö ÔÓ×× Ð º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò ×ÓÑ × ×¸ Ø Ù× Ó ×ÓÒ Ò ÙÒ Ø× × Ò Ú Ø Ð ¸ Ò Á Û ÐÐ ×Û Ø Û Ø ÓÙØ Û ÖÒ Ò ¸ ÙØ Ó ÓÙÖ× ¸ Á ÔÐ Ò ØÓ Ñ ÒØ Ò ÓÒ× ×Ø Ò Ý Û Ø Ò ÒÝ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÖÓ Ð Ñº Á Û ÐÐ ×Ø ½Ò ½Û Ò ØÑ ×Ð × Ö ÓÔ ÙÐÐݸ Á Û ÐÐ Ò ÓÖÑ Ø ÔÔ Ò׺ Á Ú ØÖ ¸ ÙØ Ð ¸ ØÓ Ö ÙÐ Ö Û Ø ÑÝ Ö ÖÛ ÒØ × ×ÝÑ ÓÐ׺ ÁÒ ×¸Ø Ñ Ò Ò Ó Ú Ö ÓÙ× Ð ØØ Ö× × ÓÙÐ Ó Ú ÓÙ׸ ÓÖ Ð× Á Ö Ñ Ñ Ö¸ Á Û ÐÐ ¬Ò Ò Û ×ÝÑ ÓÐ׺ Á ØÖÝ ØÓ ÚÓ Ø ÐÙÑ×Ý ¿ Ü ¾ ×ÝÑ ÓÐ× ÓÖ ÚÓÐÙÑ Ð Ñ ÒØ× Ò Ø Ü ×ÝÑ ÓÐ× ÓÖ Ö Ð Ñ ÒØ× Ò×Ø ¸ Á Ù× Î Ò º Ð×Ó¸ Á Û ÐÐ Ù× Ü¸Ý ¸ Ò Þ Ò×Ø Ó ¸¸ Ò ºÌ ÓÒÐÝ Ø Ñ × Á Û ÐÐ Ù× ³× Û ÐÐ ÓÖ Ò ×º ÈÐ × ¸ ÐÖ ØÓ ÓÒØ Ø Ñ ¸ ÖÑ Ý Ö ÒºÖÙØ Ö׺ Ù¸ ÓÙØ ÒÝ ØÝÔÓ× ÓÖ Ö ÓÙ× ÖÖÓÖ׺ Á³Ñ ×ÙÖ Ø Ö Ö ÕÙ Ø Ûº Ò ÆÓÛ¸ Ø ÙÒ Ò׺ºº ÈÖÓ Ð Ñ ½º½ º ÁÒ Â ×ÓÒ³× ÓÛÒ ÛÓÖ ×¸ ÓÒ Ù ØÓÖ Ý ¬Ò Ø ÓÒ ÓÒØ Ò× Ö× ÔÐ Ó ÑÓÚ Ò Ö ÐÝ ÙÒ Ö Ø Ø ÓÒ Ó ÔÔÐ Ð ØÖ ¬ Ð × º Ì Ø ÑÔÐ × Ø Ø ÒØ ÔÖ × Ò Ó Ð ØÖ ¬ Р׸ Ø Ö × ÒØ ÓÒ Ù ØÓÖ Û ÐÐ Ð Ö Ø º ÁÒ ×Ø Ý ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ¸ Û × ÓÙÐ ÜÔ Ø Ø Ö × ÒÓØ ØÓ ÐÖغ ÓÖ Ø Ö × ØÓ ÒÓÒ¹ Ð Ö ØÒ ¸ Ø Ð ØÖ ¬ Ð ÑÙ×Ø Ú Ò× Ú ÖÝÛ Ö Ò× Ø ÓÒ Ù ØÓÖ¸ ¼º Ï Ò ¼ Ú ÖÝÛ Ö ½ Ò× Ø ÓÒ Ù ØÓÖ ¸ Ø ÚÖ Ò Ó ÑÙ×Ø Ú Ò × º Ý Ù××³× Ð Û¸ Û× Ø Ø Ø × Ð×Ó ÑÔÐ × Ø Ø Ø Ö Ò× ØÝ Ò× Ø ÓÒ Ù ØÓÖ Ú Ò× × ¼ ¯º Ö¡ º ¼ ÛØ Ò ÙØ Ì Ö Ò× ØÝ Ø ÓÒ Ù ØÓÖ × Þ ÖÓ¸ Ø Ö × ÑÙ×Ø ÐÓ Ø ×ÓÑ Û Ö Ì ÓÒÐÝ ÓØ Ö ÔÐ Ò ÓÒ Ø ×ÙÖ ×º Ï Ù× Ù××³× Ð Û Ò Ø× ÒØ Ö Ð ÓÖÑ ØÓ ¬Ò Ø ¬ Ð ÓÙØ× Ø ÓÒ Ù ØÓÖº ¡ ½ ¯¼ Õ ÐÐ ÏÖØ ×ÙÑ × ÓÚ Ö Ò ÐÓ× Ö ×º Ú ÒØÐݸ Ø ÓÒ Ù ØÓÖ Ô Ò × ÓÒ Ø ×ÙÖ Ö×Ò Ð×Ó Ø Ó× ÔÛØ ÒØ ÚØ ×Ó Ø ÓÒ Ù ØÓÖº ¬ Ð ÓÙØ× Ö × ÓÒ Ø Ð º Ï ××ÙÑ Ø Ù ØÓÖ ÑÙ×Ø ÓØ ¹¬ Ð ÓÒØÖ ØØ Ø Ø ×ÙÖ Ö × ×Ø Ø º Ì Ò¸ Ø Ø ×ÙÖ Ó ÓÒ¹ ÒÓÖÑ Ð ØÓ Ø ×ÙÖ ÓØ ÖÛ × ¸ Ø Ø Ò ÒØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÛÓÙÐ Ù× Ö × ØÓ ­ÓÛ ÓÒ Ø ×ÙÖ ¸ Ò Ø Ø ÛÓÙÐ ×Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Û ÐÖ Ý ××ÙÑ º ÓÒ× Ö ×Ñ ÐÐ Ö º Ö¡ ¡ Î ¯¼ Î ÙØ ¼ Ú ÖÝÛ Ö Ü ÔØ ÓÒ Ø ×ÙÖ ×Ó × ÓÙÐ ÑÓÖ ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ÛÖ ØØ Ò Æ ´ ´Üµµº Ï Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ ×Ù Ø Ò × Ø ×ÙÖ Ò ÕÙ ×¹ Ê Ø ÓÒº Ì Ð ×Ø ÒØ Ö Ð Ò Ø Ò ÛÖ ØØ Ò ¯ Ò º ÇÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ¼ Ö ÖÖ Ò º ¡ ¡ ½ Ü ÐÙ ÒÓ ÓÙÖ× ¯¼ Ö Ò ¡ ÓÒØ Ò ¯ Ò ¡ ¼ Û Ø Ò ÒÝ ½ ÚØ × ¼ Ò Û ÓÒ ÐÙ ¯¼ ¾ Ò ÈÖÓ Ð Ñ ½º¿ ÁÒ ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Ö É ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö ×Ô Ö Ð × ÐÐ Ó ×¸ ʺ Ö Ò× ØÝ × Þ ÖÓ Ü ÔØ ÓÒ Ø Ò × ÐÐ Û Ò Ö ÕÙ Ð× Êº Ì Ö Ò× ØÝ Û ÐÐ ÓØ ÓÖѸ Æ ´Ö ʵº Ì ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ Ò×ÙÖ × Ø Ø Ø Ö Ò× ØÝ Ú Ò × × Ú ÖÝÛ Ö Ü ÔØ Û Ò Ö Ê¸ Ø Ö Ù× Ó Ø ×Ô Ö º ÁÒØ Ö Ø Ò ÓÚ Ö Ø Ø × Ðи Û × ÓÙÐ Ø É ÓÖ Ø ØÓØ Ð Öº º Ö Ì » Æ ´Ö × ×ÓÑ º ÓÒ×Ø ÒØ Ý Ø ØÓ É Ê¾ ¸ ËÓ Ø ÖÑ Ò Êµ Î Æ ´Ö ʵ Î Æ ´Ö ÊµÖ Ò ÁÒ ÝÐ Ò Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×¸ ÓÚ Ö ÝÐ Ò Ö Ð ×ÙÖ ÓÖ ¾ Ú ÐÙ Ø Ø Ö Ù× º Æ ´Ö ÒØ Ö ´ Ó× µ É Æ ´Ö ʾ ´Ö µ º º É Ö Ð Ò ×ÓÐÚ Ê¾ É Êµ Ô Ö ÙÒ Ø Ð Ò Ø ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÓÖ ×ØÖ ÙØ µ Ë Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Û Ø ÓÒÐÝ Ø Ö Ò× ØÝ Ô Ö ÙÒ Ø Ð Ò Ø Ò Ø Ü Ð Ö Ø ÓÒ¸ Ø ÒØ Ö Ð × ÓÒÐÝ ÓÚ Ö Ø ÔÐ Ò Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø Ü× ÓØ ÝÐ Ò Öº Ú ÐÙ Ø Ø ÒØ Ö Ð Ò ×ÓÐÚ ÓÖ º Æ ´Ö ËÓ ¾ µÖ ¸Ò ´Ö µ º Æ ´Ö Æ ´Ö µ ÁÒ ÝÐ Ò Ö × ÓÒ Ð ¾ Ð ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Ö ¸ ɸ ×ÔÖ ÐØ Ò ×× Ò Ö Ù׸ ʺ ¢´Ö ʵƴ޵ Î ¿ Ö ¾ µ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÓÚ Ö É ­Ø Ö ÙÐ Ö Ì ¢ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÙÒ Øݺ ¢´Ê ËÓ É Ê¾ ¸ Ü Ú Ò× ×Û ÖµÆ´Þµ Î ×Ñ Ò × Ò Ô ÖØ ¸ ¢´Ê ÒØ ÖÐ Ò ÖµÆ ¾ ×Ò ×ÓÐÚ É ¢´Ê ʾ Î Û Ò Ü × ÔÓ× Ø Ú ¸ ¢ × ÞÖ Ê¾ Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×º Î É º ¢´Ê ÖµÆ ¾ Ö¾ ´ Ó× µ Ö Ê¾ É ¾ ËÓ É ¾ ʾ ¸ Ò ´Ö µ É ÖµÆ´Þµ ÖµÆ ¾ ÓÖ ØÚ ÖµÆ´ÞµÖ ÙØ Ù× Ò ×Ô ¢´Ê Ú ÐÙ Ø Ø Ü ¢´Ê ´Ö µ ºÌ Ò É ¢´Ê ¾ ʾ ÖµÆ ¾ ÈÖÓ Ð Ñ ½º Ï Ö ÚÒØ ØÑ ÚÖ ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ Ø Õ ¨ Ë Ò Ø × ÔÓØ ÒØ Ø ØÓØ Ð Ö Ö ´· Ó µÐ ÔÓØ ÒØ Ðº Ì ÓÖ Ø ÐÐݸ Û «Ö ½· Ö ÓÙÐ ¼ Ö «Ö Õ ¯ Ö ¼ ¾ Ò× ØÝ × Ø ´Ö µ Ç Ú ÓÙ×Ðݸ Ø ¬Ö×Ø × Ø Ò Ö¾ Ö Ö Ö ½ ½ ¾ Ö ÙÐ Ù× Ó Ø ÑÓÙÒØ× ØÓ Ò Ø Ø × ÔÓ× Ø Ú Ö Õ« «Ö ÒØÓ ÈÓ ××ÓÒ³× ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ Ö¾ ¨ Ö Ò× Øݺ Ö ØÖ · Ö ¨ × ÒÓ × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÈÐÙ ØÓØ Ð ¼ ¾ ¾ Ò³Ø Ø Ø × ÑÔÐ º Ï ÑÙ×Ø Õ ØÖ ¼º ÌÖÝ ¨¼ Ö · ¨º Ì × Ø Ø ÓÖ Òº Ï Û ÐÐ Ú ØÓ ×Ù ØÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ð Ø Öº ¨¼ Ì «Ö Ù×Ø Ù× ÈÓ ××ÓÒ³× ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ ¬Ò Ø ¼ Û ¾ Ò ØÓѺ Ð ÐÐ× Ó« ×Ø Ö Ø Ò ½ ¸ Ø × Ö ×ÓÒ Ð ØÓ ×Ù×Ô Ø Ø Ø Ö ×Ö Ý Ø × ÔÓØ ÒØ Ð × Þ ÖÓº Á Ø Ö Û Ö ÒÝ Ü ×× ½ Ø ÓÚ Ö¸ Ø ÛÓÙÐ Ú ØÓ ÔÖÓ Ù Ö ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø ¯ Ö ¨ Ö¯ ÙØ Ð Ù×Ø ÓÙÐ × Ò ÙÐ Ö Ú ÓÖ ÔÓ× Ø Ú Ö ÖÓÑ ÓÙÖ Ö ½ ÀÝ ÖÓ ½ ¾ ¯ Õ« ¼ ¿ Ø «Ö Ò ¼ ´Öµ · ÕÆ ´Öµ ½ ¯ Õ« ¾ ¼ × ÓÒ Ø ÖÑ× ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø Ø Ú Ð ØÖÓÒ ÐÓÙ º ¿ «Ö · ÕÆ ´Öµ ÔÓ× Ø Ú ÒÙ Ð Ù× Û Ð Ø ÈÖÓ Ð Ñ ½º½¼ Ì ÚÖ Ú ÐÙ Ó Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÚ Ö Ø ½ ¨ ×Ô Ê Ö ÙÖÖ Ò Ø ¨ ½ ¨ Ê Ý Ù××³× Ð Û¸ Ú ÐÙ Ø ÓÖ Ñ Ê Ð Ê ¼ ×Ò Ò ¨ Ê Õº º º Ê ¼ Ø ×ÙÑ Ù× ÖÚ ØÚ × Ö ÒØÓ Ò ÒØ Ö Ðº ¨ Ê ¾ ¨ ØÖÓ×Ø Ø × × Ê Ê Õ Ò ÐÙ ¨×ÙÖ Ò Ö ÛÖ Ø Ø ÖÚ ØÚ Ó ¨ ¨ Ê ¨ ¾ × × Ö Ø Þ ¸ ÝÓÙ º Ì Ò¸ Ø Ø Ö ½ Ê Ñ ×Ó Ð ×ÙÖ × Ö Ú Ø Ú Ö Ø Ø ÖÓÙ ÓÒÚ ÖØ Ø Ò¬Ò Ø ×ÙÑ Ê ÇÒ Ó Ø Ö È ¨ Ê ¨ Ö ¨ ʾ Á ÝÓÙ Ñ Ò Ø ×ÙÖ ÓØ Ê ÒØ Ö Ð × Ò Ò¬Ò Ø ×ÙÑ ½ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Êº ¨ ÓÙ Ò ÑÓÚ Ø Ð Ò Ö ÓÔ Ö ØÓÖ׺ ×Ô ½ ʾ ¼º ¨ ÒØ Ö Ò Ò Ò º Í× Øº ¼ ×Ó Û ÚØ Ñ Ò ÈÖÓ Ð Ñ ½º½¾ ¨¼ Ö Ò Ú Ù× Î ¨¼ · Ò Ý Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Û Ö Ö ¾ Î ÄØ Ö Ö¨ Ù××³× Ð Û¸ Ö ¨ ¸ ØÓ Ö ÔÐ ¾ ¨ ¨¼ ¨¼ ¾ ½ ¯¼ Ø ÒÝ Á Ö º Æ Ñ Ðݸ Ò Ë ¯¼ Î ´¨ ØÓ Ö ¨¼ ¼ ¨¼ µ ¿ ܼ ÖÖ Ò Ñ Òظ Û Î ¨¼ · Á μ ¾ Ø ÕÙ Ð × Ò Û Ø Ö Ò× Ø ×º Ê ÔÐ Ø Ö Ú Ø Ú × ÓÒ Ø Ö Ø× ÏØ × Ù× ÙРμ ¾ ¼¨ · Ò ¨¼ º ¨Ò Î Í× ¼¨ Î ¨ Ë Ø ¨¼ ¨¼ Ò Ä ÔÐ ¨ Ò Ò³× ÓÒ Ø ÖÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ ½º½¸ Û Ý ×ÙÖ Ö ½ ¯¼ Ø Á Ë Ö ¨ ¼ ÒÓÛ Ò× Ø ×º ¨ Ò ¨¼ Ò³× Ö ¼¨ Î Ð Ø× · ÔÖÓ ØÝ Ø ¼¨ ÓÖ Ñ Ó ¯¼ º ÈÖÓ Ð Ñ ½º½¿ ÌÛÓ Ò¬Ò Ø ÖÓÙÒ º Ö ¸ Õ ¸ × ÔÐ Ï Û ÐÐ Ù× Ò Ø Ô Ö ÐÐ Ð ÓÒ Ù Ø Ò ÔÐ Ò × Ö × Ô Ö Ø ØÛ Ò Ø ÔÐ Ø ×º Ö Ò³× Ö ÔÖÓ ØÝ Ø ÓÖ Ñ ¨¼ Î · ¨¼ ¼¨ Î · Ý ×Ø Ò ¼¨ ÓÖ Ø ÙÒÔÖ Ñ ×¸Û ÚØ × ØÙ Ø ÓÒ Ø Òº Ò Ú Ò× Ø ÐÐ ÔÓ ÒØ× Ü ÔØ Ø Ø ØÛÓ ÔÐ Ø ×³ ×ÙÖ ×Ò ØØ ÔÓ ÒØ Ö ºÌ ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ø ØÛÓ ÖÓÙÒ ÔÐ Ø × Ú Ò × ×º Ó Ó× ÒÓØ Ö × ØÙ Ø ÓÒ ÓÖ Û Û ÏÒ ØÓ ÒÓÛ Ø ÔÓØ ÒØ Ðº Ì × ×Ø Ø Ò Ø Ø ÓÑ × ØÓ Ñ Ò × Ø Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ø Ô ØÓÖº Ï Ø Ø ¬Ö×Ø ÔÐ Ø ØÓ ØÜ ¼ÒØ × ÓÒ Ø Ü ºÌ Ö Ò× ØÝ Ú Ò × × Ú ÖÝÛ Ö Ü ÔØ ÓÒ Ø ØÛÓ ÔÐ Ø ×º Ì Ð ØÖÓ×Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð × × ÑÔÐ ¸ ¨¼ ´Üµ ¨¼ Ü Û Û ÒÓÛ × ØÖÙ ÓÖ Ø Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ø Ô ØÓÖº ÈÐÙ Ò ÒØÓ Ö Ò³× Ö ÔÖÓ ØÝ Ø ÓÖ Ñ¸ Û Ú Û Ø Ø × Ñ ×ÙÖ Õ ÏØ Ð ØØÐ Ð ¢¨ Ü ¼ Ö ¸Ø × · ¼ · Õ ¼ ¨¼ ÓÑ × Õ¼ ÓÒ ÔÐ Ø ØÛÓº ÔÐ Ø ¸ Õ ¼ Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ Û Ü ´½ µÕ º Ü Õ ÒÖ × ´¼µ · ´¼µ ÜÕ Ó« Ø ÒÙ Ö ÓÒ Ø ÓØ Ö ÓÒÙ× Ë Ø ÓÒ Ð Ú Ö ÊÙ× Ì × ØÖ Ý Ð ØØÐ ÔÖÓ Ð Ñ Û × ÓÒ ÑÝ ÕÙ Ð Ý Ò Ü Ñ¸ Ì ÖÓÒÝ × Ø Ø Á Û × ×× Ò × Ñ Ð Ö ÕÙ ×Ø ÓÒ × Ò ÛÖÓÒ Ø Ò¸ Ø Ó٠ظ Ï Û¸ Á³ÐÐ Ò Ú Ö Ú ØÓ Ò Ò Ú Ö ÐÓÓ ØØ ×ÓÐÙØ ÓÒº Ì × Û × ÑÓ×Ø ÓÓÐ × Ð ÙÐ Ø Ø ÛØ Ö ÓÖ Ö ÕÙ Ö É ¾ ØÓ Ø ØÓ Öº ÓÐ ØÛÓ Ñ ×Ô ÒÁ ÙÒ Ö ÐÛØ ÑÓÚ ÓØ Ø ÛÖÓÒ º Ö º Á ÓØ Ø Ø× Ò¸ º Ö × ´Ö Ù× Êµ ÌÒ ÓÙØ Ù×× Ò ×ÙÖ × ÛÖ ÔÔ Ò Ô Ô Ö Û ÓÚ Ö× ÓØ Ñ¹ ×Ô Ö × Ó Ø ×ÔÐ Ø ÓÖ º ÆÓÛ¸ ÔÖ Ø Ò ÓÒ Ó Ø Ñ ×Ô Ö × × ÒÓØ Ø Ö º ËÒ Ù××³× Ð Û ÓÒÐÝ Ö × ÓÙØ ÓÛ ÑÙ Ö × Ò ÐÓ× ¸ Ø Ö Ð ¬Ð Ù× Ý ÓÒ Ñ ×Ô Ö × É Ö ¯¼ ʾ ½ ½ ¾ Ù× Ó ÝÐ Ò Ö Ð ×ÝÑÑ ØÖݸ Û ÜÔ Ø Ø ÓÖ ÖÚÒ Ø Ñ ×Ô Ö × Ô ÖØ ØÓ ÖØ ÐÓÒ Ø ÔÓÐ Ö Ü ×º Ì ÒÓÒ ÔÓÐ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Ð¸ ×Ó Û Ò ØÓ ÓÒ× Ö ÓÒÐÝ Ø ÔÓÐ Ö ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Ø Ð ØÖ ¬ Ð º Ì ××ÙÑÔØ ÓÒ × Ø Ø Û Ò ¬Ò Ø ÔÓÐ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø Ð ØÖ ¬ Ð Ý Ø Ò Þ Ô ÖØ Ó Ø Ö Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ ËÓ Û Û ÐÐ ¬Ò Ø ÒÓÖØ Û Ö ÖØ Ð ØÖ ¬ Ð ÖØ ÝØ ×ÓÙØ ÖÒ Ñ ×Ô Ö Ò « ØÒ Ø ÒÓÖØ ÖÒ Ñ ×Ô Ö Ò ÒØ Ö Ø Ø × ÓÚ Ö Ø Ò¬Ò Ø × Ñ Ð Ö Ð Ñ ÒØ× É ÓØ ÒÓÖØ ÖÒ Ñ ×Ô Ö º Í× Ò Õ ¸Û Ú Ê¾ Þ Û Ö ×Ø ÒÐ Ø Þ Ì Ø ÒÓÖØ Ð ØÖ É¾ ¯¼ Ê ½ É ¯¼ ¾Ê¾ ½ Õ Þ ¾ ¬Ð ʾ Ñ ½ ¼ ×ÛØ Ó× ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× × Ø Ø Û Ú ØÓ ÔÙ× ÓØØÓÑ × ¬Ü ¸ Ò Û Û ÒØ ÓØ × Ó× Ø ´ Ó× µ É Ê¾ Þ¹ Ü ×º ¿¾ ɯ Ê ¾ ¼ ÓÛÒ ÓÒ Ø ÙÔÔ Ö ÐÐ× ØÓ ×Ø Ý ØÓ Ø Öº ¾ Ñ ×Ô Ö ÈÖÓ Ð Ñ ¾º½ º  ×ÓÒ × × Ù× ØÓ Ù× Ø Ñ Ø Ó Ó Ñ × ØÓ ¬Ò Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÔÓ ÒØ Ö ÔÐ ×Ø Ò ¸ ¸ ÖÓÑ Ò¬Ò Ø ÐÝ Ð Ö Þ ÖÓ ÔÓØ ÒØ Ð ÓÒ Ù Ø Ò Ü¹Þ × Ø ÐÓ Ø Ø Ý ¼º ´Ö µ ÖÓ ½ ¯¼ Õ ÖÕ ¼ · ÖÓ Õ ÖÁ ¼ ½ ¯¼ Á Ì ¬Ö×Ø Ø ÖÑ × Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÖÓÑ Ø ØÙ Ð Ö ÕÒØ × ÓÒ Ø ÖÑ × Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÖÓÑ Ø Ñ Ö ÕÁ º Ä Ø Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ü¸ Ý ¸ Ò Þ ÒÓØ Ø ÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ¬ Ð Ò ÕÙ ×Ø ÓÒ¸ Û Ð Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ü¼ ¸ ݼ ¸ Ò Þ¼ ÒÓØ Ø ÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ØÙ Ð Öº ÓÓ× ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ×Ó Ø Ø Ø ÔÓ ÒØ Ö × ÔÐ ÓÒ Ø ÔÓ× Ø Ú Ý ¹ Ü ×º ܼ Ò Ý¼ Ú Ò × Ò Ø × ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ÆÓÛ¸ ÔÔÐÝ ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ¨´Ý ¼µ ¼º ÖÐ ¨´Ý Ï Þ¼ Á Õ ¾ ܾ · Þ ¾ · ݼ Ò Ú¨ ¼ ¼¸ Ò ÝÁ ¨´Ü ½ ¯¼ Õ ¼µ ·Õ ½ ¯¼ ÌÓ ¬Ò Ø ×ÙÖ ÖÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ ½º½º ¼ Õ Õ Ü¾ · ´Ý Ö Õ ¯¼ ´Ü¾ · ÓÖ Ü¹Þ ¾ ¾ ·Þ ¿ ¾µ ¾ ØÛ Ò Ø Ö Ò Ø× ÕÕ ¼ Ý ¯¼ ÖÕ ÖÁ ¼ ¾ ½ ¼ Õ ¯¼ Ñ ½¼ ÕÜ ¨ Ý × ½ ظ Û Ù× Ø ÓÖÑÙРݼ ÚÒ Ý ½ ¯¼ ¼¸ · ´Ý · µ¾ · Þ ¾ ´½ · ܾ × ¾ Á ¾ ¾ Á ½ ¾ ÓÒ Ø ¯ Ò Þ¼ µ ¼ Õ ¼ Õ ¸ ܼ ÔÐ Ò ÓÒÐÝ µ¾ · Þ ¾ Ò× ØÝ Ò Ù º Ì ½ ¯¼ ½ ¼ ÓÖ ÐÐ ÔÓ ÒØ× ÓÒ Ø Ý¼ º Ä Ð Ý¼ º Ý Þµ ´Ü Õ¼ ¼ ܼÁ µ¾ · Ý ÝÁ ¾ · ´Þ ½ ¯¼ Õ¾ ¾ Ý ¾ · ݾ ¿ ¾µ ¾ ÓÙÐÓÑ ³× Ð Ûº 0 surface charge density in units of q / ( 4 pi eps_0 d^2 ) -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 sigma(x^2+y^2) -2 0 Ï Ì º ÖØ ÓÖ 1 2 3 « ØÚ ×Ø Ò × Ó Ú ÓÙ×ÐÝ ØØÖ ÆÓÛ¸ Û Ù× Ø º ÑØÓ Â ×ÓÒ ×Ù Õ¾ ½ ×ÓÒ Ø ÐÐ Ù× Ø ØØ 5 ØÛ Ò Ø Ö ØÚ Ù× Ó Ø ¾  4 (x^2+y^2) / d^2 ÓÖ ×Ø׺ 6 7 ÒÑ × Ñ ÒÙ× × Òº ¾ ´Ü¾ · ¾ · Þ ¾ µ¿ Ò ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ðº ½ ¼ Û Ö Ö¾ ܾ · Þ ¾ º ÄØ ¾ ¼ ¾º ¾ ¾¯¼ Ó Ø × ÒØ ÖÕ ¼ ÖÁ ¼ Ö×ظ Û ×ÕÙ Ö ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ¾ ËÓ Û 8 Õ¾ Ö ¾ ÖÝ ¿¾ ¾ ¯¼ ´Ö ¾ · ¾ µ¿ Ù Ö¾ · ¾ Ò Ù ½ Õ¾ ½ ¾ ÙÝ ¾ ½ ¯¼ ¾ Ù¿ ½½ ¾Ö Öº ½ ¯¼ Õ¾ ¾ Ö ÒØ ÖÐ Ï ×Ø º ×Ñ ¡Ö Ï Ì º Ñ × Ò Ô ÖØ º Ö × ÐÐÓÛ Í ½ Õ¾ ¯¼ Ö¾ ØÓ ÑÓÚ ½ ¾ ½ ¯¼ Ö Õ¾ Ö¼ Õ¾ ¯¼ Í× Ø Ñ Ò ×ØÖÓÑ ×Ó º ½¼ ½ ÓÙÐ × ÓÖ ¿ ¼ Ð ÙÐ Ø ÓÒº Ø ºÌ ¾ ÒØ À Ö Û ¬Ò Ø Ò Ö Ý Û Ø ÓÙØ ÑÓÚ Ò « Ö ÒØ ÖÓÑ Ô ÖØ º Ö ×ÙÐØ ÖÓÑ Ô ÖØ ½ Õ ¯ Õ¾ ½ ¯¼ Ö ½ ½ ½ κ ½¾ Ö Ï ×Ó ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ × ½ Õ¾ ¯¼ ¢ ÈÖÓ Ð Ñ ¾º¾ Á ÓØ Ø × ÓÒ ÙÔ Ø ØÙÖÒ ÓÙØ ØØ Ö ºØ × Ò Ò Ü¹ ×Ô ÔÓØ ÒØ Ð Ò× Ø ×Ô Øº ÀÓÔ ÙÐÐݸ Ø × Ø Ñ Ø Ò × Û ÐÐ Ö ÑÔÐ Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ù Ø Ò Î ¼ ÓÒ Ø ×ÙÖ º Ï ÑÙ×Ø ÔÐ Ñ Ö ÓÙØ× Ø ×Ô Ö ÓÒ Ø Ü× ¬Ò ÝØ ÖÐ Ö Ø ÒØ Ö Ó Ø ×Ô Ö º Í× ÖØ × Ò ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò × Ø Ø Ü × ØÓ Ø Ü× ¬Ò ÝØ Ö ¸ Ø× Ñ ¸ÒØ ÒØ Ö Ó Ø Öº Ì Ö ÓÙØ× Ö ÜÒ Ü¼ ¾ ½ ¨ Ò ¬Ö×Ø Ø Ñ Á ¾ Ü µ Õ ¯¼ Õ Õ ´Ü ½ × ÔÓ× Ø ÓÒ Ø ×Ô Ö ÜÓÙØ º Ï ¾ Ø ÐÐ× Ù× ¾ ܽ º Ø ¬Ö×Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÁÒ ÒØ ÐÐݸ Ú Ò Ù× Ñ Ò× ÓÒ Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ ¾ Ø Ò ÜÒ ÐØ · ݾ · Þ¾ ܽ Ò Ø× Ñ Ü½ ·Õ ÜÓÙØ Õ¼º Ä Ø ÕÒ Õ Ò ÕÓÙØ Ô Ò × ÓÒ ÜÓ ÙØ Ü¾ º Õ Á ÒÓ ÐÔ ÖÓÑ Â ÐÐÝ Ø ÛÓÖ ×º Ì × Ñ Ø ÓÒ׺ ¾ ½ ¨´ µ ¯¼ Õ ½ Õ Ü¾ · ½ ¨´Ü ÛÖ ÒÓØ Ý Þµ ܽ ØØ Ö Ø ÓÖ Ø ØØ ÔÐ ¾ Á³Ú Ò Ò ¯¼ ¾ Õ Õ ´Ü ¾ Ü ½ ½ Ü µ ¾ ½ Õ¼ ܼ ¸ ¾ ¾ · ݾ · Þ¾ × Ø Ü¼ ¾ º ÓÖ Ø ÖÐ ¾ ×ÓÒ ¬Ò × Õ Ò ÜÓÙØ ÕÓÙØ ÒØ × ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ× · ݾ · Þ¾ Ö ÑÙ×Ø ¼ ܾ Õ Õ¼º ¿ ½ Õ Ü½ ¾ ´ ܽ µ¾ · ¾ ¼ ×× ÖÝ Ù× Ø × ÙÒ Ø ÓÒ × ÛØ Ò ÓÒ Ù Ø Ò ×Ô Ö Ü ½ Õ ´Ü ¿ ½ ¾¾ ܽ µ · ݾ · Þ¾ Ø ×Ô Ö Ò Ü½ ¼º Ì Ö × ÓÙÐ ×Ô Ö º Á Ñ ×ÙÖ Ø Ø Ð Ñ Ø Ò Ñ Ø Ó Ö Ò× ÒØ Ö Ó Ø Ð ØØÐ Ö ÙÒ ÒØ Û Ø Ö Ú ØÝ Ø Ø × ÔÓ Òغ ¾ Ø Ò Ù× ËÓ Õ ¼ ܽ Õ º ×ÓÒ³× Ø Üظ Ø × × ÓÓ Ù ×× Ö ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó × × Ø × Ý ÑÓÖ Ö ÓÖÓÙ× Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ò ÒÓØ Ò ÙÒ ÕÙ º Ì Ö ÓÖ ¸ ÓÖ ÖÐ Ö Õ ÔÐ ÓÖ Ù× ¸ Û ¬Ò Ø ÔÓØ ÒØ Ð ØÓ ½ ܼ µ Ø× Ñ Ò× ¸ Â Ò ¿ Õ¼ ´Ü Õ Ø ×Ù × Ö ÔØ ½¿ Ò Ø ÔÖ Ñ ¸ ÙØ Á ÐØ Ð Ö ØÝ Û × ÓÙÐ Ö Ú Ð Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ Í× Ù××³× Ð Û ØÓ Ø Ö Õ ¯¼ Ö ½ ¨ ºØ ÒÙ ØØ ×ÙÖ Ö ÒØ Ö¸ ÙØ Ø ½ ¯¼ ½ Õ ¯¼ ܽ ´½ · ܾ ¾ ½ Û Ö ­ ×Ø ÒÐ Ö ×ÙÐØ ÓÑ × ÖÓÑ Ø × Ñ º Ì Ù׸ ÓÙÖ ×ÙÖ ØÛ Ò Ø Ö ºØ Ñ Ò ØÙ ÓÖ Ø Ò ÓÒ Õ ÕÕ ¼ ¯¼ Ö Ö¼ ¾ ½ ¾ ½ Õ ¯¼ ܽ ´½ · ܾ ¾ ¾ ½ Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ò ÓØ Ò ½ ¯¼ Õ ¾ ܾ ½ ܽ ¿ Ó× ­ µ ¾ ¨ ¼ Ò¸ ½ Ò × Ñ × Ð ÙÐ Ø Ý ×ÓÒ ÓÒ Ù Ø Ò ×Ô Ö ¸ Ø ×ÙÖ Ü¹ ½ Ì Õ Ü× Ò Ø Ö Ð Ñ Òغ  ×ÓÒ³× ÙØ ÓÙÖ ÔÓØ ÒØ Ð × ÙÒ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û ÐÐ Ø ×Ѻ ¯ Ò ×× Öݺ Ò× ØÝ Ì ×ÙÖ Ö Ò× ØÝ Û ÐÐ × ÑÔÐÝ Ø ÓÖ Ø ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ö ÓÙØ× Ö Ò× ØÝ × ×Ù º Ø × ÒÓØ Ò ½ ܽ ¿ Ó× ­ µ ¾ Ø Ò ÓÒ Õ º ÓÖ Ý Ü Õ ¾ ܾ ½ ÓÙÐÓÑ ³× Ð Ûº ½ ¾ ܽ Ü ½ ¾ ½ ¯¼ Õ¾ ´¾ ܽ ܾ µ¾ ½ º Á Ø ×Ô Ö × ÔØ Ø ¬Ü ÔÓØ ÒØ Ð ¨¸ Û ÑÙ×Ø ÒÑ Ö Ø Ø ÓÖ Ò ×Ó Ø Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ê × ¨º Á Ø ×Ô Ö × ØÓØ Ð Ö É ÓÒ Ø× ÒÒ Ö Ò ÓÙØ Ö ×ÙÖ ×¸ Û ¬ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ñ Ö ÛÓÙÐ ÖØ ×ÙÖ Ö ÕÙ Ð ØÓ É Ò ÔÐ Ø ×Ñ ØØ ÓÖ Òº ½ ¾º¾ Á Û ÐÐ Ó × ÑÔÐ Ö Ú Ø ÓÒº Ï Ú ×ÓÑ Ö ÞÝ Ò¹× Ö ÙÐ Ö ÔÓÐÝ ÖÓÒº Ì Ø Ñ Ò× Ø Ø × ×Ø ×Ñ Ö Ò ÓÖÒ Ö ×Ø ×Ñ × Ø Ó Ò Ð ×º Á ÓÒ × × Ø ÔÓØ ÒØ Ð ¨ ÙØ ÐÐ Ø ÓØ Ö × × Ö Ø Þ ÖÓ ÔÓØ ÒØ Ðº Ì ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ø ÒØ Ö Ó Ø ÔÓÐÝ ÓÒ Û ÐÐ ×ÓÑ Ú ÐÙ ¸ ¼ º Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ Û ÓÙÐ Ù× Ø × × Ñ ÔÔÖÓ ÐÐ Ø ¨ ÓÖ ÒÝ × ¼ ØØ ÔÓØ ÒØ Ð ¨ ÐÛ Ý× ÔÖÓ Ù × ÒÓØ Ö ÔÓØ ÒØ Ð ¨ ÒØ Öº ÆÓÛ¸ Û Ù× Ð Ò Ö ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒº Ä Ø ÐÐ Ø ×× Ø ¨ º Ì Ò¸ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ø ÒØ Ö × Ò ¨ ÒØ Ö ¨¼ ½ ÐÐ Ø ¨Ö Õ٠и Ø Ò ×Ó Ö ÐÐ Ø ¨¼ º Ì Ò¸ ¨ Ò¨¼ ¸ Ò Û ¨ ¼ Ò ×ÓÐÚ ÓÖ ¨ ×ÙÖ × Ø ×ÓÑ ÔÓØ ÒØ Ð¸ ¨ ¸ Ø Ò Ø Òº Á ÒØ Ö ÒØ Ö ÓÖ × Ø Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð¸ Ò ¨ ¨ ÓÖ Ò ØÓ Ø Ñ Ò Ú ÐÙ ¼ ¨ ×Ø Ø ÓÖ Ñº Ì Ö ÓÖ ¸ ¨ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÖÓÑ ×º Ò ÓÖ × Ø Ó Ö ØÖ ÖÝ ÔÓØ ÒØ Ð× ÓÖ × ¸Û Ò Ù× Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ó Ð Ò Ö ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Òº ½Ò ¨ ¨ Á Ò Õº º º ½ ½ ÈÖÓ Ð Ñ ¿º¿ ÆÓØ × Ù× Û ÓÖ Ö ÖÒ º Þ Ø µ ¼ Ä ¾ Ä ÓÖ Ä Ó ÈÄ ´¼µ » Ä ½µ ¾ ´ ´Ä·½µ ´Ä·½µÄ ٠ʾ ¾ ¾ ¼ ¼ É Ê¾ Ù Æ ¨´Ö Ö ´¾ µ ¨´Ö ÖØ Ò ´Ê¾ µ ÒØ Ê ¼ ¾ ½ ʾ ¼ Ê Ê ´Ê¾ ¼ ¾ Ö × Ú ×Ø ¾ µ ¾ ¾ ·½ ´¾ µÈ¾ ´ Ó× µ Ö Ö Ð ÓÚ Ö º Ê ¼ ÔÊ ¾ ·½ ¾ Ê ´¾ µÈ¾ ´ Ó× µ Ö ¾ ·½ ½ Ê ½ Ê ¾ ½ × ÙÔ Ó Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ò¬Ò Ø ×¹ ÔÓØ ÒØ Ð ¾ ½ × Ê ¾ Ö Ø Ò ÓÚ Ö Ø µ ¾ ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖ Ä Ú Ò ´¾ µÈ¾ ´ Ó× µ Ö¾ ·½ ¼ Ⱦ ´¼µº ÒØ ¾ µ ¾ ÓÒ× Ó× µ Ø ¾ Ù¾ ¾ É Ò ×Ñ ¾ Ê º ÆÓÛ¸ Û ×ÓÐÚ ÓÖ Ñ ÐÐÝ ×Ñ ÐÐ Ö Ò ×º ÓÒØÖ ÙØ × ØÓ Ø Û ÖÚ Ö Ö Ó× µ ´Äµ ¾ ÔÊ Ê ¾ ¸ ×Ó ÔÙ Ù ¸ ×ÓÒ Ý¾ Ù× Ú ÖÝ ÓØ Ö Ø ÖÑ Ú Ò × ×º ½ µ ¾ ÓÒ Ø × ¸Ø ØÓØ Ð Ö ÓÒ Ø É ÄØ ÔÐ Ò ¸ Â Õ ½ ¼ ÖÄ·½ ÈÄ ´¼µÈÄ ´ ÈÄ ÖÄ Õ ½ ¼ Ä·½ ÈÄ ´¼µÈÄ´ Ä ÙØ Ò Ö ÔÐ ´Ê¾ Ö¹ ¼ ÓÒ Ø È ¨´Ö Ï ËÒ Ö¼ º Ö Á Ù×Ù ÐÐÝ Ù× ¼ Õ ¾ ·½ ½ ¾ ʾ ØÓØ Ð ÔÓØ ÒØ Ðº Ê ×Ò ¸ ÄØÊ ½ Á½ ¾ Ê ¼ Ó× Ê º ´Êµ¾ ·½ × Ò¾ ·½ Ó× Ê¾ ·½ Ó× Í× Ò ¾ ËÓ ¨ ÙØ Û ÒÓÛ ËÒ ´¾ µ ¾ ´¾ · ½µ × ¼ ¾º ¾Î ¨ × Ñ Ð Ö ÒØ ¨ ¾ Ì Ó× µ ¾ Ê È´ Ö¾ Ó× µ Ê È´ Ö¾ ¾ Ê Ö Ê Ó× µ Ö Ò × Îº Ô¾Ê ¾É Ê ¼ Ü Ö Ó× µ ¾ ¾ ¸ ¾É Ê ¾ × Ò ½ Ü Ê Ê ¼ ¾É Ê Ò¸ Ê Ö Ö Ø ÓÒ É Ê ÓÖ Ê ¾ Î ¾ ·½ ØØ Î ¾É Ê Ê Ö ½ ´ ½µ × Ò ½ Ô ¾Ü ܾ Ò Ê Ö ¾ ´¾ · ½µ´¾ µ ´¾ · ½µ É Ê Î Ê È¾ ´ ¸ ÔÓØ ÒØ Ð ÓÒ Ø Í× Ò ´¾ · ½µ ´ ½µ ¨ Ì Ê ¾ ·½ ´¾ µ ¾ ·½ Ö ´¾ µº É Ê ¨ ´¾ · ½µ ¾ ¾ ´¾ · ½µ ¾ × Ò¾ ·½ ¼ ¾ É Ê ´ ½µ Ò ÖÖ ´ ½µ Ê È¾ ´ ¾ ·½ Ö ÓÙØ ÓÖ Ö Êº ½ ½ ¾ ·½ ½ Ö Ê ¾ Ó× µ Ö È´ ʾ Ê º Á º Ò³Ø ¬ ÙÖ ÓÙØ Û É Î¸ ØÁ ÙØ ÖÓÑ Ô ÖØ Ö º Á³ÐÐ É ¾Î Ê Ø ØÓ Ø ×º ×Ó ¾Î Ê ½ Î ½ ¾Ê ÈÖÓ Ð Ñ ¿º Î ¼ ØÞ ¼ ĺ ÓÓÖ Ò Ø ×º Ì Ò¸ Û Ö¨ ¾ Ù× Ó Ú ÝÐ Ò Ö ½ ¾¨ ·¾ · ¾ Ö ½¨ ½ ¼ Ð ×ÝÑÑ ØÖݸ Û Û ÐÐ ØÖÝ ÝÐ Ò Ö ÖÖ ÖÖ ¾ ¨ Þ¾ ÌÖÝ ¨´Ö Þ µ Ê´Öµ ´Þ µÉ´ µº Ë Ô Ö Ø Ò Ø Ä ÔÐ Ð ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Û ¬Ò Ø Ö « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× Û ¾ Þ¾ ×Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ò´ Ì Ì ×ÓÐÙØ ÓÒ ÑÙ×Ø × Ø × Ý Ö ÓÖ ¸ ÑÙ×Ø Ú Ò × º ÓÙÒ ¾ ÓÖ É ¾ É ¾ Û ×Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ø Ì Ö × ÒÓØ Ø Ü Öº Ì ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ÓØ Ñ É ¾ Þ ¼ ĺ ¼ Ó×´Ñ µ ½· Ѿ Ê Ü¾ Ù×Ø ÑÓ ¬ ʴܵ Ñ Ø Ò ÒØ Ö ÓÖ É ØÓ × Ò Ð Ú ÐÙ º Ð Ô ÖØ ÑÙ×Ø × Ø × Ý Ø Ö Ø Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒº ÆÓØ Ø ØÝÔ Ð ×× Ð ÕÙ Ø ÓÒ׸ ÙØ Ú ÒÓ Öº Ê ½Ê · ܾ Ü Ü Ö ¼ Þµ × Ò´Ñ µ · ¾ Û Ø¨ ×ÓÐÙØ ÓÒ É Ñ ÑÙ×Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÝÐ Ò Ö ¹ ÑÙ×Ø × Ø ×¬ º Þµ Ó×´ × Ò´ Ò ÛÖ Äº Ë Ñ Ð ÖÐݸ Û Ú ¼ ¼ Þµ · ÖÝ Ð ¼ ×× Ð ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÁÑ ´Üµ · ÃÑ ´Üµ ÑÙ×Ø Ò ÒØ Ö ÓÖ Ê ØÓ × Ò Ð Ú ÐÙ Ö ×× Ð Ò Æ ÙÑ ÒÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ú ÁÑ ´ Öµ × Ò׺ Ì × Ñ Â Ñ´ ½ º Öµ ÁÑ Ò ÃÑ Ö ÖÐØ ØÓ ÃÑ ´ Öµ Ì ÔÓØ ÒØ Ð × ¬Ò Ø Ø Ö ÃÑ ¼ ×Ó ¼º Ò ÒÓÛ ÛÖ Ø ¨ Ò ÊÉ ¨ ÄØ Ò Ì Þµ ÁÑ ¼ ×ÓÖ ÑÒ Ò Ä ÒØÓ Ö Ø Ò Ò Þ ÁÑ Ä Ä Ù×Ø ×ØÓ ÒºÌ ¼ ¾ ¼ ¾Ä ¼ ÑÒ Ø ÖÑ Ò ¼ ¾ ¼ ¾Ä ÄÜ ÒÑ ¾ ¼ Ò ÐÐݸ Û ½ Ä ÁÑ Þµ ¸ ¨´ ÓÒ×Ø ÒØ× ×Ó Û ³ÐÐ ¨´ Þµ × Ò ¨´ ¼ ÒØ׸ Þµ × Ò Ý ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð ØÝ Ó Ø ½ Ö Ñ ÑÒ Ó×´ Î ´ Þ µº ´ ÑÒ × Ò´Ñ µ · ÓÆ ¾Ä Ò Þ Ä × Ò´¾Üµ ¾ Ò Ö Ä ÁÑ º ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ ¼ ÑÒ Ò Ó×´Ñ µµ ´ ÑÒ × Ò´Ñ µ · ÑÒ ½ ĺ × Ò´Ñ µ · ´ Ò Ò Þ ÁÑ Ö Ä Ä ×Ò ØÑ ÓÙÖ Ö Ò ÐÝ× ×º ËÓ Ò Þ Ä ÓÙÒ ÑÒ ÓÖ Ø × ¼ ×Ò Ñ ¼Ò ¼ ÆÓÛ¸ Û Ñ Ø ¨´ ÂÑ ´¼µ · ÆÑ ´¼µ Ò Ö Ð ÓÖѺ ×Ò ½½ ¨ ´½µ ÀÑ ´ Öµ ¼ ×Ó ´½µ ÀÑ ´¼µ ÙØ Ï Ñ·½ ¾ Þ × Ò¾ Ò Ü¼ ÑÒ Ò Þ Ä Ò Þ Ä Ò Ñ ÑÒ Ó×´ ×ÓÖ Ø ¼ ÑÒ ¸ µµ ËÓ ¼ Ò ÓØ Ò Ú Ñ ÒØÓ Ò × Ò ´Ñ µ Þ Ó× ´Ñ µ ÑÒ Þ Ú Ö ÓÙ× Ø ÖÑ׺ ¾ ¼ × Ò¾ ´Ñ µ ¢ Ü × Ò´¾Üµ ¾ ¾Ñ ܼ Ú ¾Ä ½ Ò Ä ¼ ¾ ¼ ¨´ ¾¼ Þµ × Ò Ò Þ Ä Î µµ × Ò ´Ñ µ Þ Ò ÑÒ ½ Ä ÁÑ ¾Ä ½ Ò Ä ¼ ¾ ¼ ¨´ ¾½ Þµ × Ò Ò Þ Ä Ó× ´Ñ µ Þ ÈÖÓ Ð Ñ ¿º½ º É ¿É ×Ó Ò ¿ Þ µ Þ ´¾ ¾ ¿É ¿ ´Ö ÓÖ Ø ´Ü Ï Ò× ÓØ Ö ´Ü Ö Ð× ÔÓØ ÒØ Ð ÜÔÐ ¨ ¾ ¾ Ö Ñ´ Ò³× ÙÒ Ø ÓÒ × µ Ñ´ È´ ¼ Ó× Ñ Ñ´ µ ´ Ó× µÖ Ø ÖÓÙ ½ Ö ¿ ¯¼ Ö ½ Ö ·½ ·½ ¼ ×Ó Ö ½ ·½ Ö ¾ ·½ ܼ Ö ½ ·½ Ö ¾ ·½ Ò³× ÙÒ Ø ÓÒ× Ø ´Ü¼ µ ´Ü Ò Õ٠׺ ܼ µ ØÐÝ ½ ¯¼ ¼ ´ Ó× ½ ¼ ¼ µÖ¼¾ Ö¼ È´ Ó× ¼ Ø ÖÑ× ÓÒØÖ ÙØ º ¼ µÈ ÓØ Ò ¾ ·½ ºÀÖ ´¾ · ½µ ½ ¼ ¼µ Ö Ö ¾ ·½ ¨´Üµ Ò Ò ¾ ´ µ Ð ×ÝÑÑ ØÖÝ ÓÒ Ü¼ µ Ð ÓÓÖ Ò Ø ×º ÒÒ Ö Ò ÓÙØ Ö Ö ¼Ñ Þ ÑÙØ Ö Ðи Ø ¼ ¼µ ½ ܼ µ ¾ Ö µ ½Ö Æ´ Ó× ½µ ´¾ ´¾ · ½µ ½ ÒÓØ Ø ´Ü Ì ¿ Ñ´ ¼Ñ Ò Ù× Ó ×Ô ½ ܼ µ ¿É µ Þ µ ´¾ ÓÖ Ù× Ð Ø Ö¸ Û Û ÐÐ ÛÖ Ø Ø × Ò ×Ô ¿ ¿ ¿É Ö ¿¾ ¼ µÈ ´ ¾¾ Ö¼ µÆ´ Ó× ¼ ½µ ½ Ö µÖ Ö ´¾ Ó× ¾ ¾ ·½ ¾ ·½ Ö ¾ ·½ Ì ÒØ ¿É ¨ ½ ¯¼ ½ ¿ ¼ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ö¼ Ö¸ Ö Û ¬Ò ¼ Ò Ö ×Ý Ò ´È ´½µ·È ´ ½µµÈ ´ Ó× µ Ö¼ ÑÙ×Ø Ò Ö¼ ¨´Ö Û ¼ Ö Ø ÓÒ× ÓÚ Ö ¼ ½ ¯¼ ½ ¿ ¾ Ö¼ µÖ ¾ ÓÒ× Ö Öº Ï Ö Ò ÒØ ½ ·½ Ö¼ ×ÑÓ Ö ¾ ·½ Ö¸ Ö Ð Ö׸ Á ´È ´½µ · È ´ ½µµÈ ´ Ó× µ ´Ö µ ¼ Ö Á ´Ö µ Ö ½ Ö · ·Ö ¾ ´ · ½µ Ö Ö Ö · Ö ¾ ´ · ½µ ·½ ¾ ÈÖ ×ÙÑ Ò Ðݸ Ø × µ ¿É ½ ¯¼ Ö ½ ¿ ·¿ ¾ Ò ¼ ¾ ¾ ·½ ¾ ¾ ¨´Ö Ö ¼ Ö ¼¾ ´ ÓÒ ÓÚ Ö × Ú Ö Ð Ö Ö¸ Ò Ö Ò Ö¼ ¿É µ ÙÒ ¾ Ù ¸ Ö· ¿ ·½ Ö ·½ ´ · ¿µ ´ ·Ö¿µ ·¿ ¾ ·½ ·½ ¾ ·½ Ò ½ Ö ·½ ¼ ¼ È´ Ó× µ ´¾ · ½µ ¾ ´ · ½µ´ · ¿µ ¾ º ¾¿ ØÓ Ø Ö ¾ ·½ غ ÓÖ Ö ¾ ·¿ ´ · ½µ´ · ¿µ ¾È ´½µ ÓÖ Ú Ò º ËÓ Û ¯ Ö¨ ¡ Ò ½ ¾ ·½ ÙØ Á Ò Ú Ö ÓØ ÖÓÙÒ Ì Ø ÖÑ È ´½µ · È ´ ½µ × Þ ÖÓ ÓÖ Ó Ö ÛÖ Ø ÓÙÖ Ò×Û Öº ¿É ¾ ·½ ·¿ ´È ´½µ·È ´ ½µµÈ ´ Ó× µ º ·¿ Ò ÁÒ Ø × Ð Ñ Ø¸ Ø Ø ÖÑ Ü ÔØ Û Ò ¿É È ´ Ó× ¼ Ì × ×Û Ø ÓÖ Ò Ò Ø Ö Ø ÖØ ÓØ × ÓÒ ½¾ ¿¾ Ò¸ É ¾ Û ÛÓÙÐ Ú ÜÔ Ø ÔÓ ÒØ Ö Û Ö ÐÓ Ø ØØ ×Ô Ö Û Ö Ø Þ ÖÓ ÔÓØ ÒØ Ðº Ï Ò ¸ Ö Û ÐÐ ÑÓ×Ø Ð ÐÝ Ò ÓÖ Ø Ö ÓÒ Ó ÒØ Ö ×Ø ×Ó Ø Û ÐÐ ×ÙÆ ØÓ Ø Ø ÐÑØ ÓÖÑ ÓÖ ¨º ÇÒ Ò¸ ÓÒÐÝ ¼ Ø ÖÑ× Û ÐÐ ÓÒØÖ ÙØ º ¨ Ì × ÐÓÓ × Ð µ ¼º Ì Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ É ¯¼ ×Ô Ö ¾ Ö Ö Ð Ô ØÓÖ³× ÔÓØ ÒØ Ð × Ø × ÓÙÐ ÈÖÓ Ð Ñ º º Ê ÐÐ Ø ØØ ÕÙ Ö ÔÓÐ Ø Ò×ÓÖ × ÓÖ Ø Ñ Ò× Ö¼ Æ ¿Ü¼ ܼ É ´Ö ¼ µ ¾ μ ÜØ ÖÒ Ð ¬ Ð ¸ Ù××³× Ð Û Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ú Ò × Ò Ö Ò× ØÝ ¼º ÞÞ · ÜÜ · ÝÝ ¼º Ì ÔÖÓ Ð Ñ × ÝÐ Ò Ö ÐÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ Ý ½ Þ ×Ó ÜÜ Ý ¾ Þº ÓÖ Ò ØÓ Â ×ÓÒ³× ÕÙ Ø ÓÒ º¾¿¸ Ø Ò Ö Ý ÓÖ ÕÙ Ö ÔÓÐ × Ö¡ Ï ½¿ ¿ ½ ¿Ü ½ Ö Æ Ü ¾ Ü ¿ Ü ÏÒ ¸ Ø Ö × ÒÓ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Ò Ö Ýº ÓÙ Ò ÙÒ Ö×Ø Ò Ø × ÝÖ ÐÐ Ò Ø Ø Ø ÙÖÐ Ó × Þ ÖÓ ÓÖ ×Ø Ø ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ׸ º º ¼º Ï ÒÜ ÞÒÜ Þ ¸ Ø ÒØ Ö Ð × Ð ÖÐÝ ÕÉ¿¿ Õ ÉÒÙ Ð Ù׸ Ò Ø Õ Ò Ö Ý ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ × Ï¿ É ÞÞ º  ×ÓÒ ÒØ× ÓÒ Ô ½½Ø Ø Ò ½ É º ÓÖ Ü ÓÖ Ü ÕÙ Ð× Ü ÓÖ Ý ¸ Ï ÒÙ Ð Ö Ô Ý× × É½½ ɾ¾ ¾ ¿¿ Õ ´ ½ µ´ ½ µ´ Õ É ÞÞ µ É ÞÞ º Ì Ù׸ ¾ ¾ ¾ Ï Ö¢ ½ · ½ ½¾ Õ É Þ ÕÉ Þ Þ Þ Õº º º º Ï Ñ¸ Ö Õ ¯¼ ¿ ¼ É ÚÒ ¾ ¿ ¢ ½¼ ¢ ½¼ ¾ ¾ Ѿ ¸ Ï» Æ»´Ñ µ¸ Ò Õ É Ï ËÓÐÚ ÓÖ Þ Þ ¸ Þ ÈÐÙ Ò Ò ÒÙÑ Ö׸ ¾ Þ Þ ¢ ½¼ ¾¼ Þ Þ Ï Þ ¯¼ ¾ Ñ Õ¾ ½¼ ÅÀÞ¸ ¼ ÖÓÑ Ô ÖØ ¸ ½ Õ ½É Õ ¯¼ ¿ ¼ Æ»´Ñ µº ÁÒ ÙÒ Ø× Ó ¢ ½¼ ¾ ¾ Õ ¯¼ ¿ ¼ Æ Ñ ¡ ¼¾ ¢ ½¼ ½¼ º ÓÖ Ø Ì Ø ÒÙ ÒÒ ÁÒ ÓÙÖ Ý ÝÐ ´ ÒÙ Ð Ö ÕÙ ÕÛ × Ö Ø Ö Ô Þ Ô Þ Ö ¿Õ ¼ Ì Ö Õ ×Ø Ú ÝØ Ö Ò× ØÝ × ÓÓÐ ÓÑ Ü ×¸ Ò Ò ÒÙ Ð Ù׸ Ø ØÓØ Ð Ö Ö Ò× ØÝ × Ø ØÓØ Ð Ð Ù׺ ÇÙØ× Ø ÒÙ Ð Ù× Ö Ð ÐÐ Ô×Ó × Ú Ò ÝØ ×¸ ×Ø × Ñ ¹Ñ ÓÖ Ò Ö Ð ×ÝÑÑ ØÖÝ º ¾ Ö ÔÓÐ ÑÓÑ ÒØ × ¾ ¾ ¾ ¾ É ¬Ò ½ Õ Ê ´¿Þ ¾ Ó Ø Ó Ú ÓÙ× ×ÝÑÑ ØÖݸ Û ³ÐÐ Ó Ø × Ò ÝÐ Ò Ö Þ ¾ · Ö¾ Ò Î Ö Ö Þ º Ô ¿ É ¾ Ù¸ ÖÐ Ö ÒØ ¾ Þ¾ ¾ κ ¾ ¾ Ö Ù× Ø Ö ¾ ¼ ¾ ¾ Þ ¾ ¾¾ ¾Þ ¾ Ö ÖÖÞ ¾ ½ ¾ Ù Þ¾ ¾ ÙÞ ¾ ¿ Þ ¾ Ë ÑÔРݺ É Ú ÐÙ Ø Ø ¿ ¾ Ò ÜØ ÒØ É ¾Þ ¾ ¾ ½ ¾Þ ¾ ¾ ¾ · Þ¾ ¾ ½ ¾ Ö Ðº ¿¾ ¿ ¾ ¿ ¾¿ ¾ · ¾ ¿ ½ Ö Ê Ù× ¾ ÖÞ Ùº ¾ Þ Ö ¾Þ ¾ ¼ ¾ ¾Þ ¾ Þ¾ ¿ ¾ ¾ ¾ Ö Ø ÓÚ Ö É ¿ ¿Þ ¾ Ê µ Ð ÓÓÖ Ò Ø × Û Ø ÖÑ Ò Ô ¾ Ò ¾ ¼ ¿ É Ö¾ Þ¾ ¼ Ì Ð Ñ Ø× ÓÒ Ø × ÓÒ ÒØ Ú Ò × × ÓÙØ× Ø Ð Ñ Ø׺ ËÙ ×Ø ØÙØ ¾ Ö ÓØ Ð ØÖÓÒº ÚÓÐÙÑ ÓÖ ÔÓ ÒØ× Ò× Ú Ò × ×º Ì ÚÓÐÙÑ Ó º ØÖÝ ÓÖÑÙÐ ¸ Î ¿ ÖØ × Ñ ¹Ñ ÒÓÖ Ü ×º Þ Þ Ò× ØÝ Ë ÑÔÐ Ý Ò É ÈÐÙ Ò Ê ØÓÖº ¾ ¾ · ¾ º ¾Þ Ê ¾ ¾ ×Ø Ñ ÒÖ É ËÓ ¬Ò ÐÐݸ Á Ò ØÛ Ø ¾ µ Ù׸ ¢ ½¼ Ê · ´ · µ´ ¾ ½ Ñ Ø Ö׺ ¾ ×ÓÒ × Ö ×º É Ê Ê ¾ É ¾ ʾ ¾ ÈÖÓ Ð Ñ º ËÒ Ø ØÓØ Ð Ö × Þ ÖÓ ÓÙØ× Ò Ù× Ö ÙÐ Ö ÈÓ ××ÓÒ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö¨ Ø Ö ¾ ÝÐ Ò Ö Ò Ò× Ø × Ðи Û ¼ Ò ×ÓÐÚ ÓÖ ¨¸ Ø ØÓØ Ð Ð ØÖÓ¹×Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÖÓÑ Û Û ØØ ¬ Ð ÓÖ Ò ØÓ ¨º ÏØ Ò Ø Ð ØÖ ¸ Û Ò ØÓ Ø Ò ØÛ º Ì Ö Û ÐÐ ×ÓÑ ×ÓÖØ Ó ÒÙ ×ÓÙÖ ¸ ×Ó Ø Ú Ð ÐÝ ÓÖ Ù× Ò Ø ØÓØ Ð ÔÓØ ÒØ Ð Ö × × Ö ÓÙ×ÐÝ Ò Ó٠غ Ï Ò ØÖÝ ØÓ ¬Ò ¸ Ò×Ø ¸ × Ö Ò ÔÓØ ÒØ Ð ÖÓÑ Û Û ÓÙÐ ØØ Ð ØÖ ¬ Ð º Ö Ö ¾ Ö Ö´ ¼µ ¾ Ò ¾¼ Ö Ö ÒØ Ó × Ö Ò ÒºÌ ÓÖ Ò ØÓ ¨× Ö Ò º Ì Ð ØÖ ¬Ð Ö ÖÐØ Ú ¯º ËÝÑÑ ØÖÝ Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ð × Ñ ØÓ ÓÓ× Ø ÈÓ ××ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ × Û Ö ¾ ¨ · Ö¾ Ò ½¨ ÖÖ ¨ · Ö¾ ¾ ÝÐ Ò Ö ½¨ ÖÖ ¾ ¾ ¨ Þ¾ Þ Ü ×¸ Ö¹ ÔÐ ½ ¾¨ ·¾ Ö¾ ¼ ¼ ×Ö Ò Ú×Ø ×Ö ¬Ð ÒØ ½ ¾¨ ·¾ · Ö¾ Ù× Ó ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ð ×ÝÑÑ ØÖÝ ÐÓÒ Ø ÛÒ ÓÒÐÝ ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¾ Ö ¼ Ò ×Ö Ð ØÖ ¬ Ð Ò Ð ØÖ Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ò Û ¼ ¨×Ò Òº ÔÒ ÒØ Ó Þ¸ ÌÖÝ × Ô Ö Ø ÓÒ Ó Ú Ö Ð ×¸ º º ¨´Ö Ö¾ Ê Ì × Û ÐÐ Ê ½Ê · Ö¾ Ö Ö ¾ Ú Ù× ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ì ¾ Ê´Öµ¢´ µ ½ · ¾ ¢ ¢¾ ¾ ¬Ö×Ø ×Ò³Ø ØÓÓ µº ¼ Ö ØÓ ×ÓÐÚ º Ñ ¢ ¢ ¾ ¾ Ì × Û ÐÐ Ú ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ · Ñ ¸ Ñ ¸ ÓÖ Ô Ö Ô× ×ÓÑ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÓØ º Ï ³ÐÐ ÑÔÐÓÝ Ø ÓÒÚ Ò ÒØ Ð Ò Ö ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ñ ¢´ µ ÆÓØ Ø ØØ × Ñ ·«Ñ µ Ñ Ó×´ Û Ì Ó ×Ö Ñ Ó×´ ÐÐÝ Ù×Ø ÓÒ ÔÓ×× Ñ µ Ó×´«Ñ µ ÛÓÙÐ Û ÓÙÐ Ð×Ó Ù× º Ø ØÖ × ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ × Ê ½Ê · Ö¾ Ö Ö Ø Ê´Öµ Ò Ê´Öµ Ð Øݺ Ñ Ñ × Ò´ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ µ × Ò´«Ñ µ Ñ Ó×´ Ñ µ· Ñ × Ò´Ñ µ Öº ¾ Ä Ø³× Ù ×× Ø · «Ñ µ Ñ Ó×´ Ñ Ê Ê ¾ Ö¦Ñ Ñ ÐÒ Ö · ¼ ¾ Ñ ¼ ¼ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ׺ ÁÒ Ø¸ Ø × ÒÓØ Ø Ø Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø × ÖÒ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ׺ Ì Ò Ö Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ׺ Ì ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× Û ÐÐ Ø ÖÑ Ò Ù×Ø Û Ø Ø × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ ×º Ì ¬Ö×Ø ÓÒ Ø ÓÒ × Ø Ø ×ÙÆ ÒØÐÝ Ö ÖÓÑ Ø × Ðи Û Û ÐÐ ÓÒÐÝ Ñ ×ÙÖ Ø ÙÒ ÓÖÑ Ð ØÖ ¬ Ð º Ì × ÙÒ ÓÖÑ ¬ Ð Ò Ö ÔÖÓ Ù Ý ÔÓØ ÒØ Ð¸ ¨ غ ¨ ¼ Ö Ó× º ¼Ý ØØ ÒÒ Ö Ò ÓÙØ Ö ×ÙÖ ×Ó Ø ÝÐ Ò Ö Ð × Ðи Û Ú ØÛÓ ÓØ Ö ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ Æ Ñ Ðݸ Ø Ü Ò ¸ Ò Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ ¨ Ê ÐÐ Ø Ø Ò¯ ¯ ¨º Ö ÓÙÒ ÖÝ Ö ¾ ÌÓ Ñ ÓÙÖ Ð Ú × × Ö¸ × Ò Ò× Ø ÝÐ Ò ¬Ð Ø Ò¬Ò Øݸ ÙØ Û ÖØ Ñ Ò ÖÒ Û Ø Ò Ø ÖÑ× Ö ÙÒÔ Ý× Ðº ¨ÓÙØ ÁÒ ØÛ Ò Ø ×ØÖ ÒØ׺ ÁÒ× ÝÐ Ò Ö ½ ¨Ñ ѽ ¸Û Û Û ÐÐ Ð Ñ Ø Ø ÔÓ×× Ð ÓÖÑ× Ó Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÙع Ö Ð Ö ÓÒº ÇÙØ× ¸ Û Ò ØÓ ÚØ Ð ØÖ ÖØ ÒÐÝ ÓÒ³Ø Û ÒØ Ø ¬ Ð ØÓ Ú Ö º Ì ÐÓ ¹ ½ Ø ÖÑ× Ú Ö × Ö Ó × ØÓ Ò¬Ò ØÝ Ð ÖÐݸ Ø × ¼Ö Ó× Ð× · ½ ½ ѽ ÐÐ׸ Û Ñ ÖÑ Ó×´Ñ · ¬ Ñ µ · Ú ØÓ Ð Ñ Ò Ø Ø ÆÓÛ¸ Ú ½ ѽ Ñ ÒÝ Ó Ú ÓÙ× Ô Ý× ÖÑ Ó×´Ñ · ¬Ñ µ · Ú Ö Ò Ø ÖÑ× Ø Ø ½ ¨Ò Ö ÓÒ³Ø ½ Ó×´Ñ · «Ñ µ ÑÑ Ñ½ Ñ ÖÑ ÓÖ Ð ÓÒ¹ ÐÒ Ö Òº Ó×´Ñ · ÆÑ µ Ø³× ÐÑÓ×Ø Ø Ñ ØÓ Ñ Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ì Ý Û Ö ¨ ¨ Ó× ×Ü ¸Ò ØÜ ÓÖ Ò¯ ¯¨ Ö Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ Ì ÓÒÐÝ Ø Ò Û Ö × ÔÙÖ ÝÐ Ò Ö Ð ×ÝÑÑ ØÖÝ × Ø ÜØ ÖÒ Ð ¬ Ð º Ú Ò Ø Ò¸ Ø× ÓÒÐÝ « Ø × ØÓ ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ò Ä Ò Ö ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÜÔ Ò× ÓÒº Ì Ø Ñ Ò× Ø ÜØ ÖÒ Ð ÔÓØ ÒØ Ð ÓÒÐÝ Ô Ò × ÓÒ ØÖ º ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ð ¸ ¸ Ò ÒÓØ ×ÓÑ ÒØ Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø Ø Ò Ð º ËÙ ×Ø ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ñº Ì ÖÑ× Û Ø Ñ ½ Ú ÓÐ Ø Ø × ×ÝÑÑ ØÖݸ ×Ó Ø ÑÙ×Ø ØØ ¼º Ñ Ñ Ñ Ñ Á ÑÐ ØÛØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑ× ÇÙØ× ½ ¨ÓÙØ Ó×´ · «½ µ ¼ Ö Ó× · ½ ½ ¼Ö ÁÒ ØÛ Ò Ø ÝÐ Ò ¨Ñ ÁÒ× Ø ÝÐ Ò Ö Ö× ½ ½ Ö Ó×´ · ¬ ½ µ · Ö× ¨Ò ½ Ö ½ Ö Ó×´ · ƽ µ ¿¼ Ó×´ · ¬½ µ Ù× ¬ Ð ¸Û Ò ÓÖ Ø ÓÙØ× Ö ÓÒ ×Ø ×Ñ ÖÓÔ Ø Ô × ×º Ö ÓÒ¸ Û ¬Ò Ø Ð Û× Ò ØÛ Ò¸ Û Ò× ¸Û Ú ÒÓØ Ö· ÚØ ½ ½ Ö Ö ÙÐÐ Ð ¯ ÓÖ Ø ¬Ò Ð ÓÙÒ ¨ ¸ ÖÓ×× ×ÙÖ Ö · ¼ Ò ½ ½ Ò ÔÓØ ÒØ Ð · ½ Ö Ö Ó×´ µ ÔÓØ ÒØ Ð Ó×´ µ ½ ½ ¯ · ½ ¯ · ½ ¼ ´ ½ ¾ · ½ ¾ ½µ Ð ØÖ ¬Ð× ×Ö ¯ ½ Ð ØÖ ¬Ð¸ ½ ×ÙÖ Ø ´½ · ½ ¬Ö×Ø Ø ½ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ¸ Û Ñ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ¼ ÜØ ÖÒ Ð Ó×´ µ ½ ½ ½ ¯ ¯ Ä Ø ¯¯ ¸Ø Ô ¼ ×ÓÐÚ ÓÖ Ø × Ö × Ð ½ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ¸ ¨ º Å Ø Ä Ø³× ÔÔÐÝ Ø Ò ÜØ ÓÙÒ Ø Ø ÖÞ Ø ×ÙÖ ×º Ø ØÓ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ö ½ ØÖÓ ×Ø Ø ¨Ò ØÖÓ¹×Ø Ø Ö ×Ô ×Ö ¼ ¨Ñ Ò Ð ¨ÓÙØ Ò ×ÝÑÑ ØÖÝ Û Ø ¯¼ ½ ½ ¾ Ò µ ½ Ø Ò º ÓÖ ×ØÓÖ Ö ×ÓÒ׸ Á Û ÐÐ Ð Ø ¯º º Á³ÐÐ ÛÖ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ × Ñ ØÖ Ü ÕÙ Ø ÓÒ ÅÚ ÛØ ¼ ½ ½ Ú ½ ½ ¿½ ½ Ò Ò Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ù×Ø Å ½ Ú ÀÓÛ¸ Ø Ðи Ó Û ØØ ÒÚ Ö× ¸ Å Ï ÓÙÐ Ø ÐÙ Ý Ò Ù ×× Ø¸ ÙØ Á ÓÒ³Ø Ö ÓÑÑ Ò Ø × Ø Ò ÕÙ º ÁØ Ò Ú ÖÝ ÖÙ×ØÖ Ø Ò º Á Û Ö ×Ñ Öظ Û ³ÐÐ Ù× Å ÔÐ ÓÖ Å Ø Ñ Ø º Á Û Ö Ð ØØÐ Ð ×× ×Ñ Öظ Û Ñ Ø ØÖÝ ØÓ ¬ ÙÖ ÓÙØ × Ñ ØÓ Ø Ø × ÒÚ Ö× º ÇÒ × Ñ × ØÓ Ö Ô Ø ÐÝ ÑÙÐØ ÔÐÝ ÓØ × × Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ý × ÑÔÐ ÐÑÓ×Ø ÓÒ Ð Ñ ØÖ ×º Ó Ò ×Ó¸ Û Ò ØÖÝ ØÓ Ñ Ø ¬Ö×Ø Ñ ØÖ Ü ÕÙ Ø ÓÒ ÐÓÓ ÑÓÖ Ð Ø × ÓÒ º ÁØ × Ñ× Ð Ö ×ÓÒ Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ø Ø Û ÑÙÐØ ÔÐÝ Ý ÓÒÐÝ ÒÚ ÖØ Ð Ñ ØÖ ×¸ ÙØ Û Ðи ÝÓÙ³ÐÐ Ú ØÓ ÓÒ×ÙÐØ ÑØ ÓÓ ÓÖ ÑÓÖ ÓÙØ Ø Øº Á Ù× ÅØ ÑØ Ò×Ø º ¼ ½ ¼ ½¾ ¼ Ì ½ ½ ½¼ ¼ ¼ ½ ¾ ¾ ½ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ Ò¸ ÔÖ ×ØÓ ½ Å ½ ¼ ½ ¼ · · ¾ ¾ ½ ¾ ¾ ÓØ ¾ ¾ ¾ · · ¾ ¿ ¾ ¾ ¿ Ñ ØÖ Ü ÑÙÐØ ÔÐ ½ ¾ ½ ½ ¾ Ø ÓÒ¸ Ò ¾ ¼ ½ ½ ½ · ¿ ¾ ¿ ¾ ¾ · ÝÓÙ³ÐÐ ØØ ¾ ¾ ¾ ¾ ´½ ¼ µ¾ ´½ · µ¾ · ¼ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¼ ¾ ¿¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¿ ¿ ¾ ¿ ¾ ¿ ¾ ´½ · µ¾ ´½ µ ¾ ´½ µ ´½ · µ ´½ µ ´½ · µ ´½ µ ¾ ´½ ¾ · · · Ö ×ÙÐØ׺ ¾ ´½ µ¾ ·¾ ¼ ¾ ¾ ´½ · µ¾ ¾ ½ · ½ · · · ·· · ¿ ½ µ¾ ½ ¿ ¿ ¾ Ê Ðи Ø ØÁ× Ð ØÝÔ Ø ÖÑ× Ý ¯¸ ×Ó Ø Ø ¯ ½ ½ ¾ ¾ ´½ ¯ ¾ · ¾ ´½ ºË Ø Ø ÓÖ Ø Ð ØÖ ¬Ð× Ð Ñ Ø Ò ÓÖÑ× Ó ÝÓÙÖ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÔÔÖÓÔÖ Ø ÝÐ Ò Ö Ò ÙÒ ÓÖÑ ¬ Ð ¸ Ò ÝÐ Ò Ö Ð Ð ØÖ º ÓÖ Ú ØÝ ½ ¼ ÝÐ Ò Ò ÓÖ Ñ ØÝÔ Ð ½ ¾ ÔÐÓØ× ÓÖ Ö¸ Á × Ö Ò Ø ÒÒ Ö Ö ½ ¾ ¾ ½ ×Ó Ò ³¾ º ¾º ¼º ¼ ¼ ¼ ´½ · µ¾ ½ ½ ¾ ½· ¼ ½ ¾ ¼¾ ´½ · µ¾ ½ ÌÓ Ø Ý Ø Ò × ÙÔ¸ Ö Ð Ù× ÓÛÒ ØÓ ÒÓØ Ò ÝÐ Ò Ö Ð Ú Øݸ Á ÔÐ Ø ×ÙÖ ÓØ º ÁÒ Ø × Ð Ñ Ø ½ × Ðй ¬Ò ¸ ×Ó Û ³ÐÐ ÒÓÖ ½ Ò ½· ½ ½ ÙÒ× Ö ¼ ·½ ½ ÓÖ Ø µ¾ ØÖ Ð Ò × Ó ÓÖ º × Ù×× Ø ×ÓÐ Ð ØÖ Ò ÙÒ ÓÖÑ × ÛÓÙÐ ¾ ¼ ¾ ¾ ´½ µ¾ ¾ ´½ · µ¾ ¾ ´½ µ¾ ÓÖ Ø Ö ×Ø Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ Á Û ÐÐ ÓÒ× Ö ÓÒÐÝ Ø ½ ×Ó Ø × ØÓÖ× Ó ¯ Û ÐÐ × ÔÔ Ö ¯º Á Û ÐÐ Ù× ÙÒ Ø× Ó ÒÐ ´½ · µ¾ ¼ µ¾ ÓÖ ¼ ´½ · µ¾ ¬Ò ½ ¾¼ ½· ¿¿ ÓÙØ Ö × Øº ÐÐ Ø Ò¬Ò Øݸ Ò ÛÖ Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð ¨¾ ¨¿ ½ Ö· ½ ½¾· ¿ ¾½ ½· ½ Ö Ó× ½ Ö Ó× ÈÖÓ Ð Ñ º½¼ º Ï Ù× Û Ø Á Ð Ø ÓÖ Ñ Ø ÐÐ× Ù× ÇÒÐݸ Ø Ö Ø ×ÙÖ Ó × ÐÐ׺ Í× Ø ØÓ ÐÐ Ø Á Ú× Ö ÐÐ ØÖ Ö¾ Ö¡ Ø× ¡ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÓ Ø ÓÖ Ñ Ò Ø ¯¼ Ì× Ð Û¸ Ø Ö Û Ò É Ö¾ · ¯ Ö¾ Ö¾ É ¬Ð É ¯¼ Ö¾ ¾ ½ · ¯¯ ¼ Ï Ö ÒÓØ ÓÒ º Ä Ø³× Ó Ø × Ñ Ø Ò ¸ ÙØ Û Ø ÒØ Ö Ø ÓÒº Ì × Ø Ñ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÚ Ö ÓÒ Ò ÐÓ× Ö × Þ ÖÓº ½ · ¯¯ ¼ ÚÖ Û ÐÐ ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ø × ÒØ Ö Ð Û Ø ×Ô Ö Û Ø Ø ×Ñ ÒØ Ö × Ø ØÛÓ Ø ¯º Ö ¾ ºÌ ¯É ¾ ¾ ½ · ¯¯¼ Ø ÐÐ× Ù× ÖÒ ¡ ¯É ¾ · ÖÒ « Ö ÒØ ×ÙÖ Ó Ñ ¹×Ô Ö º Ì ØÓØ Ð ¡ ¼ ¼ ÓÖ Ø ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ø ÒÓÒ Ö Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ú Ò × º Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ Ø ÒÓÒ¹Ö Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÑÙ×Ø Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Ö Ú ØÓÖ׺ Ë Ò ÓÖ Ö ÓÖ Ø ÒØ Ö Ð ØÓ Ú Ò × ¸ Ø ÒØ Ö Ò ÑÙ×Ø Ú Ò × º Ì ÒÓÒ¹Ö Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÑÙ×Ø Ú Ò × º Ï ÓÙÐ ÓØ × Ñ Ø Ò ÓÖ ÒÝ Ô × Ô Û ¸ÒÛ ¿ ÛÓÙÐ ÓÒ ÐÙ ØØ ×Ñ Ö ×ÙÐØ Ø ÒÓÒ¹Ö Ð É Ö ¯¼ Ö¾ ¾ ½ · ¯¯ ¼ Ì× ¾¯¼ ¯·¯¼ º ɺ ¯ ×Ø ÓÖÑ Ó Ö ÒØ × ÓÙÐÓÑ ³× Ð Û ÙØ Û Ø × º ÇÒ Ø ÒÒ Ö ×ÙÖ Ò ¯¼ ¯ ¯¼ ·¯ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ø ØÛØ Ø Ð Ö Ò× ØÝ × Éº É ¯¼ · ¯ ¯¼ · ¯ ¾ É ¾ Ö ¸ É Ò× ØÝ Ý ×Ù ØÖ Ö Ò× ØÝ ¾ ¾ É º Ö Þ Ø ÓÒ Ø Ú ØÓØ Ð ¸ ¯¼ Ö Ò Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö × ØÝ ÖÓÑ Ø ØÓØ Ð ÓÒØ Ò Ò« ¯ Ð ØÖ ÉÔÓÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ú Ò × º ËÓ Û Ì ØÓØ Ð ÓÚ Ö Ø ÐØ ØÖ º ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ØÒ Ø « ØÚ É · ÉÔÓÐ º Ö Ì× Ò¹ Ú× Ö Ò× ØÝ × Ó Ø Ò Ý ÚÖ Ò Ø ÒÒ Ö ×Ô Ö ³× ×ÙÖ Û × Ò ÓÒ¹ ÉÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ¾¾ ¯¯ ¯¯ · É ¼ ¼ ¾ ¾ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Û Ý Ó ¬Ò Ò Ø × Ö ×ÙÐØ × ØÓ ÓÒ× Ö Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ¸ È ´¯ ¯¼ µ º  ×ÓÒ Ö Ù × Ø Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ È Òº ÙØ È ÔÓ ÒØ× ÖÓÑ Ø É ¯¼ ¯ Ð ØÖ ÓÙØÛ Ö ØÖ ¸Ò ÈÖ ´¯¼ ¯µ Ö ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ¯¼ ·¯ ¾ ¾ × ÓÖ º ¿ ¡ ÈÖÓ Ð Ñ º½ ÓØ¹Ë Ú ÖØ³× Ð Û Ø ÐÐ× Ù× ÓÛ ØÓ ¬Ò Ø ÔÖÓ Ù Ý Û Ö Ð Ñ ÒØ Ø ×ÓÑ ÓØ ¼ Á¼ ÔÓ ÒØ È × Ø ÖÓÙÒ Ø Ì ØÓØ Ð ¹¬ Ð Ø ÐÓÓÔº ËÓ Û ÒØ Ö Ð ¼ ¢ ÖÖ ÖÖ¼ Á Á ¼ Ö × ÓÖÑ Ó ËØÓ ×³ Ø ÓÖ Ñ Û º Á³ÐÐ ÐÓÓ ÙÔ ¬Ò Ø Ú Ö Ö Ò Ò× ÓÚ Ö Ó Â ×ÓÒ³× ÓÓ º Ö¢ ¼ Ø ¼ Ù× ¿ ¼ ¢ ÖÖ ÖÖ¼ × Ù× ÙÐ Ö ÓÖ Ø × ×ÓÑ À ¼ ÆÓÛ¸ Û Ø Ø Á Ò ÛÖ Ø Ø ØÖ ÔÐ ÒØ Ö Ð ÓÑ × ÙØ Ö ¼ Ö Ö ¼ Ö ¿ ¢ Ê Ý Ø ×ÑÝ Ë¼ ¢ ÓÒ ¿ ¿ ÒØ Ö ¿ ¿ Ø È ´Öµ ¼ Ö Ö¼ ¢ ÖÖ ÖÖ¼ Ë ¼ ¢ Ö¼ ¢ Ö Ö¼ ÙÐ ÒØ Øݸ Ö¼ ´Ü ܼ µ Ö ´Ü¼ ܵ¸ Û Ú Ö¼ Ö Ö Ö¼ ˼ ¢ Ö ¢ ¼ Ë ¼ ¢ Ö¼ ¢ Ö Ö¼ Ö Ö Ù× Ø Ú ØÓÖ ÒØ Øݸ ¢ ´ ¢ µ ´ ¡ µ ´ ¡ Á ÏØ Ø ×ÓÑ ÔÓ ÒØ Ø È ´Öµ ×ÙÑ Ó Ø Ð Ñ ÒØ× ÖÓÑ Ø ÐÓ× Û Ö ÐÓÓÔº ¼ Ì Ñ ÒØ ¬Ð Ö ÔÓ ÒØ È¾ ´Ö ¼ µº ¼ Á Ö´ ¿ ÖÓ×× ÔÖÓ Ù Ø ÙÒ Ö¡ ½ Ö Ö ¼ µ Ö¼ Ö Ö¼ Ö ¿ Ò Ö ¼ Ú Ò × × ÓÒ Ø ×ÙÖ ÛÖÖ ÒÝ Ö Û × ÐÑØ ÝØ ¼ Ó × ÒÓØ ÕÙ Ð Ö ÓÒ Ø ×ÙÖ Ö ÛØ ¼ Á ˼ · ¾ ½ Ö Ö¼ ÖØ ÒØ ¼ Ö Á ÖÐ µ¸ × ØÛÓ Ø ÖÑ׺ Ì Ö¼ Ö Ö¼ Ö ¿ » Æ´Ö¼ Öµº Ì ¡ ˼ ¬Ö×Ø ÒØ ÖÐ Ó × ÒÓØ ÕÙ Ð Ö º Ë Ò Á Ñ Ö ØÓ ÓÓ× ÐÓ× ÙÖÚ ¸ Á ÓÓ× ×ÙÖ ×Ó Ø Ø ¸ÒØ ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Ú Ò × ×º Ï Ö Ð Ø Ö¼ Ö Ö¼ Ö ¿ Ö ¿ ¡ ˼ Ö ÁØ ÓÙØ× ÓØ ÒØ Ö Ð Ù× Ø ÒØ Ö Ð Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ö ¼ ¸ ×Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ×º Ò Ð Ñ ÒØ Ó ×ÓÐ Ò Ð × Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ø ×ÙÖ Ö¸ ʸ Ó ×Ô Ö ¾ Ú Ý Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø Ø ×Ô Ö ³× Ö Ù׸ Ê ¸ ×Ó Ø Ø Ø ×ÓÐ ÒÐ × Ñ Ò× ÓҹР×× ÙÒ Ø× ´×Ó ÐÐ ×Ø Ö Ò×µº ÌÓ Ø ×ÓÐ Ò Ð ¸ Û ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ø Ö ÕÙ Ö Öº ¡ ª Ò Ò ÓÙÖ ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Ø × × ª ¡ ´Êµ Ê Ö¼ Ö Ö¼ Ö ¿ Ì Ù׸ Ï Ø Ö ª ×Ø ×ÓÐ ÒÐ Ú Û ÐÓ× ÙÖÖ ÒØ ÐÓÓÔº Ê ¾ ¼ Á Ê¿ ˼ Öª ÖÓÑ Ø ¿ ¡ ¡ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÔÓ ÒØ ×Ù Ø Ò Ý ÈÖÓ Ð Ñ º½ º Ï Ðи Ø × ÔÖÓ Ð Ñ × ÒÓØ ØÓÓ ÙØ ÓÒ ÐÓ Ø Ò Ð ØÖ ¯½ ¯¾ º Õ£ ºÂ ÓÚ ×ÓÒ ×ÓÐÚ Ø × ÓÖ × Ñ ¹ Ò¬Ò Ø Ð ØÖ ¯¯ ¯¯ · ½ ¾ Õ ££ ¾ ½ ¾¯¾ ¯¾ · ¯½ Ö ×ØÖ ¹ ÔÐ Ò Û Ø Õ Õ Ï Ø ×ÓÑ Ö ÙÐ Ö ÔÐ Ñ ÒØ׸ Û Ò Ò Ö Ð Þ Ø × ØÓ ×ÓÐÚ ÓÖ Ø Ñ ÙÖÖ ÒØ׺ Ï Û ÐÐ ÓÒ× Ö ÔÓ ÒØ ÙÖÖ ÒØ׸ Û Ø Ú Ö Ø À ÐÐ Ø Ý Ö º È Ý× ÐÐݸ ÔÓ ÒØ ÙÖÖ ÒØ Ñ × ÒÓ × Ò× Ò Ú ÓÐ Ø × Ø ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ö ¸ ÙØ Ñ Ø Ñ Ø ÐÐݸ Ø³× Ù× ÙÐ ØÓ ÔÖ Ø Ò ×Ù Ø Ò ÓÙÐ Ü ×غ ××Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Â ´Ü Ý Þ µ Û Ø Õ º Ë Ø ¯½ ½ Ò ¯¾ ½ º Ì × Ö ÔÐ Ñ ÒØ× Ú Ù× Ø Ñ × ÑÓ ÙÐÓ Ñ ÒÙ× × Òº ¾ ÓÖ Þ ¼¸ Û Ú ØÓ Ö ÙÐ ÓÙØ Ø ÓÚ Ö ÐÐ × Ò× Ó Ø Ñ ÙÖÖ ÒØ׺ Ï Ò ¬Ò Ø × Ò× Ý ÓÒ× Ö Ò Ø Ð Ñ Ø Ò × ×Ó Ñ Ò Ø ×Ñ Ò Ô Ö Ñ Ò Ø ×Ѻ Ì Ø × Û Ò ¼¸ Û Ú Ô Ö Ñ Ò Ø ×Ѹ Ò Û Ò ¸Û Ú Ñ Ò Ø ×Ѻ Ä Ø³× ÛÓÖ Û Ø Ø Ñ ÒØ ×ºÌ Ñ ÙÖÖ ÒØ Û ÐÐ Ö Ù Ø « Ø Ó Ø Ö Ð ÙÖÖ Òغ Í× Ò Ø Ö Ø Ò ÖÙÐ ¸ Û ³ ÜÔ Ø Ô Ö ÐÐ Ð Û Ö × ØÓ ÖÖÝ Ø ÙÖÖ ÒØ Ò Ø × Ñ Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ø × × º Ì Ö ÓÖ ¸ Û ÑÙ×Ø Ú ½ ½ £ Ì Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ô ÖØ Ó Ø ÒØ ÓÔÔÓ× Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø Â£ ·½ Â Ñ ÙÖÖ Òظ ÓÒ Ø Ö Ð ÙÖÖ Òغ ½ ½ · Ö Ò ¸ ÑÙ×Ø ­ÓÛ Â Ï Ò ÙÒ Ö×Ø Ò Ø × Ù× Ò Ò Ö ÙÑ ÒØ ÓÙØ ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ Ø Ñ ÙÖÖ ÒØ× ÑÙ×Ø Ô Ö ÐÐ Ð ÓÖ Ø Ñ ÒØ ×ºÌ Ò Ó Ñ ÖÖÓÖ Ò Ø Ò Ñ ÖÖÓÖº Á ÝÓÙ ÑÓÚ ÝÓÙÖ Ö Ø Ò ØÓ Ø Ö ØÓ Ø Ö Øº Á Ø³× ÖØÝ Ñ ÖÖÓÖ¸ Ø Ò ÑÑ Ø Ö Øº Ì Ø³× Ü ØÐÝ Û Ø Û ³ ÜÔ Øº Ì ¿ ÓØ Ñ ÖÖÓÖ׺ ÓÖ Ø Ô Ö ÐÐ Ð Ò ÒØ ×Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ Ó ÝÓÙÖ Ö Ø Ò Ø¸ Ø× Ñ Ð×Ó ÑÓÚ Ó ÓÙÖ Ò ÑÓÚ × ØÓ ×Ñ Ö Ø ÓÒ ÙÖÖ Òظ ÙØ ×Ñ ÐÐ Ö Ñ Ò ØÙ º ÓÖ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ÔÓ ÒØ ÙÖÖ Òظ Û Ò Ò ÓÔÔÓ× Ø × Ò ´ ÒØ ¹Ô Ö ÐРе Ñ ÙÖÖ Òغ Ì × × ÒÓØ ÑÙ ÑÓÖ Æ ÙÐØ ØÓ Ú ×Ù Ð Þ º Ì Ò Ó Ø Ñ Ó ÝÓÙÖ Ö Ø Ò Ò Ñ ÖÖÓÖº ÅÓÚ ÝÓÙÖ Ò Û Ý ÖÓÑ ÝÓÙ¸ Ò Û Ø Ø× Ñ ÑÓÚ ØÓÛ Ö ÝÓÙ ÁÛ ÓÒ× Ö Ø Ô Ö Ñ Ò Ø × ¸Ø Ñ ÙÖÖ ÒØ× ÛÓÙÐ Ö Ú Ö× Ö Ø ÓÒº Ì × × Ù× Û ÒÓÛ Û ÒØ Ø Ñ × ØÓ ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ø ¬ Ð × Ù× Ý Ø Ö Ð ÙÖÖ ÒØ׺ Ì × Ò ­ Ô Ò × ØÛÓ ÓÑÔ Ø Ò ÙÖÖ ÒØ× ØÓ ØÛÓ ÓÐÐ ÓÖ Ø Ò ÙÖÖ ÒØ׺ º Þ ××Ó ÇÒ Ò¸ Û º ÆÓØ Ø Ø ÐÐ Ø × ¾ Ø ÙÖÖ ÒØ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø ×ÙÖ ¸ ÓÑÔÓÒ Òظ Û Ú Ö ­ Ø ÓÒ Ó ÓØ ÓÖ Ò Ð ÙÖÖ ÒØ × ÓÙÖ Ñ ÓÖ Ò ¼ Ø Â Û Ø Õ ØÓ ¬Ò  ££ º Ë Ø ½ ½ Ò× Ö ÔÓ× Ø Ú º ÓÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø × × Ü ØÐÝ × ÜÔ Ø º ÓÖ Ø Þ Ö ­ Ø ÓÒ ÓÖ × ÑÔÐÝ Û Ò Ú Ö× ÓÒ Ø Ö ÓÖ ¸ Ø × Ò × ÔÓ× Ø Ú º ¾  ££  ·½ ÌÓ Ø ØØ Ö ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Ó Ø Ô Ý× × ÒÚÓÐÚ Ö ×ÙÐØ× Ù× Ò Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ï Ö ×ÓÐÚ Ò Ö¢À Ï × ÓÖÑ Ð ÒØ Ì ¼ ÆÓØ Ñ ÖÚ Ø × Â Ö Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ ¢ ÖÖ ÖÖ¼¼ ÙÖÖ ÒØ׸ Ø Ø × Â » Æ ´Ö ¼ µ¸ ×Ó Û ½ À » Á ¢ ´Ö ¼ µ À ÙØ ÓÙÖ Â × Ö ÔÓ ÒØ Ò ÛÖ Ø Ö ¸ Á Û ÐÐ ¼ ¿ Ö ¼  ´Ö ¼ µ ¿ Ò ÓØ ÒØ ÖÐ ¦ ÖÓ×× ÔÖÓ Ù Ø × Û Ø Ù× × ÐÐ Ø ØÖÓÙ Ð º Ï Û ÐÐ ÓÓ× Ö ¸ £ £ £ ££ ££ ££ ¸Á ÁÜ · ÁÝ · ÁÞ ¸ Á £ ÁÜ · ÁÝ · ÁÞ ¸ Ò Á ££ ÁÜ · ÁÝ · ÁÞ º Ø ØÁ Ú ÒÓØ Ñ ÒÝ ××ÙÑÔØ ÓÒ× ÓÙØ Ø × Ò× Ó Ø Ú Ö ÓÙ× ÙÖÖ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì Ò¸ À » ´Á Á Á Ý · Þµ · Ü ¼ · ÁÜ » ´Á £ Á £µ Á £ · Á £ ½ ½ ½ À ££ » ´Á ££ Á ££ µ Á ££ · Á ££ À£ Ò Ý Þ Ý Ï ÚØ ÓÙÒ ¾º ÆÓØ Ò º ÖÓÑ Ø ÓØ ¡Ò ½ Ü ¡Ò ¾ ¢Ò À¾ ÖÓÑ Ø Ü Þ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ½º ¾ Ò Ü Ü ¡ À¾ Ò À½ ½ ¡ À½ Ò ¢Ò ¬×Ø ÓÒ Ø ÓÒ £ ÁÜ · ÁÜ Ö ÓÒ Ø ÓÒ¸ Û ¬Ò ££ ÁÜ ÓÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ ½ Á ££ ´Á Á £µ Ü Ü Ü ËÓÐÚ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ ØÓ ¬Ò ¾ ££ ÁÜ Ò Ü Ð ·½ Ü Ø Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× ×Ø ÐÐ ÓÐ Û Ø Ø Ö ÔÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ø ÖÓÑ Ø ÓÑÔÓÒ Òغ ½ ´Á ££ Á ££µ Ý ÁÜ ½Á £ ÁÜ Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ Û ÒÓÛ Ø Ý º Ï Ú ÓÒ ÑÓÖ ÌÓ Ñ ·½ Þ £ ´ÁÞ · ÁÞ µ × Ö¸ Û ³ÐÐ ÔÙØ ÁÝ ØÓ Þ ÖÓº Ì ½ ££ ÁÞ ´Á Á £µ Ý Ý Ò¸ £ ÁÞ · ÁÞ Á³Ñ ÒÓØ ×ÙÖ ÓÛ ØÓ Ø ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÙØ Ó Ø ×¸ ££ × Ø × Ñ ÓÖÑ × Á ££ ¸ Á ¬Ò ÁÞ Ü £ ÁÞ Ñ ÒØ ½ ·½ ½ Á ÙØ Á ××ÙÑ Ø Ø ÈÖÓ Ð Ñ º½½ º Ì Ë ÑÓÑ ÒØÙÑ ½ ÓÚ Ö Ø ¼ ¢ Ò× ØÝ ÓÖ ÔÐ Ò Û Ú È È Ì Ð ×Ø ×Ø Ô × ØÖÙ ××ÙÑ Ò ÕÙ ×Ø ÓÒº ÛÖ Ø Ø Î Æ ÛØÓÒ³× × ÓÒ Ð Û¸ Ø ÓÖ ¾ × Ø ×Ô Ó Ð Øº Ï Û ÒØ ÔÖ ××ÙÖ Û È Ø Ò× ØÝ ÒØ È ½ ÛÚ× Ö ¼ ½½ ´ ¼µ ¾ ¼¾ Ò Ý Ù×Ø Ð Ø Û Ú ×º ¢ ½ Ë ØÓÖ Ó ÓÒ È Ð ÓÑ × Òº Ï Ð×Ó ÒÓÛ ¾ ¸ ×Ó ½ È Ï ÐÖ Ý ÒÓÛ ÖÓÑ Ø ÒÖÝ Ò× ØÝ × ½ ´ ¾ ×Ø ÔÖ ××ÙÖ ¡ ¾ ¯¼ ´ ¾ ¼µ × ÓÓÐ Ô Ý× × ÓÖ Â ×ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ º½¼ Ø Ø ½ · À µ ¾ ¯¼ ´ ¼ µ¾ Ò Û Ø Ø Ø³× Ø × Ñ ¡ È ½ ¾ ¯¼ ´ ¾ ¼µ Ù Ì × Ö ×ÙÐØ Ò Ö Ð Þ × ÕÙ Ø × ÐÝ ØÓ Ø ×Ó ÒÓÒ¹ÑÓÒÓ ÝØ ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ ÔÖ Ò ÔÐ Ò ÓÙÖ Ö³× Ø ÓÖ Ñº º ÒÖÝ ÖØ È Ü Ø Ø Ö Ðи Ð ØÖÓ¹Ñ Ò Ø × ÓÖ Ô Ö ÙÒ Ø Ö º ÚÖ ÓÚ Ö Ø Ñ ¸ Ò ¼º Ì Ò¸ ½ ÈÓÝÒØ Ò Ú ØÓÖ¸ ÜÜ È Üµ ´ È ¼ ¯¼ Ø ÑÓÑ ÒØÙÑ È Î ËÛØ Ó × ÒÓØ Ú ÖÝ ÑÙ ÓÚ Ö Ø ÚÓÐÙÑ Ü¸ Ø ÚÓÐÙÑ Ð Ñ ÒØ Ò ÕÙ ×Ø ÓÒº Ü ÖØ Ò ÓÒ Ö Ø ÓÒ ´× Ý Üµ × ÔÜ Ø Ü ÙØ ¾ ½ ºÌ ØÓØ Ð ÑÓÑ ÒØÙÑ × Ø ÚÓÐÙÑ Ò ÕÙ ×Ø ÓÒº Ô Ì Ø Øؼ È × ÐÙÜ ÖÓÑ Ø ËÙÒ ½º ϻѾ ¾ ÖÓÑ Ø ÛÚ Å ××» Ö Ó Ë Ð ¼º¼¼½ »Ñ¾ Ì ÓÖ ÓÒ Ø × Ð ×Ø Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ Ø Ñ × Ø × Ð Ö º ÁÒ Ô ÖØ ¸Û × ÓÚ Ö Ø ØØ Ð ØÖÓ¹Ñ Ò Ø Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ × Ø ×Ñ × Ø ÒÖÝ Ò× Øݺ Ì Ù׸ È Ù º ÆÓÛ¸ Ý Æ ÛØÓÒ³× Ð Û Ñº Ì ÒÖÝ Ò× ØÝ × ¨ Û Ö ¨ × Ø Ò Ö Ý ­ÙÜ Ú Ò Ó« Ý Ø ×ÙÒº ½ ¼¼¼ ´¿ ½¼ µ ½¼¼¼ ½¼ ¿ Ì Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø × Ð × ¨Ñ Ñ »× ¾ º ÓÖ Ò ØÓ ÑÝ Ñ Ò Ñ Ò¸ À Ò× º Ç Ò Ò¸ Ø Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø ×ÓÐ Ö Û Ò × ÓÙØ ¼¼ Ñ»× º Á³ÐÐ Ù ××¹Ø Ñ Ø Ø Ò× ØÝ Ó ×ÓÐ Ö Û Ò Ô ÖØ Ð × × ÓÒ Ô Ö Ù ÒØ Ñ Ø Ö ´ Ô ÖØ Ð × ÚÓÐÙÑ Ñ ×× Ô ÖØ Ð ½ ½¼ ¾½ »Ñ¿ µº ÄÓÓ Ò Ò ×ØÖÓÒÓÑÝ ÓÓ ÓÖ ØØ Ö ×Ø Ñ Ø º ¤¢ £ È ¡Ô Úº Ì ¾ Ñ Ú º ÆÙÑ È ¢ ¢ ¢ Ú ¡Ø ½ ¡Ô Ò Ø ÑÓÑ ÒØÙÑ Ó Ø × Ð × Ø Ù× Ñ ¡Ø ÚÑ Ö ÐÐݸ Û ¬Ò ¾ ½¼ Ñ»× ¾ º Ú ÒØÐݸ Û Ò Ö Ò ÑÓÖ Ð Ö Ø ÓÒ ÓÙØ Ó Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ ×Ô × Ð × Ô Ø Ò ÖÓÑ ×ÓÐ Ö Û Ò ÔÓÛ Ö ÓÒ º È Ð ÖÐݸ Ò ¢ ¿ ÈÖÓ Ð Ñ º½ º ¼  · Ê ´À ¢ µ · ¾ À ¾Â · ¾ ´À ¡  µÀ ÁÒ Â ×ÓÒ × Ø ÓÒ º½¼¸  ×ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ× × Ñ Ð Ö ÜÔ Ò× ÓÒ ÓÖ Ôº Ï ³ÐÐ ÔÖÓ ÐÓÒ Ø × Ñ Ð Ò ×º Ì Þ ÖÓØ Ø ÖÑ ×¸ ¼  ´Ç Ñ³× Ð Ûµº Ì × × Ø × ÑÔÐ ×Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÖÑ× Û Ò ×Ø ÐÐ Ú Ù× ÔÓÐ Ö Ú ØÓÖº Ù× × ÔÓÐ Ö Ú ØÓÖ¸ Ø Ú ØÓÖ Ø ÖÑ× ÓÒ Ø Ö Ø × ÓÒ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÑÙ×Ø ÔÓÐ Öº À × Ü Ð ×Ó Ø ÐÓÒ × ÒÓØ ÐÐÓÛ ¸ ÙØ ÖØ Ò ÖÓ×× ÔÖÓ Ù Ø× Ò ÓØ ÔÖÓ Ù Ø× ÔÖÓ Ù ÔÓÐ Ö Ú ØÓÖ× Ò Ö ÐÐÓÛ º Ì Ý Ö Ö×Ø ÇÖ Ö ½ ´À µ Ë ÓÒ Ï Ò ¢ Ö ¾ ´À ÇÖ À ¼¸ ¡ À µÂ · ¼Â ¼ ÁÐ Ø ½ º ¾ ×Ó ½  · Ê ´À ´À ¼º ¡  µÀ Ò ¢ µ · ¾ À ¾Â · ¾ ´À ¡  µÀ ʺ ÍÒ Ö Ø Ñ Ö Ú Ö× Ð¸ Û Ú Ð ØØÐ ÔÖÓ Ð Ñº Ò Ú Ò ÙØ Â ¼Ö × Ó º ÙØ Ø Ò Ò ÝÓÙ Ø Ò ÓÙØ Ø Ø Ò × Ö ÐÐÝ Ö Ò³Ø Ø Ø º Ç Ñ³× Ð Û × ×× Ô Ø Ú « Ø Ò Û × ÓÙÐ Ò³Ø ÜÔ Ø Ø ØÓ ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ø Ñ Ö Ú Ö× Ðº ÈÖÓ Ð Ñ º½ º Ñ ÒØ ÔÓÐ ¸ Ñ Õ ¾ÑÔ ¸ Ö Ø× ¼ ÐÓÒ Ø ÑÖ Ò ÔÐ Ò ¸ ¡ ÒÑ Ñ ¿Ò´Ò ÒØ ¬Ð¸ º ¡ ѵ Ñ Ü¿ ¼ ×Ó Ñ Ü¿ ¼ ËÙÔÔÓ× Ø × ¬ Ð × Ø Ò ÓÒ Ñ Ò Ø ÑÓÒÓ¹ÔÓÐ Û Ø Ï Ö Ò × ×ÓÑ ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö Û Û ³ÐÐ ×ÙÔÔÓ× ØÓ Ò Ø Ñ º Ö Û Ù× Ì Ð ¾ ÓÖ Õ Òº × Ñ Ñ Ü¿ Ò ØÙ ¼ Û ¼ Ö ½º Ì Ö ØÖÓ×Ø Ø ¼ Õ ¾ ÑÔ Ö ¿ ¼ ¾ ÑÔ Ö ¾ ¿ ¢ ½¼ ½½ Æ ÛØÓÒ× Ò ×ØÖÓÑ׺ ÓÖ ØØ × Ñ × Ô Ö Ø ÓÒ × Ú Ò Æ ÛØÓÒ× Û Ö Á Ú Ù× ¾ ½¼ Ý ÓÙÐÓÑ ³× Ð Ûº ½¼ ¢ ¢ ÆÑ » ¸ Õ ½ ¼¾ ¢ ½¼ ¸ÒÖ ¼ Ò ×ØÖÓÑ׺ Ì ¬Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × ØÑ ×Ø ÓÙÐÓÑ ÓÖ ¸ ×Ó Û ÜÔ Ø Ø × ÓÒØÖ Ù¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ « Ø ÓÒ ØÓ ÓÙØ ¢ ½¼ Æ ÛØÓÒ׺ Ì ÝÔ Ö¬Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ × ×Ñ ÐÐ Ö Ý ¸ ×Ó ³ ¢ ½¼ Æ ÛØÓÒ׺ Á Ù ×׸ Ù× Û Ò ØÓÖ Ó ¾ ½ Õ¾ ¯¼ Ö ½ ½ ½¿ Ñ ÑÔ ½ ½¿ ½ ¯¼ ½¼ × ½¿ Ñ ×ÙÖ Ø ÝÔ Ö¬Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ÒØ ÑÓÒÓÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ × Ð Ö Ö¸ Û × ÓÙÐ Ð ØÓ × Ø « Ø× Ó Ñ Ò Ø ÑÓÒÓ¹ÔÓÐ × ÓÒ ÒÙ Ð Ø Ó× ÑÓÒÓÔÓÐ × × ÓÙÐ Ü ×غ ÍÒÐ ×× Ó ÓÙÖ× ÑÓÒÓÔÓÐ × Ö ×ÙÔ Ö¹Ñ ×× Ú º ÇÖ Ô Ö Ô׸ ÑÓÒÓ¹ÔÓÐ × Ö Ò ÓÛ ÛØ ÚÒ ØØÖ ÙØ × Û Ñ ØÑ Ø ÖÖ ÐÝ Ö ØÓ Ø Øº ÈÖÓ Ð Ñ º¾ º ÄÓÓ Ø Ø Ö Ñº Ï Ú Ø Ö Ð Ý Ö× Ó Ñ Ø Ö Ð Ð Ð Á ¸ÁÁ ¸ Ò ÁÁÁ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÐÝÖ × ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ò Ü Ó Ö Ö Ø ÓÒ¸ Ò½ ¸ Ò¾ ¸ Ò Ò¿ º Ò Ð ØÖÓ¹Ñ Ò Ø Û Ú × Ò ÒØ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ò ØÖ Ú Ð× Ø ÖÓÙ Ø Ð Ý Ö× Ò Ø × ÕÙ Ò Á Á Á Á ÁÁ º Ù× Ø × × Ò Ð ØÖÓ¹Ñ Ò Ø ÛÚ¸Û ÒÓÛ Æ ¼Ò ¼º Ì Ø × Ø Ò ¬Ð× Ö Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø ÑÓØ ÓÒ Ó Ø ÛÚ Ò Ö ÑÙØÙ ÐÐÝ Ô ÖÔ Ò ÙÐ Öº Ì × Ö ÒÓÒ¹Ô ÖÑ ÐÑ ×Ó ½ ½ÒÒ Ò´¯ µ ÓÒÐݺ ¾ ¿ ÌÓ ¬Ò Ø « Ø Ú Ó Æ ÒØ Ó Ö ­ Ø ÓÒ¸ Û Û ÐÐ ÓÒ× Ö ÐÓ× ÐÝ Û Ø × Ó Ò ÓÒº Ì ¬Ö×Ø ÒØ Ö ÒÖ­ ØØ ÛÚ Ò ÓÒØÖ ÙØ Ö ØÐÝ ØÓ Ø « Ø Ú Ö ­ Ø ÓÒ Ó Æ Òظ ÓÖ Ø ÒØ Ö Ò ØÖ Ò×Ñ Ø Ø Û Ú º Ì ×ØÓÖÝ³× ÒÓØ ÓÚ Ö Ý Ø Ù× Ø × ÓÒ ÒØ Ö Ò Ð×Ó Ö ­ Ø Ø Û Ú º Á Ø Û Ú × Ö ­ Ø ¸ Ø Û ÐÐ ØÖ Ú Ð ØÓ Ø ¬Ö×Ø ÒØ Ö Û Ö Ø ÓÙÐ ØÖ Ò×Ñ ØØ Ø ÖÓÙ Ø ¬Ö×Ø ÒØ Ö º ÇÖ Ø Û Ú ÓÙÐ ÓÙÒ ºÌ « Ø Ú Ö ­ Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ Û ÐÐ Ò Ò¬Ò Ø × Ö × Ó Ø ÖÑ׺ ×Ù × ÕÙ ÒØ Ø ÖÑ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ÖØ Ò ÒÙÑ Ö Ó ÓÙÒ × ØÛ Ò ×ÙÖ Ò ×ÙÖ ÓÖ Ø Û Ú × ¬Ò ÐÐÝ Ö ­ Ø ØÓ Ø Ð Øº ¢ Ö ¡ Ö½¾ · ؽ¾ Ö¾¿ ؾ½ ¾¾ · ؽ¾ Ö¾¿ Ö¾½ ؾ½ ¾ · Ì ¬Ö×Ø Ø ÖÑ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø Ö ­ Ø ÓÒ Ø Ø Ò½ ¹Ò¾ ÒØ Ö º Ì × ÓÒ Ø ÖÑ × Û Ú Û Ô ×× × Ø ÖÓÙ Ø Ò½ ¹Ò¾ ÒØ Ö ¸ Ö ­ Ø× Ó« Ø Ò¾ ¹Ò¿ ÒØ Ö ¸ Ò Ø Ò ØÖ Ò× Ø× Ø ÖÓÙ Ø Ò½ ¹Ò¾ ÒØ Ö º À Ö ÓÖ Ö Ø ÖÑ× ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ ÖÒ Ð Ö ­ Ø ÓÒ׺ ÆÓØ Ø Ô× Ò ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÒ Ð Ö ­ Ø ÓÒ Ô Ø º ÁØ × ¾ ¾ ÓÖ ÓÒ ÖÓÙÒ ØÖ Ô ÖÓÑ Ø Ò½ ¹Ò¾ ØÓ Ø Ò¾ ¹Ò¿ ÒØ Ö Ò º ¾ × Ò¾ º Ì Ô × × ØÑ × × Ò× Ù× Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ö ÐÐÝ ¡Ö ÒØ ×Ø Ò × ÓØ Ò Ò ×Ñ ×Ø Ò ÒØ Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø × ÑÓØ Ú Ø ¸ ÝÓÙ ÓÙÐ ÁØ Ò Ø × Á³ÐÐ ÛÖ Ø Ø × × Ö × ÙÖ ×Ø Ö Ì × Ö ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ð º ÇÒ Ø Ö ØÙÖÒ Ð ¸ Ø × ÒÓ Ù× Ø Û Ú × ÔÖÓÔ ØÒ ÛÖ Ò ÓÚ Ö Ø ÓÔÔÓ× Ø Ö Ø ÓÒ × ÓÖ º Ì ØÓØ Ð Ô × Ò × ØÛÓ Ò × Ò ×Ó ·´ µ´ µ ¾ º Á ÝÓÙ Ö ÔÖÓ ÐÝ × ÓÛ Ø × Û Ø Ñ Ø Ò ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ö ÙÑ ÒØ ×ÙÆ ×º Ò ×Ù ×Ø Ú ÓÖÑ Ö½¾ · ؽ¾ Ö¾¿ ؾ½ ÓÒ ¾¾ ¢ Ö Ø× × Ø ÖÑ Ò Ø ½ Ò¼ Ò Á Ò ÓØ ×ÙÑ Ü Ö ÓÙ ½ · Ö¾¿ Ö¾½ ¾ Ö½¾ · ؽ¾ Ö¾¿ ؾ½ Ò Ó Ø Ò ÓÖ ÝÓÙÖ× Ð Û Ø Ø Ò Ò Ò Ø Ø × ÓÖÑÙÐ Ò Ø½¾ ؾ½ ؽ¾ ؾ½ Ü Ü Ò ½ Ö ÐÔ Ó Â ½ Ö ¾¾ ¾¿ ¾½ ×ÓÒ Ô ¿¼ · ¾ ·Ò · ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô× Ò½ · Ò¾ ½ Ò ½ ¾Ò Ò½ Ò¾ Ò½ · Ò¾ ¾Ò½ ¾¾ ·Ò ¸ Á³ÐÐ × ÓÛ Ø Ö½¾ ×Ö × ½ ½ ¾ ØÐݺ Ö ÏØ ÓÑ ØÖ ÜÒ · ´Ö¾¿ Ö¾½ µ¾ ¾ Ò Ò Ò Ö Ò· ¾ ½ ½ ¾ ¾Ò½ Ò½ · Ò¾ ´Ò½ Ò¾ µ¾ ´Ò½ · Ò¾ µ¾ ¾½ Ò½ Ò¾ ´Ò½ · Ò¾ µ¾ ½ · Ö½¾ Ö¾½ · ÈÐÙ Ø × ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ º Ö Ì Ö­ Ö½¾ · Ø ÓÒ Ó Æ ½ × Ö ×ÓÒ × Ð Ô× º Ö Ö ÐÐ Ø ¾ ¾ Ö½¾ · Ö¾¿ ¾ ½ · Ö½¾ Ö¾¿ ¾ ¾ ¾ Ö ¾º ¾ ¾ Ö½¾ · Ö¾¿ · ¾Ö½¾ Ö¾¿ Ó×´¾ ¾ µ ½ · ¾Ö½¾ Ö¾¿ Ó×´¾ ¾ µ · ´Ö½¾ Ö¾¿ µ¾ ½Ø ½ Ì Ô ÖÓ ÆÓÛ¸ Ê Ê·Ì Ø ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ê·Ì ½ · Ö½¾ Ö¾¿ ¾ ÒØ × Ê Ò ´½ · Ö½¾ Ö¾½ µ ¾ Ø Ö Ö ¾ ½¾ ¾ ¾¿ · ´Ö½¾ Ö¾¿ µ¾ ½ · ¾Ö½¾ Ö¾¿ Ó×´¾ ¾ µ · ´Ö½¾ Ö¾¿ µ¾ Ð Û Ö ÞÝ × ÑÒ Ø Ø Ø ÒÖÝ × ×ÓÒ Û ÒØ× ÓÒ× ÖÚ ØÖ ÐÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ º½¾ º Ì ÓÒØ ÒÙ ØÝ ÕÙ Ø ÓÒ ×Ø Ø × Ö¡Â ÖÓÑ Ç Ñ³× Ð Û¸ Â Ø ×Ó Ö¡Â Ö¡´ Ì Ð ×Ø ×Ø Ô × ØÖÙ Ï ÒÓÛ Ú Ö¡ µ × ÙÒ ÓÖѺ ÓÖ Ò ØÓ Ö¡Â Ö¡ ¯¼ ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ¸ Á³ÐÐ ÖÓÔ Ø ×Ù × Ö ÔØ º Ï Ö Ò ÙÖÖ Òغ ÖÓÑ Ø Ð ×Ø ÕÙ Ð Øݸ · ¯¼ ××ÙÑ Ø Ø ´Øµ Ò ÈÐÙ ÒÓÛ Ø ÒØ ÓÖ ÐРغ Ï ´µ Ö Ð ØÓ Ú Ò × ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ÒØ Ø Ø ´µ · ¯¼ ´ µ Ø Ø Ö Ò ÑÙ×Ø Ú Ò × ¯¼ ´µ ¯¼ ´µ º ¼ ØÁÑ ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ´µ Ø ¯¼ º ÒÖ ´½µ ´Øµ ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ½º Ô½¾ ÓÖ Ø ÓØ ØÑ Ô½¾ ´Øµ Ö¡ Ø ¼ Ø ÛÖ ØØ Ò × Ø ÓÙÐÓÑ ³× Ð Û¸ ¼ ¼ ¼ ×Ó ´ µº Áº º ÖÓÑ Ô ÖØ ¸ ´µ ¯ « ×Ó Ø ¼º Ä Ø ¼ ¯¼ Ø Ö ×ÙÐØ ÖÓÑ Ô ÖØ Ì ¾ Ô ¾ ¼Ô ¼ ÒÙÑ Ö ØÓÖ ÑÙ×Ø Ú Ò × º Ú «¾ ËÓÐÚ Á Ô ÓÖ «º ½¸ Û « Ò ÛÖ Ø ½ ¼ ¯ « ½ « ¯¼ ¾ Ô « ÓÑ × ´ µ ¯ « ¼ ¯ ¯ «·« ¼ ½ « ´µ Ò Ø « ½ ¾ Ø ¾ Ô ¯¼ ¦Õ ¾ ´¾ µ ½ ¦ ¯¼ ¸ ¾ Ô ÓÖѸ Ô Ì Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø Ó× ÐÐ Ø ÓÒ× ½ ÕÙ Ò Ýº Ì Ö Ð Ô ÖØ × Ø Ý Ò ÑÔÐ ØÙ ¾º ½ ¼ ¼ Ò Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø « ¾ ÒÙÑ Ö ØÓÖ Ý ½ « · ½ ¼ Ø Ô¸ Ø ÔÐ ×Ñ Ö¹ ÈÖÓ Ð Ñ º½ º ºÌ ׺ ÈÐÙ Ò Ø ÓÙÖØ Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ö ¢ º ½ ¼ ¼ Ö ¢ ´Ö ¢ µ Ö ¢ Ø Ø Â · ÓÒ× × ÖØ × Ö¢ ÓÒ Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ¸ ¼ Ï Ò Â ××ÙÑ Í× ÜÔ Ò ¼Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÖѺ × ÒÓØ Ò º ¡ µ ¾ Ì ¡ µ Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ¾ Ø ° Ì Ì Ò ¼º ¾ ÙÖÐ ÓÙØ Ò ¼ ؾ ؾ ÓÙ Ð ¯ ´¾µ ¼ º × Ñ ØÖ Ü ÕÙ Ø ÓÒº Ì ÒÓÒ¹ ÓÒ Ð ¯ Æ º ¬Ò × ÓÒ Ö Ò Ø Ò×ÓÖ¸ ¯ Ø ¾ ¾ ·¼¾ ×× Ö ÐÝ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ ¸× ÒÓÒØÖ Ú Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ ÐÓÓ Ð Ò Ö ¼ ØÖÝ Øº ØÓ ÛÖ Ø ·¼¾ ¾ Ì Ì ½ ¼ ؾ ¸ Ï Û ÐÐ ÛÖ Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ô ÖØ Ð Ñ ÒØ× Ó ¯ Ú Ò × ×Ó Û Ö ÔÐ ° ¼ ¸Ò ¾ ¾ ¾ ´ ÆÓØ ÓØ ¼ ؾ ´ ¡Ö ص ¼ ¢´ ¢ µ· ´ ¡ µ µ ¯ ¾ · ÓÖѸ ´ Ù× ÙÖÐ Ó ÓÑ × Ö¢ Ö¢ ¢´ ¢ Ø Ø ¾ ° ¾ ¾ ¡ Ú °Ì ÌÝ ÒÒ ½ ÛÖ ØØ Ò ¾ ¯¾ Æ ¼º ÁÒ ÓÖ ¾ Ò Ù× ¾ ¾¾ ¯¾ Æ Ö ÓÖ Ø Ò ØÓ Ñ Ö ØÓ Ø Ò× Ï ÖÑÑ ÖØ Ö Ð Ø ÓÒ× Ú Ì Ø Ø × ÔÓ Òظ Û ¼ Ø ´½ Ò½ Ò¾ Ò½ Ò¿ ÇÖ ÛÖ ØØ Ò ÓÙØ ÜÔÐ Ø Ú¾ ¾ Ú½ µ ·Ò ¾ ¿ ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓÙØ Ø ½ ·Ò¾ ¾ Û Ò Ú¾ ¾ Ú¿ Ú¾ ¾ Ú½ º ËÓ Û ¼ ÓÖ Ø Ò¾ Ò½ ´½ Ò¾ Ò¿ ¾ Æ ¾ ÐÐÓÛ Ú¾ ¾ Ú¾ µ Ú ÐÓ ØÝ Ú Ð٠׺ ½ Ò¿ Ò½ Ò¿ Ò¾ Ò ´½ ¾ ¿ ½ ½ ½ ½ Ú¾ ¾ Ú¾ Ú¾ ¾ Ú¾ Ú¾ ¾ Ú¾ ½ ½ ½ ½ Ú¾ ¾ Ú¾ Ú¾ ¾ Ú¿ Ú¾ ¾ Ú¿ Ú¾ ¾ Ú¿ Ú¾ ¾ Ú¿ ¼ Ú¾ ¾ Ú¿ µ ½ ½ ½ ½ ¼ Ø ÖÑ Ò Òظ Ú¾ ¾ Ú¾ ½ ½ ÛÖ ØØ Ò Ò Ú¾ ¾ Ú½ Ú¾ ¾ Ú¿ ½ Ò ½ · Ò¾ ½ Ú¾ ¾ Ú½ · Ò¾ ¿ Ú¾ ¾ Ú¾ ½ ½ Ú¾ ¾ Ú¾ ¾¾ Ú¾ ¾ Ú¿ ½ ¾¾ ½ ¾¾ ¾ ¿ ¼ ¼ Ò¾ · Ò¾ · Ò¿ ½ ØÓ Ö ÔÐ Ø ÒÙÑ Ö ÓÒ Ò Ø ½ ¾ ¿ ¾ ¾ ¾ Ò¾ ´Ú ¾ Ú½ µ Ò¾ ´Ú ¾ Ú¾ µ Ò¾ ´Ú ¾ Ú¿ µ ½ ¾ ¿ · · ¾ ¾ ¾ Ú ¾ Ú½ Ú ¾ Ú¾ Ú ¾ Ú¿ Ò¾ Ú ¾ Ò¾ Ú ¾ Ò¾ Ú ¾ · ¾½ ½¾ · ¾¾ ¾¾ · ¾¿ ¿¾ ¼ Ú Ú½ Ú Ú¾ Ú Ú¿ ½ Ö ÓÖѺ ÒÚ ÒÚ ÒÚ ½· ¾ ½ ½¾ · ¾ ¾ ¾¾ · ¾ ¿ ¿¾ ÚÚ ÚÚ ÚÚ Í× Ú Ú Ú¾ ¾ Ú½ Ú¾ ¾ Ú½ Ú¾ ¾ Ú½ ·Ò¾ ¾ Ú¾ ¾ Ú½ Ò¾ ¾ ØÐݸ Û ·Ò¾ ½ ° Ì Ô¯ ½ Ú Ú ÒÒ ¾ Ò ×ÓÐÚ Ò¾ ½ Ú Ò ¿ ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒº Ë ÑÔРݺ ÁÒ Ø Ò ¸ ÝÓÙ³ÐÐ Ó Ø Ò Ð٠׺ Ú µ´Ú Ú µ · Ò ´Ú Ú µ´Ú Ú µ · Ò ´Ú Ú µ´Ú Ú µ Ò¾ ´Ú ¾ ¿ ¾ ½ ¾ Ì × × ÕÙ Ö Ø ¾ ¾ Ú½ µ´Ú ¾ Ú¾ µ´Ú ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ ¿ ¾ ¾ ¾ ½ º Ú Ø ÕÙ Ø ÓÒ ¾ ÑÙ×Ø × Ø × Ý ¾ Ý Ú¾ Ò¾ Ú ¾ ¾ ¿ ØÓ ¬Ò Ø ½µ ¾ Ò´Ò ¡ ¬Ö×Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ý ¾µ ÒØ ¾ × ¾ Ú½ ¾ ÓÒ ¾ ¡ ´ ¡ Òµ´Ò ¡ ½µ ½ ×¸Û × ¾ Ø Ø ¾ Ú½ ¾ ¡ ¾ Ú¾ ½ ½ ÒÚ ØÓÖ× ´µ ½º ¾ ¾ ¾ Ú¾ ¾ ¾ ¡ ½ ½ ¾ Ú½ ¡ Ø ´¿µ Ý ½µ ¾ Ý ´Ú ¾ ×ÓÒ Ð × ¾ ¾ Ú¾ ¡ ´ ¡ Òµ´Ò ¡ Ò Â ¼ ½ ¾ ¾ ½ ¾ ½ Ú ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ò´Ò ¡ Ò Ú¾º ¾ ¼ ¾ ½ ÓÑÔ Ö Ò Ø ¾ ¾ Ò Ú ¾ ×Ó Û ÜÔ Ø ØÛÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ ¾ Ú¿ µ Ò ÛÖ Ø Ò Ø ÓÑÔ Ø ÓÖÑ Û ¿ ÓØ Ø ÚÚ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ÓÖ Ø ¡ ¾ ¡ ¡ Ï Ðи Û ÐÖ Ý ÒÓÛ Ø Ø Ò Ò Ö Ð Ú½ Ú¾ º ËÓ ¾ ½ Ò ½ ¾ ÑÙ×Ø Ø Ö Ú Ò × ÓÖ ÖÐØ Ò ×Ù Û Ý × ØÓ ÔÖ × ÖÚ Ø ÕÙ Ð Øݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Æ ¯ ¾ ½Æ º Ù× ¯ × ÓÒ Ðº Ì Ò¸ ¯ ½¾ ¾ ½ ½ ¾ Ì Ö ÓÖ ¸ Û ÑÙ×Ø ÓÒ ÐÙ Øؾ ¼º ½ ½ ¾ ÓØ ÔÖÓ Ù Ø ÕÙ Ø ÓÒ ¿ ÒØÓ Ò ¬Ò ¡ ¡ ¾ Ì Û Ø ÐØ Û ÖØ ¡ ¡ ½ · ´Ò ¡ Ò ½ µ´ ¡ µ ¾´Ò ¡ ¾ ¡ ¡ µ ÚÚ ¡ ¡ ´ ¡ Òµ´Ò ¡ µ » ¡ Ò ½ µ´ ¾ ¾¾ ½¾ Ò× Ò Ö ÛÖ ØØ Ò × ¾ ½ ¾ Ú × ÓÛÒ ØÓ Ú Ò × º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÐØ Ò× Ò× ¸½ ¼º Ì ÒÚ ØÓÖ× Ö Ô ÖÔ Ò ¾ ¡ ¾ ½ ½ ½ × Þ ÖÓ¸ ÙÐ Öº Ò ¾ ÈÖÓ Ð Ñ º¾¾ Ì ÃÖ Ñ Ö¹ÃÖÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ×Ø Ø × ¯´ µ ¯¼ º ½· ¾ ¯´ µ ¯¼ ¼¾ ¼ ¢´ ¢´ ½µ ÈÐÙ Ø × ÒØÓ Ø ÃÖ Ñ Ö¹ÃÖÓÒ ¯´ µ ¯¼ ½ È ¼ ¯´ ¼ µ ¯¼ ¾ º ¾µ Ö Ð Ø ÓÒ× Ôº ½· ¾ ¾ ¼¾ ½ ¼ ¯´ µ ¯¼ Ø × ÒØ ÖÐ× ¯´ µ ¯¼ ×Ý ØÓ ½· Ò ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ø ¼¾ ¾ ½ ¾ Ó ¼¾ ÐÒ ¾ ¾ ¾ ½ ¾ ÒØ Ö ´ ¼¾ µ ¾ ¾ ½· ¼·¼ ¾ ÆÓØ Ø ØØ Ö Ð Ô ÖØ Ó ¯´ µ Ô Ò × ÓÒ Ö ÕÙ Ò Ý Ö Ò ÓÖ Ø Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ À Ö ¸ Û Û ÐÐ Ù× Ð Ú Ö ØÖ º Ò ¼ ½· ÐÒ ¾ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ º ÓØ ×Ñ Ø Òº ¯´ µ ¯¼ Ì ÒØ ½· ¾ È ½ ¼ ¾ ´´ ¼ ­ ¼¾ ¾ µ¾ · ­ ¾ ¾ µ ´ ¼¾ ¾µ ¼ ÒØ Ö Ð Ò Ú ÐÙ Ø Ù× Ò ÓÑÔÐ Ü Ò ÐÝ× ×¸ ÙØ Á³ÐÐ ÚÓ Ø ×º Ì Ö Ð × Ù×Ø À Ð ÖØ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÝÓÙ Ò ÐÓÓ Ø ÙÔ Ò Ø Ð º ¯´ µ ¯¼ ½· ´ ¾ ¼ ¾ ´¼ ¾ µ¾ ¾ · µ ­ ¾¾ ÈÖÓ Ð Ñ º¿ Ö Ø Ò ×ÓÑ Ø Ò ÓÖ ÓØ Î ´Øµ Ø × Ó×´ صº Ì Ö × ÓÙÐ ÕÙ ØÓÖº Ì ØÓÔ Ð × ÔØ Ø Î ´Øµº ÖÓÑ Â ×ÓÒ º ¸ ÐÑ Ö Á ¾Ê Ö Ô Ðݺ ÁÒ ÓÙÖ ½ Ö ¼ ´Üµ Ö Ö ØÒ ½ ´ × Ø ×µ¸ Ø × ¸ Ø × ×ÙÆ Á ×ÓÐÚ ¨ Ý Ô ÖØ× Ò Ø Î ÏÖ ØØ Ò ×Ø Ø ¿ ¾ Ê Ö È½ ´ Ö¡Â ¼ Ð Ö Ô Ø È¿ ´ Ö ØÓ Ò ÐÙ Ó× µ · ¾ ¾ Ô¼ ½ Ó× ¿ ¾ ¯¼ ÔÖ Ó× Ö¿ ¯ ¼ μ Ê ¾ ÔÓÐ ÑÓÑ ÒØ × Ô´Øµ ÖÐ Öº Ê Ö È ´ Ó× µ · Ð Ø ÖÑ× ØÛ Ò Ø ÔÓÐ ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÖÑ× Ó ÒÓÛÒ Ú Ö Ð ×º Ê Ö ËÓ ÒØ ½ ص ¡ ¡ ÔÒ ½½ É ½ÔÜ · · ¯¼ Ö ¯¼ Ö¿ Ô Ü ÔÖ Ó× º ÓÑÔ Ö ½ ¿ ÐÐ Ó« ¸ Û ¬Ò « Ö ÒØ Û Ý¸ Ø × × Î Â ´Ü¼ µ´Ò ܼ µÒ Î ¼  ´Ü¼ µ Î ¼ Ö Ê Ö Ó Ó× Ø Þ ¹ Ü × ×Ó Ø Ø ØÛÓ ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ ¨ ØÓ ¬Ò Ø ØÑ Ò Ö ¼ Ó× µ ¡ µÒ Ö ÓÖ Ö Ø ÖÑ× Ò Ø × ÜÔ Ò× ÓÒ ÒØ ØÓ ÓÒ× Ö Ù×Ø Ø ¬Ö×Ø Ø ÖѺ ×Ù ×Ø ØÙØ Ò ¨ Ì ´ × ØÙ Ø ÓÒ ´ ÙØ Ò ¾ Ö Ñ × ÓÛ Ò ×Ô Ö ×ÔÐ Ø ÖÓ×× ÔÓØ ÒØ Ð Î ´Øµ Û Ð Ø ÓØØÓÑ Ð Ò ´Üµ ÁÒØ Ö Î¼ ¯¼ μ ʾ Ó×´ ØµÞ Ò Û Ø Ø ×¸ ÁÒ Ø Ö Ø ÓÒ ÞÓÒ ¸  ×ÓÒ × Ø ¾ À Ò ´Ò ¼ Á ¯¼ º ¼ ¯¼ Õ Þ¼ Ì Ò¸ ¬Ò Ø Ð ØÖ À ÔÓÛ Ö Ö Ø Ö Ö ¢Ò Ö×ظ ¬Ò Ô ¾ Ø ×Ò Ñ ÒØ ¬ Ð º Í× Ö Ö ¬Ðº ¼¼ Ì À ¼¼ ¾ Ô¼ Þ ¢ Ôµ Óҳغ Ô ¼ Ö Ø × ËÓÑ Ø ÜØ× Û ÐÐ Ù× Ö ¼ Ô Ö ×ÓÐ Ö¾ ª ¾¼ £ Ö Ö ÒÐ È ×Ò Ò ÓØ Ò ¢ Ô¾ ¼ ¼ ¾ ÖÓÑ Ø ¾ ¾ ½ ÈÓÝÒØ Ò Ú ØÓÖº Ö × Ò¾ ÆÓØ ÓÛ Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒ Ù Ø ÓÒ Ò ×ÓÐÙØ × Ò× Ø Ö Ó Ø ÛÚ ØÓÖ׺ ÁÒØ Ö Ø ÓÚ Ö ÐÐ ×ÓÐ Ò Ð × ØÓ ¬Ò Ø ØÓØ Ð Ö Ø ÔÓÛ Öº ÈÌ ÓØ Ì ¬Ò Ð ÒØ ¼ Ð ¾ ½ ¾ × Ò¾ ¾ Ô ¾ ¼¼ ª ½ Ö Ð × ÕÙ Ø × ÑÔÐ ¸ ÙØ Á³ÐÐ ×ÓÐÚ ¼ ÈÙØØ Ò Ô¾ ¼ ÐÐ Ø × ØÓ Ø ½ × Ò¿ Ö¸ Ø × Ò¾ Ó× ¿ ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ × ÈÌ ÓØ Ð ¿ ¯¼ μ¾ Ê ¿ ¼ × Ò¿ Ø ÒÝÛ Ýº ·¾ ¼ Ô×Ý ÈÖÓ Ð Ñ º½¼ º Ì Ñ Ò Ø Þ Ø ÓÒ × ½ Å Â Ò ÓØ ÖÓ Ò ÙÔ ÒØÓ ÂÖ ØÛÓ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Û Ø ¾ ÂÞ Ò Öº Ò ÌÓ Ñ Ö Ø Ò× ÓÒ³Ø ÓÖ Þ Ø Ú¼ ¢Â « « ¾ ¼ Ò ×Ò ¼ Ý Ö ¸ Ó× Ö Þ¸ × Ò Ò Ð ×º Ø Ò Ú¼ ´Ø ÖÓ×× ÔÖÓ Ù Ø Ü Ø Ò Ó× Ü ÖÌ Ò¸ Ö×Ø Ó Ðи ݵ ¸ ×Ó « ¾ Ø Ò ´× Ò Ü Ü Ó× Ýµ Ø Ò ¼ Å ÄØ ¼ ¼ Ø ¼ Ö ¢ Â Ú ÞÜ Ý · Ý Ü Þ × Ö¸ Û ³ÐÐ Ù× Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ï Ø ¢Â Ö ¢ µ ´Ö Ø Ò ´× Ò Ó× Ýµ Å ÆÓÛ¸ Û Ø Ï ³ÐÐ ÓÒ× Ø ÚÖ Ò º µ· ¡Ö Ø ÖÑ × Ô Ö Ø ÐÝ ØÓ × ÓÛ Ø Ö Ö ¡ Å ´Ö ¡ ØØ Ö¡ ÆÓÛ × Ò Ö Ö ¿Ö ¾¼ Þ Ó× Þ Ö ¡ ´ Ý Ü Ü Ýµ Þ Þ ¿Ö ¾¼ ¿Ö ¾ ¼¸ Ø× Ö Ý ÐÐ Ú Ò × º ¼ ÒØ × ¿Ü Ü · ¿Ý Ý · ½ ¿Þ ¾Ö ¾Ö Þ ¾Ö ¼ ¼ ¾ Þ Ï × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ ¡Ö ÓØ Ì Ø ÖÑ× Ò Ø ÚÖ ÔÓÐ ÑÓÑ ÒØ × Ò Ú Ò× ¸ Ô ÓÒ³Ø ÓÖ Û Õ ´Üµ ¿ ¼ ½ Ù ½ ´Ùµ × Ú Òº Ì Ù׸ Ø Ö Ð ØÛØ ½¾ Þ ½ Í× ½ ¼ ¿Ö ¾¼ ÒØ Î ¬ ½ Ô ÜÔÐ ØÐݺ Ö¸ ¿Ö ¾¼ Ù ½ Ò·½ ¾ Þ ¿ Ô ¼ ´ Ó× µ ¾ ½ ¼ Î ¼ Ü Ò Ó×¾ Ø Ò Ø ´Ùµ Πܾ ·Ý¾ ·Þ ¾ Ö ¿Ö ¾ Þ ¾ ½ ÈÐÙ Ô Ö Ð× ÓÚ Ö Ø ÖÒ ¬Ö Ö Ò ÌÓ ¼º Þ ´ÜÜ · Ý Ý · Þ Þ µ Ç Ú ÓÙ×Ðݸ Þ ¿ ¾¼ Þ º ÈÙØØ Ò Ø × ØÓ Ô Ô ¼ ´ÜÜ · Ý Ý · Þ Þ µ ´Üµ Ø Ô¾Õ Ô½ Ö ÜÝ Ö Ò ÖÅ ÝÜ Ö ¾ ¿ Õ ¼Þ Ý Ò ¼ Ö Ö ¬Ö Ö ¾ ¿ ´¾ µ ÓÓÖ Ò Ø × Ú Ò × º Ï Ó×¾ ¬ ´ Ó× µ ÆÓÛ¸ ÓÖ Ø Ñ ÒØ ÑÓÑ Òظ Ñ ÅÎ Ú ¼¼ ´ ¾ Ý Ü Þ Ü Ýµ Þ Ï Ðи × Ú Ò ÙØ Ý Ò Ü Ö Ó ×Ó Ñ × Þ ÖÓº Ì Ñ ÒØ ÔÓÐ Ò Ð ØÖ ÕÙ Ö ÔÓÐ Ø ÖÑ× Ú Ò × Ù× Ó Ø Ö Ô Ò Ò ÓÒ Ñº Ï ×Ù×Ô Ø Ø Ø Ð ØÖ Ó ØÓ¹ÔÓÐ Ò Ú ÖÝ ÓØ Ö ÔÓÐ Ø Ö Ø Ö Ñ Ø Ô Ö× ×Ø Ù× Ó ×ÝÑÑ ØÖݸ ÙØ Û ÛÓÒ³Ø ÛÓÖÖÝ ÓÙØ Ø Øº º ¾ È Û Ö Þ¼ ½ ¯ È º º ÓÖ Èº Í× Ò ÒÙÑ Ó Ö ØÖ Ò× Ø ÓÒ¸ Ô Û Ú × Ò Ñ ØØ ¾ Ö׸ ÐÒ ¸ « ¼µ ¼ × ÓÒ × ½ º Õ ¼ ÔÓÐ ØÖ Ò× Ø ÓÒ¸ Õ ´¾ ¼ ÔÓÛ Ö Ó Þ ¼µ È È ÈÂ Ì ×ÓÑ ¬ ¢ ½¼ ´ ¿ ¢ ½¼ ¿ ×ÓÒ Ô¾ ½¾ Õ¾ ¯¼ º Ï Ø « º ÆÓÛ¸ Þ¼ ¼ ¼½ ´ ÓÖ ÓÖ ×ÓÒ Ø ØÞ ¼µ « ¼ º Ò Ø Ö ØÓ ³¼ Ö Ö Ð Ñ× Ø Ø Ø × × Ò ÓÖÖ Ø ¸ Ò Ø ÐÐ Ñ Û Ø ÝÓÙ ÓÒ ÐÙ º ¼ ØÒ ÓÖÖ Ø Ú ÐÙ Ó ¼º º ÓÙ ÙÖ ½ ÈÖÓ Ð Ñ º½ º ××ÙÑ Ø ÒØ ÒÒ Â × ÒØ Ö ½ Á¼ × Ò ¾ ¦ º ½ Þ Æ ´ÜµÆ ´Ý µ Ø Þ Þ ¾ ¼ ×Ñ × × Ò× º  ×ÓÒ Ñ × ×ÓÑ Ö ÙÑ ÒØ× ØÓ Ù×Ø Ý ÆÓØ Â ´ ¾ µ Ø × ÙÖÖ ÒØ Ò× ØÝ ÓÖ ÒØ Ö ÒØ ÒÒ º Á³ÐÐ Ø × ÛÓÖ ÓÖ Ø¸ ÙØ ÝÓÙ³Ö ÒÓØ ÓÒÚ Ò ¸ ÓÒ×ÙÐØ Â ×ÓÒ Ô ½ ÒØ ØÖ Ø ÓÒº Ì Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ù ØÓ Ò Ó× ÐÐ Ø Ò ÙÖÖ ÒØ × ¼ ´Ö µ ÁÒ Ø Ö Ø ÓÒ ÞÓÒ ¸ Ö Ö¼ Ö Ì Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Û Ø ´Ö µ Ö ÒÑÒ Ø ÔÓР׺ Ì ÒØ ¼  ´Ö ص Ö Ö¼ Ø Ö Þ Ö Ö ÙÖÖ ÒØ ¾ ¾ Ö Ö¼ Ö Ö¼ Ò× ØÝ ½ Á¼ × Ò ¾ Ø Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ÖÐ Ò ÓÒ ÕÙ Ø ½ Ö¼ Ö ¡Ö ¼ Ö ¿ Ò Þ ÜÔÐ Þ ¼ Ó× ØÐÝ ÛÖ ØØ Ò Þ¼Þ Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ò ÐÙ × ÐÐ ÑÙÐØ ¹ × Ðݺ Í× ÙÐ Ö³× Ø ÓÖ Ñ¸ Ü Ó× Ü × ÒÜ Ü × ÒÜ Á ½ ½ Ü ¾ ½ ¾ ¾ ¸ ØÓ ÛÖ Ø Þ¼ ½ ¾ Þ ¼ Ó× ¾ Þ · Þ¼Þ ´ Ó× µÞ ¼ Þ¼ ´ Ó× µÞ ¼ Þ¼ ÏÖ ØØ Ò ÓÙØ Ò ÙÐи Á ½ ½ · ¾ ½ Á ¾ Ì ØÓ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾½ ½ Þ¼ ¾ Ó× µÞ ¼ Ó× µÞ ¼ Þ¼ ÕÙ Ø ´ ´· ½ ´ ½ ´ ´ Ó× µ Ó× µ ¾ Ó× µ Ø Ó×´ ½ ¾ ¾ Ò¸ Ö ¾¼ ´Öµ Ö ¼ · Ù ½ · ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒº ´ ½ ½ ¾ ´ Ú ÔØ Ò Ó× µ × Ò¾ Ó×´ ½ ¾ ½ ¾ Ó× µ × Ò¾ ´Ö Ì ØÑ ÚÖ È Ö¾ ª ¾¼ ¢ ¼ Ó× µ ¾ Ó× µ · Ó×´ Ó× µ ¾ Ó× µ º ÁØ Ø ½ ¾ × Ó×´ Ö µ ¾¼ Á ¾ ¾¼ ¾ ¾¼¾ ¾ Ð Ö Þ ¬ Р׺ Ø ÓÒ ÞÓÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ò Ø ÖÑ× Ó ¼ ×Ò ¼ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÔÓÛ Ö × ½ ØÓ µ Ò ×Ò ¼ ¢ µ¢Ö Ò ÙÐ Ö £ ¢ · ´· ½ ¾ ÏÓ Ö× ÓÙØ Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ï Û ÒØ Û ÒÓÛ ÓÛ ØÓ ÛÖ Ø Ø Ò ¬Ð × ÒØ Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ðº Ö ´ ½ ½ ¾ ¾ ¼ ¾ × ÐÝ Ý Ó× µ ¾ · ½ ¾ ½ ¾ Ö ×ÙÐØ × Ñ ×׺ Í× Å ÔÐ ÓÖ ØØ Ò Ø Ö ×ÙÐظ Á½ Ò ×ÓÐÚ Ò ½ · ¼ ¼ ¾ ÖÐ ½ ´ ¾ ½ ¾ ¾ ÒØ ½ ¾ Ó×´ ½ ¾ Ó× µ ×Ò ½ ¾ Ó× ¾ ª ÁÒ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ×Ó È ½¸ Ò Ó× µ ×Ò Ó×´ Ó× µ ×Ò ½ ÓÙÖ× ¸ Ó× « · ¾ Ó È ¼ ª ½ ½ ¾ ¾ Ó× ¾º ¾ ¼Á ¾ ½¾ ª Ï Ðи Ó× ½ Ó×´ ¾ ¾ ¾ ¼ Á¼ ½¾ È Á¾ ½ ¾ Ó× ¾ ¾ Ó×¾ ´ « µº ¾ Ó× µ Ó× ´ ½ ¾ ¾ ×Ò ¾ º ÁÒØ ÖØ Ø Ö ×ÙÐØ ÖÓÑ Ô ÖØ ÈØÓØ ÁÒØ Ö Ø Ò ÓÚ Ö È Ð ¼ Á¾ Ò Ð ×º Ó× µ Ó× ´ ½ ¾ ¾ ×Ò ¾¾ ª ¸ ÈØÓØ Ç Ú ÓÙ×ÐÝ¿ ¸ Ø ª ª ÓÚ Ö ÐÐ ×ÓÐ ÒØ Ð ¼ Á¾ Ö Ð ÕÙ Ð× È Ó× ´ ½ Ó× µ ¾ ×Ò × Ò¾ ÓÙØ ¼º º Á¼ µ¼ ¾ ´¼ Ò × ÓÓÐ Ø Ø È Á ¾Ê Ò Ø Ó × Ø ÑÙ ØÓ × ÓÛ ´µ ½¼¼ªº À Ö ¸ ª ×Ø Ò × ÓÖ Ç Ñ׺ ØÙ ÐÐݸ  ×ÓÒ Ê × Ñ× ØÓ ¬Ò Ø Ö Ø Ú Ö × ×Ø Ò × ¾ Ø Ñ × Ø ×¸ ÙØ ØÝÔ ÐÐÝ Â ×ÓÒ × Ö ØÓ ÓÐÐÓÛ ×Ó Á³ÐÐ ÒÓÖ Ø × ØÓÖ Û Ø ÓÙØ ØØ Ö ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ ÓÙØ Ø× ÓÖ Òº ÏÐ ÖÒ È Á¾ ¿ ËÓÐÚ Ø ¼ ÒØ Ö Ð ÒÙÑ Ö ÐÐݺ ¿ ÈÖÓ Ð Ñ º½ ÍÒØ Ð ÙÖØ Ö ÒÓØ º ÓÖ ÐÒ Ø ÙÒ Ø× Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ø Ñ Ö ÒØ ÒÒ Â ´Öµ Í× Ø Ò ÓÒ× ×Ø Òغ ÑÙÐØ ¹ÔÓÐ ÜÔ Ò× ÓÒº ÓÖ Ò ½ Ò Ø ½ Ö ÜÔ Ò× ÓÒ¸ Û ¬Ò ¼ Ö Ö ¼ ´Üµ ÐÑ Ö Þ × Ò´ Þ µÆ ´ÜµÆ ´Ý µÁ¼ ´ Ò Ò Ø Ð Â ´Ö¼ µ Î ¼ Ö ¼ ¡ µÒ  ´Ü¼ µ´Ò ܼ µÒ Î ¼ ØÖ Ö Ö ÔÓÐ ¾ Þ Á¼ ¾ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ × Ò´ Þ¼µ Þ¼ ¼ Ï ÒÒ ¾ ÒØ ÜÔ Ò× ÓÒ¸ Û Ø Ø ÖÑ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ÒØ Ö Ð Ó ¼ µº Í× Ò Ø Ú ØÓÖ ÒØ Ø ×¸ Ø × Ò Â ´Ò Ö Ö ÛÖ ØØ Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ñ ÒØ ÔÓÐ Ò Ð ØÖ ÕÙ Ö ÔÓÐ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ׺ Ì Ñ ÒØ ÔÓÐ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ × ¡ Ì Ð ØÖ ÕÙ Ö ÔÓÐ ¼ Ö Ö Þ Á¼ Ó× ¼ Ö Ö Ö Ö ¾ ¼ Þ Á¼ Ö Ö ´Ò ¾ ¾ ¾ Þ¼ Þ ¼ × Ò´ Þ ¼ µ Þ ¼ ¼ Ö Ö ¾ Þ Á¼ Ö ¼ Ó× ¡ Ö¼µÂ ´Ö¼µ · ´Ò ¡  ´Ö¼µµÖ¼ Þ¼µ · Ó× × Ò´ Ö ¼ º ¼ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ × ¼ ¢  ´Ö¼µµ ¢ Ò Î ¼ ´Ö ¼ ¾ Ö Ö ¾ Þ Á¼ ¾ Ó× Ó× × Ò´ Ó× Þ Á¼ ¾ μ Þ ¼ µÞ ¼ Þ ¼ Ó×´ Þ¼µ Þ¼ × Ò´ ¾ µ Ó× ½ ×Ò ¾ ¾ Ï ÛÖ ÚÒ ¾ ×Ó Ò Ø ÔÓÛ Ö Ô Ö ×ÓÐ Ö ¼ Ö È Ö¾ ª ¾¼ Ò ×Ò ¾ ¼ ¾¼ ¾ ¢ Ö¾ ª ×Ò Ó× ÒÐ È ÙØ Þ Á¼ ×Ó Á ¾¾¾ ¼ ¿¾ ¾ × Ò¾ Ó×¾ Á ¾ ¼¼ × Ò¾ Ó×¾ × Ò¾ º È È ª Ú ÐÙ Ø Ø ½ ½ ÒØ Á ¾ ¼¼ ª ½ ½ Ó×¾ ´ µ × Ò¾ ´ µ ´ Ó× µ ½ ½ ÁÒ Ó×¾ ´ µ × Ò¾ ´ µ ´ Ó× µ ´Ü¾ Ö Ù Ø Ò ÐÝ× ×¸ Û ½ ÒØ ÔÓÛ Ö Ö Ü¿ Ò ÛÖ Ø Ø Ø Ò ÔÓÛ Ö ÓÜ ¾ Á¼ ½ Ù× ÒØ Ö Ö Ò ÓÖ ¼ ½ Ó ½ Ü ½ ×× Ô Ø Ó×¾ ´ µ ´ Ó× µ ½ × ¾ ÊÁ¼ ×ÓÐÚ Ê ÆÓ Ô Ö Ó×¾ ´ µ ½ Ü ¿ Ü µ Ü È ÈÐÙ ¼ Ö Ð × ÓÐÐÓÛ× Üº Ä Ø Ó× ½ ´¾ µ ʺ ½ ª Ö ÑÙÐØ ¹ÔÓÐ × × ÔÓ×× Ð º ÓÒÙ× Ë Ø ÓÒ ÔÖÓ ××ÓÖ ÔÓ× ÓÒ ÖÓ ÔÓ× ×Ø Ò Ï ×ØÛ Ö Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒ ØÓ Ñ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ ØÝ ÓÒ Ø Û ×Ø ÖÒ × ÓÖ Ó Ð Ö Ð ÒØØ ÝÓÙ Ö ÓÑÑ ×× ÓÒ ØÓ × Ò Ò ÒØ ÒÒ ÖÖ Ò Ñ ÒØ Û ÛÓÙÐ ÖÓ ×Ø Û ×ØÛ Ö ÓÚ Ö Ø ×Ù ÙÖ × Ò Û ×Ø × Ð ØØÐ ÔÓÛ Ö × ÔÓ×× Ð Ý ÒÓØ ÖÓ ×Ø Ò ÓÚ Ö Ø Ð º ÒØ × ÓÒ ÀÓÛ ÓÛ Ç Ú ÓÙ×ÐÝ Ý × Ò ¸Á Ú Ú Ò ÝÓÙ Ø Ò×Û Ö ØÓ Ø ¬Ö×Ø Ô Öغ ×ÓÐÙØ ÓÒ Û Ø ÓÙØ Ö Ñ× ×Ó Á³ÐÐ ÔÙØ ÁØ³× Ø Æ ÙÐØ ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø ×ÓÑ Ö Ñ× Ö Ð Ø Öº ÈÓ× Ø ÓÒ ØÛÓ ÒØ ÒÒ ÐÓÒ Ø ×Ø¹Û ×Ø Ü × Ò ×ÔÖØ Ø Ñ Ý ×Ø Ò º ÆÓÛ¸ Ð ÝØ Û ×ØÛ Ö ÒØ ÒÒ Ýº À Ö ³× Û Ø ÔÔ Ò׺ Ì × Ò Ð ¬Ö×Ø ÔÔ Ö× Ø Ø ×Ø ÖÒ ÒØ ÒÒ º ÁØ ÔÖÓÔ Ø × ÓÙØÛ Ö Ò ÐÐ Ö Ø ÓÒ׺ Ï Ò Ø ÔÙÐ× × ØÖ Ú Ð Û ×ع Û Ö ¸ Ø Ô ×× × Ø ÓØ Ö ÒØ ÒÒ º Ø Ø × ÑÓÑ Òظ Ø × ÓÒ ÒØ ÒÒ Ñ Ø× Ø ÐÝ × Ò Ðº ÓØ × Ò Ð× ÔÖÓÔ Ø Ò Ô × Û ×ØÛ Ö Ò ×Ó ÓÒ¹ ×ØÖÙ Ø Ú ÐÝ ÒØ Ö Ö º Ì Ò × Ö « Ö ÒØ ÓÒ Ø ×ØÛ Ö Ö Ø ÓÒº Ý Ø ØÑ Ø × ÓÒ ÔÙÐ× Ö ×Ø ¬Ö×Ø ÒØ ÒÒ Ø ØÛÓ × Ò Ð× Ö ¾ ÓÙØ ÓÔ × Ò Û ÐÐ ×ØÖÙ Ø Ú ÐÝ ÒØ Ö Ö º Ì Ù׸ Ø ×ØÛ Ö × Ò Ð Û ÐÐ Ö ØÐÝ Ñ Ò × º ÓÖ Ò ØÓ Ø ÔÖÓ º Û Ó × Ñ Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒ¸ Ø × × ÖÓÙ ÐÝ Ø × Ø ÙÔ ØÓÔ Ø Ë Ö× ØÓÛ Ö Ò Óº ÈÖÓ Ð Ñ ½¼º½ º ÍÒ ÙÖ ÇºÃº Ì × ÔÖÓ Ð Ñ³× ÑÓÒ×Ø Ö¸ Ú Ö Ø Ð Ì × Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ × × ÑÔÐ ¸ Ò ÓÐÐ Ö × Ñ ÒÛØ ÒÓÛÐ Ó × ÓÓÐ Ð ÖÒ ÚÙ Ó ÓÛ ØÓ Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ú ØÓÖ× ÓÙÐ ÕÙ Ø ÓÒ Ú ÐÝ ×ÓÐÚ Ø ×º ÆÓØÛ Ø ×Ø Ò Ò ¸ Ø Ð Ö × ÓÖÖ Ð ¸ Ò Ð Ö × Ò ÒÓÛ ØÓ ØÓÔÔÐ Ú Ò Ø Ö Ø ×Ø Ô Ý× ×Ø׺ Ö×ظ Û Û ÐÐ ÖÓÔ Ø Ú ØÓÖ ÒÓØ Ø ÓÒº ÁØ × ÓÙÐ Ó Ú ÓÙ× Ø Ø ÐÐ Ø Ò³× Ò ÐÐ Ø ¯³× Ö ÙÒ Ø Ú ØÓÖ׺ º Ò ÙÒÔÓÐ Ö Þ Ñ × × ØØ Ö Ý ÓÒ Ù Ø Ò ×Ô Ö Ó Ö Ù× º ÖÓÑ Ø Ø Üظ ½ ¡ ¾ ´Ò ¢ ¯£ µ ¡ ´Ò ¢ ¯ µ ¯£ ¯¼ ÓÙØ ª ÁØ × Ø Ø Ú ØÓÖ × Ö ØÓ ÛÓÖ Û Ø ÒØ Øݸ´ µ´ ÓÙØ ÓØ ÔÖÓ Ù Ø× Ò×Ø µ ´ µ´ ¢¡¢ ¡ ½ ´¯£ ¡ ¯ µ ½ ´Ò ¡ Ò µ ¾ ÓÙØ ª ¼ ¼ ¾ ¼ Ó ÖÓ×× ÔÖÓ Ù Ø׺ Í× ´ µ´ µ¸ ØÓ Ø ¡ µ ¡ ¡ ½ · ´Ò ¡ ¯ µ´¯£ ¡ Ò µ ¾ ¼ ¼ ÓÙØ ¼ ¾ ´µ ÄÓÓ Ø Â ×ÓÒ³× Ö ÑÛ Á Ú Ò ÐÙ ÓÖ ÓÒÚ Ò Ò Ö º ÆÓØ Ø Ø Ò¼ Ò Ó× º Ö×ظ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ò ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð × ×º Ì ÑÓ×Ø Ó Ú ÓÙ× ÙÒ Ø Ú ØÓÖ× ØÓ Ù× Ö ÓÒ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Ò ÒØ Û Ú Ú ØÓÖ¸ ¡ Ò¼ ÓÒ Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø × ØØ Ö Ò ÔÐ Ò Ò ¢Ò ¸ ¼ ×Ò Ò Ø ØÖ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ Ø Ò ¬Ö×Ø ØÛÓ¸ ´Ò ¡ Ò µÒ ¼ ¼ ×Ò ÁÒ × Ø × ÒÓØ Ó Ú ÓÙ׸ Ø Ö Ñ¹Ë Ñ Ø ÔÖÓ ×× ÚÑØ ØÖ Ú ØÓÖº ÓÙ Ò ÓÖ ÝÓÙÖ× Ð ØÓ × Ø Ø Ø × Ú ØÓÖ× Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ò ÒÓÖÑ Ð Þ ´Ú Ú ½µº Ì Ú ØÓÖ ÒØ ØÝ Ú Ò ÖÐ Ö × Ù× ÙÐ ÓÖ Ø ×º ¡ ÙÖ ¾ Â Ì ÑÓ×Ø Ø ÖÑ× Ó Ø ÒÖÐ × ØÖ Ò ÒØ × ØØ Ö Ò ÙÒ Ø Ú ØÓÖ׺ Ò ¯¼ ¢Ò ¼ ×Ò × ØØ Ö Ò Ø ÑÓ×Ø Ò Ö Ð Ø ÖÑ× Ó Ø × Ñ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ¯£ ÓÙØ ×ÓÒ³× Ò× ¯£ ´½µ Ò ¢Ò ¼ ×Ò · Ø ÙÐ ÛÚ Ö Ñº ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ò ´Ò¼ µ · Ò ÛÖ ØØ Ò Ò ´Ò ¡ Ò µÒ ¼ ¼ ×Ò Û Ú ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ú ØÓÖ × ×º · ¯£´½µ ´Ò¼ µ · ¯£´¾µ Ò Ò ÜÔÖ ×× Ò ´Ò ¡ Ò µÒ ¼ ¼ ×Ò Ì Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ×ÝÑ ÓÐ× Ö Ö ØÓ Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ× ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø × ØØ Ö Ò ÔÐ Ò º Ï Û ÐÐ Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ø Ö ¯£ Ò ÈÖÓ ¯£ Ý ÓØ Ò Ø ¯£ ´½µ ¯£´½µ ´Ò¼ µ · ¯£´¾µ Ø ÖÑ Ò Ò Ø Ò ÒØ Û Ú Ò ¢Ò ¼ ×Ò Ò ´Ò ¡ Ò µÒ ¼ ¼ ×Ò Ó Æ ÒØ× ÓÖ Ø Ò ÒØ Û Ú º Ï Ú ØÓÖ Ý ÓÙÖ × × Ú ØÓÖ׺ Ê Ñ Ñ ÓØ × ÖØ Ø Â ×ÓÒ Ú × Ù× ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ö ¯¼ ¡ Ò¼ ¯¼ ¼º Ï Ö ¡ Ò ´×ÒÒ¡ Ò µÒ ¼ ÐÞ Ò ¯¼ ×Ò Ò Ø Ð Ø Ø ¼º Ì ¡ ´Ò ¡ Ò µ´Ò ¡ ¯ µ ½ ¼ ÑÑ ¯¼ ¼ ¼ ½ ¼ ×Ò ÓØ Ö ¡ Ò ¯¼ ¡ Ò×¢ Ò Ò ¼ Ð ÙÐ Ø Ø × ØØ Ö Ò ÖÓ×× × Ø ÓÒ ÓÖ Ò Ö ØÖ Ö ÐÝ ÔÓÐ Ö Þ ÓÒ Û Ø Ø ÚÖ ÓØ Ò ÓÑ Ò ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ò Ø Ò Ø ×ÙÑ ÓÙØ Ó Ò ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ׺ Ì Ø Ñ Ò× Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÖÓ×× × Ø ÓÒ × Ø ÓØ ÖÓ×× × Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ØÛÓ ¬Ò Ð ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ×Ø Ø ×º Ì × ×Ø Ø × ×ÔÓÒ ØÓ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ× Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ò Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø × ØØ Ö Ò ÔÐ ª Ì ÓØ · ª Ñ× ÓØ ×ÙÑ ÓÖÖ ¹ Òº ª ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÖÓ×× × Ø ÓÒ׸ Ø Û ÐÐ ÐÔ ÙÐ ØÓ ÒÓÛ Ø ÓÐÐÓÛ Ò £ ¯¼ ¸ ¯£ ¯¼ ¸ Ò ¯£ ¸ Ò ¯£ ¸ Ò Ò¼ ¯¼ º Ê ÛÖ Ø Ø Ò ¬Ö×Ø ¯ ÒØ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ý ÔÙØØ Ò Ò Ò ÜÔÐ ØÐݺ ¡ ¡ ¢ ¯¼ ½ ´Ò ¾ ×Ò ÆÓÛ¸ Ø Ø ´Ò ¢ ¢ ¡ ¯ µ Ò ´Ò ¡ ÒµÒ ¼ ¼ ¼ ½ · Ö Ð Ú ÒØ ÓØ ÔÖÓ Ù Ø׺ ¡ ¡¯ µ Ò ¯¼ ¼ ¾ ×Ò ½ ¡ ´Ò ¡ Òµ Ò ¯¼ ¾ ¼ ¢ Òµ ¡ ¯ ´Ò¼ × Ò¾ ´½ × Ò¾ ¼ ´Ò¼ ¢ Òµ ¡ Ò ¯¼ Ó×¾ µ Ò ¡ ¯£ ¯¼ ½ ×Ò ¾ ´Ò ¡ ¯ µ´¯£ ¡ Ò µ´Ò ¡ Òµ ¼ ¼ ½ ¼ ´Ò ×Ò ¡ ¯ µ´Ò ¡ Òµ ¼ ¼ Ò ¡ ¯£ ¯¼ Ï Ò Ð×Ó ¬Ò ½ ¾ ×Ò ¯£ ¡ ´Ò ¢ Òµ ´Ò ¢ Òµ ¡ ¯ ¼ ¼ ¡ ¯ £ Ò¼ ¼ × Ò ½ ×Ò ´Ò¼ ¢ Òµ ¡ ¯ ¼ ¡ ¢ Òµ ¯ £ ´Ò¼ ×Ò ÆÓÛ¸ Û Ú ÐÐ Ø ÓØ ÔÖÓ Ù Ø× Ò ØÓ ¬Ò Ø ÖÓ×× × Ø ÓÒ׺ ÓÖ Ø Ô Ö ÐÐ Ð × ¸ Ø × ØØ Ö Ò ÖÓ×× × Ø ÓÒ × ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø ÓÒÐÝ ÒØ ¬Ò Ð ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒº ½ ¡ ¯ µ ½ ¾ ´Ò ¡ Ò µ · ½ ´Ò ¡ ¯ µ´¯£ ¡ Ò µ ¾ ¾ ½ ¡ ¯ µ´Ò ¡ Òµ ½ ½ ´Ò ¡ Òµ · ¾ ´Ò ¡ ¯ µ × Ò ¾ Ó× ´ Ó× · × Ò µ ´Ò ¡ ¯ µ ×Ò Ó× ´Ò ¡ ¯ µ ¾ ´¯£ ª ½ ´Ò ×Ò ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¾ ¼ Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ×¸Û ÓØ ÒØ ¬Ò Ð ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒº × ÓÚ ×Ò ¼ ¼ ¼ ¼ Ø × ØÓ ØØ ¾ ª Ì ÓØ ×Ò ÅÙÐØ ÔÐÝ ÓÙØ Ø ×Ò ¡ Ò ¯¼ ¾ ¾ × Ò¾ ´Ò¼ ¡ Ò ¯¼ ¾ ´ ¢ Òµ ¡ ¯ ¼ ¾ ½ Ó× ¾ ¾ ¾ ¼ ½ ¾ ¼ ¾ Ø ÓÒº ½ ¾ Ó× ¾ ¼ ¾ · ´Ò¼ ¢ Òµ ¡ ¯ ¼ ¾ ×ÕÙ Ö ×º ª Ì ÓØ · ØÓØ Ð ÖÓ×× × ¯ ¼ ¼ ¼ Ó ÙØ Ò×Ø ¼ Ï ½¾ ¾ ½ ¡ ¯ µ ½ ¾ ´Ò ¡ Ò µ · ½ ´Ò ¡ ¯ µ´¯£ ¡ Ò µ ¾ ½ ´¯£ ¡ ¯ µ ½ ´Ò ¡ Ò µ ¾ ½ ½ ´Ò ¢ Òµ ¡ ¯ ½ Ò ¡ Ò ×Ò ¾ Ó× ½ ´Ò ¢ Òµ ¡ ¯ ×Ò ´¯£ ª ×Ñ ¾ ¾ ¾ ¼ ÓÖ Ø Ú¯ ¯ Ó×¾ ´ Ó×¾ ¼ ½µ Ó× · ½µ · Ó× ½ ½ ¾ ¸Û Ò Ø Ò¸ Û Ø ×ÓÑ Ö¸ Ò ¡ ¯ ½ ´Ò ¢ Òµ ¡ ¯ ¼ ª Ì ÓØ Ê Ð ÐÐ Ø ØÛ ÛÖ ¾ ¼ Ò× Ø ¡ ¡ ×Ò Ò Ö ÔÓÖØ Ø ¯¼ ½ ´Ò¼ Ö Û Ö ÔÐ Ó× ØÓØ Ð ÖÓ×× × Ó× ½ Ó× ¾ · ¯¼ ´ ¾ ¡ Ò ¯¼ ¾ · ´Ò¼ ¢ Òµ ¡ ¯ ¾ ¢ Òµ ¡ ¯ ¼ ¾ ½ Ø ÓÒº ¯ ¡ Ò ½ Ò ¡ ´Ò ¢ ¯ µ Ò ¡ Ò Û Ø Ò ¡ Òº ¾ ¼ ¼ ¾ ´µ ¼ ¼ ÁØ × × ÑÔÐ Ñ ØØ Ö Ó ÔÖÓ Ù Ø׺ Á³ÐÐ Ú ÝÓÙ Ø × ÓÒ ÝÓÙÖ× Ð º ÓÑ ØÖÝ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓØ Ò ÖÓ×× Ö Ñ ×ÓÑ Ý¸ ÙØ ÓÖ ÒÓÛ¸ ÝÓÙ³Ú ÓØ ØÓ Ö Û ¡ ¯¼ Ò × Ò × Ò ¯¼ ´Ò Ò¼ µ ¯¼ Ú × Ò ¡ ¢¯ µ Ò ´Ò¼ × Ò¾ ¼ ª Ì ÓØ º ½ ½ Ò ¯¼ ¾ · ¾ Ï · Ø ½ Ò ÐÐݸ Û ¾ ÚÒ ¯£ ¯¼ ¼ Ì ×Ñ ¼ ¡¢ ¼ ¡ ×Ò Ó× ÇÒ Û Ú Ø × ÔÖÓ Ù Ø׸ Ô ÖØ × × ÑÔÐÝ Ñ ØØ Ö Ó ØÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÓÖÑÙÐ Ò Ð Ö Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ׺ ÓÒ× Ö Ø Ø ÖÑ Ò Ö Ø× ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ¸ Ò ÛÖ Ø Ø Ò ÛÐÝ Ö Ú Ð Ò Ð × Òº ¯ ¡ Ò ½ Ò ¡ ´Ò ¢ ¯ µ Ò ¡ Ò × Ò × Ò ½ × Ò Ó× Ó× ¾ ¼ ¾ ¼ ¾ ¼ ¾ ¾ ¼ ¾ Á³Ñ Ó Ò ØÓ ­Ý Ø ÖÓÙ Ø×Ð Ö º ÌÓ ×Ø ÖØ Ó«¸ Á Û ÐÐ Ù× ¾ Ó×¾ « ½ ½ ¾ × Ò¾ «º ÁØ × ÓÙÐ Ð Ö Û Ø³× Ó Ò ÓÒº ×Ò ¾ × Ò¾ ½ ½×Ò ¾ Ó×¾ Ó× Ó× ¾« ¼ ¾ µ ½ ´½ ¾ ½ × Ò ´½ Ó× ¾ µ Ó× ¿ ´½ · Ó× µ Ó× × Ò Ó× ¾ ½ Ó× ¾ µ × Ò × Ò ´½ Ó× ¾ µ Ó× × Ò ¿ × Ò Ó× ¾ Ó× ´½ Ó× µ ¿ × Ò Ó× ¾ Ó× ¿ ´½ · Ó× µ Ó× × Ò Ó× ¾ Ó× ¾ µ × Ò¾ ¾ ¾ ½ ¾ ´½ · ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ì Ò¸ Û ÚÛ ª Ø ¾ ×ÓÒ Û ÒØ׺ ´½ · Ó×¾ µ ¾ Ó× ¿×Ò ¾ Ó× ¾ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼º½½ º © Û Ö Õ ½· Á¼ ¾ × Ø ½ ¤ ¾ Ù¾ Ù ½ ´¾ µ¾ º ¤ Õ ©´Ö¼ µ ÖÔ Á¼ ¾ Õ ¼ ÖÔ Ô ÖØÙÖ ´Ü¼ µ¾ · ´Ý ¼ µ¾ · ´Þ ¼ µ¾ × ×Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÔÓ Òظ Ò ÖÔ Ø ×Ø Ò ÖÓÑ Ø Ö ÔÓ ÒØ Ø Ø Ô ÖØÙÖ ØÓ Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÔÓ Òغ Ì ×Ñ ÐÐ Ð ØØ Ö× ÒÓØ Ø Ô ÖØÙÖ Ú ÐÙ × Û Ð Ø ÐÖ Ð ØØ Ö× ÒÓØ ¼ ¼ ݼ Ò Ø × × Ú ÐÙ × Ø Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÔÓ Òغ Ü Ù× Ø × Ö Ò × ÒØ ÜÝ ÔÐ Ò º Á ÔÖÓ ¬Ö×Ø Ý Ú ÐÙ Ø Ò Ø ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ø Ý ÓÓÖ Ò Ø º Ö¼ ½ ÖÔ ¼ Ý ½ ÖÔ Á½ Á ÜÔÐÓ Ø Ø µ¾ · ´Þ ¼ ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø µ¾ º Á½ ÒØ ¾ ½ ¼ ÖÐ ÓÙØ Ô Õ ´Ý ¼ µ ´Ý¼ ¼¸ Ò µ¾ · ¾ ¾ ¿ Ý · ¾ ݼ Ö ÔÐ ¾ ´Ü¼ Õ ´Ý ¼ ËÙ ×Ø ØÙØ µ¾ · ¾ º Á½ ÊÑÑ Ö ÖÓÑ × ½ Ü Ü µ ÔÓ×´ ܽ Ü ¾ ¾ ¼ ´ µ ¾Æ ´ Ü ¾ ¼ Ö × ÔÒ´ ܵ½ Ü ¾ ¼ × Ù ¾ Ð ÙÐÙ׸ ½ ¼ Ô ½ ¾ µ ¼ ×× Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò Æ¼ × Æ ÙÑ ÒÒ ÙÒ Ø ÓÒº Á Û ÐÐ Ù× Ø × ØÓ Ø ÒØ Ö Ð ØÓ ÑÓÖ ØÖ Ø Ð ÓÖѺ Ý ÙÐ Ö³× Ò Ý ÓÖÑÙÐ ¸ Ó× Ü · × Ò Üº ×Ó Û Ò ÛÖ Ø Á½ ÄØ ¾ ½ Ô ¾ ½ Ò Á½ ¾ ½ Ó×´ ½ ¾ ¾ Ôµ · × Ò´ ¾ ¾ Ôµ · ×½Ò´ µ ¾ ¾Æ ´ ½ Ô ÁÒ Ø ÐÑØ Ø× Ö Ò Ò ¼ Æ´ ¼ ¼ ´ µ· ½ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Â¼ ´ µ µ ³ ¾ × Æ¼ ´ ܼ ¼ ´ ½Ò ÝØ ÓÐÐÓÛ Ò × µ ³ Ó×´ ¾ × Ò´ µ· ¼ Ò ×Ó Ø ¬Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø ×ÙÖ ÒØ Ö Ð × ÓÒ º ÆÓÛ¸ Á Û ÐÐ ØØ ÑÔØ ØÓ ÒØ Ö Ø ÓÚ Ö Ü¼ º ÓÒ³Ø ÓÖ Á¾ µ º ¾ ½ Ó×´ ½¸ Ø µ µ Ø µ· × Â¼ ´ ¾ µ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Æ¼ ´ µ ܼ º ܼ ×× Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÒØ Ö ÐÖ Ù Ù Á¼ ¾ Á Ø × ¾ Ô¾ Ó ÐÐ Ø ½ Ô ´ ¼ Á ´Ü¼ Ú Ò³Ø Ñ µ µ ½ ¼ Ö Ù ¸Û Õ ¾ ´Ü¼ ÓÖ Ò Ðݸ ¤ Ò © Ò ´Ü¼ ½ ¤ Ø Á¼ ¾ Ö Ò ½ ܼ ¾ Ô Ò × ÓÒ µ¾ ·´Þ ¼ µ¾ ¾ Ø Þ¼ · ´Þ ¼ × · ¾ Ù¾ ¾ × µ¾ ܼ º ÆÓÛ¸ Á Ð ³ Ø ÒÓÛº ´Ü¼ µ¾ º ¾ · Ö Ø ÓÒ Ú Ò Ö ×ÙÐØ Ö Ñ × ÓÙÐ ½ ½ Ô¾ Ô¾ Ô¾ Ù ÒØ ¾ · ´Þ ¼ ܼ ¼º Á³ÐÐ Ó Ø µ¾ µ¾ ·´Þ ¼ µ¾ ´Ü¼ ¼ Ú×Ø Ô Ô ÖÕ ´Ü¼ µ ½ Á¼ Ð Ñ Ø× Ó ´¾ µº Ì × × Ð ØØÐ ÛÓÖ Û Ø ÕØ Ø Ô µ¸ µ ¼ ¾ ´Ü¼ Ò ÜÔ Ò Õ × Ü¼ Ù× Ó Ø × ´ ܼ µ ÒØ׸ Á³ÐÐ Ö ÛÖ Ø ©º Ô ÖÕ ´Ü¼ µ Á¿ Û ½ ØÐÝ ØÓ Ö Ñ Ò Ù× Ø Ø Ð Ø × ÒØ Ö Ø ÓÒº Á¿ Ö¸ Á µ · × Ò´ Ô¾ ܼ µ ÓÆ Ú ÛÖ ØØ Ò Ò ÜÔÐ ÒØ Ö Ð × Á¿ Ò Ø ËÓ ´ ¼ Ä ×Ø Á ÐÓÓ× ØÖ Ó×´ × ØÓ ½ Á¾ © ¾ ¼ × ÐÝ Ö Õ × ½ Á¾ Ï × ØÓ ½ ¤ Ù¾ ÓÒÚ Ò ½· ¾ Ù ÝÓÙ Ø Ø ËÓ Ò µ¾ Рܼ Ò Ø Ò¸ © Ö Ù × ØÓ Â ×ÓÒ³ Ö ×ÙÐغ Õ ½· Á¼ © × ¾ Ø ½ ¤ ¾ Ù¾ Ù ½ ÛÖ¤ ´ ¾ µ ¾ º ÆÓØ Á Ò³Ø ××ÙÑ Ø Ñ ÔÒ Ò ÖÓÑ Ø ÙØ Á Ø Ö Ú Ø ÓÒ ÛÓÙÐ Ø × Ñ º Á ÛÓÙÐ Ú × ÑÔÐÝ Ø ÓÙØ ÖÓÑ Ø ×Ø Öغ ËÓ Á Ù×Ø ÔÙØ Ø Ø Öº º ÏÒ Á ØÓ Ö ÛÖ Ø × ×Ù ×Ø Ú Û Ýº ½ ¤ Á Ú ÖÝ Ó Ý × ÓÙÐ ÒÓÛ Ø Ö Ò ÐÝ ´µ Ë´ Ò Ù× Ò ÙÐ Ö³× ×º Á Û ÐÐ Ù× Ë ´Üµ ½ ¤ Ø Ë´ Ù¾ ½ ¤ Ó×´ × Ò´ ¼ ܾ ¾ Ö Ù Ü¾ µ Ü µ Ü ¾ ܾ ¾ Ö Ð× Ù¾ ´ µ· Ë´ µ ½µ · Ë´½µ ´ ¤µ Ë ´ ¤µ ´Üµ Ò Ë ´Üµ¸ Ò Ñ Ðݸ ´Üµ ´ ܵ ÐÐ Ø Ö Ù Ü ´ ¾ ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Üµ ØÓ Ø Ö Ó Ù Ö ×Ò Ð ÁÒØ ¼ µ Ù¾ Ò Ý Ö Ð Ø ÓÒ× Ô¸ ¼ ÁÒ ÓÙÖ ¾ ÙÒÛ ÒØ ½µ · Ë´½µ · ´ ´¤µ · ¦ Á ¾Õ Á¼ ½· ¾ ¾ Á¼ ¾ ؾ ½· ¾ ´¤µ · Ò Ñ ÒÙ× × Ò׺ ÌÓ ¬Ò ´Üµ Ò Ë ´Üµ Ø Ò¬Ò Øݸ Û Ò Ð ÑØ ¦½ ´Øµ ½ ½ ÒØÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ð Ý ¾ ´½ · µ · ´¤µ · ¾º Á × Ú × Ú Ò Ý © ¾ ×Ó × ×Ø Öظ ØÓÖ · ½¾ ¾ ´¤µ · · Ë ´¤µ ¦ Ò Ð ÑØ ¦½ Ë ´Øµ Ë ´¤µº Ì ÒØ Ò× ØÝ ½ ¾ Ë ´¤µ Ë ´¤µ · ¾ ½¾ ¾ Ò ¬Ò ÐÐݸ Û ÚÛ Á פ Û Ì ½Á Ø Á¼ ¾ ×ÓÒ Û ÒØ׺ ´¤µ · ½¾ ¾ ·¸ Á¼ ¸ Ò Û Ú Ö Ú × ÓÛº Ø ¼¸ ¤ ¼¸ Ò Ö Ô × ÓÑ Ò ×ÓÓÒ Ë ´¤µ · · Ø ×ÔÓغ Á¼ º Á ½¾ ¾ פ ½ ¸ Á ¼¸ Ò ÓÒÙ× Ë Ø ÓÒ Ê Ú Û Ó ÄÓÖ ÒØÞ ÁÒÚ Ö ÒØ ÉÙ ÒØ Ø × Ê Ð Ø Ú ×Ø ÒÓØ Ø ÓÒ × Ñ ×׸ Ò Ñ ØØ ÐÝ Â ×ÓÒ Ó ×Ò³Ø Ó Ø Ø ÔÓÓÖÐÝ ØÖÝ Ò ØÓ ×ØÖ Ø Ò Ø Ò × ÓÙغ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô ØÖ ÓØ Ô×Ý ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ñ ÒÙ× × Ò Ò Ø Å Ò ÓÛ× Ñ ØÖ ¸ Ø Ü Ý Þ ¸ Û ¬Ò ØÛÓ ØÝÔ × Ó ÓÙÖ Ø Ò×ÓÖ¸ ÓÚ Ö ÒØ Ò ÓÒØÖ ¹Ú Ö ÒØ º ÓÒØÖ ¹Ú Ö ÒØ Ø Ò×ÓÖ× Ö ÑÙ Ð Ö ÙÐ Ö ÓÐ ÙÐ Ò Ø Ò×ÓÖº Ì ÒØÖ × ÐÐ Ú ÔÓ× Ø Ú × Ò× Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ × ÝÓÙ³ ÜÔ Ø ´Á³ÐÐ Ø ØÓ Ø Ø Ð Ø Öµº Á ÔØ ÒÑ Ò ÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø Ò × ×ØÖ Ø ÝÖ Ñ Ñ ÖÒ ÓÛ Öй Ø Ú ØÝ ¬Ö×Ø × Ñ ¸ ÙØ × Ò Ø × Ú ØÓÖ× Ö × Ö ØÓ ÛÓÖ Û Ø ¸ Á³ÐÐ Ú Ø Ñ ÓÒ Ø ÙÑ ÙÔ Ò ÔÐ Ø ÖÒ × ÙÔº ÁØ³× ÒÓ ×ÙÖÔÖ × Ø Ø Ø × ÑÔÐ Ö Ò Ñ Ú ØÓÖ× Ú ØÖ Ý Ñ ÒÙ× × Ò× ÓÖ Ø ×Ô Ó¹ ÓÖ Ò Ø ×º Á³ÐÐ ÔÙØ Ø × ÓÚ Ö ÒØ Ò × ÐÓÛ Ù× Ó Ø × Ú ÓÖº Ǻú ÒÓÙ × ÐÐÝ × Ñ ÒØ ×º Ø Ó ÒÓØ Ø ÓÒ Ò ØÓ ×ØÖ ×× Ø Ù× ÙÐÒ ×× ÅÝ ÔÙÖÔÓ× Ö × ØÓ Ö Ú Û Ü« Ó ÄÓÖ ÒØÞ ÒÚ Ö ÒØ׺ Ö×ظ ÔØ Ü¬ Æ«¬ º Á Ø Ò ÓÐ ×Ø Ò × Ù×× × Ø × Ò × × Ø ÓÒ× ÓÒ ¬ Ð Ø ÓÖݸ ×Ó Á ÛÓÒ³Ø ÜÔÐ Ò Û Ö Ø × Ñ ÖÓѺ Ð ÖÐݸ Ø × × Ö ×ÓÒ Ð º ÖÚ ØÚ Ó ÓÒ×Ø ÒØ × Þ ÖÓ¸ Ò ÖÚ ØÚ Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ý Ø× Ð × ÓÒ º ÓÖ ¬Ö×Ø Ö Ò Ø Ò×ÓÖ¸ Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ × Ö × ÓÐÐÓÛ× ÓÚ Ö ÒØ ¬Ö×Ø Ö Ò Ø Ò×ÓÖ¸ ÓÒØÖ ÓÚ Ö ÒØ ÓÚ ÖØ ¼« ÓÒØÖ ¹Ú Ö ÒØ ¬Ö×Ø Ö Ò Ø Ò×ÓÖ¸ ¼ ­ Ò Ø × ¼ Ð Ö ÔÖÓ Ù Ø¸ ¼ ¼« « ܯ ܼ« ØÓÖÝ « ¯ «¼ ܼ« ܬ ¬ ܯ ܼ­ ¯ ¸ ܼ« ܬ ¬ ܯ ܬ ¯ ¬ Ư¬ ¯ ¬ ¬ ¬ × ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö ÄÓÖ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ñ ×× Ó Ô Ö¹ ¼¼ ¾ Ø Ð × ÄÓÖ ÒØÞ ÒÚ Ö Òغ Ѻ ÓÖ × ÓÒ Ö Ò Ø Ò×ÓÖ׸ Û Ò Ú × × Ñ Ð Ö ÖÙР׺ Ö×ظ ÓÖ Ø ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÓÚ Ö ÒØ Ó Ø ¼«¬ ÓÖ Ø ÑÓÖ Ñ Ø ÑØ ÐÐÝ ÓÖ ÒØ Ü¼« ܼ¬ ¼­¯ Ü­ ܯ ¸ Ø × × ÓÙÐ ×ÓÙÒ ÓÔ ÓÒÓÙ׺ Ò ÒÓÛ ÓÖ Ø ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÓÒØÖ ¹Ú Ö ÒØ ÑÓÒ×Ø ¼ «¬ Üܼ ܼ« ܼ¬ Ò Á ×ÙÔÔÓ× Û ÓÙÐ ÓÒ× Ö Ñ Ü Ó Ø¸ ÙØ Á Ú ÖÓÛÒ Ø Ö Ó ÛÖ Ø Ò ÐÐ Ø × Ò ×º Ì × Ð Ö ÔÖÓ Ù Ø Ó ØÛÓ × ÓÒ Ö Ò Ø Ò×ÓÖ× × ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö ÄÓÖ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× ¼ «¬ ¼«¬ ÜÜ Ü­ ܯ Üܼ ܼ« ܼ¬ ­¯ Æ ­Æ ¯ ܼ« ܼ¬ ¼­¯ Ü­ ܯ ­¯ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ñ Ò Ø Ò Ð ØÖ ÔÓÐ × Ò ÜÔÖ ×× «¬ Ò Ø Å¸Ò Ð ØÖÓ¹Ñ Ò Ø ¬ Ð Ø Ò×ÓÖº Í ÒØ Ö Ø ÓÒ ½ ¼¼ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ý × ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö ÄÓÖ ¾Å Ñ Ø ÓÒ׺ ×Ø Ý ½ ¾ Å Ø Ò×ÓÖ׸ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖ¹ ÈÖÓ Ð Ñ ½½º × Á Û ÐÐ Ö Ú º ÌÓ Ñ Ð × Ö ÓÒ Ñ ¸ Á³ÐÐ ÓÑ Ø Ø Ú ØÓÖ ×ÝÑ ÓÐ× ÓÒ Ø ÔÖÓ Ð Ñº Ì Ý × ÓÙÐ Ó Ú ÓÙ× ÒÝÛ Ýº ÌÓ ×ÓÐÚ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ Á ÑÙ×Ø Ù× Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ø¼ Ø ËÓ ¬Ö×ظ Á³ÐÐ Ö Ö Ú Ø ×º ÖÖ Ò Ü¼ ÓÖ Ý¬  ×ÓÒ Ò × ØÓ Ú Ú Ø ÖÓÑ Â Ü¼ ¾ ­ ½ ¾ ½· ¡ Ú Ù¼ ÓØ ÑÙÐØ ÔÐÝ ¡ Ø ÖÚ ØÚ ÛØ Ù Ø Ï Ø ×ÓÑ Ö ÖÖ Ò Ö ×Ô ¼ ؼ Ø ¼ ½ · Ú¡Ù ¾ ¡ ¬ Ù¼ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ù¼ Ù¼ Ú ÓØ Ø¼ ¡ ¬ ܼ ½ Ú ÐÓ ØÝ Ù Ì Ü¼ ؼ Ø ÚØ ¾ ¿½¸ Û ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø¼ ¾ × Á ÒØ Ò ØÓ ÔÖÓÚ º ÖÓÑ Â ×ÓÒ ½½º¿½¸ Û ÔÓÒ ÒØ× Ó Ú ÐÓ ØÝ ×ÓÒ Ô Ú¬ ÚØ º ÈÐÙ Ø ¡ Ú Ù¼ ½ ½· ¾ ؼ º Ù¼ º Ì Ò¸ Û Ø ÓÒ ½½º ¸ Û Ú Ù×٠и ­ ½ ¾ Ò Ø ÒÛ Ø ½ ½ ¾ Ú¾ ½ ¾ Ú¾ ¾ Ø × Ú¡Ù¼ ½· ¡ Ù¼ Ú ¾ ܼ ؼ Û Ø¼ º ­ ´ ؼ · ¬ ÒØÓ Ø ½· ÓÖ Ò ØÓ Ü¼ µº × ¡ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ¡ Ù¼ ¾ Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ô Ö ÐÐ Ð Óѹ ·Ú غ ·Ú ¡ ½· ¡ Ú Ù¼ ¾ Ú ¾ ¡ ¡ Ú Ù¼ ¾ ¼ ؼ ¾ Ø Ú Ù¼ ¾ ¼ ؼ ½· ¾ Ø Ú Ù¼ ½· ¾ Ú¾ ·¾ ¼ ظ Ú Ù¼ ½ ¼ ½ · Ú ¡Ù ¾ Ø ØÓ Ò × Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ ¾ Ñ Òظ Ù Ø Ú ØÓÖ× Ò Ø × ¾ ¼ ¼Ø Ø Ò Ø Ø¼ ظ Û Ò ÐÙ× ÓÒ Ó Ú ½ Ø Ø ¾ ×ÓÒ Ð×Ó Ö ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ð Û × Ò¸ Û Ø Ø Ø ÓÖ Ø Ø Ö Û ÔÐ٠ؼ Ø ¼ ½ · Ú¡Ù ¾ ­ ¼ Ò ØØ ÜÔÐ ½ ¡ Ú¾ ¼ ¾ Ù¡Ú¼ ¿ Ö ×Ô ­ ½· Ø ØÓ Ú ÚÒ ÙÐ Ö Øº ¾ ¼ ½ · Ú¡Ù ¾ Ú ¡ Ù¼ ´Ú ¡ Ú Ù¼ ¢¢ ¡ ½· Á ¼ ¾ Ù¼ ¾ ½ Ò Ú¡Ù¼ ¿ Ô ÖÔ Ò ¾ ¡ ¾ Í× Ò Ø Ú ØÓÖ ÒØ Øݸ ´ µ ´ Ú ´ ¼ Ù¼ µ ´Ú Ù¼ µ ¼ ´Ú ¼ µÙ¼ · Ò ÈÓ×× Ðݸ Ø × Ñ Ø ÒÓØ ×Ó Ó Ú ÓÙ× ØÓ ÝÓÙº Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ú º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÓÒÐÝ Ú × Ó Ø ØÖ ÔÐ ÔÖÓ Ù Ø ÑÙ×Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Û Ý × ØÓ Ò Ðº ËÓ ¬Ò ÐÐݸ Á Ò Ö ÔÓÖغ ¢¢ ¾ ½ ¾ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó ¡ ¼ ¾ ؼ Ø ØÐݸ ½· ½· Ú¾ ¼ ½ · Ú ¡Ù ¾ ­ ¼ Ù¼ ÖÚ ØÚ ÛØ Ù Ø ½ µ¾ Ù ÇÒ Ø¼ ¼ ¾ Ú¡Ù¼ ´½ · ÁÒ ½½º¿½¸ Â Ú ÐÓ Øݸ Ø Ú¾ ×ÓÒ Û Ú¾ ¾ Ù¡Ú¼ ¿ ¼ ¾ Ø ½ · ¾Ú Û ÒØ׺ ½ ¡ ¼µ µ ´ µ ¸Û Ò ÛÖ Ø ¼ Ò Ù¼ ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ ÐÒ Ï Ðи Ú ÖÓ×× ÒÝØ Ò ÑÙ×Ø ØÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÓÒ Ø ÖØ Ö ØÓ Ú ÓÖ ÔÖ Ò ×Ù ¢ ´ ¼ ¢ Ù¼µ ÈÖÓ Ð Ñ ½½º ÇÒ × Ø Ó ØÛ Ò× × ÓÖÒ Ò Ø Ý Ö ¾¼ ¼º ÁÒ Ø Ý Ö ¾½¼¼¸ Æ Ë × ØÓ Ó Ò ÜÔ Ö Ñ Òغ Ì ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÙÖØ Ú ÐÝ × Þ × ÓÒ ØÛ Ò¸ Ø ÖÓÛ× Ñ ÓÖ ÖÓ Ø ÓÙÒ ÓÖ ×Ø ÒØ ×Ø Ö¸ Ò × Ò × Ø ÖÓ Ø ÒØÓ ×Ô º Ì ÖÓ Ø ÐÖØ× ØØ Ð¹ Ö Ø ÓÒ Ó Ö Ú Øݸ ¸ Ò Ø× ÓÛÒ Ö ×Ø Ö Ñ º ÐØ ÓÙ Ø ØÛ Ò × ÐÓÒ Ðݸ ÛÓÒ³Ø ØÓÓ ÙÒ ÓÑ ÓÖØ Ð º Ì × Ô ÐÖØ× Ò ×ØÖ Ø¹Ð Ò Ô Ø ÓÖ Ý Ö× ´ Ý Ø× ÓÛÒ ÐÓ ×µ¸ ÐÖØ× Ø Ø × Ñ Ö Ø ÓÖ ¬Ú Ý Ö׸ ØÙÖÒ× ÖÓÙÒ ¸ Ð Ö Ø × ÓÖ Ý Ö׸ Ð Ö Ø × ÓÖ Ý Ö׸ Ò Ð Ò × ÓÒ ÖØ º Ì ØÛ Ò Ò Ø ÖÓ Ø × Ø Ò ¼ Ý Ö× ÓÐ º ÓÖ Ò ØÓ Ø Ð ×Ø× ¾¼ Ý Ö׺ ØÛ Ò ÓÒ Ø ÖÓ Ø¸ Ø ´Ø¼ µ ºÏ Ø Ý Ö × Ø ÓÒ ÀÓÛ ÑÙ Ø Ñ Û ØÛ Ò Ú Ö × × ÓÒ× Ö Ø ¬Ö×Ø Ø ÖÓ ØÒØ ÖÓÑ Ø ÄÓÖ ÒØÞ Ø¼ ØÖ Ô ØÓ Ø Ø¼ ؼ ½ ×Ø ÒØ ×Ø Ö Ò ½ ¾¼ ÖØ ÐÐ Ô ×× ÓÒ Ø ÖØ ÙÖ Ò Ø × ØÖ Ô Ï ÐÐ Ø ×Ô ÓÙÒ ÖÓØ Ö Ò Ðº Û Ð Ø¼ ¼ ØÓ º Ä Ø Ø¼ ÒÓØ Ø Ø Ñ ÓÒ ÒÓØ Ø Ø Ñ ÓÒ Ø ÖØ º Ì Ö × × ÑÔÐ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø × Ø Ñ × Ø¼ ­ ´Ø¼ µ º ÓÖ Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÒØ ÖÚ Ð׸ Û ÖÓ Ø× Ì Ø¼ Ú ÌÖÓ ÖØ Ø ­ ´Ø¼ µ º Ì Ø ¼ ¼ Ø ØÓØ Ð Ø Ñ Ð Ô× ÓÒ Ø Ø¼ ¼ ­ ´Ø¼ µ ؼ ÌÓ Ø ­ ´Ø¼ µ¸ Û Ò ØÓ ×ÙÑ ÓÚ Ö ÔÓ×× Ð Ú ÐÓ Ø × ×Ó Á³ÐÐ Ù× Ö Ô ØÝ Û × × Ö ØÓ ÛÓÖ Û Ø º Ú¼ ؼ Ö×ظ Û Ò Ø¼ Ò Ø ÖÑ× Ó Ö Ô Øݺ ¬ Ú ¬ ؼ º Ì × Ø¼ ¼ Ú × Ù× Ø ¬ º ÆÓÛ¸ Á Ò ØÓ ¬ ÙÖ ÓÙØ Û Ø ­ ´ µ ׺  ×ÓÒ¸ Ò ÓÒ Ó ×Ö Ö Ì Ò×ØÖÙ Ø Ú ÑÓÑ ÒØ׸ Ø Ù Ù× Ó Ö Ô Ø Ù× Ø Ø ¬ Ø Ò ´ µº Á ØÝ × ÒÓØ ÑÝ ÓÛÒ Ð Ú Ö ÒÒÓÚ Ø ÓÒº ÅÝ ÔÖÓ º ×Ù ¾ ×Ø Ò ÜÔÐÓ Ø Ø ×º Ø Ø Ú ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ö Ô ¬ Øݸ ¸ ØÓ ÛÖ Ø ØÒ´ ¡¬ µ Ø Ò ´¡ µ Ò ×Ó Ò Ø Ò¬Ò Ø × Ñ Ð Ð Ñ Ø¸ Á Ú¬ Ø Ò ´ µº Á ¼ ØÓ Ø Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ ØÓ Ø ¬Ö×Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ¬ Ø Ø¼ ÆÓÛ¸ Á ÜÔ Ò ØÒ´ µ ØÒ´ ¿ Ò ¿ Ò ÓÑÔ Ö Ø × Ø¼ º µ Ô ÓÒÐÝ Ø ¬Ö×Ø Ø ÖѺ ؼ Ò ÐÐݸ ¬ ´Ø¼ µ ØÒ´ µ ؼ ØÒ´ ؼ¼ µ ¼ ÝØ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô× Ú Ò ÓÒ Â ×ÓÒ ½½º¾¼¸ ¼ µ­ ´Ø¼ µ × Ò ´ ؼ µº ÈÙØØ Ò ÐÐ Ø × ØÓ Ø Ö¸ ¬ ´Ø Ì ­ ´Ø¼ µ ؼ ÖØ Ø¼ ×Ò Ì ½¼ Ñ»× ¾ Ò ÒØ ÕÙ Ø ÓÒ × ÛÖÓÒ Ì Ò¸ Ì ÖØ ½ Ý Ö׺ Ù×Ø × ÐÓÒ º ËÓ Ø ØÓØ Ð Ñ × ÖÓÙÒ ØÖ Ô × Ø Ý Ö ¾½¼¼ · ¿ ¾ ¢ º ÀÓÛ Á Û ÐÐ Ù× Ü Ü ÖØ Ø¼ ؼ µ Ó× ´ Ò Ø Ø Ø¼ ×Ò ¼ ¢ ¢ ÖØ Ø × Ô ØÖ Ú Ð ¬ ´Ø¼ µ Ø ½¼ Ò ÕÙ º ÖØ ¼ ؼ µ ¿ ½¼ Ñ»× º ÓÒ³Ø ÓÖ Ø Ø Ø × Ò Ý Ö׸ ÙÒÐ ×× Á ÓÚ ÖØ ½ Ý Ö ½ ½¼ × ÓÒ ×º Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ Ø Ò ÜØ Ø Ö Ð × ÑÙ×Ø Ø Ø Ñ Ð Ô× ÓÒ Ø ÖØ Û Ð Ø ÖÓ Ø ØÛ Ò ½ ¿ Ý Ö׺ Ì ØÛ Ò Û ÐÐ ÓÑ ÓÑ Ò ¸Ò × ÖÓØ Ö Û ÐÐ º Ö Û Ý ÖÓÑ Ø ×ÑÐ ÖØ ­ ´Ø¼ µ Ó× ¼ ØÒ´ ×Ò Ø¼ ؼ ¼ ¾¾ ¿ ¬ ´Ø¼ µ­ ´¼ ص ؼ ×Ò ¼ Ó× Ø Ø¼ ¼ ؼ ½ ËÓ Ø ×Ø Ò ØÓ Ø ØÙÖÒ Ò ÔÓ ÒØ × ÓÙØ ½ Ð Ø Ý Ö׺ Ì × Ñ × × Ò× Ù× Û ××ÙÑ Ø Ø Ø × Ô Û × ØÖ Ú Ð Ò Ø ÔÖ ØØÝ ÑÙ Ø ×Ô Ó Ð Ø ÓÖ ¾ ½ Ý Ö׸ Ø × Ô ÛÓÙÐ Ú ÓÒ ½ ¾ Ð Ø Ý Ö׺ ÙØ Ó Ú ÓÙ×Ðݸ Ø × ÔÛ × ÓÒ Ð ØØÐ Ø ×ÐÓÛ Öº ¢ ÈÖÓ Ð Ñ ½½º º Ì ÕÙ ×Ø ÓÒ × ÓÙØ Ø ÒÓÒ¹×ÝÒ ÖÓÒÝ Ó Ú ÒØ× × Û ØÒ ×× ÄÓÖ ÒØÞ Ö Ñ º ÓÖ × ÑÔÐ ØÝ Ò ÓÖ ×ÝÑÑ ØÖÝ Ö ×ÓÒ׸ Û ³ÐÐ ÓÒ× Ö ÄÓÖ ÒØÞ Ò ÐÓÒ Ø Ý ¹ Ü × Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø ×Ø ÖØ Ò Ð Ò ÓÖ Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ô Ø ¸ ܹ Ü ×º ½ ½ ÁÒ Ë ¸ Ø Ö ÖÑ Ý ÒÝ ×Ø ÖØ Ò Ø Ñ ¾ ¾ ºÌ ÖÙÒÒ Ö × Ø ¼¸ Ò ÓÖ Ø × ÓÒ ÖÙÒÒ Ö × Ø Ìº ÁÒ Ë ¼ ¸ Ø Ö ØÖ ÖÝ ÄÓÖ ÒØÞ Ö Ñ ÑÓÚ Ò Û Ø Ú ÐÓ ØÝ Ù ÐÓÒ Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø Ö ÖÑ Ù ½ ¾ ÌÕ Ì¼ ¾ Ò « Ö ÒØ Ö Ñ ÑÓÚ¹ ØÓ Ø Ö ÓÖ Ø Ø ¬Ö×Ø Ý¹ Ü× Ù¾ ¾ ÁØ Ò Ô × ÒÓØ Ö Ð¸ Û Ò ¬Ò Ö Ñ ÒÛ Ì ¼ ¼º Ì × Û ÐÐ Ù Ø × Û Ò ¡Ø Û Ú Ö Ò Ó ÔÓ×× Ð Ö Ñ ×Ô × ¾º Ë Ò ÖÓÑ ¼ ØÓ ¸ Û Ò ¬Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ö Ò Ó ÔÓ×× Ð Ð Ý׸ Ì ¼ ØÓ º ÓÖ Ð Ö Ö Ø Ñ Ð Ý׸ Ø ÖÙÒÒ Ö × Ú Ò ØÖÙ Ò Ôº º ÌÓ ¬Ò Ø ÄÓÖ ÒØÞ Ö Ñ Ò Û ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ì Ò ×ÓÐÚ ÓÖ Ùº Ø ¾ Ù Ç Ø ÒÒ Ø × Ñ ØÖ ×º ÏØ ­ ­¬ ؼ ݼ ­ Ð Ý Ú Ò× ­ ­¬ Õ ½ ½ ¾Ì ¾ ¾ ­¬ ­ ­¬ Ø Ý ­ ­Ì ­ ­Ì º ݼ Ø ÓÖÛ Ö º Ï Ø Ý ­ ½ ½ ¾ Õ ×¸ Û Ù× Ø Ì ÄÓÖ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× × ×ØÖ Ø¼ ݼ Ò ØÑ ¾Ì ¾ ¾Ì ¾ ¾ ­ Ì ­ ­ ­ Ì Ò ÛÖ Ø Ø Ì ½ ¾ ¼ ½ ¾ × Ø¼ ½ ¾ Õ Ì Õ ½ ¾Ì ¾ ¾ ½ ½ ¾ ݼ ؼ ½ ¾ Õ ½ ¾Ì ¾ ¾ Ì ¾Ì ¾ ¾ ÌÓ ¬Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ò Ø ØÖÙ Ò · ¯¸ Û Ö ¯ × Ø Ô ÖØ Ó Ø Á ¬Ò Ì ØÖ Ò× ÓÖÑ ÒØ Ö ÐÝ Û Ýº ½ ·¯ ؼ Õ ½ ¾ ݼ Ù Õ ½ ؼ ݼ ½Ù ¾¾ Ù¾ ¾ ·¯ Ù¾ ¾ ½Ù Õ¾ ¾ Õ ½ ½ ½ ¾ Ô Ù¾ ¾ Ù¾ ¾ × Ò × Ð×Ó ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö º Ô Ø Ø Û ÐÐ Ò Ú Ö ÈÖÓ Ð Ñ ½½º½¿ ÁÒ Ã ¸ Û ÓØ ÓÚ Û Ú Ú ÐÓ ØÝ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Á ˺Áº ÙÒ Ø׺ º ÁÒ Ú ÛÖ ÛØ Ö Ò× Øݸ ¸ ÙØ ÒÓ ÙÖÖ ÒØ Ò× Øݺ Ù× ÓÙ× ÝÐ Ò Ö Ð ×ÝÑÑ ØÖݸ Û ³ÐÐ Ù× ÝÐ Ò Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×º ÁÒ Ã ¼ ¸ ÒÓÒÞ ÖÓ ÙÖÖ ÒØ Ò× Øݸ  ¼ ¼¸ Ò Ö Ò× Øݸ ¼ º Ì ¼ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ã × Ú Ú Þ º Ï Ø ÓÙØ ÖÑ Ã Ù× Ò Ø × ×Ø ÖØ Ó« Ù× Ò Â ×ÓÒ ÙÒ Ø׸ ÙØ Ø Ò ×Û Ø ÖØ Ö ÖÙÔØÐÝ ØÓ Ã¸ Õ¼ ¾ ¯¼ Ö Ö ¼Ò ¼Ý Ù××³× Ð Û¸ Ò ¼ ÖÓÑ Ø ØØ ØØ Ö Þ × ÒÓ ÙÖÖ ÒØ ´Ö Ð ÓÖ ×ÔÐ Ñ Òص Ò Ø × Ö Ñ º Ï Ò Ù× Ø ÄÓÖ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ¬ Ð × ØÓ Ø ÖÓÑ ÓÒ Ö Ñ ØÓ ÒÓØ Öº Ì Ý Ö ¼ ·¬ ¢ µ ­ ­· ½ ¬ ´¬ ¡ µ ¼ Ø Ö ÔÔÐÝ Ò Ø ­´ ­´ ¬ ¢ µ ­ ­· ½ ¬ ´¬ ¡ µ ¾ ¾ × ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Û ¬Ò ­ Õ¼ ¾ ¯¼ Ö ¼ Ö Ò ¼ ­´ ¬ Öµ ¬­ ¾ Õ¯ Ö ¼ ¼ Ì ÓØ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ú Ò × Ý ×ÝÑÑ ØÖÝ ÓÖ ÜÔÐ Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Û ÚÖ ¼ ¼¸ ¼ ¼¸ ¼ ¼¸ Ò ¼ ¼º ÝÓÙ ÔÖ Öº Þ Ö Þ ÆÓÛ¸ Á ×Û Ø ÖØ Ö ÖÙÔØÐÝ ØÓ ËºÁº ×Ó Ø Ø Á Ò ÓÑÔ Ö ÑÝ Ö ×ÙÐØ× ØÓ Ö ÆØ ×º Ï Ú ¼ Ö Ò ¼ ­ Õ¼ ¾ ¯¼ Ö ½ ¬­ ¾ Õ¯ Ö ¼ ¼ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø × ÓÑÔ Ö Û ÐÐ ØÓ Ö ÆØ ×³ Ö ×ÙÐØ׺ ÁØ Ñ × × Ò× Ø ×Ò ØÚ ÝÓÙ ÐÓÓ ØØ Ö Ñ× Û Á × ÓÙÐ × Ò ×ÓÑ Ýº Ø ¬ º ÁÒ Ã¸ Û Ú ¼ ¾ ÆÖ Õ¼ Ö ´µ ½ ¼ ¼ ¼ ÔÔÖÓÔÖ Ø ÄÓÖ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð×Ó ¼ ÌÓ ØÖ Ò× ÓÖÑ ÒØÓ Ø Ú× Ã¼ ÖÑ ¼ ÓÖ Ã ¼ ¸ Û Ú ÓÙÒ ¼ Ò ¬­ Õ¼ Æ ´ÖµÞ  ¼º ÖÓÑ Ø ¼ ÏÖÁ ¼¸ Þ ¼¸ Ú Ù× Ø ¼¸ Ò Ö Â¼ ¾Ö ¼ ÆÖÞ ¼ ¾ ¼Þ ¼ ¾ Ö Ð Ø ÓÒ¸ ¼º Þ Ö Ò ÛÖ ØØ Ò Ò Ñ ØÖ Ü ½ ¼ ¼ ¼ ½ Ä º ÓÒ Ø Ñ ØÖ Ü Ñ Ø ½ ÆÖ ÆÖ ­ Õ¼ ¾ Ö ´µ ¬­ Õ¼ ¾ Ö ´µ ¼ ¼ Ö ×ÙÐØ× Ò Ô ÖØ ÓÖ ¸ ¬­Õ¼ ´µº ¼ ¯¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ×Ý ¼½ ¼ ÂÞ ÂÖ¼ ¼ Ö ¸ ¼ ¼ × Â¼ ­ ¼ ¼ ¼ º ¬­ ­ ¬­ Ä ÓÖ ¼ ÂÞ ÂÖ Â Â ÒØ ÓÖѺ ½ ¸Û Ù ¼ ­ Õ¼ ¾ ¯¼ Ö ¯¼ Ö ¬­Õ ¯ ¼ ¼¼ ½ ¼ ¯¼ ½ ¬­ ¾ Õ¯ Ö ¼ ¼ º ÇÒ Ò Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ ­ ÈÖÓ Ð Ñ ½½º½ ÁÒ Ë Ò ¼º ÚÒ ¼ ܸ ¾ ¼¸ Ð × Ò Ø Ü Ý ÔÐ Ò º Ö Ô Ö ÐРк Ì Ø × Ö Ñ Û ¬ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒº Ò Ë¼ Ö Ñ Û Ö Ò ÖÓÑ Â ×ÓÒ¸ Û ÚØ ¼ Á Û ÒØ ÖÑ Û Ö ¢ ¼ ¢ ­ ­· ½ ¬ ¬ ¡ ¾ ­ ·¬ ­ ¼ ¼ Ö ¬ ¢ ­ · ½¬ ¬ ¡ ¼ ­¾ ¢ ¼ ¼ Ò ÐÐ Ø× ÓÖݸ Ø × Ò ÛÖ ØØ Ò ¢¼ ­ ¢ ¢ ´¬ ¢ µ · ´¬ ¢ µ ¢ · ´¬ ¢ µ ¢ ´¬ ¢ µ ­ · ´¬ ¢ ¬ µ´¬ ¡ µ´¬ ¡ µ ­·½ ¢ ¬ µ´¬ ¡ µ · ´¬ ¢ µ ¢ ¬´¬ ¡ µ´¬ ¢ µ´¬ ¡ µ ¬ ¢ ´¬ ¢ µ´¬ ¡ µ ½ ¾ ¼ ¾ ­ ­ · ½ ´ ¼ ÌÓ × ÑÔÐ Ý Á ÑÙ×Ø Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒØ Ø × ½º ¬ ¾º ¢ ´¬ ¢ ¿º ´¬ º ´¬ ¢ µ¢ µ ¢¬ ¬´ ¼ ¾ µ ´¬ ¡ µ ¢ ´¬ ¢ µ ¬ ´ ¢ µ ¢ ¬ ¬ ¢ ´¬ ¢ µ ¬ ´ ¡ ¬ µ ¾ µ· ´¬ ¡ µ ´¬ ¾ µ º ¬ º ´¬ Í× Ò Ø · ¢ µ ¢ ´¬ ¢ ¢ ´¬ ¢ ¬ µ × Ö Ð Ø ÓÒ× Ô׸ Á ¢ ­ ­·½ ¡´ ¢ µ¬ Ú ¬ ´¬ ¾ µ ¬ ¡ ´¬ ¢ µ ¾ ¾ ¾ µ¬ · ´¬ ¡ ¬ ¡´ ¢ ¾ ¼ ¡ ´ ÖÖ Ò ¢ ¡ ¢ µÞ · ¬ ¾ ´ Ñ Òظ ¬ ½·¬ ¢ ËÒ ¾ ¾ ¼×Ò Ò ¾ ­ ½ ½¸ × Ò ¾ ºÏ ¬´ ¾ · ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ò³Ø ¢ ¾ · ½·¬ Õ µÞ ¾ ¬ ÓÖ ¬ · ´¬ µ Ì × × ×Ø ÐÐ Ü ÔØ ÓÒ ÐÐÝ ÓÑÔÐ Ø º Ì Ö × Û ÓÐ ÔÐ Ò Ó ÔÓ×× Ð ÄÓÖ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Û ØÓ ÖÑ Û Ö Ò Ö Ô ÖÔ Ò ÙÐ Öº Á ÛÓÒ³Ø ÓØ Ö ØÓ × Ò Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ù× Â ×ÓÒ ÓÒÐÝ × × ÓÖ Ö Ñ º Ì ØÑ Á³ÐÐ ÓÓ× Ø Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ × ÑÔÐ × Û Ö ¬ × ÐÓÒ Ø Þ Ü ×º ׬ ¼Ò¬ ¼º Ì ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ù × ØÓ ÍÔÓÒ Ö µ ¡µ µ´¬ ¡ µ · ´¬ ¢ µ´¬ ¡ µ · ´¬ ¡ µ ¬ ´¬ ¡ µ ¬ ¡´ ¢ µ¬ ´ · ­ ­ · ½ ´¬ ¢ ´¬ ¡ µ ¬ ´¬ ¡ µ · ¬ · ¡ µ ¬ ´¬ µ ÓÓ× · ¾ µÞ ¼ Þ ¸ ×Ò ¬ ½ ¾ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ¾º ¼ ­´ ·¬ ¢ µ·¼ ´½ ¼ Ö Ò Ù× ÓÛ Ø × Ò× ÓÒ ÁÒ Ø × µ ¾ ½ ¼ · ¼ ¬ ¾ Ò Ì Ú ÒØ ÓØ ¡ ¾ ¾¼ ¾ ¼ ´½ ËÓ ¾ ½ ½ ¾ ½ Û × ØÛÓ ÖÓÓØ׸ ¾ Ò Ñ Ò× Ø Ø Ø Ö Ñ Ú ÐÓ ÒØÓ Ø Ø Ö Ö Ò ÖѺ ½ Ì Ö ÓÖ ¸ ¬ ¾ º ÁÒ Ø × ¾ ×Ò ¾ ¼×Ò Øº ÕÙ Ö Ø ¾¬ · ½ Ì ¬Ö×Ø × Ð ÖÐÝ ÙÒÖ ×ÓÒ ØÝ Ü ×Ø ×Ô Ó Ð Øº ¼ ¼Ò ½ ¼ Ô¿ ÕÙ Ø ÓÒº ¼ ½ ¾º ׸ ¾ ¼ ¬¾ ¾ ¼º ¾ ¾ ¼¸ Û Ø ¾ ¼ × ÜÔ ¼Ò ¸Û Ø × Ò Ø ÖÑ Ó × ØÓ ½ Ò Û Ø ¾ ¬¾ ½ · ¬¾ ¡ µ ¼ µ ¾ ´½ · Õ ¼ × ÓÖ ¡ ÒÚ Ö ÒØ ÕÙ ÒØ ØÝ ¼º Ð ÓÓ Ù× ÐÙ ¬ ½ ØØ Ò ÈÖÓ Ð Ñ ½½º¾¾ Ì ½º Ø ¿ ø Ø ØÝÔ Ð Ò Ö Ý ½ ÓÖ ÖÓÙÒ Ô ÓØÓÒ × ¾ ½¼ κ ××ÙÑ Ø ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÖ Ø ÖÓÙÒ Ô ÓØÓÒ Ò Ø Ò ÒØ Ô ÓØÓÒ Ö ÒØ ¹Ô Ö ÐРк ÜÔÐÓ Ø ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ò Ö Ý Ò Ø ÄÓÖ ÒØÞ ÒÚ Ö ÒØ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÓÙÖ Ú ØÓÖ× ×ÕÙ Ö º ¢ ¾Ñ ¼ ËÓ Ñ¾ ¾ ½ ÙØ Ô ÓÖ Ô ÓØÓÒ× ÒØ ¹Ô Ö ÐÐ Ð Ô½ Ô¾ Ô½ ¡ Ѿ Ï Ò × ÐÝ ¾ ½ Ö ¾ ¾ · ¾ ·½ Ô¾ · Ô½ ¾ Ù× Ø Ô¾ º ËÓ · ÖÖ Ò ¾ ¾ ¾ º ½¼ ¢ ½¼ ½ Î ÓÖ ½ ¾ ½ Ý ·¾ ½ ¾ ØÓ · Ô¾ · ¾Ô½ ¾ ¡Ô µ ¾ Ú ÒÓ Ñ ×׺ Ë Ò ´ ¾ ½ · ¾ ¾ ¾ ½ Ô½ Ò Ô¾ Ö ¾µ Ú Ñ¾ ¾ º ´Ô ·¾ ½ ¾ ¾ ¢ ½¼ ½ ÓÙР׺ ¢ ××ÙÑ ¼¼ Î ÓÖ ¼ à κ ¾ ¾¾ ½¼ κ ½ Ò× ÖÓÑ Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ ×¸ Û ÜÔ Ø Ô Ö ÔÖÓ Ù Ø ÓÒ « Ø ØÓ ÓÑ × Ò ¬ ÒØ Û Ò Ì Ñ ¾ º Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó ÓÙØ ½¼ ú ËÓ Û × ÓÙÐ ÜÔ Ø Ø Ø ¾ ÑÙ×Ø Ú ÖÝ ½ × Ú ÖÝ ÐÓÛ¸ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó Û ÓÖ Ú Ò Û ÙÒ Ö Ø ÓÙ× Ò Ã ÐÚ Ò¸ × Ø × Ò Ô ÖØ ÒØÒº ¾ ÈÖÓ Ð Ñ ½½º¾¿ ½ ·¾ ¿ · º Á Ñ Ó Ò ØÓ Ø Ú ÒØ ÓØ ØØ ØØ ÔÖÓ Ù Ø Ó ØÛÓ ÄÓÖ ÒØÞ ÓÙÖ Ú ØÓÖ× × ÒÚ Ö ÒØ ÓÖ Ø × Ñ Ò ÐÐ ÄÓÖ ÒØÞ Ö Ñ ×º ÔÖ Ñ ÒÓØ × ØØ ÕÙ ÒØ ØÝ × Ñ ×ÙÖ ÒØ ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö Ñ º ÒÓ ÔÖ Ñ Ñ Ò× Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ ØÝ Ñ ×ÙÖ ÒØ Ð Ö Ñ º ËÓÑ Ø Ñ ×¸ Á Ø Ø ÖÖ Û Ý Ò Ù× ÓØ ×Ù × Ö ÔØ× Ò ÔÖ Ñ Ï¾ ÙØ ¾ Ô ½ Ѿ ¾ ¾ · Ѿ Ô½ Ð ÒØ · Ѿ · ¾ ½ Ѿ ¾ Ô ½ ¾ ÓÒ× ÕÙ ÒØÐÝ Ï¾ Ò ¾ ½ Ѿ · Ѿ · ¾ ½ Ѿ ½ ¾ ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö Ñ ¸ ¼ Ï ¼¾ ½ · ¼ ¼ ¾ ¾ ϼ Å ¼ ½ · ¼ ¾ ËÓ Ï ¼ × Ø ØÓØ Ð Ò Ö Ý Ò Ø ÒØ Ö Ó Ñ ×× Ö Ñ º Ï ¾ × Ò ÒÚ Ö ÒØ × Ð Ö ×Ó Ï ¼¾ Ï ¾º ¼ ¼ ­ ¼ Ѿ ¸ ÙØ Ô¾ Ô ¬¾ ¾ ¼ Ù× Ø × Ô ÖØ Ð × Ø Ö ×غ Ì Ö ÓÖ ¸ Ò Ø ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö Ñ ¸ Ô ÖØ Ð ØÛÓ³× Ú ÐÓ ØÝ Û ÐÐ ¬Å Ò ­ ­ Å º ÖÓÑ Ô ÖØ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø ÖÓÙ ÖÙ ×ÓÑ Ð Ö ¸ Û Ú Ö ×ÙÐØ× ÓÖ ¬ Å Ò ­ Å º Ì Ù׸ Ô¼ Å ¬ ¼ Å ­ ¼ ŠѾ ÔРѾ · ¿ РѾ · Ï Ð Ñ¾ Ѿ ÔÐ Ï ÇÖ ÝÓÙ Ø Ö ØÙ ØÓÙ× Ø Ð× Ó Ø Ð Ü ÔÖ Ò Ô × ÒÚ Ö ÒØ ÕÙ ÒØ ÑÙ× ¾ Ð ¾ ¼ Ó ÕÙÓ Å Õ Ñ¾ · Ô¼¾ ¸ × ½ ´Ð Ô · Ѿ µ ¾ ´Ð · Ѿ µ ¾ Ö ¼ ´ ½· ¾ Ð ¼ ØÕÙ ÉÙÓÒ Ñ ¼ Õ ¾ РѾ · Ô¼¾ ½ Ѿ ´Ñ¾ · Ô¾ ¾ ½ Ð Ø µ Ѿ Ô¼¾ ¾ Ô Ô¼¾ Ѿ Ô¼¾ Ѿ ¾Ñ Ô¼ ¾ Ð ØÙÖ Ô¼ ¾ ½ Ñ ´Ñ¾ · Ô¼¾ µ´Ñ¾ · Ô¼¾ µ ½ ½ ¾ ¾ Å ¬ ŠѾ Ô¼¾ ¾ Ѿ Ô¾ ¾Ð Ô¼¾ ¬ Ô¼¾ РѾ Ô¾ ¾Ð Ͼ Ô¼ ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ñ¾ ÔÐ Ï È ÔÐ È Ð ¾ ¾ Ѿ Ô¼¾ · Ѿ Ô¼¾ ½ ¾ Ð Ï ¾ Ô¼¾ ØÕÙ Ì ¼¼ ·¾ ½ ¾ ¼¼ ¾½¾ ¾ Ô¼¾ · · Ð ¾ ¾Ô¼ ¾Ñ¾ Рѽ Ô¼¾ · Ѿ Ô¼¾ · ¾Ñ¾ º ¼¾ ¾ ¼¼ Ѿ · Ѿ · ¾Ô¼¾ · ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾ Ð ÅÓØ ÔÓ× Ø Ð ØØ Ö ÖÙÑ ØÒ · ÕÙ ØÙÖ ¼¼ ¾Ô¼¾ · ¾ ½ ¾ Ѿ ¾ ¼¾ ½ ¾ ¾µ ÌÓÖÕÙØÙÑ ¾Ñ¾ Ð Ò ÐÒ Ù Ð ØÒ ÔÔÖÓ Ô½ ½ · Ѿ ÆÓØ ¬ ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö Ñ ¬ Å ¼ × ÜÔ Ø ×Ò Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö Ñ Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø ÑÓÑ ÒØÙÑ Ò Ò Ö × Ö Ñ ×ÙÖ º Ø Ø ÒØ ×Ö ×Ø ÒÛ Ø Å ÖÑ Ô½ ¬ ·Ñ µ Ô ­ ½ Å º Ì ½ Ͼ ѽ º ÏÖ Ø Ø × Ò ½ Ͼ ¾Ñ¾ Ì · Ѿ ´ ½ · Ѿ µ¾ ¾ ½· ´Ñ½ · Ѿ µ¾ ¾ ½ Ѿ ×Ó Ø ½ ¾Ñ Ñ · ¾ ½ Ô ¾ ½ Ø ÖÑ× Ñ¾ º ¬Ò ´Ñ½ · Ѿ µ¾ · ¾Ñ¾ Ì ×Ø Ú ÓÖѺ Ï ËÒ ½ Õ · Ѿ Ñ ¾ · Ѿ · ¾ ½ Ñ ¾ ½ ¾ ×Ù ½ ¾ ¾ ¾ Ѿ · ¾ ½ Ѿ Ô¾ Ò ½ Ô¾ ¾ ½ ½ Ù×Ø Ñ¾ · Ѿ · ¾ ½ Ѿ Ͼ Ò ½ ¾ ½ · Ѿ ­Å Ï ¾ ¾ ÙØ ´ ½ ¾ ½ ÒØ ×ÕÙ Ö ÖÓÓØ Ö ËØ ÖØ Û Ø ½ ¾ Ô½ ´Ñ½ · Ѿ µ ½ · ѽ · Ѿ ¸ Û × Ò Ù× ¾Ñ¾ Ì ´Ñ½ · Ѿ µ¾ Ô½ · Ü ³ ½ · ½ ¾ ܺ ³ ´Ñ · Ñ µ ½ · ´Ñ Ñ Ì µ Ñ · Ñ · Ñ Ñ Ñ Ì ·Ñ · ÛÖÌ Ñ º ÓÖ Ú Ø Ù×Ù Ð ÜÔ Ò× ÓÒ ÔÔÐ × Ñ· · Ç ´Ô µº ËÓ Ì Ñ· · Ñ º Ñ Ô Ï ³Ñ ·Ñ · Ñ · Ñ ¾Ñ Ò Ï ³ ´Ñ · Ñ µ Ù× Ø ¬Ò Ð Ø ÖÑ Ò Ï × ×Ó ×Ñ Ðк Í× Ò Ø × Ï ½ ½ Ô¾ ¾Ñ½ ¾ ¾ ½ ½ ½ Û ½ Ú ¬ ÖÁ Ú ÒÓÖ ¾ ½ ¾ ½ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ½ ¾ ½ ½ Ѿ Ѿ Ô½ Ï Ô¼ Ò Ï ¾ ¾ ½ Ô¾ ½ ¾Ñ½ ½ ½ ¾ ½ ¾ Å ¬Ö×Ø ÓÖ Ñ½ · Ѿ Ô½ Ô½ Ѿ · ÖÒ Ô½ ½ ѽ · Ѿ Ö ÓÖÖ Ø ÓÒ× ØÓ ½¸ ºº ½ ³Ñ º ½ ÈÖÓ Ð Ñ ½½º¾ º Ì Ö Ñ× ÔÔÖÓÔÖ Ø ØÓ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ö × ÓÛÒ ÓÖ Â ×ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ½½º¾¿ ѽ × Ø Ò ÒØ Ô ÖØ Ð ³× Ñ ×× ÓÖ Ø ÓÐÐ × ÓÒ¸ Ò Ñ¾ × Ø ×ØÖÙ Ô ÖØ Ð ³× Ñ ×× ÓÖ Ø ÓÐÐ × ÓÒº Ñ¿ Ò Ñ × Ò Ø Ø Ö ×Ô Ø Ú Ô ÖØ Ð Ñ ×× × Ø Ö Ø ÓÐÐ × ÓÒº ÓÖ Ò Ð ×Ø ÓÐÐ × ÓÒ¸ Ñ¿ ѽ Ò Ñ Ñ¾ º Ì ÙÒÔÖ Ñ ÕÙ ÒØ Ø × Ö Ò Ø Ð Ö Ñ Û Ð Ø ÔÖ Ñ ÕÙ ÒØ Ø × Ö Ò Ø ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö Ñ º ÆÓØ Ð×Ó Ø Ø ÔÐ Ô½ к Ù× Ô¾ ¼¸ Ø ÓØ Ö Ô ÖØ Ð × Ø Ö ×Ø Ò Ø ÐÐÝ Ò Ø ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ Á Û ÒØ ØÓ Ó Ø Ò × Ø ÖÙØ ÓÖ Û Ý ØÓ Ú ÝÓÙ ×ÓÑ ÓØ Ò Ó ÛÛÖ Ð Ö ÒÚÓÐÚ º ÙØ × × ØÝÔ ÐÐÝ Ø ×¸Ø Ð Ö ÓÑÔ ÐÐ Ñ ÒÓØ ØÓ Ø Ø × ÖÓÙØ º ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ô¸ Á³ÐÐ Ù× Ò Ð ÒØ ÔÔÖÓ Û Ø × Ú ÒØ ÓØ ÒÚ Ö ÒØ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÓÙÖ¹Ú ØÓÖ× ×ÕÙ Ö º Ö×Ø Ó Ðи ÓÒ× Ö Ø ¼ ¼ × Ð Ö ÔÖÓ Ù Ø Ò Ø ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö Ñ º ÆÓØ Ù× Ó ¾ ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÑÓÑ ÒØÙѺ ¼¼ ¼¼ ¾ ÁÒ Ø Ð ¾ ÔÕ Ó× ¼ ¸ ¡ · Ѿ º × ÓÒ ËÕÙ Ö ·¾ ¿ غ ´½ ÅÙÐØ ÔÐÝ ÓÙØ Ø Ñ¾ · Ñ ¾ ½ ÁÒ Ö ×ÕÙ Ö ×º ¾´ ¸ й ½ ÖÑ ¼ Ô¾ ¾ ´½ Ѿ · ½ µ¾ ½ Ò× ÖÓÙ Ó× ¢¼ µ Ø Ó× ¾ ¼¼ ¾ Ó× ¸Û ¼µ ¼µ ´¿ ÓÒ³Ø ÓÖ Ô Ô ¸ ¾ Ѿ · Ô¾ ´½ ¾ ¾ Ѿ · Ѿ ¡ ¾ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô¸ ½ Ó× Ù× Ó ÄÓÖ ÒØÞ ÒÚ Ö Ò ¡ ÓÖ Ø ¾ ¾ ¼ Ѿ ¾ Í× Ò Ô¼ Ѿ · Ô¼¾¾ ¾ ¿ ¾ ¾ ¾µ Ѿ º Ѿ · Ѿ ¿ ¾ ¾´ ÐÝ ØÓ ÓÑÔ Ð¸ ×Ó Ø × × Ö ¾ ¿ ÐÐÝ Ù×Ø Ô Ô µ ¾¿ Ø ÖÖ Ð ÔÙÒ Ø ÙØ Ñ¾ × Ø Ö ×Ø ÓÖ Ø × Ð ×Ø ¸ Ø Ø × Ñ½ Ñ¿ Ô Ô ½ × ½ ÓÖ Ó× ¢¼ ËÕÙ Ö Ø ×¸ ´ ½ · Ѿ µ¾ Ô¾ ´ ½ Ú ¾ Ѿ Ò ¾ ½ ¿ ×Ù ×Ø ØÙØ Ñ µ ¾ ËÓÐÚ Ô¾ ´¡ ½ ¾ ¡ ´Ï ¾ · Ô¾ ½ ÓÖ ¡ º ØÖ ÁÒ Ø ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ö Ñ ¸ ½ Ò ´Ô¼ ½ Ì Ù׸ ¾ ¿µ ½ ¼ ¡ ´ ½ · Ѿ µ µ ÒØ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ Ò Ö Ý¸ Ͼ ¡ ¾ ´Ï ¾ · Ô¾ µ ½ Ô¼ µ ¾ · ¾Ñ¾ ¡ µ Ó×¾ ¢¼ Ô Ó×¾ ¢¼ µ ¾ ½ ¡ ¾ ´Ï ¾ · Ô¾ µ ½ ¡ ´Ï ¾ · Ô¾ × Ò¾ ¢¼ µ ½ ɾ Ô¼ ¾Ô¼¾ ´½ Ѿ · Ô¼¿¾ ½¿ ¼¾ ¾Ô ´½ ×Ó Õ ¾Ô¼ Ô¼ Ó× ¾ ¾µ ½ Ô¼¿ Ѿ · Ô¼½¾ ¾ ¿ Ô¼½ Ô¼½¾ · Ô¼¿¾ ´Ô¼ Ô¼¿ µ¾ ½ × ÓÐÐÓÛ× Ô µ ´ ´Ô½ Õ ¿ ¿ ¿ º Ï ¾ · Ô¾ × Ò¾ ¢¼ ½ ¾ ¾ É º É × ¬Ò ´ ¼ ¾ ÓÐÐ × ÓÒ ¾Ñ¾ Ô¾ Ó×¾ ¢¼ ½ Ö Ð Ø ÓÒ¸ Û Ò É¾ Ñ Ì Öº ¡ ÓÖ Ø ½ ½ ØÓØ Ð Ý¡ º ¾Ñ¾ Ô¾ Ó×¾ ¢¼ ½ ¡ Ѿ º ¾ Ó× ¢¼ Ñ ´ ¡ Ó×¾ ¢¼ Ð Ó×¾ ¢¼ ¾ ½ Ø Ô¾ Ô¾ ½ Û Ø ×ÓÑ Ô½ Ô ¿ · Ѿ µ ½ ´¡ Ô º ÈÐ Ý ÖÓÙÒ Ó× ¢¼ · Ѿ ×Ó ¡ Ô½ Ô ÓÐÐ × ÓÒ ×Ó Ô¾ ¼Ò Ò Ñ¾ Ñ ¸ ×Ó Û Ø Ó× ¼µ ¼ ¼ Ó× ¼µ ´µ ´µ Í× Ø É ¾ Ô¼¾ Ѿ ´½ ¬Ö×Ø Ö Ð Ø ÓÒ¸ ¡ Ò Ø Ó× ¼ µ¸ ÖÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ ½½º¾¿º ËÙ ×Ø ØÙØ É¾ ¾Ñ¾ ¡ º ¡ ÅÜ ³ ¾Ñ ­ ¬ ¾¾ Ö­Ò¬Ö Ö Ø Ö ×Ø Ó Ø Ò ÒØ Ô ÖØ Ð Ò ­ Ú Ø × Ö ×ÙÐØ × ÑÔÐ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ý ÓÒ× Ö Ò Ø Ö Ð Ú ÒØ ÓÐÐ × ÓÒ Ò Ø Ö ×Ø Ö Ñ Ó Ø Ò ÒØ Ô ÖØ Ð Ò Ø Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ Ò ØÓ Ø Ð ÓÖ ØÓÖݺ Û Ñ½ Ѻ ÓÖ Ñ½ Ѿ ¸ Û ×Ø ÖØ Û Ø Ø ¬Ö×Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø Ñ¾ Ô¾ ½ ´½ Ͼ Ì × ØØ Ò× Ø× Ö Ø ×Ø Ú ÐÙ Û ¡ ÅÜ Ï¾ Ѿ · Ѿ · ¾Ñ ½ Ͼ Ù× Ñ½ Ñ¸Ø ÒÓÖ ØÓ ¬Ö×Ø ÓÖ Öº Ò Ò ÒÓÖ º ËÓ Û ¼ Ò ½ ¾Ñ ÓÒ Ù× Ú Ò º ¼µ Ò ÛÖ ØØ Ò Ò Ñ¾ ½ × Ó× Ï¾ Ò ½ ¾Ñ¾ Ô¾ ½ ¡ ÒÖÝ ½· ¡ ÅÜ Ó× ¼ ¾¸ Ø Ò ­ ¾ ¬ ¾ Ѿ ½ ¾ Ï ×Ù ×Ø Ú Ñ ÒÒ Öº Ѿ Ñ­ ¾ · ¾ Ñ Ñ½ ѽ ½Ñ Ø ÖÑ Ò Ø Ñ½ Ñ¸Ø ­ Ͼ ³Ñ º Ï ³ ¾Ñ ­ ¬ ¾ ½ Ö Ø× × ×Ñ ÐÐ Ò Ò Ø Ö Ø ÖÑ × × Ñ Ð ÖÐÝ ×Ñ ÐÐ ÓÒ ÐÙ ¾¾ Ï Ò ×ÓÒ × × ÓÖ × ÑÔÐ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ¸ Á³ ÒÓØ ×ÙÖ Û Ø Ø À ÐÐ Û ÒØ׺ À × ÕÙ ×Ø ÓÒ × Ú Ù º Å Ý ¸ Û ÒØ× Ù× ØÓ Ñ ×ÓÑ ×Ø Ø Ñ ÒØ ÓÙØ Ñ½ Ò ÐÑÓ×Ø ×Ø Ø ÓÒ Öݺ ÓÙ³ÐÐ Ú ØÓ ÙÐÐ× Ø ÝÓÙÖ Û Ý Ø ÖÓÙ Ø ×º º ÓÖ Ð ØÖÓÒ ÓÐÐ × ÓÒ׸ ѽ Ѿ ÒÒ Ò Ó Ô ÖØ ¸ ÙØ ×Ù ×Ø ØÙØ ¡ ÅÜ ¡ ÅÜ ¬¾ ´­ ÖÓÑ Ø Ñ ½ · Ѿ ­¾¬ ¾ Ñ ­·½ ­ ¾ ¬ ¾ Ѿ ­Ñ · Ñ Ö ¸ Û ¬Ò ÓÖ ¡ Ñ Ô¾ ½ ¾Ñ¾ ½ · Ѿ · Ѿ ½ ¾ ·Ñ Ð ØØÐ ØÖ Ú Ð Ð ×Ö Ö ×ÙÐغ Í× Ø ÓÖÑÙÐ ÜÔÐ ØÐݺ ¾Ñ¾ Ô¾ ½ Ô¾ ÏØ Ø Ñº ÒÏ ­ ¾ ½ ­ ¾ º ËÙ ×Ø ØÙØ ½µ Ñ Ò ÓÖ ¬ Ò Ø ÈÖÓ Ð Ñ ½¾º¿ º Ì Ø ¼ ܺ Ë Ò ØÓ Ø ¬Ð ¸Û Ú Ú¼ Ú ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ò Ø Ð Ú ÐÓ ØÝ × ÒÓÒ¹Ú Ò × Ò ÙØ Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ¸ ×Ó Û Ú¼ ݺ Ì Ö Ð Ø Ú ×Ø ÓÖ Ð Û × Ø ÑÙ×Ø × Ø ×¬ º ¼ Õ Ø Ò ÖØ Ø ×º ½ ¼ Ù× Ø ÒØ Ð ½ ÜÚ Ú Ú ¾ ¾ ¼º ¾¸ Û ÑÙ×Ø ÒÚÓ Ì Ò¸ ½ Ï Ò Ø ÚÜ Ò ÚÝ × ØÛÓ¸ Û ¼ Ú¾ ¾ ¼ Ø· ½ ¾ ÐÓ ØÝ × Þ ÖÓº ÑÚÝ ½ ¾ Ú¾ ¾ ¾ Ø ØÑ Ò Ø Ð¸ ÚÝ ÑÚ¼ Õ ¾ ¾ Ú ¾ ¼ × ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø Ñ º ¾ Ø Ø ¾¾ ¼ ´½ ¾ Ñ ¾ ÚÝ ÒØ Ú¾ ¾ Ú¼ ¾ ¾ ÚÜ Ú ½ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ׺ ÑÚ¼ Õ Ü ¾ ÑÚ Ý Õ Õ ÌÓ ¬Ò ¼ Ú¾ ÑÚÜ Õ ½ ½ ¼ Ø ÁÒØ ½ ÑÚ Ü ¾ ¾ ´½ ¾ Ñ Ú Ú µ ¾ Ü Ú Ú µ ¾ Ü ¾ ½¼¼ ¾ Ý ØÛ Ò ÚÜ Ò Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ¾ ÚÜ ¾ ÚÝ ¾ Ý Ø ¾¾ ¼ ¾ ÚÝ º Ú¼ Ò ÆÓÛ¸ ×ÓÐÚ ÓÖ ÚÜ Ò ÚÝ º ¾ ¾ ÚÝ ¬Ò Ò ­¼ ÚÝ º ´½ ½ ¾ ¾ Ú¼ ¾µ ¾ Ѿ · Õ ÚÝ ÒØ Õ ÖØ Ø Ü´Øµ ¼ ¾ Ý ´Øµ ­¼ Ú¼ ¼ Õ Õ ¾ ¾ Ø · ¾ ¾ ¾¾ ¼ Ø ¾¾ ¾ ¼¾ ­¼ Ú¼ ¾ ؾ · ­ ¾ ¼ Ø ·­ ½ ¾ ¼¾ Ø ·­ ¾ ¼ ؼ ½¼½ ØØ Õ Ø¼ ¾ ¼ ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÖ ÚÜ ¾ · ­¼ ÓÚ Ö Ø Ñ ØÓ Ø¼ Ú ×ÔÖØ Ø Ò Ø ¾ ¾ · Õ Ñ º Ï ÒÓÛ Ò Ò Ò Ø Ø ¾ Ѿ · ÚÜ Ì × ØÛÓ Ý ´Øµº ¾¾ ¼ ¾¾ ¼ ¾¾ ¾ ÚÜ ­¼ Ú¼ ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ Ø ¾¾ ¾Õ ÐÒ ¾ · ­¼ Ø ¾¾ ­ ¼ ¾ · ­¼ · ­¼ Ø ¿ ܴص Ò ÈÖÓ Ð Ñ ½¾º ¢ ÓÒ× Ö Ø × ÒÓ Ò Ú ÐÓ ØÝ × Ð ØÓÖº Ì ÁÒ Ë ¸ ݸ Þ ¸ Ù¼ Ù¼ ܸ Ò Ù¼ ÛÖ ×Ð Ø Ú ÐÓ Øݺ Ì Ô ÖØÙÖ Ñ ØØ Ò × ¡Ü¸ Ò Ä × Ð ØÓÖ × Äº Ä Ø Ä Ù¼ Ø Ø Ù¼ º Ø × Ø Ú Ö Ø Ñ × Ð ØÓÖº Ó ØÓ Ë ¼ ¸ Ö Ñ ÑÓÚ Ò Ù Üº Ï Ö ÑÓÚ Ò ÐÓÒ × Ø Ý Ô ×× Ø ÖÓÙ Ø × Ð ØÓÖº ÆÓØ Ø Ø Ò Ø × Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÐ ¼ Ò ¼ Ï Ô ¾ Ò ¾ ¸ ×Ó Ù ­´ ÙÖØ Ù ­´ ­´ Ö × ÑÔÐ ¬ ×Ø ØÑ ØØ × ÓÒ Ì ­ ÓÑ × Ò Ù× × ÓÒØÖ Ø º Ô ÖØ Ð Ö º Á³ÐÐ Ö Û Ø × ÓÖ Ð Ò Ï ¼ Ö¼ ÜÔ Ô¼ Õ ¼ ØØ ÑÚ¼ Õ¼ ­ × ×Ñ Ðк Ì Ù׸ Û ­ ¾ ¾ µ ­ µÞ Þ ­ Ô ÖØ Ð × ÓÐÐÓÛ Ò ¼ ´¾ Ù µ ¾ ´½ ÛØ Ø Ñ¸Ø Ðº ÚÖ ÓØ ÒØ ¾ ½ ¾ µÞ ´½ ½ ¾ ¾ ¾µ Þ ÒØ Ð Û ÐÐ Ø Ö ×Ø Ò Ë ¼ Ò ×Ó Û ÐÐ Ð×Ó Ò Ë ¼ ¸ Ø ØÑ ØØ × ÓÖ Ô ÖØ Ð ØÓ ØÖ Ú Ð ¼ Ä º ´ÅÓÖ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ðݸ Ø × ÓØ Ö × Ú Ò Ý Ø ­Ù Ù¼ Ü Ô ÖØÙÖ ØÓ ÑÓÚ Û Ý Ò Ø ÓØ Ö ÓÒ ØÓ ÖÖ Ú µ ÒØ × Ö Ñ Ø × Ð ØÓÖ × ÑÓÚ Ò ×Ó Ø ×Ø Ò ¼ Û ÐÐ Û Ø ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ú ÐÓ ØÝ Ò Ë ­Ø ÒÒ Ö ØÝ ×ÓÑ Ýº ¡Ü¼ ¡Ü¼ × Ô ÖÔ Ò ¾ Ô ¼ È ÖØ Ð × Û Ú¬ ÙÒ « Ø ÝØ ¬Ðº ÖÓÑ ÓÒ Ô ÖØÙÖ ØÓ Ø ËÒ Ù× µÞ ­´ µ ½ × Ù×Ù ×Ø Ø ÐÒØ Ô Ö Ô ÖØ Ð Ù¼ ÙÐ Ö ØÓ Ñ Õ¼ Ú¼ ¼ Ö¼ ´½ Ù¸ ¡Ü¼ Ø ÓÒ ØÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ú¼ ¼ Ó× ¼ ؼ µ ¡Üº  ×Ó ØÓÐ Ù× ¼ ³ Õ¼ Ñ Õ ­Ñ º ×Ñ ÐÐ Ó× ¡Ü¼ Ù× Ø ³ ½ ¼ ؼ ¾ Ø ¼¾ ¼ Ö¼ ¾ ½¼¾ ´ ¼ Ô ÖØÙÖ Û Ø¼ µ¾ º ËÓ ¾ Ö ÓÒ× ÖÒ Ø Ú ¼ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ú Ö Ð × Û ÒÓÛ¸ Ò Ñ ÐÝ ¡Ù Ò Ú × ×Ñ ÐÐ ÓÑÔ Ö ØÓ Ù¸ Û Ò Ù× Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ø ½ ÙÚ ­¾º ³ ÆÓÛ¸ ÔÐÙ Ù ½ ÙÚ Ú Ú¼ Ò Ú¼ ­ÙÑ ×Ù ×Ø ØÙØ Ô Ò Ùº Ï ­ ¾ ¡Ù ×ÓÑ Ö ÖÖ Ò ÓÛ ÝÓÙ ÚØ ÓÐÐÓÛ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø Õ Ä¾ ¡Ù ¾­ÑÙ¿ Ñ Òظ ÝÓÙ × ÓÙÐ ¡Ù Ô Ò Ò ÓÒ ³ Õ ¾ ¾ ľ ­Ñ ¾ ­ ¡Ù ¾­ ¾ Ѿ ­ ¾ Ù¾ Õ ¡Ü ÏØ ××ÙÑ Ò Ø Ø ÙÚ Ù¾ ×Ó Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ ¡Üº ØÓ Ø ¡Ü Ë ÑÔÐ Ý Ò ­ Ø ÓÒ Ù¼ º ¬Ò ¡Ù Ø ¾Ô Õľ Ù¾ ¡Ü Ö ÑÝ ½¼¿ Ø ØÓÖ Ó ØÛÓ Ñ ×× Ò º Ø Ø ÈÖÓ Ð Ñ ½¾º º ܸ ½¸ ݺ ËÒ ¸Û Ù ÛÝ Ý ÓÓ× Ò ×Ù Ø Ð ÄÓÖ ÒØÞ Ö Ñ º ÌÖÝ ÔÔÖÓÔÖ Ø ÄÓÖ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ö Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ¢ ¼ ¬ ¡ ¼Ò ¼ ­´ ¼ ÙØ ­ ´½ ¬ ¾ ¾µ ·¬ ¢ µ ­ · ½ ¬ ´¬ ¡ ­´ ¬ ¢ µ ­ ­· ½ ¬ ´¬ ¡ ½ ¾ Ò ¡ ¼º Ï Ø ¢µ ¬¢ µ Ô ¾ ÜÔÖ ×× ¾ Ø × ¸Ø Ù µÝ ­ ´ Ù µÝ ×Ó Ô ¾ × Ò ×ÓÒ × Ô ÖÔ Ú ÅØ Ò ¾ ¾ ­´ ­ µ ´¾ ¼ ¾ µÝ Ý ¾ Ò ÙÒ ÓÖÑ ×Ø Ø Ü¼ · Ú Ø¯¿ · ´¯½ ¯µ ¬ÐºÂ Ø ¾ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ö ÕÙ Ö × Ü´Øµ ¼ ÛÖ ­Ñ Ò ÆÓÛ¸ Á × ÑÔÐÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ ÚÝ ØÝ · Ô¾ ·Ô¾ Ü Þ º ¾ Ô ÖØ Ð ÑÓÚ Ò Ü´Øµ ¬ Ð × ØÖ Ò× ÓÖÑ × ×Ù ­´ ¼ ÁÒ Ø × Ö Ñ ¸ Û ×ÓÐÚ Ø × ÓÖ Ù׺ Ì µ ­¾ ¾ ¼ Ï Þº µ ·¬ ­´ ­´ ¼ ÆÓØ Ù ¾ ¬Ð º ØÓ Ø Ù Ó× ØÜ · Ð ØÓ Þ ½¼ ×Ò ØÛ ØÞ Ø ×ÓÒ Û ÒØ׺ ×ÓÒ ­ Â Ô ¾ ¾ ×ÓÒ ÓÒÐÝ Û ÒØ× Ô Ö Ñ ØÖ ÕÙ Ø ÓÒ ×Ó Á ÛÓÒ³Ø ÓØ Ö Ø ÓÒ Ø Ø Ø ´Ø¼ µº Ì ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ ÐÓÒ Ø Ý Ù× Ø ¬ Ð × Ó ÒÓØ ÐÖØ Ø Ô ÖØ Ð ÐÓÒ Ø × Ô ÖØ × ÙÒ « Ø ÝØ ÄÓÖ ÒØÞ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì Þ ÑÙ ÑÓÖ Æ ÙÐغ ÂÙ×Ø ÑÙÐØ ÔÐÝ Ý ÔÔÖÓÔÖ Ø Ð Ò Ø Ø Þ ÔÓ× Ø ÓÒ Ò Ë ¼ Ò Ò Ø ÓÒ Ð Ø ÖÑ ØÓ ÓÙÒØ Ø ÖÑºÌ ­ ØÓÖ ÓÒ Ø Ð ØØ Ö Ø ÖÑ × Ò ×× ÖÝ ÚÒ ÒØ ÓØ Ö Ö Ñ º Ì ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ × ÜÐ ´Øµ Ó×´ ØµÜ · ÚÝ Ø ¼ ØÝ · ´­ º Á Ò³Ø Óº ½¼ × Ò´ ÛØ Ø ÓÑÔÐ ¹ Ö Ø ÓÒ × ×Ý Ö Ø ÓÒº Ì Ü ÓÑÔÓÒ ÒØ × ÒÓØ ÓÒØÖ Ø ÓÒ ­ ÓÒ ÓÖ Ø ÑÓØ ÓÒ Ó Ù× Ø ØÑ × Øµ · ­ÙØµÞ ÈÖÓ Ð Ñ ½¾º½ Ä ½ « « ¬ ¬ ½Â « « º Ì ÙÐ Ö¹Ä ÖÒ Ø ÓÖ Ñ × Ý× Ä ËÓ Û Â Ä Ä Ú ½ « ´¬ Ê ÐÐ Ø ØØ ÖÙÐ Ä ´¬ Í× Ò Ø Ö Ä ´¬ Ì ÙÐ Ö¹Ä ½ «µ ÓÖ ÖÒ ´ ´ ¬ «µ µ « Ö ÒØ Ø ÓÒ × ´ ½ ÐØ ×¸ Û «µ ´ ¬ «µ Ò « «µ Ä ¬ « ½ Ƭ Æ« ÆÆ ­µ µ´ · Ƭ ­º Æ« Ø ¬ ¬ « « ·¬ « ¬ ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ ×¸ Ò ÓÙÖ ¬ ¬ ¾¬ « ׸ « « ÁÛ Ö ÒØ ÄÓÖ ÒØÞ Ù¸ « Ù× × ¬ ¬« ¬« Ò ÓÑÓ Ò ÓÙ× Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ× ½ « ¼¸ ¬ « ´µ Ò Û « Ò ÛÖ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ºÏ ÚØ ¬« ¬ º Ì ÏÖ Ø ÓØ ÖÄ «¬ ÖÒ Ò× Ä ½½ ÜÔÐ ØÐÝ × Ä ½½ ´ « « ¬ ¬ «¬ ¬ ¬ «¬ ½Â « « «º « µ´ ½¼ « ¬ ¬ « µ ½Â « « Ì «ÖÒ ¡ Ä ½½ ØÛ Ò Ø × Ä « Ä ¡ Ò Ý Ù× Ò Ø ½ « ¬ ¬ ¬ ¬ « ½ ½ ÖÙÐ « ÓÖ ¬ ¬ ÖÒ « « « ¬ ¬ ÒÒ « ½ ÓÒ ¬ ¬ « «´ ¬ Ò Ô ÖØ ½ « ¬ ¾ ¬ « ¬ « ¬ « ÔÖÓ Ù Øº ¬ « µ ½ ¬ ¬ « Ö ÙÐ Ö Ö Û ÐÐ ÒÓØ Ø Ø Á Ú ×Û Ø Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ð ×Ø Ø ÖѺ Ì × × ÐÐÓÛ Ù× Ö Ú Ø Ú × ÓÑÑÙØ ¸ ÁÒ Ø ÄÓÖ ÒØÞ Ù¸«« ¼¸ Ò Ø Ð ×Ø Ø ÖÑ Ú Ò × ×¸ ½ ¬ « µ¸ × Ù×Ø ¼º Ì Ö Ñ Ò Ò Ø ÖѸ ÓÙÖ Ú Ö «´ ¬ ½¼ × ·¬ «¬ « ·«¬¬¬ « Ö ÒØ Ø Ò « Ø « « Ö ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ ºº ­ ¼º ½ Ò ¬ º ¬ « « ÈÖÓ Ð Ñ ½¿º º Ì ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò Ð Ò Ö Ý ÐÓ×× ÓÖÑÙÐ Þ¾ Ñ ¾¬ ¾ Æ Ü ÐÒ × ¾­ ¾ ¬ ¾ Ñ ¾ ¬ ¾ Ì × ÓÖÑÙÐ Ú × Ö ×ÙÐØ× Ò ÙÒ Ø× Ó Ò Ö Ý Ô Ö ×Ø Ò º ÆÙÑ Ö ÐÐݸ ¾ Þ¾ ¾Ñ ¾ ½ ½¼ ¾ Å Ú Ñ¾ ¸ Ò ¾Ñ ½¼ º Ì Ñ¾ Ѿ ½¾ ÑÙ×Ø Ú Ò Ò Îº ÒÓØ Ö ÓÖÑÙÐ Ò ÓÒ×ØÖÙ Ø Û × ÙÒ Ø× Ó Ò Ö Ý Ø Ñ × Ö Ô Ö Ñ ×׺ Á Ó Ø Ø Ý Ú Ò Ø ¬Ö×Ø Ö ×ÙÐØ Ý ¸ Ø Ò× Øݺ × ÕÙ Ð ØÓ Æ ÑÒÙ Ð ÓÒº ¢ ¢ Þ¾ ÑÒ Ñ ¾ ¬ ¾ Ü ¬ Ò­ Ò Ô ¸ × Ô¬ ÙÒ Ø× ×Ó Ø Ø º Ø ÖÑ Ò Ì · Ѹ ½Ò ÓÖ Ø ¾ ½µº Ô ¾ ÐÒ ¾­ ¾ ¬ ¾ Ñ ¾ ÑÙÓÒ Ò Ø · Ѿ ´Ì × ¬ ¾ Ð ØÖÓÒ Ù× Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ¹ ÓÖÑÙÐ × Ö ÕÙ Ö Ø Ø Á Ù× ÐÙÑ ÒÙÑ × ½¿¸ ¾¸ Ò Ò× Øݸ ¾ Ñ» Ñ¿ º ÓÔÔ Ö × ¾¸ ¸Ò ¼º Ä × ¾¸ ¾¼ ¸ Ò ½½º ÓÖ Ö¸ Û Ù× Æ ØÖÓ Ò¸ ½¸ ¾¸ Ò ½ ¿ ½¼ ¿ º Ì Ò Ö Ý ÐÓ×× Ô Ö Ò× Ø × × ÓÙÐ ÖÓÙ ÐÝ Ø × Ñ Ù× Ø Ð ØÖÓÒ Ò× Ø × Ö × Ñ Ð Ö Ø ØÓÑ Ò× Ø × Ö Ø ×Ѻ Ý Ú Ò ÓÙØ Ø Ò× Øݸ Û Ú ÓÙØ Ò×Û Ö Ò ÓÖÑ Ø Ø × Ò Ô Ò ÒØ ÓÖ Ø ØÓÑ Ò× Øݺ ÁÒ ÒØ ÈÖÓØÓÒ× Û Ø Î Ö ÓÙ× Ò Ö ×º ´ Ò Ö Ý ÄÓ×× Ò Å Ú» ѵ ¢ Ö Ð Ù È ÁÒ ½¼ Å Ú ½¼ ¾ ½¼¼ ¿½¼ ¿¿¼ ¢ ÒØ ÅÙÓÒ× Û Ø Î Ö ÓÙ× ÒÖ ½¼¼ Å Î ½¼ ¿ ½ ¾ ¢ ½¼¼¼Å Î ¿ ½¼ ¿ º¾ ½ ½ ¢ ׺ ´ Ò Ö Ý ÄÓ×× Ò Å Ú» ѵ ½¼ ½¼ Å Ú ½¼ ¿ ½ ¢ Ö Ð Ù È ÁÒ ½ ¢ ½¼¼¼Å Î ¾ ½¼ ¿ º ½ ½ ¢ ÒØ ÈÖÓØÓÒ׺ ´ Ò Ö Ý ÄÓ×× Ò Å Ú Ñ¾ » ѵ Ö Ð Ù È ÁÒ ½¼¼ Å Î ¾ ½¼ ¿ º ½ ½ ½¼ Å Ú ¿ ¿ ¿º ¿¼ ½¼¼ Å Î º½ º¿ º º¼ ½¼¼¼Å Î ½º ½º ½º ½º ÒØ ÅÙÓÒ׺ ´ Ò Ö Ý ÄÓ×× Ò Å Ú Ñ¾ » ѵ Ö Ð Ù È ½¼ Å Ú º º¼ º º ½¼¼ Å Î ¾º¼ ¾º¼ ½º ½º ½¼ ½¼¼¼Å Î ¾º½ ¾º½ ½º ½º ÈÖÓ Ð Ñ ½¿º × Ù×٠и Á³Ñ Ó Ò ØÓ Ø ½º Ï Ö × ØÓ ÓÒ× Ö Ø Ö Ò ÓÚ Ö Ø ÓÒ ÓÖ ÈÐ Ü Ð × ÓÖ ÄÙ Ø º Á Ø Ò Ý Ò ÜÓ ØÖ Ø ÓÒ Â ×ÓÒ Ñ ÒØ Ò Ü Ó Ö Ø ÓÒ¸ º º Ò ½º ÖÓÑ Â ×ÓÒ ½¿º ¼¸ Û Ú ½ ½ ºÌ Ð ×Ø ÕÙ Ð ØÝ × ØÖÙ Ù× ÖÓÑ Â ×ÓÒ ½¿º ¸ Ó× ¬Ò ¬ Ô Ú Ô ¯´ µ Ö Ö ¯´ µ ÙØ Ð×Ó Ì · Ѹ Ø × ÌÓ ¬Ò Ø ÒÙÑ Ð Ò Ø ¸ ÓÒ×ÙÐØ Ø Ú Ò Ð×Ó ¯´ Ô ÖÚ ÖÓÑ Â « ¾ ËÓ Û ÓÖ ¬ ¸ Ù× ¬ ½ ¾ Ñ ØØ ¾ Ò¸ ×Ó ¾¾ Ü ½ ¬ ½Ò ¾¾ ¬ ½Ò ¾¾ ¾ Ü ×Ø ×Ñ ¾ Æ ¾ Æ Þ « × Ò Æ º Ô Ö ÙÒ Ø Ò ÛÖ Ø Æ ¾ º ËÒ º Ø ¬ ¾½Ò¾ Ó×¾ º Ì Ù׸ Ø Ø ÖÑ Ò Ô Ö ÒØ × × Ò ¾ Ð Ñ ÒØ ÖÝ ØÖ ÓÒÓÑ ØÖ Ö Ð Ø ÓÒ× ØÓ × Ò º ÆÓÛ¸ Á Ñ Ú Ô × Ò¾ Ø Ù× Ò ×Ø Ôº Û ¾ Þ¾« Ü Ì Ô ×ÓÒ ½¿º ¸ ×Ó Á ¾ ÆÓØ ÌÓ ×ÓÐÚ ¾ Þ¾ Ü × ÙÒ Ø׸ ¾ ¾ «Þ Æ Ü ¾ ÆÓÛ¸ Ò Òº µ ´Ñ·Ì µ¾ Ѿ Ì ¾ ·¾Ì Ñ Ú × Ù× ¬ º Ñ·Ì Ñ·Ì Ö Ó Ô ÓØÓÒ× Û Ø Ò ×ÓÑ Ò Ö Ý Ö Ò È ÖØ Ð È Ý× × Ø ÓÓ ØÓ ¬Ò ¾ Ì× Õ Ò ¸ ×Ó ¾ Ò ¾ ¬Ò ÐÐݸ Û ¾ «Þ ¾ ¾ × ÕÙ Ø ÓÒ º ½½¼ × Ò¾ Ø Ö Ù Ù ÓÙ× ÁÒØ Ö Ø ÓÚ Ö º Æ Ü Í× Ò ½ ÜÔÖ ×× ÓÒº ¾ ½ ¼¼¼ Ö ¾ «Þ ¾ Ö¼ ¾ × Ò¾ Ò Æ Ü ¾ ¼¼¼ ¾ ³¿ ¾½ ¾ «Þ ¾ × Ò¾ Ö Ö¼ ½ ¾½ ¸Û Ú ÒÙÑ Ö Ð × Ò¾ Ò ÙÒ Ø× Ó Å Î Ñº ×Ö Ð Ø ØÓ Ò Ò ¬ ÖÓÑ Ø Ö ×ÙÐØ× Ò Ô ÖØ º Á Ú ÐÓØ³× Ó ÓÓÐ Å ÔÐ ÔÐÓØ× Û Á ÔÐ Ò ÓÒ Ò ÐÙ Ò ÙØ ÓÖ ÒÓÛ¸ Á³ÐÐ Ù×Ø Ú ÝÓÙ Ø ¬Ò Ð ÒÙÑ Ö׺ ÓÖ Ò Ò ÒØ Ð ØÖÓÒ Û Ø Ì ½ Šθ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò ÓÚ Ô ÓØÓÒ× × ÓÙØ ½ º Ì Ö Ø Ð Ò Ð × ¼º Öº ÓÖ Ò Ò ÒØ ÔÖÓØÓÒ Û Ø Ì ¼¼ Šθ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò ÓÚ Ô ÓØÓÒ× × ÓÙØ ºÌ Ö Ø Ð Ò Ð × ¼º ¼ Ö º ÓÖ Ò Ò ÒØ ÔÖÓØÓÒ Û Ø Ì Ì Î¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò ÓÚ Ô ÓØÓÒ× × ÓÙØ ¾¼ º Ì Ö Ø Ð Ò Ð × ¼º ¿ Ö º ½½½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ º º Ì ØÓØ Ð Ò Ö Ý ÓÖ Ø Ô ÖØ Ð × ÓÒ×Ø Òغ ÑÚ ¾ · Î ´Ö µ ¾ Ø ÖÑ Ò ¸ Ø Ú ÐÓ ØÝ Û ÐÐ Ú Ò × Ò ÖÓÑ Â ×ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ ½ º¾½¸ Û ÚØ Ò ÐÖØ Öº Õ È ¾¾ ÖÓÑ Æ ÛØÓÒ³× × ÓÒ ÑÚ Ð Û¸ Î Ö È ØÓØ Ð ÔÓÛ Ö × È ÒØ ª ÈØÓØ Õ Î ¾ ÑÖ Ú ÐÙ Ø Ò Ø ÒØ ª Õ Î ¿ Ѿ Ö Ê Ö Ð׸ ¼ × Ò¾ ØÓØ Ð ÛÓÖ ×Ø ÔÓÛ Ö ÒØ ÏØÓØ Ð Ö Ø ÖÓÑ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ¸ Û ¬Ò ¸ ÖØ × ¼ Ò ¾ ¢¾ ¿ Ú× ¾ ÒØ Ö ØÖ Ô Õ Ñ¾ Î Ö ¾¾ ¿ ¼ ¾ ¼ ÓÚ Ö Ø ¾ Ñ Ø ¿ ÓÖ ¾ × Ò¾ ʾ ÕΠѾ Ö ÎÑ Ò Ô Õ ½Î ¿ Ѿ ¼ Ö ¾¾ Ð ¾ ¾ Ø Ù× Ø Ô ÖØ Ð Ö Ø× × Ø Ò ×ÓÐÚ ÕÙ Ø ÓÒ ½¼ ÓÖ Ú º Ú ÏØÓØ ¿ ¿ ÒÐ × Ò¾ ¾¾ ¾ ÈØÓØ Ð Ø Ì ØÓÖ Ó ØÛÓ ÓÑ × ÖÓÑ Ø ÔÓØ ÒØ Ðº Ï Ò ¿ Ð Ô Ö ×ÓÐ Ò Ð ×º ¾¾ ÈØÓØ Ì ¾ ÓÚ Ö ÐÐ ×ÓÐ ª Ø ×Ó ¿ ÖØ È Ð ÔÓÛ Ö Ö ¾¾ ª Ì Î ´ÖÑ Ò µº Ú ¾ × Ò¾ ¿ ª ´½¼µ ½½¾ ¾ Ñ Î ´Öµ Ö º ËÓ ÎÑ Ò Î ´Öµ ¾Õ Ö ¾ Ñ ÎÑ Ò Î ´Öµ Ð Ö Ø × ØÓ Ò Ì ÒØ ¢ ÖÐ Ò ×ÔÐ Ø ÒØÓ ØÛÓ ÒØ Ö Ð׺ ÏØÓØ ¾ ¾Ö ¾ Î Ö ÖÑ Ò ¼ ¾ Õ Ö ÎÑ Ò Î ´Öµ ½ · ÖÑ Ò Ì Ö ÓÒ ÓÖ Ø ¬Ö×Ø ÒØ Ö Ð × Ü ÐÙ Ø Ö ¸ Ø Ù׸ Ø ¬Ö×Ø ÒØ Ö Ð Ú Ò × ×º Ï ¾ ¾Ö ¡Ï Õ Ñ½ ¿ Ѿ ¾ ÖÑ Ò ¿ Î Ö ¾ Ð Õ ¿ ÎÑ Ò ¿ Ö ÕÑ Ñ¾ ¾ ¿ Î ´Öµ Ù× Ø Ô ÖØ Ð Û ÐÐ Ò Ú Ö Ó Ö Ð ØÛØ Î Ö ¾ Õ Ö ÎÑ Ò Î ´Öµ ´½½µ ÕÙÓ Ö Ø ÑÓÒ×ØÖ Ò ÙѺ º Ö×ظ Î Ö Þ Õ¾ Ö¾ Î Öº Ð×Ó¸ Û Î ÈÐÙ Î ´Öµ ¿ ¡Ï Ì ¼º Ì Ö Ò ÒØ ÖÐ ÕÑ ¿ Ѿ ¾ Ò Î Ö Ö ÒØ ÖÐ Ö ¾ Î ¾ Þ Ö Õ¾ Î Õ¾ ÑÚ¼ Ö Î ¾ ¼ Ö¾ Î Þ Õ¾ Ö Ø ÓÒ Ú Ú ÐÙ Ø Ò ¾¿ Î ´ÖÑ Ò µ Ò Ù× Ò ÝÓÙÖ ÚÓÖ Ø Ø Ü ÔÜ Ü Ô Ü ½ ½ · Ô ¸ Ò ¬Ò ÐÐݸ Û ÕÙ Ð× ¡Ï ¾ ½ Ö ¿ ÞÑ ¾¿ ѽ ¾ Ñ Ú¼ ¾½ ¾ ½½¿ ¾ ½ Ñ ¾ ¾ ÑÚ¼ ¾ ÐÓ Ü ¾ ½ Ö ¿ ÞÑ ¾ ËÓ Ø Öº ÓÖ ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ½½ ¾ ¾Ö Ð Ñ Ø× Ó ÒØ Ò ×ÓÐÚ · ¼ ÔÎ ÎÎ ¾ Ò ÒØ ¾Ü¾ Ú ÑÚÓ Þ¿ Ö Ð׺ ½µ δ ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/31/2011 for the course PHY 2011 taught by Professor Jackson during the Spring '11 term at UCLA.

Ask a homework question - tutors are online